Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан навчального проекту

Скачати 374.86 Kb.

План навчального проекту
Скачати 374.86 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір374.86 Kb.

Intel® навчання для майбутнього

План навчального проекту


Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Юртаєв Володимир Георгійович

Місце роботи /Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики і технологічної освітиМісце проживання автора проекту:

м. Вінниця вул. Чехова 10 кв. 105
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кобися Алла Петрівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

10.02.2011-16.05.2011Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

ТакНіОпис проекту

Назва проекту:

Все ожива в руках твоїх, майстре!

Основні питання:

Ключове питання:

Чи можлива гармонія краси і дива у буденних речах?

Тематичні питання:

 1. Яка різниця між минулим і теперішнім?

 2. Можливі способи оздоблення дощечки?

 3. Як трикутник застосовують у різьбленні?

 4. Як можливо використати сучасні технології при розробці композицій для різьблення?

Змістові питання:

 1. Які елементи геометричного різьблення ви знаєте?

 2. Для чого використовується полірувальна паста?

 3. Як визначити центр композиції?

 4. Яке співвідношення між розмірами оздоблюваних елементів та розмірами художнього виробу?

 5. Як розбити коло на рівні частини?

 6. Яка будова стовбура деревини?

 7. Які породи деревини найкращі для різьблення?

 8. Які існують види різьблення?

 9. Які різальні інструменти використовуються для оздоблення виробів з деревини?
  Рі́зальний інструме́нт - інструмент, призначений для зміни форми та розмірів заготовки шляхом видалення частини матеріалу у вигляді стружки, або шламу.


 10. Що потрібно враховувати для виразності композиції?

 11. Для чого необхідно оздоблювати вироби?

Стислий опис:

Сучасна школа спрямована на формування ціннісних орієнтирів молодого покоління. Зрозуміло, що для надання якісних конкурентоспроможних знань учитель має використовувати інноваційні підходи у своїй роботі. На кожному уроці застосовувати методи, що сприяють розвитку самостійності та творчої активності учнів, навчають аналізу та самоаналізу навчальної діяльності, сприяють підвищенню інтересу учнів до вивчення предмету та прагнення до успіху.Проект передбачає ознайомлення учнів 10 класів з одним із видів оздоблення виробів з деревини – геометричним різьбленням. Заняття геометричним різьбленням сприяє розвитку творчих здібностей учнів, їх уяви, фантазії, естетичного смаку.

Під час роботи над проектом учні засвоюють азбуку різьблення геометричних елементів та виготовляють виріб та прикрашають його геометричним декором. При навчанні елементам різьблення слід звертати увагу на робочу позу, хватку інструмента, положення різця під час різьблення.

Розкриття змісту художньої обробки деревини дає можливість учням виконувати творчі завдання, самостійно створювати проекти виробів, вчитися активно ділитися знаннями; сприяє пошуку нових ідей, відповідає потребам шкільного колективу, формуючи навички роботи в групах.

Реалізація всієї програми має бути виконана у формі творчого проекту (розробка та виготовлення простого виробу і оздоблення його геометричним орнаментом).

Геометричний стиль, або Геометрика - тип давньогрецького вазопису, характерний для доби кінця «темних віків в Греції» близько 900-700 років до н. е. Геометричний стиль витіснив протогеометричний стиль.
Форма захисту проекту - проведення учнівської виставки, ярмарки-продажу.

Особливу увагу при вивченні кожної теми слід звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної праці, систематичний контроль за виконанням учнями поставлених вимог.

Отримавши завдання, учні діляться на динамічні групи, шукають необхідну інформацію (з області інформатики, математики, трудового навчання, основ економіки, біології), аналізують особливості вишивання в різних регіонах України, висловлюють власну думку щодо цих особливостей, відтворюютьрегіональні особливості у власних виробах.

Трудове́ навча́ння - предмет технічного та профільного напряму у середніх загальноосвітніх школах. Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».

Учні розвиватимуть вміння працювати в групах, що сприятиме виробленню в них навичок колективної праці, згуртованості, відповідальності; сприятиме розвитку почуття взаємоповаги, підтримки, взаємодопомоги.

Навчальні предмет(и):відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

Українська мова і література

Зарубіжна література

Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова


Людина і суспільство/Основи філософії

Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 БіологіяГеографія

Хімія


Історія України

Основи правознавства

Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

1–4

 5-7


 Інше:      

8-9

 10-11


 Інше:      
Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Біологія

(7 клас)

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин
Учень:
називає:
- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);
- умови, необхідні для життєдiяльності рослини;
- основні компоненти клітини рослини (оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди, вакуолі);
- тканини рослини (твірні, покривні, основні, провідні);

- вегетативні органи рослини (корінь, пагін: брунька, стебло, листок) та їх функції;

Вегетати́вні о́ргани - частини тіла вищих рослин, які виконують основні функції живлення та обміну речовин із зовнішнім середовищем.


наводить приклади:
- впливу факторів середовища на процеси життєдіяльності рослин;
Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).

-рухів рослин;
- господарської цінності рослин;
- використання добрив у сільському господарстві;
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

характеризує:
- будову кореня, види коренів, типи кореневих систем, видозмiни кореня;
Ко́рінь - підземний, вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.

- ґрунт як джерело поживних речовин;
Поживна речовина - необхідна для життя і росту організму, хімічна речовина, яку організм отримує з навколишнього середовища. Тварини споживають поживні речовини з їжею, а рослини безпосередньо з ґрунту та повітря.

- роль мінерального живлення в житті рослин;
- роль пагона в забезпеченні надходження, транспорту і виведення речовин;
- бруньку як зародковий пагін;
- видозміни пагона;
- будову листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні;
порівнює:
-прості та складні листки, типи жилкування, розташування листків на стеблі;
- процеси фотосинтезу та дихання;
спостерігає та описує:
- будову клітини рослин;
- корінь і кореневі системи, видозміни кореня;
- пагін та його будову, різноманітність пагонів, видозміни;
- будову та різноманітність листків;

- досліди з вивчення процесів фотосинтезу, дихання, мінерального живлення, транспорту речовин, випаровування;


дотримується правил:
- виготовлення мікропрепаратів, роботи з лупою та мікроскопом;
робить висновок:
- про основні функції рослинного організму;
- про зв’язок органів у рослинному організмі;
- про значення рослин у забезпеченні життя на Землі.

Тема 3. Голонасінні

Учень:
називає:
- основні місця, де ростуть голонасінні;
наводить приклади:
- найпоширеніших представників голонасінних серед флори України і свого регіону;
- використання голонасінних рослин людиною;
Флора України нараховує понад 27 тисяч видів (гриби і міксоміцети - 15 тисяч, водорості - 5 тисяч, лишайники - 1,2 тисячі, мохи - 800 і судинні рослини - 5,1 тисяч, до яких також входять найважливіші культурні види, а з урахуванням екзотів, які вирощуються в ґрунті ботанічних садів - понад 7,5 тисяч видів. З них 826 видів занесено до Червоної книги України (третє видання 2009 року)
Голонасінні (Gymnospermae) - група насінних рослин, що характеризуються наявністю насіння і насінного зачатка, які лежать відкрито на лусочках шишок (звідки і назва групи). Етимологія: грец. γυμνόσπερμος - «голе насіння».

розпізнає:
- голонасінні рослини у природі, за гербарними зразками, малюнками;
характеризує:
- загальні ознаки будови та розвитку голонасінних;
- пристосування голонасінних до умов середовища існування;
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

- особливості розмноження голонасінних;
- роль голонасінних у природі та в житті людини;
порівнює:
- будову голонасінних з вищими споровими рослинами;
дотримується правил:
- роботи зі збільшувальними приладами;

робить висновок:
- стосовно причин, що зумовлюють поширення голонасінних на земній кулі.

Математика

(5 клас)

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.
Натура́льні чи́сла - числа, що виникають природним чином при лічбі. Це числа: 1, 2, 3, 4, … Множину натуральних чисел прийнято позначати знаком N . .}
ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГ
УРИ І ВЕЛИЧИНИ

Розпізнає: натуральні числа; вказані у змісті фігури; шкали; числові та буквені вирази, формули.

Наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів; рівнянь, рівних фігур.

Дотримується правил: читання і запису натуральних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення натуральних чисел, порівняння натуральних чисел.

Називає: класи і розряди натурального числа; вказані в змісті геометричні фігури та їх основні елементи;
Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.
одиниці виміру довжини, площі й об’єму.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.


Зображує: вказані в змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь та натуральні числа на координатному промені.

Описує:

поняття: промінь, координатний промінь; відрізок, кут, бісектриса кута; рівняння, розв’язок рівняння.Формулює властивості арифметичних дій з натуральними числами.

Пояснює, що означає “розв’язати рівняння”.

Записує і пояснює формули площі прямокутника, квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба.
Прямокутний паралелепіпед - паралелепіпед, всі грані якого є прямокутниками.


Аналізує залежності між величинами (швидкість, час і відстань; ціна, кількість і вартість тощо).

Розв’язує вправи, що передбачають:

порівняння натуральних чисел;

вимірювання і порівняння відрізків, кутів;

побудову відрізка даної довжини та кута даної градусної міри;

побудову бісектриси кута за допомогою транспортира;

виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами;

знаходження розв’язків лінійних рівнянь на основі залежностей між компонентами арифметичних дій;

Лінійне рівняння Лінійне рівняння - рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями. Найпростіший випадок має вигляд

обчислення значень числових і буквених виразів;

обчислення за формулами площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба.

Розв’язує вправи на ділення з остачею; нескладні текстові задачі, що вимагають використання залежностей між величинами.
Геометрія (7 клас)

Тема 1. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Наводить приклади геометричних фігур.

Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.


Описує точку, пряму, відрізок, промінь, кут.

Формулює:

означення: рівних відрізків, рівних кутів, бісектриси кута;

властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання відрізків і кутів.

Знаходить довжину відрізка, градусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання.

Зображує за допомогою креслярських інструментів геометричні фігури, вказані у змісті.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА        ПЛОЩИНІ

Пояснює, що таке аксіома, теорема, означення, ознака.

Наводить приклади геометричних фігур, вказаних у змісті.

Зображує за допомогою лінійки і косинця паралельні й перпендикулярні прямі.

Описує кути, утворені при перетині двох прямих січною.

Формулює:

означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої;

властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною;

ознаки паралельності прямих.

Обґрунтовує взаємне розміщення вказаних у змісті геометричних фігур, спираючись на їх властивості.

Доводить властивості суміжних і вертикальних кутів, паралельних прямих, перпендикулярних прямих, ознаки паралельності прямих.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Тема 3. ТРИКУТНИКИ

Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників.

Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.

Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника.

Ознаки рівності прямокутних трикутників.

Медіа́на - в геометрії, відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони.
Рівнобедрений трикутник - трикутник, в якому дві сторони рівні між собою. Рівні сторони називаються бічними, а остання - основою. За означенням, правильний трикутник також є рівнобедреним, але обернене твердження не є правильним.
Прямокутний трикутник - трикутник, один із кутів якого прямий. Прямокутний трикутник займає особливе місце в планіметрії, оскільки для нього існують прості співвідношення між сторонами і кутами.
Властивості прямокутних трикутників.

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості.

Нерівність трикутника.Описує зміст поняття “рівні фігури”.

Наводить приклади рівних фігур.

Зображує та знаходить на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи.

Формулює:

означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.

Класифікує трикутники за сторонами і кутами.

Доводить: ознаки рівності трикутників, ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників, властивості й ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Коло. Круг.

Дотична до кола, її властивість.

Коло, описане навколо трикутника.

Коло, вписане в трикутник.

Задача на побудову та її розв’язування.

Основні задачі на побудову:

— побудова трикутника за трьома сторонами;

— побудова кута, що дорівнює даному;

— побудова бісектриси даного кута;

— поділ даного відрізка навпіл;

— побудова прямої, яка перпендикулярна до даної прямої.

Геометричне місце точок.

Метод геометричних місць.Пояснює, що таке: задача на побудову; геометричне місце точок.
Геометри́чне мі́сце то́чок (ГМТ) - мовне означення в математиці, вживане для визначення геометричної фігури як множини точок, що володіють деякою властивістю.


Зображує на малюнках коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо нього.

Описує взаємне розташування кола і прямої.

Формулює:

означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола, кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

властивості: серединного перпендикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра і хорди, точки перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника, точки перетину бісектрис кутів трикутника.
Середи́нний перпендикуля́р - пряма, що проходить через середину відрізка, перпендикулярно до нього. Інакше: геометричне місце точок, що знаходяться на однаковій відстані від кінців відрізка.


Доводить властивості: дотичної до кола, існування кола, вписаного в трикутник, та кола, описаного навколо трикутника.

Доводитьправильність виконаних побудов для основних задач.

Розв’язуєосновні задачі на побудову та нескладні задачі, розв’язання яких зводиться до основних побудов.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.
Інформатика

5 клас

1. Початкове ознайомлення з комп’ютером

Інформатика. Інформація. Інформаційні процеси. Комп’ютер – універсальна машина для опрацювання програм і даних. Основні пристрої комп’ютера, їх функції та взаємодія в процесі роботи комп’ютера.

Локальна мережа в комп’ютерному класі. Правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.


Поняття про програмне забезпечення комп’ютера.

Практичні роботи: 1. Початок і закінчення роботи з комп’ютером.

 2. Робота на клавіатурному тренажері.

 3. Використання інформаційно-довідкової системи.

 4. Виконання обчислень (використання калькулятора).

 5. Побудова графічних зображень.

 6. Введення та редагування тексту.

 7. Передавання й отримання повідомлень через локальну мережу.

Учні повинні знати:

поняття інформації та інформаційних процесів;

поняття комп’ютера як універсальної машини для опрацювання повідомлень і даних;

назву і призначення основних пристроїв комп’ютера;

правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером;

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

призначення і можливості використання основних видів програмного забезпечення (довідкових систем, пакетів прикладних програм, графічного редактора, текстового редактора).

Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.Учні повинні вміти:

наводити приклади інформаційних процесів;

наводити приклади застосування комп’ютерів;

вмикати комп’ютер, правильно починати і закінчувати роботу з ним;

користуватися клавіатурою;

відбирати і завантажувати програму, необхідну для опрацювання конкретних даних;

виконувати в режимі діалогу просту програму на комп’ютері, використовуючи «меню», запити про «допомогу» та інструкції з використання;

будувати прості зображення в графічному режимі;

набирати і редагувати простий текст;

самостійно виконувати прості завдання, використовуючи будь-який з розглянутих програмних засобів.2. Ознайомлення з інформаційними технологіями

Уявлення про інформаційні технології розв’язування задач.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Основні типи задач і програмне забезпечення для їх розв’язування. Призначення й особливості інструментальних програмних засобів.


Побудова та перетворення зображень. Побудова графічних зображень. Графічний редактор.

Опрацювання текстової інформації. Структура текстового документа. Операції над текстами. Текстовий редактор.

Опрацювання табличної інформації. Структура таблиць. Електронні таблиці та робота з ними.

Класифікація, зберігання, пошук, опрацювання та подання повідомлень і даних. Бази даних. Структура бази даних. Основні операції над даними. Запити.

Комп’ютерні мережі. Пошук даних. Електронна пошта.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Інтерактивне спілкування. Телекомунікаційні проекти.

Практичні роботи: 1. Робота з графічним редактором.

 2. Робота з текстовим редактором.

 3. Робота з електронними таблицями.

 4. Робота з базою даних.

 5. Організація обміну даними між комп’ютерами.

 6. Використання електронної пошти.

 7. Участь у телекомунікаційному проекті.

Учні повинні знати:

основні принципи використання інформаційних технологій розв’язування задач;

призначення основних типів прикладного програмного забезпечення.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


Учні повинні вміти:

аналізувати умови та можливості використання комп’ютерів для розв’язування навчальних задач;

користуватися графічним редактором для побудови простих зображень;

користуватися текстовим редактором, зберігати та друкувати тексти відповідно до стандартного формату;

виконувати прості обчислення в середовищі електронних таблиць;

звертатися із запитами до бази даних, виконувати основні операції з даними;

знаходити й отримувати необхідні дані в мережі;

здійснювати електронне листування;

здійснювати інтерактивне спілкування в мережі;

реєструватися та брати участь у телекомунікаційних проектах.ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

(5 клас)


Тема 2. Асоціативно-образна форма

(площина, об'єм) (8 год.)

Розвиток естетичного сприймання і цілісного бачення предметів та явищ навколишнього світу, вміння виділити основне у явищах буття.

Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.


Навчальні завдання

Емоційно-образні художні засоби:

Живопис: колір (ахроматичний, хроматичний), тон, колорит, пляма, мазок; емоційне співвідношення кольорових і музичних контрастів, настроїв та характерів.

Графіка: точка, лінія, штрих, пляма, силует, фактура; виявлення виразності та асоціативності (різна товщина ліній, фактура ліній, плям тощо).

Скульптура: об'єм, пластика форми, фактура; виявлення асоціативності пластики та фактури форми (рельєф, кругла скульптура).

Композиційні засоби і прийоми

Організація зображення в композиції:

вибір формату аркуша паперу (квадрат, прямокутник вертикальний, горизонтальний); виявлення головного і другорядного у композиції;цілісність форми, композиційний центр, симетрія, асиметрія, рівновага,ритм,коліряк акцент.Орієнтовні тематичні завдання:

- кольорові асоціації (сум-радість, спокій-напруження, на основі сприйняття музичних і літературних творів, стану природи тощо);

Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

- різний характер ліній (ніжні, колючі тощо);

- кольорові сполучення (утворення кольору різними засобами, змішування та накладання фарб тощо);

- ритм ліній та плям (музичні й природні асоціації);

- асоціативність різних художніх технік (паперопластика, акварель по-мокрому, монотипія, штампування тощо);

- асоціативна композиція (''Свято'', ''Музика'', ''Настрій'' тощо).

- асоціативність та образність природних форм у поєднанні з технікою виконання (дерев, тварин, птахів, комах тощо);

- символічність форм (''Дерево-життя'');

- асоціативність декору і зв'язок з формою (візерунок, фактура, пластика форм);

- композиція ''Новорічнесвято''.

Узагальнення тем 2 години.

Матеріали і техніка виконання

Олівці, ручки (кулькові, гелеві), туш, перо, фломастери, акварель, гуаш, пластилін, (глина), пластика, солоне тісто. Монотипія, кляксографія, гратографія, набризки, штампування, колаж, аплікація, орігамі, паперопластика.Учень розпізнає:

- природні форми та явища у певному емоційному стані;

- види образотворчого мистецтва;

Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).

- предметне та безпредметне (абстрактне) мистецтво;спостерігає:

- за природними формами навколишнього середовища;порівнює:

- характер ліній, кольори й кольорові сполучення та чуттєво-емоційне забарвлення;

- характер природних форм;

характеризує:

- види образотворчого мистецтва та їх специфіку;уміє:

- використовувати засоби художньої виразності різних видів мистецтва;

Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.

- створювати асоціативні образи;

- виявляти свої почуття, естетичні переживання образотворчими засобами;

- передавати настрій, емоційний характер форм, стан природи засобами живопису, графіки, скульптури тощо;

- утворювати та відрізняти відтінки одного кольору (різна насиченість та світлота);

- утворювати відтінки різних кольорів і відповідних кольорових сполучень для створення композицій;

- виконувати творчі композиції в різних техніках як одноосібно, так і в групах;висловлює судження про:

- площинні та об'ємні форми мистецтва;

- художню виразність форм (емоційний характер);

- засоби і прийоми організації композиції у певному форматі (ритм, рівновагу, цілісність форми, композиційний центр, симетрію, асиметрію, колір як акцент);наводить приклади:

- творів реалістичного і декоративного, первісного і сучасного мистецтва;

Суча́сне мисте́цтво (англ. Contemporary art) - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття.аналізує:

- свої почуття і власне бачення художнього твору;

- за допомогою вчителя результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;

дотримується правил:

- техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.Тема 2. Художні образи та композиції

(9 годин)

Розвиток творчої уяви, композиційного мислення, вміння створювати композиції в різних жанрах образотворчого мистецтва.

Худо́жній о́браз - особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність.


Навчальні завдання

Засоби виявлення характеру, будовиприродних форм: лінія, штрих, силует, тон, колір,кольорова гама, фактура, декор, текстура, пластика форми.

Художні прийоми виявлення характеру й образності природних форм: загальні пропорції (єдністьта взаємозв'язок частин до цілого), подібність, співрозмірність, контраст, нюанс, особливості формвстаніспокою тарусі (характернівиразні рухи, узагальнення та загострення характерних рис в емоційному стані), масштаб тощо.Композиційні засоби і прийоми

Пейзажний жанр:освоєння глибини (плановості) простору, статика та динаміка;

Декоративна композиція:організація елементів композиції (замкнена і відкрита) в колі, квадраті, прямокутнику; розробка об'ємної форми: лаконічність, декор, фактура;

Сюжетна композиція,ілюстрація, анімація: образна інтерпретація казкового, літературного героя (виявлення характеру).
Літературний герой - це виразник сюжетної дії, яка розкриває зміст творів літератури, кіно, театру.


Орієнтовні тематичні завдання:

- будова різних природних форм (листя, дерева, птахи тощо);

- силует (пропорції різних природних форм);

- колір природної форми (кольорова гама різних форм, контраст, нюанс);

- візерунок, фактура, текстура природних форм і предметів (зв'язок з характером форми);

- природні форми та явища в статиці та динаміці;

- колір як засіб виявлення характеру форм та стану природних явищ;

- створення образів на основі вивчення природних форм і явищ, використовуючи різні художні засоби декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, графіки, живопису тощо;

Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.
Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.

- декоративна, книжкова, сюжетна композиції;

- створення книжки-іграшки, персонажів і декорацій лялькового театру тощо (колективна робота).Узагальнення тем 2 години.

Матеріали і техніка виконання

Олівець, туш, вугіль, пастель, воскові та акварельні олівці, акварель, гуаш, (глина), пластика. Монотипія, гратографія, розпис, (розпис на склі), колаж, аплікація, орігамі, паперопластика, (рельєф), скульптура з подальшим розфарбуванням.Учень розпізнає:

- природні форми у певному емоційному стані, спокою та русі;спостерігає:

- різноманітність природних форм, контрасти форм, їх пропорції, розташування та взаємозв'язок частин;

- гармонійне існування природних форм та їх пристосування до середовища;

порівнює:

- зміни природних явищ, кольорове розмаїття навколишнього середовища;

- будову різних природних форм;

- реалістичні, казкові, фантастичні образи;характеризує:

- природні форми та явища (відмічає характерні особливості);уміє:

- виявляти характер, настрій форм;

- зображувати природні форми в статиці та динаміці (з натури, з уяви, по пам'яті);

- збагачувати силуетну форму декором (природну і предмета);

- створювати художні образи на основі природних форм;

- створювати різні композиції (сюжетну, декоративну, ілюстрацію);висловлює судження про:

- основні пропорції природних форм (птахів, тварин тощо);

- зображення природних форм і явищ у різних видах мистецтва;

- специфіку образів пейзажного жанру, анімації, книжкової графіки тощо;

Пейза́ж (фр. Paysage, від країна, місцевість) - жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа. Пейзажем називають також окремий твір цього жанру. Як самостійний різновид образотворчого мистецтва пейзаж виник у китайському мистецтві, китайському живопису.

- прийоми організації декоративної композиції (в колі, квадраті, прямокутнику тощо);

наводить приклади:

- композицій (декоративна, сюжетна, ілюстрація).

- творів художників-пейзажистів;

аналізує:

- свої почуття і власне бачення художніх образів;дотримується правил:

- техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами;ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

(5 клас)

Розділ 1. Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки за зразком

Планування роботи з виготовлення виробу (вибір зразка, добір конструкційного матеріалу, інструментів, пристосувань тощо)

Загальні відомості про художньо-конструкторську діяльність: міні маркетингове дослідження (анкетування), використання біоформ та методу фантазування під час створення виробу.

Технологічний процес. Деталь. Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних матеріалів: різання, пиляння, штампування, лиття.

Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів: склеюванням, на цвяхах.

Фанера та ДВП в конструюванні об’єктів технологічної діяльності.

Підготовка заготовок до роботи.

Розмічання: за шаблоном, копіюванням. Відомості про припуски на обробку.

Технологія роботи лобзиком. Правила безпеки при роботі лобзиком. Організація робочого місця.

Конструкці́йні матеріа́ли (англ. constructional materials, engineering materials, structural materials) - це матеріали, з яких виготовляють деталі конструкцій (машин та споруд), що зазнають силових впливів (навантажень).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Санітарно-гігієнічні вимоги.

Оздоблення виробів.


Розпізнає і називає види фанери і ДВП;

складає план роботи з виготовлення виробу;

виконує розмічання за шаблоном;

виготовляє та оздоблює нескладний виріб за зразком;

організовує робоче місце;

застосовує міні маркетингове дослідження та метод фантазування під час створення виробу

використовує основні способи розмічання майбутнього виробу.

пояснює складові частини технологічного процесу виготовлення проектованого виробу.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


називає способи отримання деталей заданої форми.

розрізняє механічні способи з’єднання деталей.

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог

в процесі виготовлення виробів із фанери (ДВП).


(7 клас)

Розділ 1. Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки

Робота з інформаційними джерелами. Визначення зразків для проектування. Вибір та обґрунтування виробу для проектування та виготовлення. Метод фокальних об’єктів.

Типові та спеціальні деталі. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й не рознімні.

Деревина як конструкційний матеріал: породи деревини , властивості , вади деревини, пиломатеріали.

Основи технічної графіки: типи ліній, масштаб, нанесення розмірів, ескіз, креслення.

Вимірювальний та розмічальний інструмент (столярний кутник, рейсмус тощо). Припуск на обробку.

Технології обробки деревини (розмічання).

З’єднання деталей з деревини.

Опоряджувальні роботи.

Використовує інформаційні джерела під час проектування виробу;

вибирає та обґрунтовує конструкцію об’єкта проектування;

використовує методи проектування та метод фокальних об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу;

розрізняє типові та спеціальні деталі, види з’єднань;

характеризує деревину як конструкційний матеріал;

визначає вологість і твердість деревини, етапи і правила розмічання, різання;

складає план роботи з виготовлення виробу;

добирає деревину для виготовлення виробу;

здійснює підготовку матеріалу до роботи;

виконує розмічання заготовок із деревини;

називає види інструментів для вимірювання та розмічання, види опорядження;

виготовляє виріб за зразком;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної роботи, санітарно-гігієнічних вимог в процесі виготовлення виробів із деревини;
Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів з деревини

Пошук необхідної інформації для проекту.

Методи проектування (метод фокальних об’єктів).

Основні етапи проектування виробу: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний.

Вибір конструкційних матеріалів.

Форма деталей виробів з прямолінійними та криволінійними контурами, з отворами.

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу .

Опоряджувальні та оздоблювальні роботи.

Презентація результатів проектної діяльності.

Орієнтовні об’єкти проектної діяльності:

підставки під квіти, книги, точені вироби, пристрій для заправки інструменту, інструменти для шкільної майстерні (кутник, малка, єрунок, ручки для ножівок, напилків, стамесок) предметиХарактеризує метод фокальних об’єктів;

пояснює процес проектування; називає етапи проектування;

складає план роботи з виконання проекту;

виконує пошук необхідної для проекту інформації в різних інформаційних джерелах, аналізує її;

обирає виріб для проектування;

розробляє критерії виробу з урахуванням показників якості;

характеризує деревину як конструкційний матеріал, її властивості, вади, процес обробки деревини, знаряддя праці для ручної обробки матеріалу різанням, способи отримання виробу заданої форми і розмірів ;
Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».


розпізнає види деревини і пиломатеріалів;

визначає вологість і твердість деревини, етапи і правила розмічання, різання;

розкриває поняття технічного малюнка, ескізу, масштабу;

розпізнає і називає типи ліній, види оздоблення;

дотримується правил нанесення розмірів, умовних позначень на кресленні;

виконує технічний малюнок, креслення виробу в масштабі та в натуральну величину;

описує виріб для виготовлення із застосуванням методу фокальних об’єктів;

складає технологічну послідовність виготовлення виробу (плоских або об’ємних);

добирає матеріали для виготовлення виробу, технологію обробки матеріалу;

виготовляє та оздоблює спроектований виріб;

застосовує допоміжні матеріали для оздоблення;

обґрунтовує естетичну оцінку виробу;

здійснює аналіз допущених помилок;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної роботи, санітарно-гігієнічних вимог в процесі виготовлення виробів із деревини.Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Основна ідея проекту пролягає у розвитку в учнів навичок збирання, аналізу та класифікації інформації, висування гіпотез та ідей, з’ясування історичної цінності творчих здобутків українського народу.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Під час роботи над проектом учні засвоюють азбуку різьблення геометричних елементів, виготовляють виріб та прикрашають його геометричним декором. Зможуть узагальнити основи технології оздоблення виробів, вивчити основні елементи геометричного різьблення, засвоїти знання про орнаментальні композиції та традиційні орнаменти геометричного різьблення, навчитися розробляти нескладні композиції для різьблення.

У дітей формуються вміння узагальнювати вивчений матеріал,  вміння працювати з додатковою літературою, зі схемами візерунків.

Вдосконалюють навички використання програми Microsof PowerPoint та  Microsoft Publisher для яскравої демонстрації своїх проектів.

Об’єднання учнів у динамічні групи сприятиме виробленню навичок працювати в колективі; виробленню почуття відповідальності один за одного, взаємодопомоги та підтримки.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Створюючи газету, учні вдосконалюють вміння аргументовано доводити власну думку, правильно використовувати посилання та цитування, закріплюють вміння правильно ілюструвати ідеї, висновки.

Вчаться стисло подавати інформацію для газети.

Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки.

Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher.

Microsoft Office Publisher - настільна видавнича система, розроблена корпорацією «Microsoft». Ця програма початкового рівня, що відрізняється від «Microsoft Office Word» тим, що акцент у ньому робиться на проектування розмітки сторінки, а не на оформлення та перевірку тексту.

При створенні презентації в учнів формуються навички: планувати, порівнювати, аналізувати, досліджувати, класифікувати ілюструвати, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей, вміння посилатися на використані джерела інформації.

При створенні веб-сайту учні формують вміння збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, вдосконалюють вміння використовувати засоби електронних комунікацій для навчання. Крім того, що учні напротязі проекту набувають якихось нових вмінь і навичок роботи у галузі інформатики та трудового начання, вони також розвивають свій творчий потенціал.

З кожним новим днем в учнів виникали цікаві та творчі ідеї, вони змагалися.

Робота в проекті пробудила в учнів надзвичайну творчу уяву, а створення подарунка саме для рідних та близьких їм людей було вагомим стимулом для плідної праці.

Учні вчитимуться усвідомлювати прочитане, виховання в учнів любові, поваги до історичного минулого свого народу, виховання патріотичних почуттів.

Підсумковий тест дає можливість побачити успішність, з теми Технологія виготовлення та оздоблення виробів вишивкою, кожного з учнів. При цьому учні даючи відповіді на запитання, краще засвоюють програму Exel.
На початку учні отримують завдання від учителя у формі учительського буклету та обговорюють хід проекту. Для його виконання вони об’єднуються в 3 групи.

Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Далі вони досліджують матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації.

Під керівництвом вчителя створюють власну презентацію PowerPoint, де висвітлюють результати свого дослідження.

Створили інформаційний бюлетень, де була розміщена інформація про результати пошуку у ході експерименту, та web-сайт з інформацією та отриманими результатами.
 1. Липові дощечки" (експерти з порід деревини)

 2. "Особливі елементи" (знавці витоків народних традицій)

 3. "Гострі різачки" (майстри різьблення)

Група "Липові дощечки" вивчає історичні аспекти розвитку геометричного різьблення (коли і де воно виникло, як розвивалося). Опитує майстрів, дізнається про регіональні особливості даного виду різьблення, відвідують майстер-клас по тригранно-виїмчастому різьбленню. Виконують пошук інформації про породи і будову деревини, та визначають які породи найбільше підходять для різьблення.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Проводять опитування для визначення актуальності різьблення.

Розв’язують завдання на впорядкування порід деревини.

За результатами своїх досліджень випускають газету про майстрів різьбярів.

Розробляють, виготовляють та оздоблюють різьбленням ковшики для води.


"Особливі елементи" (знавці витоків народних традицій).

Досліджують народні традиції та регіональні особливості геометричного різьблення, орнаментальні композиції тригранно-виїмчастого різьблення, основні елементи та мотиви, відвідують майстер-клас по тригранно-виїмчастому різьбленню. Дізнаються про можливості використання графічних редакторів у розробці орнаментальних композицій для різьблення.

Розв'язують завдання в якому необхідно підписати назву елемента геометричного різьблення, та дешифратор.

Розробляють, виготовляють та оздоблюють різьбленням підсвічники.

Свої дослідження оформлюють у вигляді презентації Power Point.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

"Гострі різачки" (майстри оздоблення кухонних дощок).

Досліджують технологію виконання тригранно-виїмчастого різьблення, відвідують майстер класи по різьбленню, аналізують спільне та відмінне між елементами та мотивами геометричного різьблення.

Розв'язують кросворд.

Виготовляють альбом по видах різьблення.

Записують відео про розмічання та вирізьблення основних елементів.

Готують проведення ярмарки.

Розробляють, виготовляють та оздоблюють різьбленням календарі.

Розробляють веб-сайт із результатами своїх досліджень.


Наприкінці проекту учні розв’язують тест у програмі My test.

Результати своєї роботи вони представляють на учнівській виставці, ярмарку-продажу


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

4 тижні

Вхідні знання та навички:

Учні повинні володіти початковими навиками різьблення та роботи з столярним інструментом,  мати практичні навички володіння комп’ютером, вміти самостійно працювати з літературою, робити на основі отриманого матеріалу висновки.

Знання та вміння працювати з комп’ютерними програмами, такими як Microsoft Publisher, Power Point, Front Page та ін.

Учні повинні знати про характер ліній, кольори й кольорові сполучення та чуттєво-емоційне забарвлення, основи композиції.

Учні повинні знати натуральні числа та вміти будувати відрізок та виконувати прості математичні операції з натуральними числами.

Опера́тор - в математиці - закон f (правило), за яким кожному елементу х множини Х (область визначення) ставиться у відповідність певний елемент y множини Y (області значень).

Учні повинні знати основні етичні норми та правила поведінки.


Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):
Фотоапарат

Принтер


Цифровий фотоапарат

Програвач DVD-дисків

Засоби для зв’язку з Інтернетом


Лазерний диск

Відеокамера

Проектор

Сканер


Телевізор

Комп’ютер(и)

Відеомагнітофон

Обладнання для проведення відеоконференцій

Інше:      Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

Програми для підтримки роботи з електронною поштою

Енциклопедія на компакт-диску


Програми опрацювання зображень

Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

Програми для створення мультимедійних презентацій


Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

Програми для створення публікацій

Архіватори

Інше:     

Друковані матеріали:

 1. Антонович С.А., Захарчук-Чугай Р.В, Станкевич М.Є.. Декоративне прикладне мистецтво -,. - Львів, 1992.

 2. Будзан Т. Різьба по дереву в західних областях України. — К., 1960.
  Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/


 3. Буриков В. Г., Власов В. Н. Домовая резьба. — М., 1992.

 4. Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станках. – М.: Изд-во “Народное творчество”, Изд-во “Искана”, 2002. – 280 с.

 5. Комп’ютерна графіка: Навч. посібн. / А. П. Верхола, Б. Д. Коваленко, В. М. Богданов та ін.; За ред. А. П. Верхоли. – К.: Каравела, 2005. – 304 с.

 6. Матвеєва Т. О. Мозаїка та різьблення по дереву: навч. псібник: Пер. з рос. – К.: Вища шк, 1993. – 135 с.

 7. Матвєєв Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. Посібник: Пер. З рос. - К.: Вища шк.., 1993. – 135 с: іл.

 8. Мелентьев О.Б. Получение заготовок раскалыванием древесины. // Школа и производство. - 1991 - № 11. - С. 22.

 9. Середюк І.С. Художня обробка деревини в школі: Методичний посібник для вчителів. К.
  Худо́жня обро́бка деревини́ - найдавніший вид декоративно-прикладного мистецтва, виготовлення оригінальних виробів з дерева різноманітного функціонального призначення.
  : Міленіум, 2004. – 82 с.

 10. Тимків Б. М., Кавас К. М. Виго
  товлення художніх виробів з дерева. Ч. І. Різь
  ба по дереву. Підруч. / За науковою редак
  цією доц. Б. М. Тимків. — Львів: Світ, 1995.

 11. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. У 2-х частинах. – Львів: Світ, 1996. – Ч.2. – 133 с.

 12. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 512 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Олівці, альбоми, фарби, ручки, папір

Ресурси Інтернету:

http://www.dom-rezba.ru/rezba/rezba_01.htm

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&idp=0&fp=2&uid=15803&iid=211951&idg=0&user_serie=6668

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://panorama.pl.ua/uploads/posts/2010-04/1271101638_28.jpg&imgrefurl=http://panorama.pl.ua/1680-mi-klas.html&usg=__bZf-piOvUmQLb5jZNDUWW7pQfow=&h=600&w=800&sz=149&hl=ru&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=xoV5CYr00CzkVM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/search?q=8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B2&um=1&hl=ru&client=opera&sa=N&rls=ru&channel=suggest&ndsp=18&biw=1332&bih=639&tbm=isch&ei=VC7RTZjpKY-LswaHlOmdCw

http://rukotvory.com.ua

http://konserg.ucoz.ua/

http://trudove.org.ua/

http://www.lobzik.pri.ee

http://sdelaj.com/made_of_wood/page/15/

http://sdelaj.com/made_of_wood/page/13/

http://www.art-pr.eu/?m=20100621

http://lenagold.ru

http://sdelaj.com/made_of_wood/sawing/119-vypilivanie-lobzikom-ramka-3.htmlІнше:

Проведення майстер-класів з тригранно-виїмчастого різьблення. Похід в художній музей. Залучення до співпраці шкільних психологів, бібліотекарів, вчителів з різних предметів.

Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Заохочувати обдарованих учнів досліджувати особливості різьблення регіонів-сусідів.

Якщо учні проявляють здібності в комп’ютерній графіці, запропонувати їм створити ілюстрації до публікації, журналу тощо.


Оцінювання знань та вмінь учнів:

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання в Excel, Word.

Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Публікації, за якою будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію.

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання PowerPoint Презентації, за яку будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, за розкриття змісту, за якість оформлення, грамотність, привабливість.

Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Веб-сторінки, за якою будуть отримувати бали за зміст, творчі роботи, характеристику посилання.Ключові слова:

Тригранно-виїмчасте різьблення, розетка, кутик, трикутник, витійка, косячок, композиція, орнаментальні композиції, змійка, головкате, елементи різьблення, мотиви різьблення, види різьблення, ківш, підсвічник, календар, дошка, оздоблення, сітка, лінія, чотирикутник, віконця, ширинка, вічко, ліхтарик, ромб.©2007Intel. Всі права захищені


Скачати 374.86 Kb.

 • Обладнання (відмітити необхідні прилади)