Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
Сторінка8/36
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36

Програма 4. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ


Поняття «людський капітал» ввійшло в науку на початку 60-х років XX ст. В західній економічній літературі. Людський капітал визнаний найціннішим ресурсом, значно важливішим, ніж природні ресурси або накопичене багатство. Саме людський капітал, а не матеріальні засоби виробництва, є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання і ефективності.
За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.
Порівняно з інвестиціями в інші форми капіталу, інвестиції в людський капітал, за оцінками багатьох економістів, є найвигіднішими як для окремої людини, так і для суспільства в цілому.

Стан та проблеми


Івано-Франківщина – один з небагатьох регіонів України, що мають позитивну демографічну динаміку. Область достатньо забезпечена трудовими ресурсами, а також відповідними освітніми закладами, має низький рівень злочинності, мононаціональний склад населення. Поряд з цим, для регіону характерний високий рівень безробіття та трудової міграції.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Трудова́ мігра́ція - переміщення працездатної особи з метою працевлаштування на певний термін.
Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.
За останні 10 років суттєво зросла смертність, поширюються алкоголізм та шкідливі звички.
Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.
У довгостроковій перспективі очікуються суттєве природне скорочення частки населення працездатного віку.

Сучасний світ динамічно змінюється, і вимагає від людини швидкої адаптації до цих змін. На жаль, більшість систем нашої держави (передусім, освіта, медицина) не встигають адаптувати свої послуги у відповідності до вимог сучасності. Тому Івано-Франківщина повинна, в міру своїх можливостей, допомагати мешканцям регіону (передусім – молоді) набувати нових якостей і вмінь, що потрібні в сучасному суспільстві. Звичайно, обмеженість розвиткових ресурсів, які можуть бути доступними в межах регіону, не дозволяє планувати фундаментальні зміни в системі освіти, або охорони здоров‘я.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Тому група регіональних експертів відібрала до Програми 4 «Розвиток людського капіталу» такі проектні ідеї, які здатні стати першими кроками до підвищення якості людського капіталу. Зрештою, важливим внеском у питанні мобілізації активних мешканців до розвитку Івано-Франківської області, є залучення широких кіл громадськості до процесу розробки регіональної Стратегії та Плану її реалізації.

Основна мета Програми – створення спроможності людського капіталу адекватно відповідати на виклики регіонального, національного та глобального масштабу, щоб забезпечувати розвиток різних сфер життєдіяльності Івано-Франківщини. Передусім, це означає можливість гнучкого забезпечення потреб регіонального ринку праці, розвиток підприємливості молоді для створення нових бізнесів (робочих місць), соціальну активність мешканців та їх відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища, а також – більші ефективні інструменти управління регіональним розвитком

Програма 4 прямо відповідає Стратегічній цілі 4 «Розвиток людського капіталу». Досягнення цієї цілі у період 2015-2017 рр. передбачається реалізувати через два відповідних напрямки та 11 проектів. Програма 4 «Розвиток людського капіталу» кореспондується з Програмою 1 «Стійкий розвиток економіки», Програмою 2 «Розвиток туристично-рекреаційної сфери» та Програмою 3 «Розвиток сільських територій».


Структура Програми


В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Івано-Франківської області.

Програма складається з двох напрямів, які включають в себе: • покращення системи загальної середньої та професійної освіти для забезпечення більшої відповідності випускників потребам регіонального ринку праці;

 • створення умов для розвитку активної та відповідальної молоді, покращення здоров‘я населення, а також можливостей для формування здорового способу життя, екологічної поведінки, збереження регіональних традицій та української культури.
  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
  Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


Проекти

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 4.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

4.1. Комплекс заходів з адаптації молоді до умов регіонального ринку праці

Івано-Франківська область

4.2. Адаптація людей з обмеженими можливостями, в тому числі людей перед пенсійного та пенсійного віку, до викликів і ризиків глобального інформаційного суспільства

Івано-Франківська область

4.3. Створення мережі навчально-виробничих підприємств на базі ПТНЗ

Івано-Франківська область

Напрям 4.B. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

4.4. Навчання молоді розвитку ініціатив в ринковій економіці та формуванню підприємницької компетентності

Івано-Франківська область

4.5. Впровадження занять з формування екологічної культури в загальноосвітніх школах

Івано-Франківська область

4.6. Реорганізація обласного перинатального центру

Івано-Франківська область

4.7. Організація обласного центру здоров’я в м. Івано-Франківську

Івано-Франківська область

4.8. Експозиційне облаштування Музею звичаєвої символіки Гуцульщини

Івано-Франківська область

4.9. Будівництво районного будинку культури в селищі Верховина

Верховинський район

4.10. Відродження фольклорно-мистецьких традицій Бойківщини

Богородчанський та Рожнятівський райони

4.11. Мережевий проект «Сімейне кіно в гірській бібліотеці»

Яремчанський та суміжні гірські райони

Всього: 11 проектівНапрям 4.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці


Економічні процеси, що відбуваються в області, призводять до зміни кількості та структури робочих місць. Не дивлячись на те, що система освіти та служба зайнятості докладають чимало зусиль для того, щоб мешканці області могли знайти собі роботу, на регіональному ринку праці усе одно існують дисбаланси.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Реалізація проектів напряму 4.А. допомагатиме забезпечувати умови для ефективної зайнятості відповідно до отриманої освіти, забезпечуватиме свідомий вибір майбутнього місця навчання та умов для якісного працевлаштування, завдяки чому створить передумови для підвищення рівня конкурентоспроможності Івано-Франківської області.

Впровадження трьох проектів напряму 4.А. передбачає вплив на покращення ситуації у сфері зайнятості населення таким чином, щоб: • покращити підготовку кваліфікованих робітників тих професій, які в середньостроковій перспективі будуть затребувані роботодавцями регіону;
  За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
  Кваліфіко́ваний робітни́к - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.


 • адаптувати людей з обмеженими можливостями, людей перед пенсійного та пенсійного віку, до викликів і ризиків глобального інформаційного суспільства.

Напрям 4.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців


Підприємницька активність молоді є важливою передумовою виникнення нових бізнесів та пов‘язаного з цим економічного розвитку регіону. Проте, сучасна система середньої освіти не забезпечує достатньо можливостей для розвитку в учнів компетенцій, що потрібні в умовах ринкової економіки, а також не закладає основ правильної поведінки на ринку праці.
Пенсі́йний вік - встановлений законодавством вік, по настанні якого, людина може претендувати на виплату - пенсії за віком.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Окремі громадські організації Івано-Франківщини у партнерстві з освітніми установами вже напрацювали досвід у сфері розвитку підприємницьких навичок молоді та у питаннях профорієнтаційної роботи. Такий досвід, за умови поширення в загальноосвітніх закладах регіону, міг би закласти передумови для зменшення дисбалансів на ринку праці та виникнення нових бізнесів. Стан значної частини об‘єктів соціальної інфраструктури регіону, переважно, незадовільний, і для виправлення ситуації потребує значно більших інвестицій, аніж фінансові можливості, які будуть доступними для регіону у середньостроковій перспективі.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
Тому регіональні експерти при відборі проектів вирішили зосередити увагу на покращення тих об‘єктів інфраструктури, які допоможуть розблокувати додаткові можливості для розвитку людського капіталу.

Однією з першочергових засад для досягнення успіху в напрямі забезпечення екологічної безпеки регіону є усвідомлення населенням області важливості питань, порушуваних в галузі охорони навколишнього природного середовища. Адже саме екологічна культура є визначальним чинником, від якого залежить зменшення антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.

Антропогене́з (грец. ανθρωπος - людина, γενεσις - виникнення) - процес походження і розвиток усіх видів роду Люди (Homo), розглянуті в біологічному (біологічна еволюція людини), психічному і соціокультурному плані.

Додатковим важливим чинником соціальної активності мешканців є питання збереження народних традицій та культури.

Вісім проектів цього напряму повинні принести наступні позитивні зміни для Івано-Франківської області: • покращити інструменти розвитку бізнес-освіти широких кіл учнівської молоді;

 • покращити інструменти профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю;

 • покращення адаптивності мешканців регіону до викликів і ризиків глобального інформаційного суспільства;

 • створення умов для формування еколого-орієнтованої поведінки та здорового способу життя в широких верств населення області, у першу чергу – дітей та молоді;

 • покращити інфраструктурні можливості для забезпечення гострих потреб охорони здоров‘я населення;

 • підтримати ініціативи, спрямовані на збереження регіональних традицій та української культури.

Часові рамки і засоби реалізації


Програма «Розвиток людського капіталу» включає в себе два напрями, які складаються з 11 відповідних проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015 –2017 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через:

 • залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

 • внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

 • залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники


Успішна реалізація проектів Програми «Розвиток людського капіталу», має сприяти досягненню таких результатів:

 • Підвищення якості освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників, яка забезпечує конкурентоспроможну адаптацію учнів до ринку праці;

 • Покращення рівня профорієнтаційної роботи в школах області;

 • Зростання рівня економічних знань, у т.ч. бізнес-навичок учнівської молоді;

 • Підвищено рівень екологічної свідомості у місцевого населення, жителів області, туристів та гостей краю;

 • Підвищення рівня усвідомлення власної відповідальності мешканців за стан довкілля;

 • Збільшено ступінь інформаційної безпеки та захищеності персональних даних людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку;

 • Підвищено якість освіти щодо підготовки кваліфікованих робітників, яка забезпечує конкурентоспроможну адаптацію учнів до ринку праці;

 • Покращення репродуктивного здоров’я населення;

 • Зменшення показників захворюваності на гіпертонічну хворобу, ендокринологічних захворювань, візуальних форм раку, інфекційних захворювань і т. д.
  Гіпертоні́я - застарілий термін, що означає підвищення понад норму кров'яного тиску в судинному руслі. З 90-х років XX-го століття в медичній практиці замість терміну гіпертонія рекомендуть використовувати термін артеріальна гіпертензія.
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
  Інфекці́йні захво́рювання / хворо́би - розлади здоров'я людей, тварин, рослин у вигляді хвороби, які спричинюють збудники - віруси, різноманітні бактерії, найпростіші, паразитичні гриби, гельмінти, продукти їх життєдіяльності (екзотоксини, ендотоксини), патогенні білки - пріони, здатні передаватися від заражених організмів здоровим і схильні до масового поширення.
  ;

 • Розшириться сфера культурних послуг для відвідувачів Яремчанщини і разом з тим збільшиться перебування туристів;

 • Збереження фольклорно-мистецьких традицій регіону.

Показники:

 • Підготовлено групу тренерів для роботи з молоддю по питаннях працевлаштування та започаткуванню власної справи;

 • Засновано Обласну Мережу Центрів Молодіжного Працевлаштування;

 • Збільшено частку користувачів Internet серед людей з обмеженими можливостями та людей перед пенсійного та пенсійного віку;

 • Оновлено матеріально-технічну базу 5 професійно-технічних навчальних закладів;

 • Забезпечено широкий доступ учнівської молоді, зокрема з сільської місцевості, до навчальних програм з підприємництва та ринкової економіки;

 • Зниження рівня перинатальної смертності на 30%; зниження рівня материнської смертності на 50%;

 • Зниження інвалідизації дітей першого року життя на 30%;

 • Формування у населення особистих навичок, щодо збереження власного здоров’я;

 • Формування серед молоді культу моди на здоров’я;

 • Бібліотеки гірських сіл стануть місцем зустрічей та відпочинку дітей, їхніх батьків та педагогів.

Орієнтовний фінансовий план


Назва проекту

Бюджет, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

4.1. Комплекс заходів з адаптації молоді до умов регіонального ринку праці

190

350

450

990

4.2. Адаптація людей з обмеженими можливостями, в тому числі людей перед пенсійного та пенсійного віку, до викликів і ризиків глобального інформаційного суспільства

150

150

200

500

4.3. Створення мережі навчально-виробничих підприємств на базі ПТНЗ

500

800

800

2100

4.4. Навчання молоді розвитку ініціатив в ринковій економіці та формуванню підприємницької компетентності

250

350

350

950

4.5. Впровадження занять з формування екологічної культури в загальноосвітніх школах

100

500

400

1000

4.6. Реорганізація обласного перинатального центру

50320

26830

54650

131800

4.7. Організація обласного центру здоров’я в м. Івано-Франківську

1300

750

750

2800

4.8. Експозиційне облаштування Музею звичаєвої символіки Гуцульщини

150

100

0

250

4.9. Будівництво районного будинку культури в селищі Верховина

400

1500

1500

3400

4.10. Відродження фольклорно-мистецьких традицій Бойківщини

630

0

0

630

4.11. Мережевий проект «Сімейне кіно в гірській бібліотеці»

224

0

0

224

Всього: 11 проектів

54214

31330

59100

144644

Припущення та ризики


Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми, полягають в успішності задекларованих 2014 р. Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації проектів Плану реалізації Стратегії.

Реалізація в Івано-Франківській області міжнародних проектів з підтримки практики сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів.

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів, а також ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію усіх проектів, сприяти залученню додаткових коштів і проведенню лобістської діяльності.

Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, щоб покращити людський капітал області. Хоча відчутні зміни можуть бути досягнуті лише в довгостроковій перспективі у поєднанні зі зміною політики України щодо процесів децентралізації та збільшення можливостей органів місцевого самоврядування.

Реалізація проектів з балансування ринку праці базується на припущенні, що роботодавці, зацікавлені в позитивному результаті, візьмуть участь на засадах соціального партнерства в реалізації проектів.

Соціа́льне партне́рство - це система взаємозв'язків між представниками найманих працівників (переважно професійними спілками) - з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями - з другого, і державою та органами місцевого самоврядування - з третього, що виражається у взаємних консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави.

В частині реалізації проектів підвищення соціальної активності населення основні припущення – це достатність позитивного досвіду раніше впроваджених проектів на розвиток територіальних громад.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми «Розвиток людського капіталу» з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії, особливо, з Програмою «Стійкий розвиток економіки» та Програмою «Розвиток сільських територій».

Основні ризики в реалізації Програми: • поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

 • невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

 • Державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих обсягів фінансування, або процедурно не зможе підтримувати проекти, що містяться у цій Програмі;

 • відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

 • недостатність попереднього досвіду реалізації проектів органами місцевого самоврядування;

 • неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та Програми в цілому;

 • відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів;

 • пасивність «агентів регіонального розвитку», зокрема інституційних партнерів проектів Програми.

Рекомендації


 • Як і у випадку інших програм, реалізація цієї програми потребує комбінації зусиль з боку влади, інвесторів, донорів та установ освіти, за активної участі організацій громадянського суспільства.

 • Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС), має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми.

 • Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі. Є кілька типових проектів, які, як правило, реалізуються в інших регіонах, і які мають позитивні результати, наприклад, Агенції регіонального розвитку.

 • Розвиток людського капіталу тісно пов’язаний з загальним розвитком Івано-Франківщини, передусім – зі станом економіки, на який має вплив Програма 1. Додаткову підтримку мешканці окремих громад зможуть отримати завдяки Програмі 2 «Розвиток туристично-рекреаційної сфери» та Програмі 3 «Розвиток сільських територій».

 • Відповідно до Стратегії розвитку Івано-Франківської області, певні заходи можуть бути враховані в наступний програмний період планування – 2018-2020 роки:

  • стимулювання волонтерства;

  • створення умов для включення вразливих верств населення до активного суспільного життя;

  • впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування;

  • підтримка співробітництва територіальних громад;

  • підтримка об‘єднання територіальних громад;

  • консолідація зусиль територіальних громад щодо ефективного управління ресурсами.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36 • Стан та проблеми
 • Структура Програми
 • Напрям 4.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці
 • Напрям 4.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців
 • Часові рамки і засоби реалізації
 • Очікувані результати та показники
 • Орієнтовний фінансовий план
 • Припущення та ризики
 • Рекомендації