Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПобудова І виявлення містобудівної композиції порушеного міського середовища. Чемакіна О. В

Скачати 22.72 Kb.

Побудова І виявлення містобудівної композиції порушеного міського середовища. Чемакіна О. В
Скачати 22.72 Kb.
Дата конвертації22.03.2017
Розмір22.72 Kb.

УДК 711.4:504.05

ПОБУДОВА І ВИЯВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.

Чемакіна О.В., кандидат архітектури, доцент,

Кравченко О.В, архітектор

Національний авіаційний університет


Анотація.
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
Побудова і виявлення містобудівної композиції порушеного міського середовища.
Визначення теоретичних основ моделювання містобудівної композиції елементів порушеного міського середовища і розробка на основі цього методики побудови композиції містобудівних утворень, що містять порушені території в загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища.

Ключові слова: порушене міське середовище, композиція містобудівних утворень, що містять порушені території

Аннотация.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Містобудува́ння - комплексна багатогранна діяльність суспільства, що спрямована на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини в поселеннях та районах розселення.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Мі́сто - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. У багатьох країнах статус міста визначається і закріплюється законодавчо, при цьому може висуватися критерій чисельності населення.
Построение и определение градостроительной композиции нарушенной городской среды.
Определение теоретических основ моделирования градостроительной композиции элементов нарушенной городской среды и разработка на основе этого методики построения композиции градостроительных образований что содержат нарушенные территории в общей концепции реабилитации нарушенной городской среды.

Ключевые слова: нарушенная городская среда, композиция градостроительных образований, которые содержат нарушенные территории

Annotation. Construction and exposure of town-planning composition of the broken city environment. Determination of theoretical bases of design of town-planning composition of elements of the broken city environment and development on the basis of it of method of construction of composition of town-planning educations that contain the broken territories in general conception of rehabilitation of the broken city environment.

Keywords: a city environment, composition of town-planning educations which contain the broken territories, is broken
Аналіз досліджень процесу візуального сприйняття міського середовища вітчизняних і зарубіжних учених дозволив встановити, що він складається з трьох взаимодоповнюючих один одного аспектів: психофізіологічного, естетичного і художньо-образного;
Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Естетика Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
практично відсутні дослідження по сприйняттю порушеного міського середовища.

Специфіка сприйняття порушеного міського середовища полягає в поєднанні в своїй просторово-часовій динаміці самобутньої виразності системостворюючих компонентів – порушених територій і техногенних ландшафтів.Проблема. Результати системного аналізу порушеного міського середовища і дослідження шляхів досягнення його гармонійного і самобутнього вигляду дозволили поставити проблему його містобудівної композиції у загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища і в загальній стадійній системі містобудівного проектування для проектної розробки і реалізації.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Ландша́фт (від нім. Landschaft - вигляд простору, краєвид, де Land - земля, територія, простір і schaft - суфікс, що означує взаємодію, взаємний зв'язок) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі. Відтак, якщо у загальному розумінні, ландшафт це будь-який простір з характерним виглядом, то у географічному - це простір з характерним виглядом у межах ландшафтної оболонки Землі. Ландшафти мають різні розміри: від невеликих локальних утворень (річкові заплави й тераси, ерозійні яри і балки, гляціальні долини і горби тощо), до геокомплексів регіонального (рівнинні й гірські простори, континенти й океани тощо) й глобального (ландшафтна оболонки Землі) рівня.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Містобудівне́ проектува́ння (міське́ проектува́ння) - дисципліна, яка вивчає просторову конфігурацію, зовнішній вигляд і функціональність елементів міста чи іншого населеного пункту. Особлива увага приділяється розробці конфігурації місць загального користування, в яких здійснюється повсякденна діяльність містян (вулиці, площі, парки, громадська інфраструктура).


Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених по сприйняттю міського середовища, які належать Е.Л.Беляєвій, З.Н.Яргіній, Д. Лінчеві, В.Г.Глазичеву, І.ГЛежаві, В.Т. Шимко, В.М.Розіну та ін. свідчить про відсутність окремих досліджень щодо сприйняття простору містобудівних систем вугледобувних регіонів.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.


Мета - визначення теоретичних основ моделювання містобудівної композиції елементів порушеного міського середовища і розробка на основі цього методики побудови композиції містобудівних утворень, що містять порушені території в загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища.

Результати дослідження. Методика моделювання реального сприйняття порушеного міського середовища і його компонентів будується шляхом вичленення різних зовнішніх властивостей містобудівних утворень, що містять порушені території – комбінацій антропогенних, техногенних, природних елементів, конкретизації їх характеристик. Результатом є отримання синтезованої моделі з таким ступенем адекватності, що відображає об'єкт в цілому з урахуванням просторово-часових умов сприйняття.

У основу систематизації теоретичних положень по методиці моделювання сприйняття порушеного міського середовища покладено системні принципи, що дозволило:

- класифікувати види просторів містобудівних утворень, що містять порушені території;

Конкретизація (від лат. concretus - густий, твердий) - метод дослідження предметів у всій різнобічності їх, у якісній багатосторонності реального існування на відміну від абстрактного вивчення предметів.
Четвертинний період, або антропоген (грец. ανθρωπος - людина, γενεσις - виникнення) - хроностратиграфічний підрозділ міжнародної хроностратиграфічної шкали, найновіший період історії Землі, який почався 2,588 млн років тому й триває дотепер.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

- визначити прийоми і засоби побудови і виявлення просторової композиції видів просторів містобудівних утворень, що містять порушені території;

- провести аналіз взаємозв'язку просторів види просторів містобудівних утворень, що містять порушені території та їх компонентів – порушених територій у системній взаємодії містобудівних потенціалів і потенціалів містобудівних зв’язків останніх з іншими компонентами порушеного міського середовища;

Складність і різноманітність функцій в сучасному містобудуванні вимагають створення системи різних взаємозв'язаних просторів.

За принципом організації містобудівної композиції містобудівні утворення, що містять порушені території і є системними компонентами загального простору порушеного міського середовища розділено на два види: обмежені і необмежені. До необмежених відносяться простори, які утворюються навколо одного або декількох об'єктів порушених територій і не мають чітких меж переходу в міське середовище. До обмежених відносяться простори, що розміщені між елементами середовища – техногенними, антропогенними, природними або їх поєднаннями.

Взаємозв'язок обмеженого і необмеженого просторів засновано на одночасному використанні того і іншого принципу оргагнізациї простору в одному містобудівному ансамблі.

Аналіз показав, що прийоми побудови і виявлення основного елементу в необмеженому і обмеженому просторі аналогічні.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Рішення композиції необмеженого простору зводиться до побудови і виявлення основної містобудівної форми техногенного ландшафту, а також створення взаємодії елементів містобудівних утворень, що містять порушені території. Композиція обмеженого простору вирішується за допомогою організації взаємодії елементів, розташованих по межі підсистеми порушеного міського середовища, що виділяється.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Простори цього вигляду такі різні між собою, що вимагають спеціального угрупування, за основу якої беруться властивості обмежених просторів, але особливості цих властивостей дозволяють згрупувати містобудівні утворення, що містять порушені території по співвідношенню координат, за формою плану, по ступеню замкнутості.

Співвідношення коордінат характеризують загальні пропорції містобудівної композиції просторів, що містять порушені території. Відповідно до цього простори згруповані на: рівномірні; з однією розвиненою координатою – глибинні, фронтальні, вертикальні; з двома розвиненими координатами - фронтально-вертикальні, фронтально-глибинні тощо.

За контуром плану, що найяскравіше характеризує форму простору містобудівних утворень, що містять порушені території виділені простори: прості геометричні, складні симетричні, асиметричні.

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Ступінь замкнутості характеризує зв'язок обмеженого простору містобудівних утворень, що містять порушені території з навколишнім середовищем і лежить в межах між замкнутими і відкритими просторами.

Виділені властивості, по яких в методичних цілях розглядаються обмежені простори дають уявлення про пропорції, форму і обмеження простору, є в сукупності необхідними і достатніми характеристиками узагальненої моделі просторової композиції містобудівних утворень, що містять порушені території. Зміна параметрів вказаних властивостей приводить до переходу від одного стану просторової характеристики до іншого і входить до концепції реабілітації порушеного міського середовища в межах містобудівного використання потенціалів порушених територій.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Створення композиції обмеженого простору містобудівних утворень, що містять порушені території дозволяє визначити окремі композиційні прийоми, а сума результатів при використанні цих прийомів – містобудівну композицію простору.

У основу побудови містобудівної композиції обмеженого простору містобудівних утворень, що містять порушені території покладено комплекс їх просторових властивостей – симетрія або асиметрія (кількість, напрями і контур композиційних осей), розташування головних і підлеглих композиційних елементів. У визначенні прийомів побудови використано основні властивості містобудівних форм: геометричний вигляд, величина, положення в просторі.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Це дозволило визначити методику побудови композиції містобудівних утворень, що містять порушені території, спрямовану на досягнення більш виразнішої композиції простору, підкреслення її характеру, загострення сприйняття просторового рішення містобудівної композиції обмеженого простору. Методика містить послідовне виконання таких етапів: визначення основних напрямів композиційного розвитку просторової побудови містобудівних утворень, що містять порушені території; створення цілісного або розчленованого простору містобудівних утворень, що містять порушені території симетричної або асиметричної форми з різним співвідношенням координат і ступенем замкнутості; визначення статичного або динамічного характеру композиції.

В математичній теорії сингулярностей касп (англ. cusp - загострення) є одним з видів особливих точок кривої. А саме: точка x алгебраїчної кривої X над алгебраїчно замкненим полем k називається каспом, якщо поповнення її локального кільця ізоморфно поповненню локального кільця плоскої алгебраїчної кривої y 2 + x 3 = 0 +x^=0} на початку координат.
Статика - розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.

Прийоми побудови містобудівних утворень, що містять порушені території поділено відповідно до рівнів використання компонентів порушеного міського середовищаї, які використовуються на різних стадіях містобудівної композиції:

- прийоми першого рівня пов'язані з прийомами побудови містобудівної композиції, заснованих на використанні просторових властивостей елементів порушеного міського середовища та їх містобудівних зв’язків: з різним характером візуальної поверхні порушених територій (прямолінійною, криволінійною, ламаною, складною) через зіставлення цих поверхонь; з різною величиною по горизонталі і вертикалі порушених територій (силует, створення планів повітряної перспективи тощо);

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
з різним розташуванням порушених територій (розчленовування простору);

- прийоми другого рівня засновані на деталізації містобудівних утворень, що містять порушені території і елементів порушеного міського середовища, що обмежують простір, тобто на виявленні поверхні і об'ємної форми.

Аналіз взаємозв'язків просторів містобудівних утворень, що містять порушені території в системі міста показав, що існують три основні типи їх містобудівної композиції: злиття просторів, що поєднуються; часткове разділення; повне розділення.

Таким чином, узагальнення і систематизація основних теоретичних положень містобудівної композиції містобудівних утворень, що містять порушені території дає можливість цілеспрямованого використання містобудівних потенціалів і потенціалів містобудівних зв’язків порушених територій в загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Проведена класифікація видів композиції містобудівних утворень, що містять порушені території дозволяє програмувати в найзагальнішому вигляді результат рішення композиційних задач: загальних композиційних закономірностей, видів композиції обмежених і необмежених проторів, взаємозв’язків просторів – структурної організації порушеного міського середовища, візуально-просторову гармонізацію просторівВисновки.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

Розкриття багаторівневої структури просторів містобудівних утворень, що містять порушені території порушеного міського середовища вугледобувних регіонів представляють її в новій якості як специфічний матеріал містобудівної композиції Донбасу.

Систематизація теоретичних положень дозволила:

- провести в методичних цілях класифікацію видів композиції просторів містобудівних утворень, що містять порушені території і розмежувати прийоми побудови містобудівної композиції взаємозв'язаних елементів порушеного міського середовища в загальній концепції його реабілітації;- визначити коло необхідних і достатніх теоретичних питань для вивчення просторової оргнаїзациі порушеного міського середовища.

Подальші дослідження пов’язані з розробкою пропозицій по організації містобудівної композиції простору порушеного міського середовища.
Література:

  1. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 183 с.

  2. Лаврик Г.И., Демин Н.М. Методологические основы районной планировки. – М.: Стройиздат, 1975. – 96 с.

  3. Фильваров Г.И. Социально-пространственная организация производственного комплекса крупного города // Градостроительство. – Киев, Будивельник, 1983. – Вып. 36.Скачати 22.72 Kb.

  • Кравченко О.В
  • Annotation. Construction and exposure of town-planning composition of the broken city environment.
  • Keywords
  • Подальші дослідження