Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
Сторінка1/36
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Проект

373px-coat_of_arms_of_ivano-frankivsk_oblastflag_of_ivano-frankivsk_oblast

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області

на період 2015 – 2017 роки

(УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ІНІЦІЙОВАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ОБЛАСТІ)

2015http://www.donbass-info.com/images/stories/other/agriculture.jpghttp://www.rtic.if.ua/uploads/mk54m20.jpghttp://galinfo.com.ua/gallery/intxt/7/7/77ce9e98-5dw98.jpghttp://www.donbass-info.com/images/stories/other/agriculture.jpghttp://www.rtic.if.ua/uploads/mk54m20.jpghttp://galinfo.com.ua/gallery/intxt/7/7/77ce9e98-5dw98.jpghttp://www.donbass-info.com/images/stories/other/agriculture.jpghttp://www.rtic.if.ua/uploads/mk54m20.jpghttp://galinfo.com.ua/gallery/intxt/7/7/77ce9e98-5dw98.jpg

Зміст

1.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Іва́но-Франкі́вська о́бласть (Івано-Франківщина, Прикарпаття, раніше Станіславщина) є одним із найбільш густонаселених і давно освоєних регіонів України. У сьогоднішніх територіальних межах, Івано-Франківська область (до 9 листопада 1962 року - Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року з 10 повітів Станіславського воєводства (з винятком Жидачівського і Стрийського повітів).
Вступ 4

1.1.Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року 4

1.2.План реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки 5

1.3.Принципи розробки та впровадження Плану реалізації Стратегії 72.Програми Плану реалізації Стратегії 10

2.1.Програма 1: СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 10

Структура Програми 12

Напрям 1.A: Стимулювання залучення інвестицій 14

Напрям 1.В. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу 14

Напрям 1.С.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Забезпечення енергоефективності 14

Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком 15

Часові рамки і засоби реалізації 16

Очікувані результати та показники 16

Орієнтовний фінансовий план 17

Припущення та ризики 19

Рекомендації 20

2.2.Програма 2. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНО 22

2.3. СФЕРИ 23

Структура Програми 24

Напрям 2.A. Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу 25

Напрям 2.В. Маркетинг туристичного потенціалу 25

Часові рамки і засоби реалізації 26

Очікувані результати та показники 26

Орієнтовний фінансовий план 26

Припущення та ризики 27

Рекомендації 28

2.3. Програма 3. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 30

Стан та проблеми 30

Структура Програми 30

Напрям 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції 31

Напрям 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ 31

Часові рамки і засоби реалізації 32

Очікувані результати та показники 32

Орієнтовний фінансовий план 33

Припущення та ризики 33

Рекомендації 34

2.1.Програма 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 36

Стан та проблеми 36

Структура Програми 36

Напрям 4.A.

Людськи́й капіта́л (англ. Human Capital) - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу. Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактора і людського ресурсу, проте людський капітал є ширшою економічною категорією.
Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 37

Напрям 4.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців 37

Часові рамки і засоби реалізації 38

Очікувані результати та показники 38

Орієнтовний фінансовий план 39

Припущення та ризики 40

Рекомендації 413. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 42

4. Каталог проектів 43

Проекти програми 1: Стійкий розвиток економіки 43

Проекти програми 3: Розвиток сільських територій 97

Проекти напряму 3.A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції 97

Проекти напряму 3.В. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 104

Проекти програми 4: Розвиток людського капіталу 111

Проекти напряму 4.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 111

Проекти напряму 4.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю 116Перелік скорочень

SWOT– аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз.

АПК – агропромисловий комплекс.

АРР – агенція регіонального розвитку.

АТО – адміністративно-територіальна одиниця.

ВВП – валовий внутрішній продукт.

ВДВ – валова додана вартість.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
Валова додана вартість - різниця між випуском товарів і проміжним споживанням, що зазвичай визначається в цінах виробників.

ВДЕ – відновлювані джерела енергії.

Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.

ВРП – валовий регіональний продукт.

ЄС – Європейський Союз.

ЖКГ – житлово-комунальне господарство.

ЗУ – Закон України.

МСБ – малий та середній бізнес.

МТД – міжнародна технічна допомога.

НГК – нафтогазовий комплекс .

НУО – неурядова організація.

ОДА – обласна державна адміністрація.

ОМС – органи місцевого самоврядування.

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.

Нафтога́зова промисло́вість Украї́ни (англ. oil and gas industry, petroleum and gas industry; нім. Erdöl-Gas-Industrie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої розвідують, видобувають і переробляють нафту та газ, транспортують і зберігають їх.
Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

ППРР – проект підтримки регіонального розвитку

РДА – районна державна адміністрація.

СЕО – стратегічна екологічна оцінка.

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

ТПВ – тверді побутові відходи.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36  • ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
  • ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ
  • 2.Програми Плану реалізації Стратегії 10
  • 3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 42 4. Каталог проектів 43
  • Перелік скорочень
  • Європейський Союз