Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення > Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державні нагороди України", Указу Президента України від 25 грудня 2007 №1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня"

Положення > Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державні нагороди України", Указу Президента України від 25 грудня 2007 №1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня"
Сторінка1/6
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.77 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6

Стандарти надання соціальних послуг, що надаються управлінням праці та соціального захисту населення Зборівської райдержадміністрації
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
23.03.2012 № 158

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2012 р. 
за № 536/20849

СТАНДАРТ 
надання послуги з призначення та виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

І.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Міністерство соціальної політики України Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України.
Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України „Про державні нагороди України”Указу Президента України від 25 грудня 2007 № 1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

1.2. Цей Стандарт визначає умови призначення та виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” (далі - винагорода).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Севасто́поль (крим. Aqyar, рос. Севастополь, у 1783–1784 та 1797–1826 роках - Ахтіар, старогрецьке Херсонес, давньоруське Корсунь) - портове місто в Україні. Місто зі спеціальним статусом, розташоване на південному заході Кримського півострова, на узбережжі численних (понад 30) бухт Чорного моря, найголовніша та найбільша з яких - Севастопольська, де розташовані головна база для військово-морських флотів та крупні порти. Із заходу та півдня омивається водами Чорного моря. На території регіону беруть початок усі три пасма Кримських гір (Зовнішнє, Внутрішнє та Головне). Один із 27 адміністративних регіонів України. З березня 2014 року місто фактично знаходиться під російською окупацією, що практично підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
По́шта (від лат. posta) - установа для транспортування повідомлень (наприклад листів, листівок), дрібних товарів, частково людей. Найчастіше вона є державною установою.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є жінки, яким Указом Президента присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” (далі - особа).

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (одержання) послуги

3.1.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Заява особи або уповноваженої нею особи про виплату винагороди із зазначенням способу виплати.

3.2. Ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації.

3.3. Нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти жінку, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.

3.4. Уповноважений орган формує особову справу, до якої додає ксерокопію Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання України "Мати-героїня", що зберігається протягом п'яти років після виплати винагороди.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.
Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

3.5. Заявка уповноваженого органу про виділення бюджетних коштів на виплату винагороди (форма якої затверджена наказом Мінсоцполітики України від 06 лютого 2012 року № 59 "Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 276/20589).

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

IV. Місце та порядок подання запиту на отримання послуги

4.1. Запит на отримання послуги подається особою до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Фізична особа, яка потребує послуги, подає заяву з необхідними документами до уповноваженого органу за місцем реєстрації особи, яка має право на винагороду, або до „мобільного соціального офісу”.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” органу праці та соціального захисту населення або „мобільного соціального офісу”.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідний пакет документів та заяву, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви, форма якої затверджена наказом Міністерством соціальної політики України від 22 лютого 2012 № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731, та повноту документів, необхідних для призначення винагороди;

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.

видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку коли до заяви додано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає консультацію щодо подання повного переліку документів.

5.6. Після перевірки документів формується справа особи для виплати їй винагороди.

5.7. Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається уповноваженим органом, через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженим органом  відбувається у міру надходження заяв.

VII. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні послуги

Відсутність у жінки почесного звання України „Мати-героїня” та подання документів до заяви не в повному обсязі.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Виплата винагороди.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення та виплати винагороди.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Можливі недоліки у наданні послуги одержувачу виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України „Про державні нагороди України”.

13.2. Указ Президента України від 25 грудня 2007 року № 1254 „Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.

13.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.

13.4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 06 лютого 2012 року № 59 „Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 276/20589.

Директор Департаменту 
соціальних послуг


І. Тарабукіна
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
23.03.2012 № 158

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2012 р. 
за № 536/20849
СТАНДАРТ 
надання послуги з призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, які мають право на пільги

І.

По́бут - позавиробнича сфера діяльності людей, пов'язана з задоволенням ними своїх власних матеріальних та культурних потреб (житло, одяг, їжа, відпочинок тощо). Побут також охоплює звичаї, обряди, традиції, які відображають особливості життя конкретного класу, нації, народності, етнічної групи.
Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”„Про жертви нацистських переслідувань”„Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”„Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”„Про міліцію”„Про пожежну безпеку”„Про освіту”„Про бібліотеки і бібліотечну справу”„Про захист рослин”„Про охорону дитинства”„Про культуру”Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 48 Гірничого закону УкраїниБюджетного кодексу Українипостанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 „Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”.

Субве́нція (від лат. subvenio «приходжу на допомогу») - це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного, яка призначена для конкретно визначеної цілі/цілей.
Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.
Тверде паливо - горючі речовини, основною складовою частиною яких є вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина.
Зріджений природний газ, також Скраплений природний газ (рос. сжиженный природный газ; англ. LNG (liquefied natural gas); нім. verflüssigtes Erdgas) - природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані, але за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

1.2. Цей Стандарт визначає умови призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива (далі - палива) особам, які мають право на пільги (далі - пільга).

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).


ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою на придбання палива відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”„Про жертви нацистських переслідувань”„Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”„Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”„Про міліцію”„Про пожежну безпеку”„Про освіту”,„Про бібліотеки і бібліотечну справу”„Про захист рослин”„Про охорону дитинства”„Про культуру”, Основ законодавства України про охорону здоров’я та статті 48 Гірничого закону України (далі - особа).

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


  1   2   3   4   5   6