Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Положення Посада "Головний інженер сільськогосподарського підприємства" відноситься до категорії "Керівники"

Скачати 50.69 Kb.

Положення Посада "Головний інженер сільськогосподарського підприємства" відноситься до категорії "Керівники"




Скачати 50.69 Kb.
Дата конвертації30.10.2019
Розмір50.69 Kb.
ТипПоложення
1. Загальні положення 1.1. Посада Головний інженер сільськогосподарського підприємства відноситься до категорії Керівники. 1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Головни́й інжене́р - це один з керівників компанії, що відповідає за технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки.

Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.

Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.  1.3.

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості. Галузь представлена практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного населення.

Знає та застосовує у діяльності:       - постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства;       - перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва;       - економіку, організацію виробництва, праці й керівництва, системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування;

Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт;       - основи земельного і трудового законодавства;       - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 1.4.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Головний інженер сільськогосподарського підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємствуорганізації). 1.5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1.6. Головний інженер сільськогосподарського підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1.7. Головний інженер сільськогосподарського підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обовязків. 2. Характеристика робіт, завдання та посадові обовязки 2.1. Організовує роботу з упровадження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці. 2.2.

Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів. 2.3.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машиннотракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. 2.4. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій. 2.5.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт. 2.6.

Автоматиза́ція виробни́цтва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних промисловими мережами. Автоматизація виробництва - один з головних напрямів науково-технічного прогресу.

Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил. 2.7. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання. 2.8. Бере участь в удосконаленні організації, нормування й оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку. 2.9. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності. 2.10. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів. 2.11. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві. 2.12. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни. 2.13. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. 2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт. 3.

Трудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцій. На підприємствах вона відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Права 3.1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей. 3.2. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії. 3.3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обовязків і здійсненні прав. 3.4. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обовязків та надання необхідного обладнання та інвентарю. 3.5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності. 3.6. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обовязків і розпоряджень керівництва. 3.7. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію. 3.8. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення. 3.9. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обовязки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обовязків. 4. Відповідальність 4.1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав. 4.2. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 4.3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємствоустанову), що відноситься до комерційної таємниці. 4.4.

Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємстваустанови) та законних розпоряджень керівництва. 4.5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством. 4.6. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємствуустанові) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством. 4.7. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.


Скачати 50.69 Kb.

  • Післядипломна освіта