Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді

Питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді
Сторінка1/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4


PART I. READING

У цій частині розміщені різноманітні тестові завдання або питання, що укладені у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними.

Сучасні Європейські іспити зазвичай містять у собі багато різних типів завдань, що укладені з метою перевірити або встановити рівень володіння іноземними мовами, зокрема, англійською.

Рівень - умовна горизонтальна лінія або площина, що служить межею висоти. Часто поняття використовується як міра величини, розвитку, значущості або ж ступінь якості, досягнута величина.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Іспит (лат. examen; латинське слово, що позначало, насамперед, язичок, стрілку у ваг, потім, в переносному значенні, оцінку, випробування) - найбільш поширена оцінка знань та вмінь людини (учня, студента тощо) .
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Мо́ва - система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Англія А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.

У першій частині наведено п'ять основних типів завдань, що спрямовані на визначення рівня компетенції учнів старших класів з читання та надбання досвіду їхнього виконання: • питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді (Short-answer questions);
  До́свід - відображення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому, випробуваному.
  Читання - один з найважливіших видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з вимовою, так і з розумінням мови. Також «читання» - це здатність сприймати, розуміти інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або відтворена технічними пристроями.
  Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


 • добирання заголовків і питань до тексту (Matching heading and questions to text);

 • вибір речень для заповнення пропусків у тексті (Matching sentences to gaps in text);
  Речення - граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, яка становить окрему, відносно незалежну думку; це значеннєве, граматичне і інтонаційне ціле, що виражає якусь думку в відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.


 • вибір частин речень для заповнення пропусків у тексті (Matching clauses to gaps in text);
  Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.


• розміщення частин тексту в правильному порядку (Putting parts of the text in the correct order).

Усі тексти, що використовуються в завданнях на перевірку рівня володіння уміннями читання, відібрані з автентичних джерел, до складу яких входять книжки, газети, журнали, брошури, інструкції, інтерв'ю, матеріали англомовних Інтернет-сайтів.

Кни́га, книжка - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.
Брошу́ра (фр. brochure < brocher - «зшивати») - неперіодичне або періодичне текстове книжкове видання об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок, сполучених між собою за допомогою зшиття скріпками або ниткою.
Джерело́ (рос. источник; англ. spring; нім. Quelle) - природний, самочинний сконцентрований вихід на земну поверхню підземних вод. Виникає під впливом земного тяжіння або гідростатичного тиску. Джерела утворюються на дні ярів, балок, на схилах горбів, крутих берегів річок.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Тексти охоплюють широке коло тем.

Кожне завдання починається із прикладу, який виділений курсивом і позначений (0).

Курси́в (також письмі́вка; написання шрифту курсивне) - написання шрифту, коли основні штрихи нахилені справа наліво зверху донизу.
Питання / пункти в завданнях завжди пронумеровані.
Пункт (нім. Punkt - точка) - це місце, точка у просторі (також на земній поверхні), що має певне призначення.
У тих випадках, коли це є доречним (наприклад, у завданнях на множинний вибір), пункти, з яких необхідно вибрати правильні або прийнятні відповіді на питання, позначені буквами: А, В, С, D тощо.

Питання, на які необхідно дати короткі (відкриті) відповіді (short-answer questions).

У залежності від характеру питань, завдання такого типу спрямовані на


 • перевірку уміння розуміти основний зміст і деталі тексту, його структуру;
  Літера (від лат. litera), або буква - графічний знак, який сам, або в поєднанні з іншими знаками використовується для позначення на письмі звуків, фонем, їхніх основних варіантів та їхніх типгмшршелппвнврвмгишимгпових послідовностей.
  Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
  Структура тексту - поняття, формування якого ще не завершено, хоча структура є природною властивістю тексту. Стосовно тексту це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність.


 • здатність швидко переглянути текст для одержання специфічної інформації.

У тестових завданнях такого типу питання зазвичай ставляться в порядку подання інформації в тексті. У відповіді необхідно писати тільки визначену кількість слів англійською мовою.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Оскільки це є тип відкритих питань, допускаються різні, але правильні відповіді, що продемонстровано в ключах до тестових завдань. Інформація про необхідну кількість слів у відповіді завжди подається в інструкції / поясненнях до завдання. Відповідь буде вважатися неправильною, якщо кількість слів перевищує визначену.

Добирання заголовків і питань до тексту (Matching heading and questions to text)

У сучасних екзаменах з іноземних мов широко використовуються різноманітні типи множинного вибору.

Множинний вибір — це тестове завдання, під час розв'язання якого надаються варіанти можливих відповідей, серед-яких необхідно вибрати правильну або найбільш прийнятну відповідь на кожне питання.

Розділ присвячений добиранню заголовків, питань, речень до абзаців або частин тексту. Перелік заголовків або відповідей може передувати текстові, який необхідно прочитати, або стояти після нього. Слід мати на увазі, що кількість заголовків, відповідей, питань тощо завжди перебільшує кількість абзаців чи частин тексту.

Метою тестових завдань такого типу є перевірка здатності розуміти структуру та основний зміст тексту, спроможності при перегляді тексту знайти визначену інформацію і зрозуміти основні факти в тексті.

Одним із типів тексту, що використовується в таких завданнях, є рекламні оголошення.

Абза́ц (нім. Absatz, англ. Paragraph) - період мовлення, тексту, що складається з одного чи кількох речень, пов'язаних між собою за змістом.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
У повсякденному житті ми зазвичай читаємо оголошення з метою знайти інформацію про наші потреби: з'ясувати програму, дату, місце зустрічі, можливість надання чи отримання послуги, можливість купити щось тощо. Найкращий підхід до виконання таких типів завдань полягає в тому, щоб знайти в тексті визначену інформацію. Для цього не потрібно читати й розуміти кожне слово рекламного оголошення, слід читати вибірково, ігноруючи в тексті подробиці, що не відповідають поставленій меті читання.

Інші завдання цього типу надають можливість читати різні типи текстів із метою виявлення розуміння структури тексту, його основного змісту.

Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Завдання спрямовані на перевірку вміння виявляти основні факти у визначених абзацах або частинах тексту. Деякі питання можуть вимагати більш уважного читання окремих частин тексти. Тому, перш ніж починати читати текст і виконувати завдання, бажано переглянути питання, заголовки або речення (особливо, якщо вони надані перед текстом).

Необхідно завжди читати назву тексту й інструкцію / пояснення до завдання, оскільки саме там міститься інформація про тип або тему тексту, характер завдання, кількість зайвих заголовків, речень тощо, що не будуть відповіддю на жодне з питань і які не потрібно використовувати.

Вибір речень для заповнення пропусків у тексті

(Matching sentences to gaps in the text)

У такому типі тестового завдання необхідно прочитати текст, з якого були вилучені окремі речення або короткі абзаци. Речення, що вилучені з тексту, подані після тексту в довільному порядку. Метою завдання є відновлення структури тексту.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Кожний пропуск у тексті має бути заповненим правильним реченням. Слід мати на увазі, що серед варіантів відповідей завжди наведено одне додаткове речення, яке не відповідає жодному пропуску. Пропуски в тексті пронумеровані; речення, що вилучені з тексту і подані після нього, позначені буквами.

Для того, щоб успішно виконати такий тип тестового завдання, спочатку необхідно отримати загальне уявлення про зміст тексту, уважно прочитати приклад (0) і назву тексту.

Уявлення: Розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних відомостях, якихось даних тощо. У психології та філософії - чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності, що зберігається і відтворюється у свідомості людини поза безпосереднім впливом їх на органи чуттів.

Пропонується швидко переглянути текст із пропусками, не звертаючи уваги на незнайомі слова. При читанні тексту, потрібно звертати увагу на інформацію, що надається до теми кожного абзацу тексту, на розвиток головних, ідей, на речення, що вилучені з тексту. Після цього можна читати кожне речення по черзі й розпочинати зіставляти інформацію, що надана у вилучених реченнях, зі змістом різних частин тексту.

Таким чином, другий раз необхідно прочитати текст дуже уважно, оскільки перед кожним пропуском і після нього в тексті є підказки. Такими своєрідними «сигналами» можуть виявитися різні лексичні й граматичні відносини між реченнями й абзацами тексту, слова й фрази, граматичні структури.

Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Граматика Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Рекомендується викреслювати речення, що було вибране у якості правильної відповіді, зі списку інших варіантів для того, щоб помилково не заповнити ним інший пропуск.

  1   2   3   4 • Вибір речень для заповнення пропусків у тексті