Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
Сторінка4/36
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Принципи розробки та впровадження Плану реалізації Стратегії


При підготовці Плану реалізації Стратегії було взято до уваги такі фактори:

 1. Наявність політичної волі до переведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії реформ 2020.

 2. Затверджено Державну стратегію регіонального розвитку України до 2020 року, а відтак необхідність подальшого перегляду регіональних стратегій розвитку усіх областей України для їх узгодження з новою державною стратегією.

 3. Визначення найбільш важливих проблем розвитку області, які можуть бути вирішені на регіональному рівні, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені.
  Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 4. Відповідність програм, напрямів і проектів регіонального розвитку, що пропонуються у Плані реалізації Стратегії, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії максимально застосовувалися принципи ЄС, методологія і інструменти для стратегічного і операційного планування з незначними поправками для відображення особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:

 • Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.
  Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.


 • Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

 • Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

 • Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

 • Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

 • Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План реалізації Стратегії підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням європейської практики, враховуючи не сформованість українського правового середовища та практики щодо юридичної, організаційної, інституційної і фінансової підтримки політики розвитку, механізмів розподілу коштів та їх резервування для пріоритетів регіонального розвитку.

Партнером процесу підготовки Плану реалізації Стратегії є Проект підтримки політики регіонального розвитку в Україні (ППРР), що впроваджується консорціумом організацій: Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), GFA Consulting Group та Асоціація Агенцій Регіонального Розвитку України (AAРРУ).

Консультації, проведені між членами Робочої групи, сприяли посиленню їх зацікавленості і забезпечили взаємну згоду стосовно сфер втручання та основних пріоритетів розвитку, як головних елементів Стратегії і Плану її реалізації.

Виконання Плану реалізації Стратегії відбуватиметься на основі реалізації проектів регіонального розвитку, проектні ідеї щодо яких є його складовою частиною.

У бюджеті Івано-Франківської області мають бути передбачені кошти, необхідні для реалізації проектів, а також розроблені необхідні процедури для відбору проектів, їх оцінки, ухвалення рішень щодо фінансування, способу фінансування та моніторингу досягнення цілей проектів.

При підготовці планувальних документів таких, як обласні програми соціально-економічного розвитку, окремі обласні цільові програми, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів, що передбачені цими документами через проекти регіонального розвитку, визначені у Плані реалізації Стратегії.

Важливою інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом реалізації Стратегії, є запровадження проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та реалізації проектів.

Будь-яка організація, що відповідає критеріям до можливих виконавців проекту регіонального розвитку, може підготувати та подати у визначеному форматі власний проект на отримання фінансування. Отримає фінансування проект, який найбільш повно відповідатиме меті програми розвитку, міститиме найбільш реальні цілі і заходи їх досягнення при більш низьких затратах.

Базуючись на результатах аналізу сильних та слабких сторін Івано-Франківської області та беручи до уваги короткий період, на який розробляється План реалізації Стратегії, Робочою групою визначено чотири програми, в рамках яких будуть реалізовуватись проекти регіонального розвитку протягом 2015-2017 років.

Завданням реалізації Програм є забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю

Програма 1

Програма 2

Програма 3

Програма 4

Стійкий розвиток економіки

Розвиток туристично- рекреаційної сфери

Розвиток сільських територій

Розвиток людського капіталу

Усі чотири програми взаємно доповнюють одна одну та всі проекти регіонального розвитку, що мають бути реалізовані у рамках кожної з програм, посилюють один одного.

Проекти мають базуватись на ощадливому ставленні до навколишнього природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати забруднення.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити до зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями Івано-Франківської області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи розселення на території області.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36 • Завданням реалізації Програм є
 • Програма 1 Програма 2 Програма 3
 • Розвиток туристично- рекреаційної сфери Розвиток сільських територій