Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-ікт

Скачати 80.83 Kb.

Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-ікт
Скачати 80.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір80.83 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 26.11.2014 р. N 17.4-12/55

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Держстату України
І.М.Жук
26 листопада 2014 рокуРоз’яснення

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних технологійна підприємствах''
І.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Загальні положення

Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах'' (далі – форма).

Форма містить інформацію щодо використання комп’ютерів та комп’ютерних мереж на підприємстві, наявності доступу та використання мережі Інтернет, мобільного підключення до мережі Інтернет для використання у бізнесі, електронного обміну даними, використання соціальних медіа підприємством, електронної торгівлі через комп’ютерні мережі, усвідомлення переваг від використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на підприємстві та додаткової інформація про підприємство.

Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Електро́нний о́бмін да́ними (ЕОД, Electronic data interchange EDI) - засіб, за допомогою якого компанії можуть використовувати мережі для ділової взаємодії. Якщо електронне листування між компаніями - явище звичайне, ЕОД має на увазі передачу великих обсягів інформації, заміняючи великі паперові документи такі, як рахунки і контракти.

Питання форми містять один з варіантів відповідей "так" чи "ні", за виключенням відповідей на питання пункту 7, який вміщує один з чотирьох варіантів відповідей: "мало/жодних поліпшень", "середні поліпшення", "значні поліпшення", "складно відповісти". Клітинка для надання відповіді у формі містить лише одну позначку "√".

Пункт 6 та підпункт 8.2 пункту 8 форми не містить відповіді підприємств із таким основним видом економічної діяльності, як "інші види грошового посередництва"; "інші види кредитування"; "посередництво за договорами по цінних паперах або товарах"; "інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення";

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
"страхування"; "перестрахування" (класи 64.19, 64.92, 66.12, 66.19, групи 65.1, 65.2 згідно з КВЕД).

Зміст форми відповідає даним документів первинного обліку, а саме: рахункам-фактурам; розхідним накладним на відпуск товарів (послуг) на основі заявки на придбання, продаж товарів та надання послуг; платіжним дорученням; інвентарній картці обліку основних засобів;

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
особовій картці працівника.

Поняття та визначення, які стосуються змісту форми, передбачені Посібником із складання статистики економіки інформаційних технологій, розробленим Конференцією Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку (UNCTAD), а саме:бездротовий доступ – використання бездротових технологій, таких як радіочастоти, інфрачервоні промені, мікрохвилі або інший вид електромагнітних або акустичних хвиль для тривалого зв’язку між пристроями користувачів (комп’ютерами, принтерами тощо) у межах робочих приміщень підприємства.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття тварин і людини.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Включає здебільшого технології Wi-fi та Bluetooth;

веб-сайт – сукупність об'єднаних за змістом веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет. Інформація кодується спеціальними мовами (мова опису гіпертекстових документів (HTML, XML, Java), що читаються за допомогою систем навігації та огляду інформації Web (Web browser), таких як Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox та інші;

електронна пошта – електронне передавання повідомлень, уключаючи тексти та додатки, з одного комп’ютера на інший, які розміщені в організації або поза її межами. Включає електронну пошту через мережу Інтернет або інші комп’ютерні мережі;
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
Mozilla Firefox (укр. Мозілла Файрфокс, Жар-лис, Вогнелис, Вогняна Лисиця) - вільний безкоштовний веб-оглядач з відкритим кодом, заснований на ядрі Gecko (Проект Mozilla).
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

  1   2


Скачати 80.83 Kb.

  • Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ІКТ (річна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій
  • Internet Explorer