Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення глава основні засади стаття Поняття про надра Надра частина земної кори, що розташована нижче природної поверхні Землі, дна водних об’єктів І простягається до глибин

Скачати 1.15 Mb.

Положення глава основні засади стаття Поняття про надра Надра частина земної кори, що розташована нижче природної поверхні Землі, дна водних об’єктів І простягається до глибин
Скачати 1.15 Mb.
Сторінка 1/7
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 1.15 Mb.
Тип Положення
  1   2   3   4   5   6   7


ПРОЕКТ

Вноситься


Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

Розділ I.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Поняття про надра

Надра — частина земної кори, що розташована нижче природної поверхні Землі, дна водних об’єктів і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення і промислового використання.

Надра є національним багатством, корисні копалини, що в них містяться забезпечують задоволення потреб Українського народу у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва.

Геологорозві́дувальні робо́ти - комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Корисні копалини — природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після переробки.

Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.
Мінера́л (від пізньолат. minera - руда, рудна жила, рудник) - природна речовина, що утворилась під час геологічних процесів в земній корі або за еквівалентних процесів на інших космічних тілах у Всесвіті.

Мінеральна сировина — корисні копалини (природні мінерали, вуглеводні, підземні води та інші корисні компоненти), видобуті і перероблені на товарну продукцію гірничого виробництва.

Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.

Видобування корисних копалин на ділянках надр відбувається із застосовуванням гірничодобувних об’єктів: кар’єрів, комплексів підземних гірничих виробок шахт, рудників, промислів, свердловин, які забезпечують вилучення з надр корисних копалин і їх доставку на поверхню Землі за допомогою відповідних технічних засобів.

Стаття 2. Державний фонд надр

Державний фонд надр складається з ділянок, що розташовані в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони і використовуються для:

видобування корисних копалин;

Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Континента́льний шельф (рос. континентальный шельф, англ. continental shelf, нім. Kontinentalschelf m, n) - частина континенту, занурена нижче рівня моря.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення.

Складовою частиною Державного фонду надр також є ділянки надр, корисні копалини яких геологічно вивчені (розвідані), але не залучені до використання, і ділянки надр, які геологічно не вивчені (не розвідані).

Стаття 3. Державний фонд родовищ корисних копалин

Невід’ємною частиною Державного фонду надр є Державний фонд родовищ корисних копалин.

Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.

До Державного фонду родовищ корисних копалин належать усі родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, з підрахованими і оціненими запасами.

Родовище корисних копалин — природне накопичення корисних копалин, підготовлених (придатних) для використання у суспільному виробництві.

Техногенні родовища корисних копалин — скупчення корисних копалин, які утворилися в результаті перетоків вуглеводнів у верхні горизонти через негерметичність гірничих споруд (свердловин) або в результаті аварійних викидів і накопичені в процесі видобутку та переробки корисних копалин у межах шламосховищ, відвалів тощо, експлуатацію яких закінчено, а територію рекультивовано, а також втрат під час транспортування та зберігання, зокрема, продуктів переробки корисних копалин, запаси яких оцінені Державною комісією України по запасах корисних копалин в установленому порядку.

Запаси корисних копалин родовищ, у тому числі техногенних, затверджуються Державною комісією по запасах корисних копалин, а всі попередньо оцінені корисні копалини родовищ становлять резерв Державного фонду родовищ корисних копалин.

Стаття 4. Види корисних копалин

Корисні копалини поділяються за:

своїм значенням — на корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення;

ступенем вивчення — на оцінені, попередньо оцінені та прогнозні.

Віднесення корисних копалин до копалин загальнодержавного значення, у тому числі стратегічно важливих, та місцевого значення (загальнопоширених) здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Оцінені

  1   2   3   4   5   6   7


Скачати 1.15 Mb.

2021