Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці

Скачати 146.37 Kb.

Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-пв (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці
Скачати 146.37 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір146.37 Kb.
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. Голови Державної служби

статистики України
__________________ І. М. Жук
12 червня 2015 року


Роз'яснення

щодо показників форми державного статистичного спостереження

№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"


І. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (далі – форма).
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

1.2. Показники форми включають дані станом на 31 грудня звітного року.

Значення показників мають формат представлення у цілих числах.


1.3. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:

№ П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

№ П-2 "Особова картка працівника";

№ П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

№ П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

наказів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, про затвердження переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких мають право на пільги та компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, карт умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць, документів бухгалтерського обліку та інших документів, передбачених чинним законодавством.

Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Атестація робочих місць (за умовами праці) - це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.


1.4. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами).
1.5. Показники форми характеризують юридичну особу або відокремлений підрозділ юридичної особи.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Відокремлений підрозділ, також Філія - це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

1.6. Форма складається з двох розділів.
1.7. Якщо на підприємстві не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу І та в разі наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсії за віком на пільгових умовах, – у рядках 11140, 11070, 11080, 11110, 11120 розділу ІІ відповідно.
1.8. Рядки 10020–11140 не враховують кількість працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством.
ІІ. Показники щодо умов праці
2.1. Показники розділу І форми базуються на результатах проведеної атестації робочих місць за умовами праці, які відображаються у картах умов праці.
2.2. Рядок 10010 містить дані про облікову кількість штатних працівників на кінець звітного року, визначену відповідно до положень глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Показники узгоджуються з даними рядка 3070 форми № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці".


2.3. Рядки 10020–10140 уміщують дані про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010), зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248.

Рядок 10020 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості шкідливих виробничих факторів, що на нього впливають.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Шкідливі виробничі фактори - фактори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.

Рядки 10030–10140 містять дані за кожним шкідливим виробничим фактором окремо.

За рахунок того, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих виробничих факторів, сума даних у рядках 10030–10140 може бути більшою порівняно з даними у рядку 10020.


2.4. Рядок 10150 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10020), зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким на кінець звітного року не виповнилося 18 років.
2.5. Рядок 10160 містить інформацію про облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010), які постійно працюють у три- та чотиризмінному режимі. Кількість змін визначають на добу.
2.6. Рядок 10170 уміщує дані щодо облікової кількості штатних працівників служби охорони праці (із рядка 10010) відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону праці". Для юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) з кількістю працівників менше 50 осіб рядок містить дані про кількість осіб із відповідною підготовкою, які виконують функції спеціалістів служби охорони праці, незалежно від порядку їх прийняття на зазначені посади (сумісництво, договірні засади тощо).
2.7. Рядок 10180 містить інформацію про рік останньої атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

ІІІ. Показники щодо пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці
3.1. Розділ ІІ форми містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, які мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, за особливий характер праці, а також на пенсії за віком на пільгових умовах.

Розділ не містить інформації щодо працівників, яким установлено пільги, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС.


3.2. Рядок 11140 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на хоча б один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010–11130.

Рядок 11140 уключає дані про працівника один раз незалежно від кількості пільг та компенсацій, на які працівник має право.


3.3. Рядок 11010 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі статтею 7 Закону України "Про відпустки" та додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (зі змінами та доповненнями) "Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку" (далі – додаток 1).
3.4. Рядок 11020 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 10010), яким згідно з пунктом 2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" від 15.11.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.
1996 № 505 (зі змінами та доповненнями) надається щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими умовами праці понад тривалість, установлену додатком 1.

Рядок 11020 також містить дані про кількість працівників, яким згідно з пунктом 4 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Мінпраці України від 30.01.1998 № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.1998 за № 57/2497 (зі змінами та доповненнями), надається щорічна додаткова відпустка за рахунок власних коштів підприємства.


3.5. Рядок 11030 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), яким згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
2001 № 122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 304/5495, колективним договором установлена скорочена тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці.
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

3.6. Рядок 11040 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на підвищену оплату праці відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України.
3.7. Рядок 11050 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які зайняті на робочих місцях, де в повітрі робочої зони є перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних речовин, зазначених у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 04.11.1987 № 4430-87, та які згідно з Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 №  731/П-13, мають право на отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

3.8. Рядок 11060 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.1977 № 4/П-1 (зі змінами та доповненнями).
3.9. Рядок 11070 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно зі статтею 8 Закону України "Про відпустки" та додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (зі змінами та доповненнями) "Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці" (далі – додаток 2).
3.10. Рядок 11080 уміщує дані про кількість працівників (із рядка 10010), яким згідно зі статтею 7 Закону України "Про охорону праці" за рахунок власних коштів підприємства надається додаткова відпустка за особливий характер праці, передбачена колективною угодою (договором), понад тривалість, установлену додатком 2.
3.11. Рядок 11090 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці згідно з пунктом "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (далі – Закон), Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 (зі змінами та доповненнями), і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
3.12. Рядок 11100 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно з пунктом "б" статті 13 Закону, Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36 (зі змінами та доповненнями), і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
3.13. Рядок 11110 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з пунктами "в"–"з" статті 13 та статтею 14 Закону.
3.14. Рядок 11120 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за вислугу років згідно зі статтями 51–55 Закону.
3.15. Рядок 11130 містить дані про кількість працівників (із рядка 10010), які згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємства.
Ви́слуга ро́ків - період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.
Добровільне пенсійне страхування - вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків.

3.16. Рядки 11090–11130 уміщують дані щодо працівників, які мають право на пенсію на пільгових умовах, а також тих, які вже скористались цим правом, але продовжують працювати на цих самих робочих місцях. Дані щодо одного й того самого працівника зазначені рядки містять тільки один раз.
3.17. У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми (додається).Директор департаменту

статистики праці Держстату 


І. В. Сеник


12.06.2015 № 17.4-12/5
Додаток до Роз’яснень щодо показників

форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"(п.3.17)

Таблиця арифметичного контролю показників

форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці)

Рядки та графи

форми № 1-ПВ (умови праці)

Умови контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (умови праці) та інших форм

Контролі всередині розділів

Розділ І

ряд. 10010 гр.1

>

0

ряд. 10020 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 10160 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 10170 гр.1

< або =

ряд. 10010 гр.1

гр.1,2 кожного рядка з 10030 по 10150

< або =

відповідно гр.1,2 ряд. 10020

гр.2 кожного рядка з 10010 по 10160

< або =

гр.1 рядків з 10010 по 10160 відповідно

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

< або =

ряд.10010 гр.1 - ряд.10010 гр.2

ряд.10160 гр.1 - ряд.10160 гр.2

< або =

ряд.10010 гр.1 - ряд.10010 гр.2

(гр.1 - гр.2) кожного рядка з 10030 по 10150

< або =

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

якщо ряд. 10020 гр.1

> 0, то

ряд. 10180 повинен бути заповненим

сума (ряд. 10030 ÷ ряд. 10140) гр.1,2

> або =

ряд. 10020 гр.1,2 відповідно

Розділ ІІ

ряд. 11080 гр.1,2

< або =

ряд. 11070 гр.1,2 відповідно

гр.2 кожного рядка з 11010 по 11140 відповідно

< або =

гр.1 рядків з 11010 по 11140 відповідно

ряд. 11020 гр.1,2

< або =

ряд. 11010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11060 гр.1,2

< або =

ряд. 11090 гр.1,2 відповідно

гр.1,2 кожного рядка з 11010 по 11130

< або =

відповідно гр.1,2 ряд. 11140

ряд.11020 гр.1 - ряд.11020 гр.2

< або =

ряд.11010 гр.1 - ряд.11010 гр.2

ряд.11060 гр.1 - ряд.11060 гр.2

< або =

ряд.11090 гр.1 - ряд.11090 гр.2

(гр.1 - гр.2) кожного рядка з 11010 по 11130

< або =

ряд.11140 гр.1 - ряд.11140 гр.2

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр.1,2

> або =

ряд. 11140 гр.1,2 відповідно

якщо ряд. 11140 гр. 1,2

= 0, то

сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр.1,2 = 0

якщо сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр.1,2

= 0, то

ряд. 11140 гр. 1,2 = 0

Міжрозділові контролі

ряд. 11020 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11050 гр.1,2

< або =

ряд. 10110 гр.1,2 відповідно

ряд. 11070 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11080 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11110 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

ряд. 11120 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр.1,2 відповідно

гр.1,2 кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

відповідно гр.1,2 ряд. 10020

ряд. 11090 гр.1,2

< або =

ряд. 10020 гр.1,2 відповідно

ряд. 11100 гр.1,2

< або =

ряд. 10020 гр.1,2 відповідно

ряд. 11130 гр.1,2

< або =

ряд. 10020 гр.1,2 відповідно

(гр.1 - гр.2) кожного рядка з 11010 по 11060

< або =

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

ряд.11090 гр.1 - ряд.11090 гр.2

< або =

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

ряд.11100 гр.1 - ряд.11100 гр.2

< або =

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

ряд.11130 гр.1 - ряд.11130 гр.2

< або =

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

ряд.11140 гр.1 - ряд.11140 гр.2

< або =

ряд.10020 гр.1 - ряд.10020 гр.2

ряд. 11140 гр.1,2

> або =

ряд. 10020 гр.1,2 відповідно

ряд. 11140 гр.1,2

< або =

ряд. 10010 гр. 1,2 відповідно

ряд.11070 гр.1 - ряд.11070 гр.2

< або =

ряд.10010 гр.1 - ряд.10010 гр.2

ряд.11080 гр.1 - ряд.11080 гр.2

< або =

ряд.10010 гр.1 - ряд.10010 гр.2

ряд.11110 гр.1 - ряд.11110 гр.2

< або =

ряд.10010 гр.1 - ряд.10010 гр.2

ряд.11120 гр.1 - ряд.11120 гр.2

< або =

ряд.10010 гр.1 - ряд.10010 гр.2

ряд. 11090 гр.1,2 ряд. 11100 гр.1,2

< або =

ряд. 10020 гр. 1,2 відповідно

Взаємозв'язок між формами

ряд. 10010 гр.1

=

ряд. 3070 гр.1 ф. № 1-ПВ (квартальна)

ряд. 10010 гр.2

=

ряд. 3070 гр.2 ф. № 1-ПВ (квартальна)
Скачати 146.37 Kb.

  • Розяснення
  • Таблиця арифметичного контролю показників