Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
Сторінка5/36
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Програми Плану реалізації Стратегії

 1. Програма 1: СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ


Стійкий розвиток економічного потенціалу є першою стратегічною ціллю Стратегії. Вибір цілі обґрунтований соціально-економічним аналізом та аналізом SWOT. Досягнення цілі передбачається через реалізацію п’яти операційних цілей та, відповідно, шістнадцяти завдань.

Операційні цілі передбачають втручання у сферу економічного зростання у таких напрямах: • Стимулювання залучення інвестицій

 • Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

 • Забезпечення енергоефективності

 • Удосконалення управління регіональним розвитком

 • Забезпечення екологічної безпеки регіону

Економічна сфера регіону має виняткове значення для його розвитку, оскільки в ній створюється матеріально-товарний та послуговий продукт, від реалізації якого залежить життєдіяльність культурно-соціальної сфери області та, відповідно, рівень життя його мешканців.
Рі́вень життя́ - характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межею бідності. Часто також приймаються до уваги доступ до системи охорони здоров'я, економічна нерівність, рівень освіти, доступ до певних товарів, очікувана тривалість життя при народженні.

Сьогодні економічний потенціал регіону реалізується далеко не в повній мірі, хоча має всі передумови для розвитку.Вихідна ситуація та виклики.

Стратегічний аналіз економіки регіону показує, що на 2012 рік у структурі ВДВ (валової доданої вартості) області промисловість займає близько 30%, сільське господарство (в т.ч. лісове і рибне) – трохи більше 12%. Натомість, більше 13% займає торгівля та послуги, а більше 32% - «інші види діяльності», тобто це фінансова і банківська сфера, посередництво та інші види невиробничої діяльності. Реальний сектор економіки складає не більше 40%.

У структурі промислової продукції в області домінують виробництво електроенергії (Бурштинська ТЕС) нафтогазова та хімічна промисловість.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.
Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Ще одна специфіка виробничої сфери - величезні територіальні диспропорції промислової бази регіону: базові галузі промисловості концентруються в кількох найбільших містах (Івано-Франківськ, Калуш, Надвірна, Долина, Бурштин), натомість на решті територій значні виробничі підприємства відсутні, що робить ці території дотаційними а, відтак – потенційно депресивними.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Малий і середній бізнес займає нішу торгівлі та послуг, а його розвиток на регіональному рівні гальмують недоступність кредитних ресурсів та недостатній розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. Додатково стримує розвиток економічної сфери значне енергоспоживання в усіх секторах.

Таким чином, основними викликами у розвитку економічного потенціалу регіону є • відсутність стратегічного інвестиційного ресурсу, який необхідно залучити в реальний сектор економіки, зокрема у галузі високотехнологічних виробництв з високою доданою вартістю;

 • незначна частка продукції малого і середнього бізнесу у загальному обсязі реалізованої промислової продукції регіону;

 • надмірно енергомістка промислова продукція та надмірне енергоспоживання промислових, бюджетних та житлових будівель;

 • регіональний розвиток гальмується не в останню чергу відсутністю або неефективною діяльністю інституцій, які його підтримують;

 • регіон відноситься до найбільш паводкозагрозливих регіонів України, також на території області функціонують екологічно небезпечні сміттєзвалища, зокрема на територіях, які спеціалізуються на туризмі.
  Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.


Програма «Стійкий розвиток економіки» побудована як відповідь на ці стратегічні виклики, тобто, це - системний комплекс проектів, скерованих на виконання завдань стратегічної цілі 1.

Основна мета Програми – створення спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, підсилювати регіональний бізнес, зокрема, високотехнологічні сектори (точне машинобудування, приладобудування), підсилюючи ці дії підвищенням енергоефективності, водночас вдосконалюючи управління розвитком регіону та підвищуючи його екологічну безпеку.

Програма у середньостроковій перспективі передбачає досягнення таких цілей: • створення нових високотехнологічних підприємств за рахунок стратегічних інвесторів;

 • вирівнювання територіальних диспропорцій у промисловому розвитку регіону;

 • зміна структури регіональної економіки на користь переробної промисловості та секторів з високою доданою вартістю;
  Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.


 • створення нових підприємства МСБ – логістично-сервісних ланцюжків обслуговування стратегічних інвесторів;

 • збільшення частки реального сектору економіки;

 • підвищення експортного потенціалу промислової продукції регіону;

 • підвищення енергоефективності установ бюджетної сфери та систем теплопостачання;

 • підвищення ефективності управління регіональним розвитком;

 • підвищення рівня екологічної безпеки в регіоні.

Програма «Стійкий розвиток економіки» кореспондується з програмою «Розвиток сільських територій» (Програма 3) та програмою Розвиток людського капіталу (Програма 4).

Опосередковано вплив на програму матиме також програма «Розвиток туристично- рекреаційної сфери», зокрема ті її проекти, які спрямовані на створення нових робочих місць та зростання зайнятості у сфері туризму.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Структура Програми


Програма складена групою регіональних експертів. В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які надійшли в рамках збору проектних ідей та доопрацьовані за рекомендаціями групи.

Програма складається з п’яти взаємопов'язаних напрямів, які охоплюють 27 проектів.Напрями включають в себе:

 • Технічну, організаційну та інженерну підготовку інвестиційних об’єктів регіону у форматі індустріальних парків до залучення необхідного інвестиційного ресурсу в економіку, а також розробка і впровадження маркетингових і промоційних інструментів;

 • Заходи, скеровані на подальше вдосконалення дозвільної системи та системи супроводу інвестора;

 • Заходи, скеровані на підвищення ділової активності мешканців області, інституційної, фінансової та інфраструктурної підтримки малого і середнього бізнесу;

 • Заходи, скеровані на збільшення обсягів виробництва якісної конкурентоспроможної продукції;

 • Заходи, скеровані на підвищення енергоефективності в бюджетній сфері;

 • Заходи із вдосконалення управління регіональним розвитком, зокрема, це - створення інституцій-агентів регіонального розвитку, впровадження в практику управління проектного менеджменту тощо;

 • Заходи з підвищення екологічної безпеки регіону, зокрема запобігання паводкам, техногенних катастрофам, пов’язаним з концентрацією небезпечних відходів у Калуському промисловому районі, відновлення екологічних систем, створення природно-заповідних зон, вдосконалення поводження з ТПВ, зокрема в туристичних зонах області.
  Екосисте́ма - це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.
Проекти

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 1.A. Стимулювання залучення інвестицій

1.1. Створення індустріальних парків в містах Долині, Калуші, Бурштині, Коломиї

Долинський, Калуський, Галицький, Коломийський райони

1.2. Брендинг Івано-Франківської області

Івано-Франківська область

1.3. Розвиток системи «єдиного вікна» для потенційних інвесторів

Івано-Франківська область

1.4. Встановлення спеціалізованого програмного забезпечення для державних адміністраторів обласного дозвільного центру

Івано-Франківська область

Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

1.5. Підтримка та розвиток мережі бізнес-інкубаторів

Івано-Франківська область

1.6. Впровадження, сертифікація та функціонування систем управління якістю, довкіллям та ін. на
підприємствах, установах, організаціях

Івано-Франківська область

1.7. Створення Фонду кредитних порук (ФКП) для суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП)

Івано-Франківська область

Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності

1.8. Енергоефективна громада

Івано-Франківська область

1.9. Створення прикарпатського калібрувального центру лічильників газу на природному газі

Івано-Франківська область

1.10. Створення демонстраційно-промоційноого центру альтернативних джерел теплопостачання на базі ДП «Лісекоцентр»

Івано-Франківська область

1.11. Розробка Концепції забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування (в рамках біопаливного кластеру)

Івано-Франківська область

1.12. Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах області з використанням енергії сонця

м. Косів, Івано-Франківська область

1.13. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону

Івано-Франківська область

Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком

1.14. Створення Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області

Івано-Франківська область

1.15. Електронний паспорт населених пунктів

Івано-Франківська область

1.16. Проектний менеджмент за Європейськими стандартами як інструмент впровадження стратегії розвитку ІФ області 2020

Івано-Франківська область, усі районні центри та міста обласного підпорядкування

1.17. Розроблення (оновлення) генеральних планів міст та громад

Івано-Франківська область

1.18. Створення системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління об’єктами водопровідно-каналізаційних господарств Івано-Франківської області

Івано-Франківська область

Напрям 1.E. Забезпечення екологічної безпеки регіону

1.19. Протипаводковий захист населених пунктів області

Івано-Франківська область

1.20. Розробка автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району

м. Калуш та Калуський район

1.21. Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у м. Яремча

м. Яремче, територія Яремчанської міської ради

1.22. Реконструкція полігону ТВП (твердих побутових відходів)

Верховинський р-н

1.23. Розумний менеджмент у поводженні із твердими побутовими відходами на території Яремчанської міської ради

м. Яремче, територія Яремчанської міської ради

1.24. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації ТПВ

Сільські населені пункти Городенківського району

1.25. Лісовідновлення на землях обласної ради в лісовому фонді агролісогосподарських підприємств ОКП «Івано-Франківськоблагроліс»

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський та Снятинський райони

1.26. Створення мережі об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

Івано-Франківська область

1.27. Розроблення Проекту організації території Дністровського регіонального ландшафтного парку

Тлумацький та Городенківський райони

Всього: 27 проектів

 

Напрям 1.A: Стимулювання залучення інвестицій


Економіка регіону потребує технологічного оновлення, - головним чином це стосується сфери промислового виробництва. Зростання ВРП регіону можуть забезпечити лише модернізовані та новостворені промислові підприємства 5-6-х технологічного укладу з високою продуктивністю та високою доданою вартістю промислової продукції.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Це можливо досягнути лише за умови залучення значного інвестиційного ресурсу, перед цим здійснивши необхідну технічну, організаційну і інженерну підготовку інвестиційних об’єктів та їх маркетингово-промоційну підтримку.

Напрям 1.А. включає в себе 4 проекти, які матимуть вплив у таких сферах: • забезпечення умов для залучення стратегічних інвесторів на визначені території – індустріальні парки;

 • створення, за участі стратегічних інвесторів, нових високотехнологічних підприємств і забезпечення робочими місцями мешканців регіону;

 • просування бренду області на інвестиційних та інші ринках, зокрема, туристичних;

 • вдосконалення системи адміністративних послуг та системи супроводу потенційного інвестора;.
  Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

Напрям 1.В. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу


Малий і середній бізнес повинен займати значно більшу частку у структурі економіки, аніж сьогодні. Попри те, що в області давно діє мережа бізнес-центрів, інфраструктура підтримки бізнесу недостатня для його успішного розвитку. Важливим аспектом напряму є також запровадження в регіоні систем управління якістю, довкіллям та ін.
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
на підприємствах, установах, організаціях.

Напрям 1.В. включає в себе 3 проекти, які матимуть вплив у сферах: • подальшого розвитку інфраструктури підтримки бізнесу, зокрема, мережі бізнес-інкубаторів;

 • підтримка конкурентоспроможності бізнесу;

 • підвищення якості та конкурентоспроможності промислової продукції, яка виробляється на підприємствах області.

Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності


Високий рівень енергоспоживання у промисловості, установах бюджетної сфери та секторі житла лягає великим тягарем на економіку регіону, відтягуючи значний фінансовий ресурс, який можна було б спрямувати на соціально-економічний розвиток краю. Проекти напряму скеровані головним чином на підвищення енергоефективності у бюджетній сфері, використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Напрям 1.С. включає в себе 6 проектів, які матимуть вплив у сферах: • підвищення енергоефективності в установах бюджетної сфери;

 • впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних (біомаса) та відновлюваних (сонячна енергія) джерел енергії (ВДЕ) в системах теплозабезпечення громад регіону.

 • концептуального розвитку ВДЕ на Прикарпатті з визначенням перспективних для ВДЕ територій.

 • обізнаності мешканців регіону з можливостями застосування в системах теплопостачання та індивідуальних господарствах альтернативних видів палива.

Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком


Реалізація 6-ти проектів напряму 1. D. сприятиме діяльності інституцій підтримки регіонального розвитку, вдосконаленню просторового планування населених пунктів регіону, розвитку форм електронного врядування, впровадженню інструментів проектного менеджменту в діяльність публічних інституцій, а також впровадженню систем дистанційного моніторингу та управління об’єктами водо-каналізаційного господарства області.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Проекти напряму 4.С. спрямовані на досягнення позитивних змін у таких сферах, як: • ефективна координація діяльності всіх суб’єктів впровадження Стратегії;

 • ефективна промоція потенціалу територіальних громад через електронні паспорти;

 • впровадження засад та інструментів проектного менеджменту в органах державної влади та місцевого самоврядування регіону;
  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


 • розроблення та/або вдосконалення просторових планів міст та громад;

 • забезпечення дистанційного моніторингу та автоматизованого управління на об’єктах водо-каналізаційного господарства області.Напрям 1.E: Забезпечення екологічної безпеки регіону

До основних негативних факторів, які впливають на екологічну безпеку території Івано-Франківської області належать фактори природного характеру, зокрема, це регулярні повені та паводки, внаслідок яких відбувається підтоплення значних територій області, та фактори техногенного характеру, зокрема, це – наслідки діяльності підприємств хімічної промисловості та критичне зростання обсягів ТПВ в населених пунктах області, дальше застосування нероздільного збору ТПВ і критичний стан звалищ ТПВ, зростання кількості несанкціонованих звалищ, а також зношеність каналізаційних мереж, особливо на туристично привабливих територіях. До сприятливих факторів екологічної безпеки треба віднести збереження, підтримку функціонування, а також створення нових екологічно чистих територій як заповідні зони, природні парки та ін.

Техногенна катастрофа (англ. Industrial disaster) - катастрофа з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини, викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів.
Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
Таким чином, в період чинності Плану реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області передбачається сфокусувати увагу на 9-ти проектах, які: • підвищать рівень протипаводкового захисту потенційно підтоплюваних територій області;

 • поліпшать санітарно-гігієнічний та екологічний стан населених пунктів, створять безпечні для життя і здоров'я людини умови, удосконалять систему збирання, вилучення, переробки та знешкодження побутових і промислових відходів;
  Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)


 • сприятимуть зменшенню кількості відходів, які збираються у територіальних громадах;

 • забезпечать контроль за рівнем і концентрацією розсолів Калуського промислового району;

 • забезпечать збереження та рекреаційно-виховне функціонування природних екологічно чистих зон.


Часові рамки і засоби реалізації


Програма «Стійкий розвиток економіки» включає в себе п’ять компоненти, що реалізуються через 5 напрямів, які складаються з 27 відповідних проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого економічного розвитку регіону.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Програма реалізовуватиметься упродовж 2015-2017 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через:

 • залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

 • внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
  Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.


 • залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники


Успішна реалізація проектів Програми «Стійкий розвиток економіки», має сприяти досягненню таких результатів:

 • створені для залучення стратегічних інвесторів індустріальні парки та здійснено їх інженерно-інфраструктурне забезпечення;

 • здійснюються постійні маркетингові заходи щодо популяризації регіону як інвестиційно привабливого;

 • вдосконалено систему обслуговування та супроводу інвесторів;

 • вдосконалено інфраструктуру підтримки бізнесу в районах області;

 • впроваджено інституції кредитного забезпечення започаткування та діяльності МСБ;

 • застосовано альтернативні джерела енергії в системах теплопостачання та вуличного освітлення міст;
  Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
  Альтернати́вні джере́ла ене́ргії - будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.


 • проведено стратегічну оцінку використання відновлюваних джерел енергії на території області, зокрема, в туристично-рекреаційних зонах;

 • створено інституцію сприяння регіональному розвитку та забезпечено функцію координації діяльності всіх агентів регіонального розвитку;

 • поліпшено просторове планування населених пунктів області;

 • впроваджено інструменти промоції населених пунктів;

 • впроваджено принципи та інструменти проектного менеджменту в діяльність інститутів публічної влади регіону;
  Публічна влада - це влада, виділена з товариства і яка не збігається з населенням країни. Це вольове відношення між людьми з приводу організації їхньої сумісної діяльності, вироблене на основі спільного інтересу.


 • впроваджено систему дистанційного моніторингу та автоматизованого управління об’єктами водо-каналізаційного господарства регіону;

 • розроблено стратегію поводження з ТПВ на території Івано-Франківської області;

 • вдосконалено систему поводження з ТПВ в окремих населених пунктах та територіях;

 • поліпшено санітарно-екологічний стан туристичних зон регіону;

 • розширено території рекреаційних та природоохоронних зон області.

Показники:

 • кількість діючих індустріальних парків;

 • кількість залучених стратегічних інвесторів;

 • кількість маркетингових заходів;

 • ефективна система обслуговування та супроводу інвестора;

 • кількість створених бізнес-інкубаторів в районах області;

 • діючий мікрокредитний Фонд для МСБ;

 • кількість організацій, закладів, установ, що використовують альтернативні види енергоресурсів в системах теплопостачання;

 • концепція забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування;

 • кількість населених пунктів з мережами зовнішнього освітлення на сонячних батареях;

 • стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області;

 • діюча інституція підтримки регіонального розвитку;

 • кількість громад з наявними електронними паспортами;

 • кількість проведених навчань з проектного менеджменту для службовців місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • кількість розроблених/оновлених генеральних планів міст та громад;
  Фотоелектрична комірка, також сонячна комірка, со́нячний елеме́нт, фотогальванічний елемент, фотоелемент, фотоелектричний перетворювач (ФЕП) - електричний пристрій, який діє як перетворювач, і служить для перетворення частини світлової енергії (як правило, видимих і інфрачервоних електромагнітних хвиль) у електричну за допомогою фотоелектричного ефекту.
  Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.


 • система моніторингу та автоматизованого управління об’єктами водо-каналізаційного господарства області;

 • кількість реконструйованих полігонів ТПВ;

 • кількість громад, в яких запроваджено роздільний збір та сортування ТПВ;

 • діючі очисні та каналізаційні мережі у м. Яремчі;

 • кількість відновлених та створених об’єктів природо-заповідного фонду;

Орієнтовний фінансовий план


Проекти

Бюджет, тис. грн.

Напрям 1.A. Стимулювання залучення інвестицій

2015

2016

2017

Разом

1.1. Створення індустріальних парків в містах Долині, Калуші, Бурштині, Коломиї

800

2000

4000

6800

1.2. Брендинг Івано-Франківської області

300

100

100

500

1.3. Розвиток системи «єдиного вікна» для потенційних інвесторів

50

250

 

300

1.4. Встановлення спеціалізованого програмного забезпечення для державних адміністраторів обласного дозвільного центру

23

 

 

23

Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

 

 

 

 

1.5. Підтримка та розвиток мережі бізнес-інкубаторів

150

200

200

550

1.6. Впровадження, сертифікація та функціонування систем управління якістю, довкіллям та ін. на
підприємствах, установах, організаціях

200

200

200

600

1.7. Створення Фонду кредитних порук (ФКП) для суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП)

2000

4000

4000

10000

Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності

 

 

 

 

1.8. Енергоефективна громада

1200

800

 

2000

1.9. Створення прикарпатського калібрувального центру лічильників газу на природному газі

3800

1100

100

5000

1.10. Створення демонстраційно-промоційноого центру альтернативних джерел теплопостачання на базі ДП «Лісекоцентр»

900

500

600

2000

1.11. Розробка Концепції забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування (в рамках біопаливного кластеру)

 

 

 

б/бюджету

1.12. Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах області з використанням енергії сонця

100

600

800

1500

1.13. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону

75

75

75

225

Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком

 

 

 

 

1.14. Створення Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області

 

 

 

 

1.15. Електронний паспорт населених пунктів

200

100

100

400

1.16. Проектний менеджмент за Європейськими стандартами як інструмент впровадження стратегії розвитку ІФ області 2020

110

90

 

200

1.17. Розроблення (оновлення) генеральних планів міст та громад

14700

15350

13210

43260

1.18. Створення системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління об’єктами водопровідно-каналізаційних господарств Івано-Франківської області

80

130

150

310

Напрям 1.E. Забезпечення екологічної безпеки регіону

 

 

 

 

1.19. Протипаводковий захист населених пунктів області

14500

17400

20880

52780

1.20. Розробка автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району

210

795

795

1800

1.21. Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у м. Яремча

50

60

100

210

1.22. Реконструкція полігону ТВП (твердих побутових відходів)

200

1300

 

1500

1.23. Розумний менеджмент у поводженні із твердими побутовими відходами на території Яремчанської міської ради

2000

2000

2000

6000

1.24. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації ТПВ

1100

1500

1100

3700

1.25. Лісовідновлення на землях обласної ради в лісовому фонді агролісогосподарських підприємств ОКП «Івано-Франківськоблагроліс»

250

250

250

750

1.26. Створення мережі об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

200

200

 

400

1.27. Розроблення Проекту організації території Дністровського регіонального ландшафтного парку

200

200

 

400

Всього: 27 проектів

43398

49200

48660

141208

Припущення та ризики


Реалізація Програми запланована на надзвичайно складні для країни і регіону у політичному та економічному плані роки. Зокрема, експерти Світового банку погіршили оцінки скорочення української економіки у 2015 році із 1% до 2,3%. Прогнозні показники виписані у черговому дослідженні Банку "Глобальні економічні перспективи" 1.

Основним припущенням успішності реалізації Програми є наявність закладених фінансових ресурсів, а також інституційної і людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів.

Для успішності реалізації програми важливими є ресурси, що виділяються у рамках державних програм, які реалізовуються через Міністерство промислової політики та Міністерство інфраструктури України.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Міністе́рство промисло́вої полі́тики Украї́ни (Мінпромполітики) - колишнє міністерство України. Реорганізовано 23 березня 2014 року шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Міністерство інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України.

Другою важливою умовою успішності виконання Плану реалізації Стратегії є ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх проектів, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню лобістської діяльності.

Третім базовим припущенням є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля всіх учасників впровадження Стратегії розвитку регіону: інститути державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації, окремі особи – на досягнення спільного результату.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

І, нарешті, підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати підприємницький потенціал мешканців області.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми «Розвиток економічного потенціалу» з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії, – і, особливо, тісна кореляція з Програмою «Розвиток людського потенціалу».

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають: • критичне падіння ВВП країни (нижче 20% на рік);

 • зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;

 • невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

 • через відсутність фінансування не діє Державний фонд регіонального розвитку;

 • низька спроможність потенційних виконавців проектів Програми;

 • пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проектів Програми;

 • низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів.

Рекомендації


 • Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.
  Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
  Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію проектів, необхідною є участь підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових інститутів, навчальних закладів, громадських організацій.

 • Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми.

 • Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, які, як правило, реалізуються в інших регіонах, і які мають позитивні результати, наприклад, схеми мікрокредитування, бізнес-інкубатори, Агенції регіонального розвитку.

 • Розвиток економічного потенціалу тісно пов’язаний із загальним станом розвитку Івано-Франківської області, а також якістю людського капіталу (Програма 4). Додаткову підтримку окремі території зможуть отримати завдяки туризму (Програма 2), адже туризм сприятиме диверсифікації багатьох видів економічної діяльності (послуги, ремесла, культура, традиції, виробництво продуктів харчування).
  Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
  Тому, де це можливо, проекти з Програми 1 «Розвиток економічного потенціалу» повинні здійснюватися в тісній координації з заходами в програмах 2, 3, 4.

 • Відповідно до Стратегії розвитку Івано-Франківської області, певні заходи можуть бути враховані в наступний період планування після реалізації Плану реалізації Стратегії на період 2015-2017 роки:

 • стимулювання розвитку підприємств у таких пріоритетних кластерах, як машинобудування, приладобудування та легка промисловість;

 • інституційна та інфраструктура підтримка малого і середнього бізнесу на територіях навколо індустріальних парків, нарощування потенціалу використання сучасних Інтернет-технологій;

 • активна підтримка енергетичних проектів з впровадження альтернативних видів палива, зокрема, біомаси, в системи теплопостачання;

 • координація між малими містами та районами області для реалізації спільних проектів, зокрема з господарювання (збору, сортування та переробки) ТПВ.

 • дальше впровадження антипаводкових заходів на територіях потенційного підтоплення.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36 • Напрям 1.A: Стимулювання залучення інвестицій
 • Напрям 1.В. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу
 • Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності
 • Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком
 • Часові рамки і засоби реалізації
 • Очікувані результати та показники
 • Орієнтовний фінансовий план