Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
Сторінка3/36
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

План реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки


План реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 - 2017 роки (далі – План реалізації Стратегії) було підготовлено Робочою групою за участі різноманітних суб‘єктів регіонального розвитку шляхом семінарів-практикумів і обговорень, котрі відбувалися протягом вересня-грудня 2014 року.

Впродовж часу, коли розроблялася Стратегія, в Україні відбулись революційні політичні зміни: перемога Майдану взимку 2013-2014 років назавжди закріпила зовнішній вектор розвитку країни у бік європейської інтеграції. Вперше в новітній історії України розроблено Стратегію розвитку України – «Стратегію реформ 2020».

Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.
Новітня істо́рія - термін історіографії, період історії, що починається з 1914 року й, на думку одних істориків, триває досі, або, на думку інших, завершився наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст.
Перша засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України - Руська земля. У Х-XIII ст. цю назву вживали у двох значеннях: конкретному - на окреслення ядра політичної спільноти - Середнього Подніпров'я, і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядковувались Києву, а згодом тяжіли до нього.
Вперше ідентифіковано національну ідею та її головні складники - гідність, свобода, майбутнє – та основні вектори руху: розвиток, безпека, відповідальність, гордість. Вперше сформовано базовий пакет 60-ти необхідних реформ та визначено 8 пріоритетних, серед них – децентралізація і реформа державного управління.

Ще 12 січня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (№ 4318-VI), яким запроваджено новий механізм фінансування регіонального розвитку – через Державний фонд регіонального розвитку.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

У серпні 2014 р. було ухвалено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року, яка по суті визначає бачення державної регіональної політики на наступний період. Її розроблення здійснено з врахуванням змін, які відбулися у розвитку регіонів країни за останні роки. Вони характеризувалися двома взаємопов’язаними тенденціями. Перша з них поступово зростаюча концентрація економічної активності як на національному, так і регіональному рівнях. На загальнодержавному рівні це проявляється у зосереджені основних ресурсів розвитку в м. Києві, де виробляється понад 20 % ВВП країни, акумулюється половина усіх прямих іноземних інвестицій, зростає чисельність його населення за рахунок міграції з інших регіонів.

Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
На регіональному рівні проявляється доволі стійка тенденція підвищення концентрації економічної діяльності в обласних центрах та оточуючих їх районах, у більшості яких концентрується понад 60 % будівництва, інвестицій та виробництва. Друга тенденція подальша нерівномірність розвитку територій, зростання у зв’язку з цим міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій, що свідчить про триваючі дивергентні процеси серед регіонів. Ще більш контрастнішою є диференціація розвитку на рівні адміністративних районів та невеликих міст, в третині з яких тривалий час зменшується як економічна активність, так і чисельність населення.

Відтак, засади реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року визначені, виходячи з реальних повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в Івано-Франківській області, фінансових та інших ресурсних можливостей, а також змін у законодавстві, що відбулись протягом 2011-2014 років.

При підготовці Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та Плану реалізації на 2015-2017 рр. враховувались основні положення Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

Враховуючи те, що Стратегія є дуже великим та амбітним документом, реалізація якого потребує значних ресурсів, а термін, на який розрахована Стратегія є досить довгим, План реалізації Стратегії готувався на нових концептуальних підходах:


 • Додаткового вивчення соціально-економічної ситуації в області та уточнення на цій основі SWOT-матриці;

 • Визначення пріоритетних операційних цілей для середньострокового планування (3 роки);

 • Реальності коштів, які можуть бути залученими для реалізації Стратегії;

 • Використання процесу підготовки Стратегії та проектів регіонального розвитку, як навчального ресурсу до впровадження проектного підходу на наступний довгостроковий період.

Підготовка Плану реалізації Стратегії здійснювалась Робочою групою, під керівництвом Комітету з формування Плану реалізації Стратегії, створеним спільним розпорядженням голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради № ********* від **.**.
Івано-Франківська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Івано-Франківської області.
2014 року
, з використанням висновків із соціально-економічного аналізу Івано-Франківської області та виходячи зі стратегічних цілей, визначених у Стратегії.

Широка група представників сторін, зацікавлених у регіональному розвитку, активно залучалась до процесу мобілізації регіональних ідей проектів, котрі оцінювалися і групувалися у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності.

Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний, обласний і місцеві бюджети, можливі ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План реалізації Стратегії підготовлено для всієї території області, однак відповідно до бачення розвитку області, поставлених стратегічних цілей, значна увага приділяється вирішенню проблем сільських територій, які мають мінімальні ресурси при значних економічних та соціальних проблемах.

У Стратегії розвитку Івано-Франківської області визначено 4 стратегічні цілі:


 • Розвиток економічного потенціалу.
  Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.


 • Розвиток туристично-рекреаційної сфери.

 • Розвиток сільських територій.

 • Розвиток людського капіталу.

Досягнення цих стратегічних цілей можливе лише у довгостроковій перспективі, тому План реалізації Стратегії, який розроблявся на середньостроковий термін у рамках цих стратегічних цілей визначив операційні цілі, досягнення яких наближатиме вирішення стратегічних.

При підготовці Плану реалізації Стратегії Робочою групою враховувався вихідний соціально-економічний стан Івано-Франківської області на 2014 рік, ідентифіковані критично важливі для перспективного розвитку галузі економіки, перспективні сегменти для місцевого бізнесу, значний туристичний потенціал регіону тощо.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Окремою проблемою області, характерною для більшості українських регіонів, є значні диспропорції у розвитку адміністративно-територіальних одиниць, а також складна демографічна ситуація.

План реалізації Стратегії є документом середньострокового планування, який побудовано відповідно до Стратегії, на основі аналізу соціально-економічної ситуації в області, з урахуванням кращих практик країн-членів Європейського Союзу, які використовуються при плануванні регіонального розвитку.

Країни-члени Європейського Союзу - країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36 • Івано-Франківської обласної державної адміністрації