Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПміністерство регіонального розвитку та будівництва україни державне підприємство

Пміністерство регіонального розвитку та будівництва україни державне підприємство
Сторінка1/9
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ПМІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ


«НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ»

Ліцензія:

серія АВ № 117955

Замовник: Міська Рада міста Кам'янець-Подільського

Договір № 2004-12


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

/брошура/

Директор інституту В.М. Онищенко

Головний архітектор проекту П.А. Тарасюк


Київ – 2010

ЗМІСТ


1. ВСТУП 3

2. РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 4

3. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ 6

4. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 7

5. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА 8

6. ВИЗНАЧЕННЯ, ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 14

7. ТРАНСПОРТ 19

8. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ 24

9. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 25

10. СТАН ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 35

11.

Фортифікаційне обладнання (застаріла назва інженерне обладнання) - є одним із елементів і важливих завдань інженерного забезпечення військ і розглядається завжди в комплексі заходів бойового забезпечення військ.
Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 38

12. СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА 43

1. ВступГенеральний план міста Кам'янець-Подільського, Хмельницької області виконано державним підприємством "НДПІ містобудування" (ліцензія АВ №117955) за завданням на проектування, затвердженим Головою міської Ради м.
Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
Кам'янець-Подільського та погодженого головним архітектором Хмельницької області згідно Рішення сесії міської ради м. Кам'янець-Подільського від 17.03.2003 р. №25.

В розробці генерального плану приймали участь співробітники Управління містобудування та архітектури, інші управління та відділи міськвиконкому м. Кам'янець-Подільського.

Попередній генеральний план був розроблений у 1969 році науково-дослідним і проектним інститутом "КиївНДПІмістобудування".

Генеральний план розроблений на довгостроковий період соціального розвитку міста – 25 років (до 2035 р.) з виділенням першочергових заходів до 2016 р., у відповідності з положеннями ДБН Б.1-3-97 п.3.2 та зміни № 1 від 01.02.2009 р.

Текстові та графічні матеріали виконані в обсязі ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів"; проектні вирішення відповідають вимогам ДБН 360-92**, Закону України "Про планування та забудову територій", Земельному та Водному кодексів України.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

У проекті визначена функціонально-планувальна організація територій, природно-рекреаційні ресурси міста, їх використання, розміщення закладів різноманітного призначення загальноміського значення, прогноз росту населення та його демографічний склад, обсяги та територіальне розміщення житлового будівництва, розвиток вулично-дорожньої мережі та міського і зовнішнього громадського транспорту, мереж інженерної інфраструктури, інженерної підготовки території, заходи по охороні навколишнього середовища, та пам'яток історико-культурної спадщини.

Головною метою проекту є забезпечення сталого містобудівного, економічного та соціального розвитку міста Кам'янець-Подільського, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови міста, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій. Затверджений у чинному порядку, генеральний план стане обов'язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будь-яке будівництво на території міста, а також використовують землі в проектних межах міста.
2. РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ
ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУВ системі структури господарського комплексу міста провідну роль буде як і в опорному році промисловість, в якій працюють 26,3% всіх працюючих. У цілому очікується, що вартість продукції основних діючих промислових підприємств зросте по відношенню до існуючої до 288% відносно існуючого у тому числі на кінець першої черги до 135%. При цьому чисельність працюючих в промисловості може збільшитись на 23 % і у т.ч. на кінець першої черги будівництва – на 19%. Хотілось виділити три підприємства які зараз набирають найбільших обертів свого розвитку в місті: ВАТ «Модуль» - 8,1% усіх працюючих, державне підприємство НТК “Завод точної механіки ” – 3,75%, ЗАТ „Преттль- Кабель Україна” – 15,4%.
Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.
Саме ці підприємства за прогнозами будуть містоутворюючими флагманами промисловості міста Кам’янець – Подільського.

Загальна чисельність працюючих в будівництві до кінця розрахункового строку може збільшитись з 450 чол. до 1030 чол. у т.ч. на кінець першої черги будівництва – до 532 чол.

Особливу увагу хотілось приділити ТзОВ БК "Поділля-трансбуд", яке через фінансову кризу втратило, майже, всі свої потужності.

Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.
Так в 2007 році на ньому працювало 480 чол., а зараз лише 30 чол. Це підприємство має гарний ресурсний та виробничий потенціал,- «Завод залізобетонних конструкцій», «Цегляний завод» та свій автопарк, що створює закритий цикл діяльності. Зараз його діяльність майже припинена і воно потребує підтримки з боку держави. На кінець розрахункового строку прогнозується його повне відновлення.

Вважаючи можливий розвиток галузей господарського комплексу очікується збільшення об’ємів пасажирських перевезень автомобільним транспортом на кінець розрахункового строку в 1,56 рази з них міжміських – в 1,52 рази у тому числі на кінець першої черги відповідно в 1,08 рази та в 1,15 рази.

На кінець розрахункового строку залізним транспортом планується перевезти 350 тис.пас.- 117% від існуючого показника, у т.ч. у міжміському напрямку – 220 тис.пас. – 128% відносно існуючого показника.

У зв’язку з майбутнім розвитком міста з’явиться необхідність у спеціалізованих кадрах. На кінець розрахункового строку планується збільшення студентів на 15% у тому числі на першу чергу на 1 %, викладацький склад при цьому збільшиться на 16% на кінець розрахункового строку та на 2 % відповідно.

З розвитком міста та галузей народного господарства надходження до бюджету збільшиться на 80%.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Основним наповнювачем залишиться галузь – промисловість 247% по відношенню до 2009 року.

На кінець розрахункового строку планується збільшення потоку туристів на 33% в основному, за рахунок іноземних туристів, адже дослідивши минулі роки, їх потік постійно збільшується.

У той же час можливі зміни у видах діяльності. Так на 36 % може зменшитись кількість підприємств здійснюючих торгівельну діяльність і збільшиться кількість підприємств які займаються сільським господарством, мисливством, лісовим господарством (на 33%), промисловим виробництвом (на 46%), будівництвом (на 21%), діяльність готелів та ресторанів (на 25%), фінансова діяльність (на 100%), операції з нерухомим майном ( на 16%).

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
В зв’язку з динамікою малих підприємств зміниться чисельність працюючих в цьому господарському комплексі та відповідно обсяги реалізованої продукції.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • ЗМІСТ
  • 1. Вступ
  • 2. РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ