Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії




Сторінка1/10
Дата конвертації24.05.2017
Розмір2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.





Генеральний директор







Хоменко Юрiй Петрович

(посада)



(підпис)



(прізвище та ініціали керівника)











17.04.2015









(дата)





М.П.









Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік



I. Загальні відомості



1. Повне найменування емітента



Публiчне акцiонерне товариство "Меганом"



2. Організаційно-правова форма



Акціонерне товариство



3. Код за ЄДРПОУ



01549366



4. Місцезнаходження



01001, м. Київ, Печерський р-н., м.Київ, вул. Хрещатик, 19-А



5. Міжміський код, телефон та факс



044 496-26-50, 279-51-03



6. Електронна поштова адреса



tm@kreshatik-plaza.com



ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації



1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії



17.04.2015





(дата)

2. Річна інформація опублікована у



74 (2078), Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"



20.04.2015





(номер та найменування офіційного друкованого видання)



(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет



http://kreshatik-plaza.com



17.04.2015





(адреса сторінки)



(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації





1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності



3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб



4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря



5. Інформація про рейтингове агентство



6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12.
Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента



3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом



4) інформація про похідні цінні папери



5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду



13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів



16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій



19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям



2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду



3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду



5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року



20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття



21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів



23. Основні відомості про ФОН



24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН



25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН



26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН



27. Правила ФОН



28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)



29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність



31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)



33. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не надається, оскiльки пiдприємство не отримувало лiцензiй (дозволiв) у звiтному перiодi;
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - не надається, оскiльки пiдприємство не приймало участі в створенні юридичних осіб у звiтному перiодi;
Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
- не надається, оскiльки посада корпоративного секретаря - відсутня;
пiдприємство не приймало участі в створенні юридичних осіб у звiтному перiодi;
Iнформацiя про рейтингове агенство - не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало рейтингування ЦП;
Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.

Iнформацiя про органи управлiння - не заповнється, тому що органiзацiйна форма пiдприємства саме АТ;
Iнформацiя про дивiденди - Рішення про виплату дивідендів за 2014р.
Дивіде́нди (лат. dividendum - те, що підлягає поділу) - частина прибутку, яка виплачується (і) емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або (і) державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади (що, за своєю суттю, - те саме).
має бути прийнято на майбутніх зборах акціонерів;
Iнформацiя про облiгацiї емiтента - не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiї облiгацiй;
Iнформацiя про iншi ЦП, випущенi емiтентом - не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiйї iнших ЦП;
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не надається, оскiльки пiдприємство не має похiдних ЦП;
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду;
інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало випуск боргових ЦП;
Боргові цінні папери (англ. debt securities) - це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.

Інформація щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi ЦП, що виникла протягом звiтного року - не надається, тому що протягом року така особлива iнформацiя не виникала;
Інформація про випуски іпотечних облігацій - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних облігацій;
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Іпоте́чні обліга́ції - облігації, емісійні цінні папери, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договором, права вимоги за якими забезпечено іпотеками - не надаеться, оскільки таких договорів - немає;
Дебітóр - юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість підприємству, організації чи установі. Дебітором можуть бути підприємство - покупець, яке не сплатило за відвантажену продукцію, виконані роботи чи послуги; векселедавець за наданими векселями; підприємство - постачальник за нестачу товарно - матеріальних цінностей, виявлену при їх прийманні; підприємство, яке отримало комерційний кредит; фінансові організації з переплати податкових платежів, поборів та інших відрахувань (протилежне поняття - кредитор).
Креди́тний до́гові́р - цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання та економічну відповідальність між фінансовою установою (комерційним банком, кредитні спілки тощо) і клієнта (позичальника) з приводу проведення кредитної операції.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних сертифікатів;
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - не надається, оскільки реєстру іпотечних активів на підприємстві - немає;
Основні відомості про ФОН - не надається, оскільки підприємство не випускало таких цінних паперів;
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається, оскільки Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi;
Звіт про корпоративне управління не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.
Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами - відсутня.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Не заповнений обов'язковий реквізит:


1. Область: - Компанія "Ай.Ай.Ес. Корпорейшен (Сайпрус)Лімітед (Кіпр), зареєстрована в Кіпрі є нерезидент.
Нерезиде́нти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Для нерезидентів наявність коду області не передбачається.
2. Інформація про юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента" у разі наявності нерезидента відсутнє значення поля область:
Компанія "Ай.Ай.Ес. Корпорейшен (Сайпрус)Лімітед (Кіпр), є нерезидент. Для нерезидентів наявність коду області не передбачається.

Виписка з ЄДР:


Номер запису в ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців про включення державного реєстру: 1 070 120 0000 011228

Види діяльності за КВЕД-2010:


46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Гу́ртова торгі́вля (також о́птова торгі́вля) - діяльність із придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності, але не стандартному кінцевому споживачу.

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
Рестора́н (фр. Restaurant) - торговельний заклад (іноді з музикою, танцями), де подаються страви та напої. Один з видів закладів громадського харчування, від інших відрізняється вищою якістю послуг, широким меню, окрім харчування як правило ресторани також надають послуги з розваг та відпочинку.

68.31 Агентства нерухомості

Деякi поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.








  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



  • Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
  • ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації