Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз

Скачати 34.54 Kb.

Поділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз
Скачати 34.54 Kb.
Дата конвертації 07.06.2017
Розмір 34.54 Kb.
Тип Урок

Тема уроку: Поділ клітин. Клітинний цикл.
Кліти́на (лат. cellula - комірка) - структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до самовідтворення. Від середовища, яке її оточує, клітина відмежована плазматичною мембраною (плазмалемою).
Клітинний цикл - це проміжок часу від моменту виникнення ядерної клітини до її загибелі або до наступного поділу, тобто серія подій між одним поділом клітини і наступним. Це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.
Мітоз.

Мета уроку: Освітня: розширити знання про поділ клітин;
По́діл кліти́ни - процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами. Поділ клітини - зазвичай обов'язковий етап клітинного циклу.

познайомити з непрямим поділом клітин - мійозом.Розвиваюча:продовжити розвивати навички самостійної роботи з текстом підручника, порівнювати та систематизувати навчальний матеріал.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).


Виховна:виховувати любов до природи, бажання дізнаватися про її таємниці.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Обладнання: Малюнки і фотографії мітотичних хромосом; схема клітинного циклу; комп’ютери, пов’язані локальною мережею, презентації в PowerPoint; світовий мікроскоп; постійні препарати клітин корінців цибулі на різних стадіях мітотичного циклу; мікрофотографії різних стадій мітотичного поділу клітин, бланки для відповідей.

Базові поняття і терміни: мітоз, інтерфаза, профаза, метафаза, метафазна пластинка, анафаза, телофаза, клітинний цикл, веретено поділу, цітокінез.
Цитокінез (або цитотомія) - поділ тіла еукаріотичної клітини. Цитокінез зазвичай відбувається після того, як клітина зазнала поділ ядра (каріокінез) в ході мітозу або мейозу. В більшості випадків цитоплазма і органели клітини розподіляються між дочірніми клітинами приблизно порівну.
Хромосо́ма - це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжні нуклеотидні послідовності.
Інтерф́аза - це комплекс процесів у клітині між двома клітинними поділами.
Мікроско́п - прилад для розглядання дрібних, невидимих для неозброєного ока, предметів у збільшеному зображенні.
Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.
Метафаза (від давньогрец. μετά (поруч) та φάσις (стадія)) - одна зі стадій мітотичного поділу клітини. Протягом метафази ядерна мембрана руйнується і утворюється веретено поділу, а хромосоми прикріпляються до його центру.


План уроку

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань.

 1. Робота з термінами (розкрити поняття:-хромосома;

-ядро;

-соматичні клітини;

-диплоїдний набір хромосом;

-реплікація).

2. Рішення задач на реплікацію.


 1. Мотивація нових знань (демонстрація фрагменту вфідеофільму «Мітоз».

 2. Вивчення нового матеріалу.

 1. Повідомлення теми і мети уроку.

 2. Поділ клітин (опрацювання схеми «Типи поділу»)


 1. Клітинний цикл.

-Обговорення поняття.

-Робота з схемою «Клітинний цикл».

 1. Самостійна робота:

- робота з текстом підручника § 24 ст. 143 (інтерфаза)

- заповнення таблиці № 1.Фази

Хромосоми

Що відбувається

Інтерфаза

ПрофазаМетафазаАнафазаТелофаза


5. Характеристика процесів, які відбуваються в ядрі під час інтерфази:

- пресинтетичний період;

- синтетичний період;

Си́нтез - процес з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір. Термін походить від грец. σύνθεση - поєднання, приміщення разом (σύν - з, разом і θεση - стан, місце). Синтез є способом зібрати ціле з функціональних частин як антипод аналізу - способу розібрати ціле на функціональні частини.- постсинтетичний період.


 1. Фази мітозу (профаза, метафаза, анафаза, телофаза).

 2. Самостійна робота:

 • робота в групах з текстом підручника § 24 ст. 143-145 (фази мітозу);

 • заповнення таблиці № 1;

 • обговорення результатів самостійної роботи (доповідь представників кожної групи);

 • перевірка таблиці.

 1. Цитокінез.

 2. Процеси, які відбуваються з хромосомним набором і кількістю ДНК під час поділу клітин.
 1. Розв’язання задач.

 1. Рефлексія.

 1. Що ви вивчили сьогодні на уроці?

 2. Які клітини поділяються шляхом мітозу?

 3. Скільки клітин утворюється?

 4. Чи змінюється спадкова інформація порівняно з материнською клітиною?

 5. Чи змінюється кількість хромосом?

 1. Висновки. Біологічна суть мітозу.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.


 1. Домашнє завдання: Вивчити § 24 у підручнику і конспект у зошиті.


Скачати 34.54 Kb.

2021