Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан навчального проекту

Скачати 173.81 Kb.

План навчального проекту
Скачати 173.81 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір173.81 Kb.

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Молодецька Анастасія Ігорівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет

Місце проживання автора проекту:

13422, Вінницька область, Чернівецький район, с. Моївка, вул.. Шевченка, буд.5в, кв.3Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кізім Світлана Степанівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

23.09.2015


Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так НіОпис проекту

Назва проекту:

З тобою дихається легко!

Основні питання:

Ключове питання:

Чому я не бачу, але так потребую тебе?

Тематичні питання:

 1. Яку роль відіграє кисень в житті людини?

 2. Які фізичні та хімічні властивості притаманні кисню?

 3. Яке застосування та біологічна роль кисню?

Змістові питання:

  1. Що таке кисень?

  2. Чи поширений кисень в природі?

  3. Які сполуки можуть утворюватися з атомів Оксигену?

  4. Як впливає на людину недостатня кількість кисню?

  5. Чому кисень важливий компонент в житті людини?

2.1 Які фізичні властивості характерні для кисню?

2.2 Яким чином добувають кисень в лабораторії?

2.3 Як хімічні властивості обумовлюють будову кисню?

2.4 Як взаємодіє кисень з іншими речовинами?  1. Які умови виникнення та припинення горіння?

3.1 В яких галузях застосовують кисень?

3.2 Яку участь в колообігу Оксигену беруть рослини та зелені водорості?

Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
Зелені водорості - парафілетична група Зелених рослин, що, як і інші водорості, переважно живуть у водних навколишніх середовищах. Існують дві головні лінії походження зелених рослин. Одна (Chlorophyta) складається з більшості організмів, класично відомих як «зелені водорості» - представлена здебільш мікроскопічними прісноводими формами і великими морськими водоростями.

3.3 Яке застосування рідкого кисню?

3.4 Чи застосовують кисень в медицині?

3.5 Яким чином можна очистити повітря від шкідливих домішок?


Стислий опис:

Проект розрахований для учнів 7 класу, спрямований на те, щоб донести до учнів важливість Оксигену, як хімічного елементу.
Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.
Більш детально опрацювати фізичні та хімічні властивості кисню та його застосування, а також розвивати творчі та пізнавальні навички. Навчитися узагальнювати та систематизовувати навчальний матеріал, працювати з отриманою інформацією, аргументувати думку, презентувати результати своєї роботи.

Завдяки цьому проекту учні зможуть поповнити свої знання про кисень, усвідомити проблеми забруднення атмосфери, і намагатися принести свій вклад у вирішення цих питань.

Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.

Для ефективності цього проекту учні поділяють на 3 групи. Кожна група має індивідуальне питання для дослідження, а також ряд завдань до нього.

І група «Ерудовані історики»

Досліджують роль кисню в житті людини, результати роботи оформляють у вигляді публікації « Все про кисень, і навіть більше»

ІІ група «Шалені хіміки»

Досліджують фізичні та хімічні властивості кисню, результати роботи оформляють у вигляді презентації «Як поводить себе кисень?»

ІІІ група «Винахідливі екологи»

Досліджують застосування та біологічну роль кисню, результати роботи оформлюють у вигляді веб - сайту «Місце кисню в житті людини»

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова


 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія Географія

 Хімія


 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7


 Інше:      

 8-9

 10-11


 Інше:      
Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Освітня галузь «Хімія»

Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу.

Реа́кція ро́зкладу - хімічна реакція, під час якої з молекул однієї складної речовини утворюються молекули кількох простих або складних речовин.
Поняття про каталізатор. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.Учень знає: хімічний символ Оксиген та його розташування в періодичній системі хімічних елементів, знає хімічні елементи за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи, приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті.
Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.
Хімі́чний зна́к - хімічний символ, скорочене літерне позначення хімічного елемента. Сучасні хімічні знаки складаються з першої літери або з першої та однієї з наступних літер латинської назви елементів.
Періодична система хімічних елементів Періоди́чна систе́ма елеме́нтів - класифікація хімічних елементів, розроблена на основі періодичного закону.


Учень вміє: розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук, пояснювати зміст хімічних формул, рівнянь хімічних реакцій, сутність закону збереження маси речовин, аналізувати якісний та кількісний склад простих і складних речовин, уміло поводитися з лабораторним обладнанням,
дотримуватися інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;
Біна́рні сполу́ки (рос. бинарное соединение, англ. binary compound) - хімічні сполуки, які складаються з атомів двох різних елементів.
Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
Хімі́чна фо́рмула - скорочене позначення складу молекул речовини за допомогою хімічних символів. Синонім - молекулярна формула.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Зако́н збере́ження ма́си - закон, що постулює збереження сумарної маси всіх речовин у замкненій системі, не зважаючи на будь-які внутрішні процеси. Цей закон працює лише у класичній фізиці, коли релятивістські ефекти невеликі.
висловлювати судження про багатоманітність речовин

Освітня галузь «Інформатика»

Створення презентацій на основі шаблону.

Учень знає: поняття та призначення комп’ютерних презентацій, правила вибору стильового оформлення слайдів презентації, принципи дизайну слайдів презентації, властивості слайдових та потокових презентацій, призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій, спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах, способи показу презентацій у різних програмних середовищах.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Учень вміє: створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів, розробляти структуру презентації, добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів, додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри, додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти, настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

Основи створення комп’ютерних публікацій

Учень знає: поняття комп’ютерної публікації; поняття шаблону публікації та її структури; особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій; публікацій різного типу; основні складові публікації; програмні засоби створення комп’ютерних публікацій;

Учень вміє: створювати публікацію на основі шаблону; виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій; створювати зв’язки між об’єктами публікації; зберігати публікації на зовнішніх носіях даних; роздруковувати публікації.

Автоматизованестворення й публікація веб-ресурсів

Учень знає: поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів; відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкоюрозділу веб-сайту; поняття блогу; дизайн та правила оформлення веб-сторінок; призначення та особливост і функціонування веб-спільнот; процес створення веб-сайтів; процесс створення блогу й публікації повідомлень; формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

Учень вміє: засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення; засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його; створювати й адмініструвати блог; розміщувати на веб-сторінках зображення й текст, настроювати параметри їхнього розташування,відображення та відтворення; створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень.

Електронні таблиці. Табличний процесор

Учень знає: опрацювання таблиць: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування, пошук даних в електронних таблицях.

Учень вміє: використовувати функції та операції для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці, виведення таблиць на друк, ділову графіку, побудову діаграм і графіків на основі вмісту таблиць.

Розширений пошук відомостей в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Авторське право в Інтернет. Безпека в Інтернеті


Учень знає: організацію розширеного пошуку відомостей в Інтернеті, мову для розширеного пошуку, правила організації ефективного пошуку даних та повідомлень в Інтернеті, оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету, авторське право в Інтернеті. Правила оформлення посилань на інформаційні ресурси, основні положення закону про авторське право, проблеми безпеки та захисту повідомлень і даних в глобальній мережі Інтернет

Освітня галузь «Біологія»

Неорганічні речовини.

Учень знає: органогенні елементи;біологічну роль найважливіших для організму людини хімічних елементів; роль води, кисню, мінеральних солей в існуванні живих систем різного рівня; вікові зміни кількості води в клітинах; поняття: гідрофільність, гідрофобність; причини ендемічних та екологічних захворювань людини; необхідність контролю хімічного складу води та їжі людини;
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Хімія Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
норми вживання води людиною в різних умовах навколишнього середовища; для профілактики захворювань людини, що виникають через нестачу або надлишок деяких хімічних елементів; про єдність елементного складу тіл живої і неживої природи;
Елеме́нтний склад (рос. элементный состав, англ. elementary composition; нім. Zusammensetzung f) - показник, що характеризує наявність та кількість хімічних елементів, які входять до складу речовини. Для визначення елементного складу речовини проводять елементний аналіз.


Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Під час проведення проекту учні вивчатимуть кисень, роль кисню в житті людини, фізичні та хімічні властивості, застосування та біологічну роль кисню. В учнів формуються навички розпізнавання ,порівняння, аналізу, виділення головного з отриманої інформації.

Учні продовжать удосконалювати навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні публікації в учнів формуються вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї комбінувати текст і зображення.

Створення презентацій сформує в учнів вміння організовувати виступи перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, вміння переконувати, вміння доводити власну точку зору, завдяки короткому та лаконічному викладу матеріалу.

При створенні публікації в учнів формуються вміння оформляти свої ідеї, зручно представляти результати досліджень.

При створення Веб – сторінки в учнів формуються креативні уміння та навички роботи з комп’ютером.

Очікувані результати наступні:Учень(учениця) називає склад молекул кисню;
наводить приклади реакцій розкладу і сполучення;
описує поширеність Оксигену у природі;
характеризує фізичні та хiмічні властивості кисню складає рівняння відповідних реакцій;
використовує прилад для добування кисню;
визначає наявність кисню дослідним шляхом;
пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, горіння, колообіг Оксигену;
аналізує умови процесу горіння;
обґрунтовує застосування кисню ;
оцінює роль кисню в життєдiяльності організмів, значення каталізаторів.

Учні об’єднуються в 3 групи, кожна з яких отримує індивідуальне питання для дослідження і завдання до нього.

І група «Ерудовані історики»

Досліджують питання: «Яку роль відіграє кисень в житті людини?»

 1. Проаналізувати та опрацювати історію вивчення та відкриття кисню, за допомогою даних джерел літератури

 2. Створити схему «Поширення кисню в природі», опрацювавши літературні джерела

 3. Скласти схему «Сполуки, які утворенні за допомогою Оксигену», на основі додаткової літератури

 4. Скласти діаграму «Рівень кисню в повітрі», за допомогою літературних джерел

 5. Схематично зобразіть «Основні симптоми нестачі кисню», за допомогою запропонованих джерел

 6. Порівняйте цілющі властивості води та кисню, вивчивши інформацію в поданих інформаційних джерелах

 7. Опишіть можливі причини кисневого голодування, після чого дайте відповіді на запропонований тест «Кисневе голодування»

Результати роботи оформити у вигляді публікації «Все про кисень, і навіть більше»

ІІ група «Шалені хіміки»

Досліджують питання: «Які фізичні та хімічні властивості притаманні кисню?»

 1. Складіть схему «Фізичні властивості кисню», опрацювавши подану літературу

 2. Проаналізувати способи одержання кисню в лабораторних умовах за допомогою дослідів «Добування кисню з калій перманганату»,
  «Добування кисню з гідроген пероксиду» за поданою інструкцією

 3. Охарактеризуйте реакції сполучення за допомогою досліду «Спалювання неметалів (фосфору, вуглецю, сірки) у кисні»

 4. Порівняйте взаємодію кисню з металами і неметалами за допомогою лабораторних дослідів «Горіння магнію в кисні» та «Горіння сірки в кисні», записати висновок

 5. Зобразіть схематично засоби пожежогасіння, які припиняють доступ кисню

 6. Спланувати та організувати опитування учнів «Умови виникнення і припинення горіння», результати оформити в вигляді діаграми

Результати роботи оформити у вигляді презентації «Як поводить себе кисень»

ІІІ група «Винахідливі екологи»

Досліджують питання: «Яке застосування та біологічна роль кисню?»

 1. Проаналізувати відео «Галузі застосування кисню», схематично зобразити основні галузі застосування

 2. Описати та графічно зобразити схему «Колообіг кисню в природі», за допомогою запропонованої літератури

 3. Порівняти застосування медичного та рідкого кисню, ознайомившись з даною літературою

 4. Перечислити джерела істотного забруднення повітря, за допомогою відповідної літератури

 5. Опрацювати і проаналізувати методи очищення повітря від шкідливих домішок

 6. Дослідити біологічну роль кисню в житті людини, за допомогою літературних джерел

Результати роботи оформити у вигляді веб-сайту «Місце кисню в житті людини»

Звіт роботи, групи представляють у вигляді презентацій

«Звітна презентація групи «Ерудовані історики»»

«Звітна презентація групи «Шалені хіміки»»

«Звітна презентація групи «Винахідливі екологи»»
Д

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

4 місяці

Вхідні знання та навички:

Знання програм пакету Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Microsoft Publisher, Word), вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію.
Microsoft Office Publisher - настільна видавнича система, розроблена корпорацією «Microsoft». Ця програма початкового рівня, що відрізняється від «Microsoft Office Word» тим, що акцент у ньому робиться на проектування розмітки сторінки, а не на оформлення та перевірку тексту.
Microsoft Office Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

Учень знає хімічний символ Оксиген та його розташування в періодичній системі хімічних елементів, знає хімічні елементи за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи, приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті. Учень вміє розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук, пояснювати зміст хімічних формул, рівнянь хімічних реакцій, сутність закону збереження маси речовин, аналізувати якісний та кількісний склад простих і складних речовин, уміло поводитися з лабораторним обладнанням,


дотримуватися інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
висловлювати судження про багатоманітність речовин


Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):
 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом


 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер


 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску


 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій


 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори Інше:     
Друковані матеріали:

 1. Сухарев С. А. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник, 1996. – 460 с.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.


 2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології.- К.: Либідь,2004. -411с.

 3. Енциклопедія юного хіміка.- К.: Либідь,2008. - 301с

 4. Буринська Н.М Хімія 7 клас- К.- Ірпінь: "Перун", 2000.- 160с.

 5. Новицька В.І Довідник школяра

 6. Ткачов В. В. Хімія. Тренувальні тести. — Х.: ВГ «Основа», 2008.

 7. Колупаев Б.С. Физико-химия оксидов.- Львів: Вища школа, 1996.-192с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір для друку публікацій, ноутбук, мультимедійний проектор для демонстрації презентацій, хімічні реактиви та хімічний посуд для проведення досліду. Періодична система хімічних елементів Д. І. Мєндєлєєва, пробірки, спиртівка, газовивідна трубка, пробірко тримач, калій перманганат, пероксид водню, манган оксид, тліюча скибка, фосфор, вуглець, вапняна вода, колба з киснем, сірка, магнієві ошурки.

Ресурси Інтернету:

 1. http://www.slideshare.net/vkorchinsky/ss-42688944

 2. http://school.xvatit.com/index.php

 3. http://shkolyar.in.ua/kolobig7

 4. http://subject.com.ua/chemistry/zno/46.html

 5. http://mednews.in.ua/home/inshi-temi/24146-ciljushhi-vlastivosti-vodi

 6. http://www.o2xygen.com.ua/vseprokisen.html

 7. http://momandkids.net.ua/xvoroby-mamy-i-tata/544-kisneve-golodyvana-golovnogo-mozky.html

 8. https://www.youtube.com

 9. http://shkolyar.in.ua/oksygen-kisen7

 10. http://cpo.stu.cn.ua/Oksana/posibnik/1240.html

 11. http://pidruchniki.com/1618040937937/ekologiya/krugoobig_kisnyu

 12. http://media-library.rozumniki.ua/storage/LESSON_TEST/lesson12/index_part_46_tab_97.html

 13. http://www.zelenaplaneta.org.ua/index.php/77-novini/757-tsikavi-fakti-pro-kisen.html

 14. http://pidruchniki.com/1842112039591/ekologiya/metodi_zasobi_ochischennya_vikidiv_atmosferu

 15. http://bukvar.su/himija/45868-Kislorod.html

Інше:

Запрошений на звіт проекту кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії Блажко Олег Анатолійович

Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Тема дослідження: «Проблема озонового шару»

Визначити основні проблеми озонового шару. Створити публікацію, в якій детально охарактеризувати дану проблему.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

При оцінювання рівня знань та вмінь учнів враховується:

- рівень засвоєння теоретичних знань;

- оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища;

- сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;

- здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;

- вміння чітко аналізувати інформацію до теми;Ключові слова:

Оксиген, кисень, каталізатори, колообіг кисню, реакція розкладу, реакція сполучення оксиди, окиснення, прості та складні речовиниIntel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation.
Intel Corporation - найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів.
Всі права захищені

Скачати 173.81 Kb.

 • Обладнання (відмітити необхідні прилади)