Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання для самопідготовки та самоконтролю з курсу «Основи фінансового менеджменту»

Питання для самопідготовки та самоконтролю з курсу «Основи фінансового менеджменту»
Дата конвертації22.04.2017
Розмір35.3 Kb.
ТипРозрахунок


Питання для самопідготовки та самоконтролю з курсу «Основи фінансового менеджменту»


 1. Сутність та зміст фінансового менеджменту (ФМ).
  Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.


 2. Мета та функції ФМ та завдання фінансового менеджменту.

 3. Принципи організації фінансового менеджменту та концепції фінансового менеджменту.

 4. Стратегія і тактика ФМ.

 5. Етапи становлення світового та вітчизняного фінансового менеджменту.

 6. Система забезпечення фінансового менеджменту.

 7. Правове забезпечення фінансового менеджменту.

 8. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 9. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 10. Поняття грошового потоку та його значення в забезпеченні кругообігу капіталу.

 11. Принципи управління грошовими потоками.

 12. Управління грошовими потоками від операційної діяльності.

 13. Управління грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності.

 14. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.
  Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


 15. Управління грошовими потоками за допомогою платіжного календаря.

 16. Об’єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі.

 17. Нарахування простих відсотків.

 18. Розрахунок майбутньої вартості грошового потоку методом компаундування.

 19. Розрахунок теперішньої вартості грошового потоку методом дисконтування.

 20. Зміст та завдання управління прибутком підприємства.

 21. Формування прибутку від операційної діяльності.

 22. Управління операційними витратами.

 23. Управління операційним прибутком підприємства.

 24. Роль операційного аналізу в управлінні прибутком.

 25. Формування та розподіл чистого прибутку.
  Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.


 26. Дивідентна політика.

 27. Завдання управління активами та класифікація активів.

 28. Тактика формування оборотних активів та стратегії їх фінансування.

 29. Фінансове управління товарно-матеріальними запасами.

 30. Управління грошовими активами.

 31. Управління дебіторською заборгованістю.

 32. Особливості управління необоротними активами.

 33. Економічна сутність капіталу.

 34. Особливості формування власного капіталу.
  Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
  Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.


 35. Особливості формування позикового капіталу.

 36. Визначення вартості капіталу.

 37. Взаємодія фінансового і операційного важелів.

 38. Управління структурою капіталу.

 39. Сутність та форми інвестицій.

 40. Принципи розробки інвестиційної політики.
  Позичковий капітал - грошовий капітал, який надається в позику та приносить власнику дохід у вигляді процентів від позики.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.


 41. Особливості управління реальними інвестиціями.

 42. Особливості управління фінансовими інвестиціями.Питання для підготовки до підсумкового контролю


 1. Сутність фінансового менеджменту.

 2. Мета та функції ФМ.

 3. Принципи організації фінансового менеджменту.

 4. Стратегія і тактика ФМ.

 5. Етапи становлення світового та вітчизняного фінансового менеджменту.

 6. Система забезпечення фінансового менеджменту.

 7. Вплив облікової політики на результати управлінських рішень.
  Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


 8. Поняття грошового потоку та його значення в забезпеченні кругообігу капіталу.

 9. Принципи управління грошовими потоками.

 10. Управління грошовими потоками від операційної діяльності.

 11. Управління грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності.

 12. Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів.

 13. Управління грошовими потоками за допомогою платіжного календаря.

 14. Об’єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі.

 15. Нарахування простих відсотків.

 16. Розрахунок майбутньої вартості грошового потоку методом компаундування.

 17. Розрахунок теперішньої вартості грошового потоку методом дисконтування.

 18. Зміст та завдання управління прибутком підприємства.

 19. Формування прибутку від операційної діяльності.

 20. Управління операційними витратами.

 21. Управління операційним прибутком підприємства.

 22. Роль операційного аналізу в управлінні прибутком.

 23. Формування та розподіл чистого прибутку.

 24. Дивідентна політика.

 25. Завдання управління активами та класифікація активів.

 26. Тактика формування оборотних активів та стратегії їх фінансування.

 27. Фінансове управління товарно-матеріальними запасами.

 28. Управління грошовими активами.

 29. Управління дебіторською заборгованістю.

 30. Особливості управління необоротними активами.

 31. Економічна сутність капіталу.

 32. Особливості формування власного капіталу.

 33. Особливості формування позикового капіталу.

 34. Визначення вартості капіталу.

 35. Взаємодія фінансового і операційного важелів.

 36. Управління структурою капіталу.

 37. Сутність та форми інвестицій.

 38. Принципи розробки інвестиційної політики.

 39. Особливості управління реальними інвестиціями.

 40. Особливості управління фінансовими інвестиціями. • Питання для підготовки до підсумкового контролю