Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан I етап — інформаційний

План I етап — інформаційний
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір177 Kb.
  1   2

Педагогічна рада «Компетентний учительзапорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»

Мета: розвиток педагогічної майстерності вчителя;

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

підвищення професійної компетентності педагога; підвищення результативності освіти, навчання, виховання, розвитку учнів
.

ПЛАН

I етап — інформаційний

1. Виступ директора «Підвищення професійної компетентності педагога».II етап — звіти груп ( шкільні МО)

Формування:

• інформаційної компетентності;

• математичної компетентності;

комунікативної компетентності;

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Комунікати́вна компете́нтність - здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.Напрямки роботи груп

I група «Формування інформаційної компетентності» - МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів.

Інформаційна компетентність учителя дозволяє одночасно вирішувати декілька завдань. Головним є активізація інтелектуальної діяльності учнів.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

При цьому відбувається розвиток самостійності, пізнавальної діяльності, комунікативних навичок, установлюються позитивні взаємини між учнями. Завдання, що стосуються використання інформаційної компетентності, бажано спочатку розв'язати самому вчителеві, щоб виявити рівень складності. Для успішного виконання поставленого завдання педагог націлює дітей на збирання інформації, використовуючи свій лексичний арсенал, словник, підручник, пізнавальні лінгвістичні ігри, фотографії, репродукції картин тощо. Учні за рекомендаціями вчителя можуть працювати з додатковою літературою, енциклопедіями, періодичними виданнями, навчальними комп'ютерними програмами.

Завдання компетентного вчителя — надати можливість для розвитку та самоосвіти особистості, сприяти пошуку індивідуальності, самореалізації учня.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Видання - документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням,тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.

Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.

Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.

Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.II група «Формування математичної компетентності»- МО вчителів природничо- математичного циклу предметів

Математична компетентність — уміння працювати з числовою інформацією (володіння математичними вміннями).

Математична компетентність — уміння бачити і застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати помилки обчислень.

Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

Достатньо далекими від математичної компетентності є запам'ятовування формул, уміння застосовувати готові схеми розв'язання формальних задач — усе те, що зараз є традиційним у курсах математики, фізики, хімії;

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

використання на побутовому рівні й описування за допомогою побутових термінів математичних понять.

По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.III група «Формування комунікативної компетентності»- МО вчителів початкових класів

Комунікативна компетентність — уміння вчителя зацікавити дитину через спілкування.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Для цього треба, щоб педагог говорив мовою, зрозумілою для дитини: правильно, емоційно, доступно, з повагою до особистості учня. Це вміння говорити і спілкуватися ми повинні передати дітям.

Складові комунікативної компетентності вчителя: мовна; мовленнєва; соціокультурна.

Для залучення дитини до спілкування вчитель враховує психологічні особливості учнів, знаходить до кожного індивідуальний підхід. До соціально-психологічного блоку відноситься вміння налаштовувати школярів на навчання.

До морально-етичного блоку входить уміння будувати спілкування на гуманітарно-демократичній основі. До естетичного блоку відносяться вміння бути артистичним, естетично виразним.

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Технологічний блок передбачає вміння використовувати різноманітні навчально-виховні засоби, методи, прийоми. Важливою складовою ефективного спілкування і для учнів, і для вчителя є вміння слухати. Рольові ігри допомагають педагогам підготувати учнів до тих ситуацій, які виникають у реальному житті.


Виступ директора «Підвищення професійної компетентності педагога».

Наш педагогічний колектив працює над вирішенням проблемного питання «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації».

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Метою є формування особистості, яка знайде себе в житті, відчуватиме свою необхідність, яка зможе працювати та реалізувати всі ті позитивні якості, які вона принесла з собою в світ.

Виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель. Учитель – людина публічна, його фахові та загальнолюдські здібності є предметом обговорення серед колег, учнів, батьків, односельців. Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем.

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Діловодство (документаційне забезпечення управління) - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Диплома́тія - засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукупність невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, застосовуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв'язуваних задач; офіційна діяльність глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, відомств іноземних справ, дипломатичних представництв за кордоном, делегацій на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і задач зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів держави, його установ і громадян за кордоном.

Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконнання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.

Режисер (фр. régisseur - «завідувач», від лат. rego - «керую») - творчий працівник видовищних видів мистецтва: театру, кінематографа, телебачення, цирку, естради.

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці.

Некомпетентність професійна є значним недоліком у будь-якій професії, оскільки вона є причиною претензій і нарікань, тож почнемо з визначення цього терміну. Враховуючи дуже схоже трактування понять "компетенція", "компетентний", та "компетентність" у тлумачному словнику, вважаємо найбільш точним таке трактування: "Компетентність – міра відповідальності знань, умінь і досвіду осіб певного соціально-фахового статусу реальному рівню складності виконуваних ними завдань і розв`язуваних проблем.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.

На відміну від терміну "кваліфікація", включає, крім суто професійних знань і умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію".

Труднощі у вчителя в школі найчастіше викликають зовнішні чинники. Вони залежать від рівня його компетентності, а значить і від його освітньої та моральної підготовленості до педагогічної роботи, його ставлення до обраної справи, ступеня покликання та професійної придатності.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

В умовах соціальних негараздів особливо гостро постає питання мотивації ефективної діяльності педагогів, творчого розвитку вчительських колективів.

Мотивація праці – це спонукання до праці, що визначають відношення до праці й робочу поведінку працівника.

Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

Потреби – це найважливіші передумови мотивації. в основі мотивації праці лежить не лише найбільш значимі для працівника потреби, а й те, в якій мірі працівник має можливість їх задовольняти.

Можна виділити три основних індикатори трудової мотивації персоналу.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Це задоволеність своєю працею, зацікавленість у кінцевих результатах своєї праці й прихильність своєї організації. Від того наскільки ці складові трудової мотивації виражені в даного працівника залежить його відношення до професійної праці, його робоча поведінка.Методика

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ УПЕВНЕНОСТІ ТА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СОБОЮ

Інструкція. Уважно прочитайте запитання, оберіть той варіант відповіді, який відповідає вашій думці.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна. 1. Як часто вас мучать думки, що вам не слід було щось говорити чи робити?

а) Дуже часто (1 бал);

б) іноді (3 бали).

 1. Якщо ви спілкуєтеся із дотепною людиною, ви:

а) намагатиметеся перемогти її у дотепності (5 балів);

б) не вплутуватиметеся у змагання, віддавши їй належне, уникнете розмови (1 бал).

 1. Оберіть одну із думок, яка найближча вам:

а) те, що багатьом здається везінням, насправді — результат наполегливої праці (5 балів);

б) успіхи часто залежать від сприятливого збігу обставин (1 бал);

в) у складній ситуації головне — не наполегливість або везіння, а людина, яка зможе схвалити або втішити (3 бали).

 1. Вам показали шарж або пародію на вас. Ваша реакція:

а) розсмієтеся і зрадієте тому, що у вас є щось оригінальне (3 бали);

б) спробуєте знайти щось смішне у вашому партнері й висміяти його (4 бали);

в) образитеся, але не дасте зрозуміти (/ бал).

 1. Ви завжди поспішаєте, вам не вистачає часу, чи ви беретеся за виконання завдань, що перевищують можливості однієї людини?

а) Так (1 бал);

б) ні (5 балів);

в) не знаю (З бали).

 1. Ви обираєте парфуми подрузі (другу) в подарунок, купуючи:

а) ті, які подобаються вам (5 балів);

б) ті, які, як ви думаєте, потішать подругу (друга), хоча вам особисто вони не подобаються (3 бали);

в) ті парфуми, які нещодавно рекламували (і бал).

 1. Ви любите уявляти собі різні ситуації, у яких ви поводитеся абсолютно інакше, ніж у житті?

  Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.а) Так (1 бал);

б) ні (5 балів);

в) не знаю (3 бали).

 1. Чи вражає вас те, що ваші колеги (особливо молоді) досягають більшого успіху, аніж ви?

а) Так (1 бал);

б) ні (5 балів);

в) іноді (3 бали).

 1. Чи приносить вам задоволення заперечувати кому-небудь?

  Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.а) Так (5 балів);

б) ні (1 бал);

в) не знаю (3 бали).

 1. Заплющте очі та спробуйте уявити собі три кольори:

а) блакитний (1 бал);

б) жовтий (3 бали);

в) червоний (5 балів).

Обробка результатів.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Додайте отримані бали. 50-38 балів — ви задоволені собою і впевнені у собі. У вас велика потреба домінувати над людьми, ви любите підкреслювати своє «Я», виділяти свою думку. Вам байдуже те, що про вас говорять, але самі маєте схильність критикувати інших. Чим більше у вас балів, тим більше вам підходить визначення: «Ви любите себе, але не любите інших». Ще один недолік — дуже серйозно до себе ставитеся, не сприймаєте жодної критичної інформації. А шкода...

37-24 балів — ви живете у згоді з собою, знаєте себе і можете собі довіряти. Володієте цінним умінням знаходити вихід із складних ситуацій як особистого характеру, так і у взаємовідносинах із людьми. Формулу вашого ставлення до себе і оточуючих можна визначити так: «Задоволений собою, задоволений іншими». У вас нормальна, здорова самооцінка, ви вмієте бути для себе підтримкою і джерелом сили і, що найголовніше, не за рахунок інших.

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.23-10 балів — очевидно, ви незадоволені собою, вас мучать сумніви і незадоволеність: своїм інтелектом, здібностями, досягненнями, своєю зовнішністю, віком... Зупиніться! Хто сказав, що любити себе погано? Хто навіяв вам, що мисляча людина має бути постійно собою незадоволена? Зрозуміло, ніхто не вимагає від вас самовдоволення, але ви маєте приймати, поважати себе, підгримувати у собі цей вогник.

Методика «Визначення рівня впевненості та задоволеності собою» показала такий результат: 100% колектив • ви живете у згоді з собою, знаєте себе і можете собі довіряти. Володієте цінним умінням знаходити вихід із складних ситуацій як особистого характеру, так і у взаємовідносинах із людьми. Формулу вашого ставлення до себе і оточуючих можна визначити так: «Задоволений собою, задоволений іншими». У вас нормальна, здорова самооцінка, ви вмієте бути для себе підтримкою і джерелом сили і, що найголовніше, не за рахунок інших.

Одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя є самоосвітня діяльність. Професійна самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуальних неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості.

Тест «Шляхи розвитку» показав, що 93% педагогів «хочуть себе знати і можуть самовдосконалюватися», 7% «можу, але не хочу».Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2