Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання для підготовки до іспиту з дисципліни «Страхування»

Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Страхування»
Дата конвертації09.04.2017
Розмір45.5 Kb.

Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Страхування»


 1. Сутність і характерні риси страхування в економічній системі України.
  Економічна система Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на


 2. Принципи страхування. Функції страхування.

 3. Роль страхування в активізації бізнесу та збільшенні обсягів інвестицій.

 4. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту.

 5. Виникнення та етапи розвитку страхування. Історичні передумови виникнення страхування.

 6. Класифікація страхування за об’єктами. Поняття класифікації страхування, її наукове та практичне значення.

 7. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні.

 8. Класифікація страхування за родом небезпеки. Класифікація страхування за формами проведення.

 9. Основні характеристики страхового ризику.
  Класифікація страхування - це система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі та види, які розміщені таким чином, що кожна наступна ланка класифікації є частиною попередньої. Класифікація страхування має важливе значення у розумінні внутрішньої структури, у виробленні методичних підходів до оцінки страхової справи, а також у теоретичних дослідженнях страхування.
  Страховий захист (англ. insurance protection) - економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян і т.п.
  Страхови́й ри́зик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.


 10. Методи оцінки ризиків у страхуванні.Управління ризиками у страхуванні.

 11. Поняття страхового ринку, його загальна характеристика.

 12. Організаційна структура страхового ринку.

 13. Регулятори та інструменти страхового ринку.

 14. Страховий ринок України та тенденції його розвитку. Суб’єкти страхового ринку.

 15. Страхова послуга як об’єкт взаємовідносин страховиків і страхувальників. Діяльність посередників: страхових агентів і брокерів на страховому ринку.
  Страхови́й ри́нок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист.


 16. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання. Права і обов’язки сторін страхового договору. Врегулювання відносин сторін страхового договору.

 17. Види страхових компаній і порядок їх створення.

 18. Організаційна структура страхової компанії. Органи управління страховою компанією та їх функції.

 19. Організаційні форми страхової діяльності.Об’єднання страховиків і їх функції.

 20. Правове забезпечення страхової діяльності. Закон України «Про страхування» та його значення в системі страхових відносин в Україні.
  Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


 21. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

 22. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.
  Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
  Шляхи наближення вітчизняного страхового законодавства до міжнародних стандартів.
  Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.


 23. Органи нагляду за страховою діяльністю та їх функції.

 24. Порядок реєстрації та ліцензування страховиків.

 25. Сутність та особливості проведення особистого страхування.

 26. Страхування життя і його основні види.

 27. Обов’язкове страхування від нещасних випадків.

 28. Державне обов’язкове страхування від нещасних випадків.

 29. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків.

 30. Медичне страхування, його суб’єкти і об’єкти. Умови здійснення обов’язкового медичного страхування.
  Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
  Медичне страхування - тип страхування від ризику витрат, пов’язаних із отриманням медичної допомоги. У більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення в системі охороні здоров'я.


 31. Добровільне медичне страхування та його види.

 32. Страхування майна юридичних осіб: суб’єкти і об’єкти страхування, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків.

 33. Страхування автотранспортних засобів.
  Автотрáнспортні зáсоби - легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причіпи, напівпричіпи, спеціальні автомобілі, призначені для експлуатації на дорогах загального користування.
  Страхування вантажів.

 34. Страхування домашнього майна громадян.

 35. Страхування відповідальності та його види.

 36. Страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

 37. Необхідність і сутність перестрахування.

 38. Методи проведення перестрахування. Форми проведення перестрахувальних операцій.

 39. Співстрахування і механізм його застосування.

 40. Складові доходів страховика.

 41. Доходи страховика від страхової діяльності.

 42. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів.

 43. Витрати страховика: їх складові та економічний зміст.

 44. Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності.

 45. Порядок та особливості оподаткування страхової діяльності.

 46. Поняття фінансової надійності страховика та її ознаки.

 47. Структура страхового тарифу.
  Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Для визначення розміру страхового тарифу страхові компанії використовують такий інструмент як таблиця смертності.


 48. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення.

 49. Страхові резерви: види, порядок утворення та використання.

 50. Інвестиційна діяльність страхової компанії.Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Страхування»


 1. Необхідність страхового захисту суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей. Функції та принципи страхування.

 2. Сутність, види та ознаки класифікації страхування. Класифікація страхування за економічними ознаками. Класифікація страхування за формами здійснення.

 3. Обов’язкове та добровільне форми страхування.

 4. Поняття ризику та його основні характеристики. Місце ризику в страхуванні.

 5. Тарифна ставка та її структура. Тарифна політика страхової компанії.

 6. Управління ризиками. Роль ризик-менеджменту у встановленні та визначенні методів впливу на ринок.

 7. Основні види ризиків, їх оцінка та визначення доцільності страхування, ризику. Характеристика нетто-ставки та її призначення.

 8. Характеристика навантаження в страховому тарифі та його призначення.

 9. Характеристика посередників страхового ринку.

 10. Передумови розвитку та існування страхового ринку. Інфраструктура страхового ринку та його внутрішня і зовнішня структура.

 11. Характеристика основних типів страхових організацій та їх структура.Об’єднання страховиків та їхні функції.

 12. Уповноважений орган нагляду за страховою діяльністю в Україні, його права і функції. Форми договорів перестрахування та їх структура.

 13. Загальна характеристика страхування життя. Страхування від нещасних випадків. Страхування пенсій.

 14. Економічна необхідність медичного страхування. Особливості здійснення добровільного та обов’язкового медичного страхування.

 15. Поняття майнового страхування, його значення. Страхування майна громадян. Страхування майна юридичних осіб.

 16. Страхування транспортних засобів. Страхування вантажів.

 17. Страхування технічних ризиків. Страхування фінансово-кредитних ризиків. Страхування ризиків підприємницької діяльності.
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


 18. Необхідність, сутність і розвиток страхування відповідальності.

 19. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Міжнародна система “Зелена картка”.

 20. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності виробника за якість продукції та відповідальності роботодавця.
  Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.


 21. Необхідність, суть та функції перестрахування. Методи співстрахування.

 22. Доходи страхової компанії та її склад. Витрати страхової компанії.

 23. Прибуток страховика.Особливості оподаткування страхових компаній. Характеристика видів податків, сплачуваних страховиками.

 24. Страхові резерви, їх види та порядок формування.

 25. Поняття фінансової надійності страховика, чинники її забезпечення. Показники платоспроможності. Фактичний та нормативний запас платоспроможності.
 • Класифікація страхування
 • Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Страхування»