Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення Ці Правила відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулюють відносини між операторами

Положення Ці Правила відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулюють відносини між операторами
Сторінка1/5
Дата конвертації04.06.2017
Розмір1.37 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2005 р. №720

ПРАВИЛА
надання та отримання телекомунікаційних послуг

Загальні положення

1. Ці Правила відповідно до Закону України “Про телекомунікації” та інших нормативно-правових актів визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулюють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

2. Дія цих Правил поширюється на відносини операторів, провайдерів телекомунікацій, які згідно із законодавством надають телекомунікаційні послуги у телекомунікаційних мережах загального користування, юридичних та фізичних осіб — споживачів телекомунікаційних послуг.

3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

абонент — споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

абонентський номер — номер, який присвоюється абоненту оператором телекомунікацій на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг для ідентифікації в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, підключеного до цієї мережі;

абонентська лінія телефонного зв’язку — лінія телефонної мережі, яка з’єднує кінцеве обладнання з телефонною станцією;

абонентський ввід — частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання;

абонентна плата — фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

Підприємство зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.

абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку без почасового обліку телефонних розмов — система оплати послуг, що включає абонентну плату та фіксовану суму платежів абонента, за використання телекомунікаційної мережі для отримання телекомунікаційних послуг незалежно від обсягу фактично отриманих послуг за визначений період часу;

Абоне́нтна пла́та - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку з почасовим обліком телефонних розмов — система оплати послуг, що включає абонентну плату та суму платежів абонента, які залежать від тривалості використання телекомунікаційної мережі для отримання телекомунікаційних послуг за визначений період часу;

аварія у телефонній мережі — пошкодження кабелю або станційного обладнання ємністю 100 і більше ліній, яке призводить до втрати зв’язку 100 або більшої кількості абонентів;

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) — електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру;

безпосередній зв’язок між споживачами — прямий зв’язок між двома пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, який здійснюється з використанням виділеної пари металевих жил кабелю або пари металевих жил кабелю з використанням систем передавання, або оптичних волокон у волоконно-оптичному кабелі;

Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.

вартість абонентського номера— ринкова ціна частини комутаційного обладнання на дату створення одного абонентського номера;

відключення кінцевого обладнання — від’єднання кінцевого обладнання або абонентського вводу від телекомунікаційної мережі;

відомча телекомунікаційна мережа — телекомунікаційна мережа, що створюється для задоволення власних потреб підприємствами, установами, організаціями;

дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

Ри́нкова ціна́ - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка) — радіоточка, на яку звукове мовлення подається від основної радіоточки без обмежувача;

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги — доступний усім споживачам на всій території України мінімальний набір визначених Законом України “Про телекомунікації” послуг нормованої якості;

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

закритий пакет програм — набір програм, доступ до яких обмежується за допомогою кодування;

з’єднання — установлення зв’язку між кінцевим обладнанням для обміну інформацією між споживачами;

зловмисні виклики — повторювані або масові телефонні з’єднання, які неможливо зупинити через анонімність споживача, що здійснює виклик, і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода абоненту;

зона дії телефонної станції (підстанції) — територія, на якій забезпечується надання телекомунікаційних послуг споживачам, яким присвоєно телефонний номер цієї станції (підстанції);

Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

інформаційна система загального доступу — сукупність телекомунікаційних мереж і засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних;

кабельний ввід – частина абонентської лінії телефонного зв’язку, що розміщена на ділянці від ввідного колодязя кабельної каналізації або ввідної опори повітряної лінії зв’язку до кінцевих кабельних пристроїв у будинку (приміщенні);

кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (телефонний та факсимільний апарат, комп’ютер, модем, телеприймач тощо);

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.

кінцеве обладнання даних — обладнання, яке може використовуватись як індивідуальний пристрій і як відомча телекомунікаційна мережа;

кодування — використання кодувальних пристроїв та/чи програмного забезпечення для обмеження вільного доступу абонентів до перегляду певних телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без декодувального пристрою;

мережа абонентського телеграфування — телекомунікаційна мережа, яка забезпечує з’єднання між кінцевим обладнанням з використанням комутованого телеграфного зв’язку;

мережа передавання даних — телекомунікаційна мережа, призначена для передавання та приймання даних;

мережа телерадіомовлення — телекомунікаційна мережа, призначена для забезпечення передавання телерадіопрограм в ефірі;

мережевий ідентифікатор споживача — індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет;

мережа проводового радіомовлення — телекомунікаційна мережа, призначена для забезпечення передавання програм звукового мовлення;

міжміський телефонний зв’язок — телефонний зв’язок між споживачами, розташованими в різних зонах нумерації в межах України;

міжміська телефонна мережа — сукупність обладнання і каналів, за допомогою яких забезпечується з’єднання споживачів, розташованих у різних зонах нумерації;

місце проживання — житловий будинок, квартира, приміщення, де строком понад 6 місяців на рік проживає фізична особа, до паспортного документа якої про це внесено відповідні відомості;

місцева телефонна мережа — телефонна мережа одного або кількох операторів, обмежена територією одного міста, району, яка забезпечує комутований доступ до інших телекомунікаційних мереж;

місцевий телефонний зв’язок — телефонний зв’язок між споживачами, розташованими в межах одного міста, району;

надання телекомунікаційних послуг у кредит — надання послуг, що здійснюється з перенесенням кінцевого розрахунку на певний строк;

одиниця тарифікації телекомунікаційної послуги — одиниця виміру телекомунікаційної послуги, що тарифікується залежно від технічних можливостей телекомунікаційного обладнання;

оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка) — радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувач;

пакет програм мовлення — перелік телепрограм, доступ до яких надається абонентам як єдине ціле;

послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі);

послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення — забезпечення можливості приймання споживачем телерадіопрограм з використанням телемережі;

припинення надання послуг — припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі розірвання чи припинення дії договору про надання телекомунікаційних послуг;

провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, крім технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

пункт закінчення телекомунікаційної мережі — місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання чи абонентського вводу;

пункт колективного користування — приміщення, де розміщені засоби (засіб) зв’язку для отримання телекомунікаційних послуг значною кількістю споживачів (автоматизований переговорний пункт, відділення зв’язку, Інтернет-пункт, таксофон тощо);

радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка) — пристрій, до якого підключають гучномовець для приймання радіопрограм;

радіотрансляційний вузол проводового радіомовлення (радіовузол) — комплекс станційного та лінійного обладнання, за допомогою якого здійснюється підсилення та передавання програм звукового мовлення;

розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) — комплекс лінійних споруд (магістральні та розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкові розподільні мережі), які забезпечують розподіл програм радіомовлення;

роумінг — забезпечення надання телекомунікаційної послуги із збереженням початкової реєстрації споживача в телекомунікаційній мережі одного оператора у разі зміни ним свого місцезнаходження всередині цієї мережі або в разі користування телекомунікаційними послугами в межах телекомунікаційної мережі іншого оператора;

роумінг-партнери — оператори, що уклали між собою договір про роумінг;

рухомий (мобільний) зв’язок — електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

система колективного приймання телерадіопрограм — комплекс обладнання для забезпечення приймання телерадіопрограм з ефіру та розповсюдження їх у багатоквартирному будинку до кінцевого обладнання споживача, яке не використовується для надання телекомунікаційних послуг;

скорочення переліку надання послуг — обмеження переліку телекомунікаційних послуг, які надаються споживачу оператором, провайдером;

спам — не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника;

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

спарена схема включення кінцевого обладнання — спосіб включення кінцевого обладнання двох абонентів з двома різними абонентськими номерами в єдину абонентську лінію телефонного зв’язку, при якому з’єднання можливе тільки по черзі для кожного з них;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) — юридична або фізична особа, яка замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

телекомунікації (електрозв’язок) — передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна картка — засіб, що дає споживачу можливість доступу до заздалегідь визначеного переліку та/або обсягу телекомунікаційних послуг відповідного оператора, провайдера і може застосовуватись як платіжний засіб для оплати телекомунікаційних послуг;

телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телекомунікаційна мережа доступу — частина телекомунікаційної мережі між пунктом її закінчення та найближчим вузлом (центром) комутації включно;

телекомунікаційна мережа загального користування — телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів;

телекомунікаційна послуга (послуга) — продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

телемережа — телекомунікаційна мережа загального користування, що призначається для передавання програм радіо та телебачення, а також телекомунікаційних та мультимедійних послуг і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телефонна мережа — телекомунікаційна мережа, призначена переважно для надання послуг телефонного зв’язку;

телефонний зв’язок — вид електрозв’язку для передавання голосових повідомлень у реальному масштабі часу з використанням номерного ресурсу телефонної мережі;

телефонізоване приміщення — житловий будинок, квартира, приміщення, де встановлено підключене кінцеве обладнання відповідно до договору про надання телекомунікаційних послуг;

члени сім’ї абонента — особи, які зареєстровані і проживають разом з абонентом в одному житловому приміщенні;

Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у наземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізованого випромінювання.

фіксований зв’язок — телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

Розділ I
Порядок надання та отримання
телекомунікаційних послуг

4. Телекомунікаційні послуги поділяються на:

1) загальнодоступні (універсальні), до яких належать послуги фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв’язку, крім послуг, що надаються з використанням безпроводового доступу, в тому числі служб екстреного виклику, довідкових служб, зв’язку за допомогою таксофонів та переговорних пунктів, факсимільного і телеграфного зв’язку;

2) інші телекомунікаційні послуги.

За ознаками надання телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові, що нерозривно пов’язані технологічно з наданням певних основних телекомунікаційних послуг. Перелік додаткових послуг визначається технічними можливостями обладнання операторів, провайдерів телекомунікацій (далі — оператори, провайдери).

5. Надання телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території України.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

6. Оператори, провайдери надають телекомунікаційні послуги споживачам відповідно до Законів України “Про телекомунікації” (далі — Закон), “Про захист прав споживачів”, інших актів законодавства, цих Правил та нормативних документів у сфері телекомунікацій.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

7. Оператори, провайдери самостійно визначають перелік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам, крім випадків покладення на операторів за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку (далі — Комісія) відповідно до Закону обов’язку щодо розвитку та надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг.

8. Споживач у межах технічних можливостей має право обрати оператора, провайдера та вид телекомунікаційних послуг, що ними надаються.

9. Режим роботи сервісних служб визначається оператором, провайдером з урахуванням інтересів споживачів.

10. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови:

1) укладення договору про надання телекомунікаційних послуг (далі — договір) між оператором, провайдером і споживачем згідно з основними вимогами, установленими Комісією;

2) та/або оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

11. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно, крім тарифів, які згідно із Законом підлягають державному регулюванню.

Державному регулюванню шляхом установлення граничних або фіксованих тарифів підлягають тарифи на загальнодоступні (універсальні) послуги і на надання в користування каналів електрозв’язку операторів, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг.

Тарифи на телекомунікаційні послуги можуть установлюватися у вигляді системи тарифів (тарифних планів) на окремі послуги або набір послуг (крім загальнодоступних (універсальних) послуг). У межах різних тарифних планів залежно від переліку та обсягів послуг можуть встановлюватися різні тарифи на однакові послуги, при цьому тарифи (крім фіксованих) на загальнодоступні (універсальні) послуги можуть бути змінені тільки в межах установлених норм.

У разі коли оператор, провайдер встановлює плату за телекомунікаційні послуги за почасовим тарифом, у розрахунках із споживачами враховуються тільки повні тарифні одиниці часу.

Установлені законами пільги з оплати телекомунікаційних послуг надаються споживачам відповідно до законодавства.

12. Оператори, провайдери не мають права відмовляти у подальшому наданні загальнодоступних (універсальних) послуг інвалідам I та II групи усіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.

13. Додаткові телекомунікаційні послуги надаються за додаткову плату, якщо інше не передбачено договором. Перелік додаткових послуг установлюється оператором, провайдером.

14. Порядок повернення споживачу невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг визначається договором та цими Правилами.

15. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг задовольняються у порядку та послідовності, передбачених Законом.

16. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам здійснюється оператором, провайдером у разі порушення споживачем цих Правил, а також в інших випадках, передбачених договором і законодавством.

17. У разі припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг оператор, провайдер зобов’язаний попередити про це споживачів не пізніше ніж за три місяці.

У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії, вилучення номерного та/або радіочастотного ресурсу внаслідок порушення законодавства оператор, провайдер зобов’язаний відшкодувати абоненту витрати, пов’язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг, в установленому законом порядку.

18. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану оператори, провайдери можуть установлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання телекомунікаційних послуг до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і скасування режиму надзвичайного та воєнного стану.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).
Воє́нний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності.

19. У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні використовується українська мова, мови інших національностей відповідно до законодавства. Адреси відправника та отримувача телеграм, що пересилаються у межах України, зазначаються на бланках українською або російською мовою, а тексти телеграм можуть бути написані будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинського алфавіту. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

20. Під час провадження діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звітний час — київський.

У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається згідно з міжнародними договорами України.

21. Таємниця телефонних розмов, електронних повідомлень, телеграфної або іншої кореспонденції і даних, що передаються технічними засобами телекомунікацій, охороняється згідно із законом.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Оператор, провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається (розміщується) споживачем.

22. Оператор, провайдер повинен забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей про споживача, отриманих під час укладення договору, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі про їх отримання, тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Споживач має право на безоплатне вилучення повністю або частково відомостей про нього з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.

23. Кожний випадок пошкодження споживачем телекомунікаційного обладнання та ліній, які перебувають на балансі оператора, оформляється актом, що підписується представником оператора та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками оператора телекомунікацій. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.

24. Працівники оператора, провайдера, викликані абонентом для огляду і ремонту абонентського вводу,

  1   2   3   4   5