Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про Бонусну Програму страхування «r резерв» Бонусна Програми страхування «r резерв» Страхової компанії «раритет» (надалі Компанія) формується на базі діючих Програм страхування

Скачати 84.27 Kb.

Положення про Бонусну Програму страхування «r резерв» Бонусна Програми страхування «r резерв» Страхової компанії «раритет» (надалі Компанія) формується на базі діючих Програм страхування
Скачати 84.27 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір84.27 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

про Бонусну Програму страхування «R - Резерв»

Бонусна Програми страхування «R - Резерв» Страхової компанії «РАРИТЕТ» (надалі - Компанія) формується на базі діючих Програм страхування «Комплексна медична допомога А С», «Комплексна медична допомога А С D» для працівників та програми «Стаціонар С50-п» для пенсіонерів шляхом додаткового страхового покриття, що формується із страхових платежів у розмірі 2,5% для працівників та 1,25% для пенсіонерів (без врахування обов’язкових платежів).

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Пенсіонер - особа, що отримує пенсію - регулярну грошову допомогу, що виплачується особам, які досягли пенсійного віку, стали інвалідами або втратили годувальника. В Україні, з 2011 року, пенсійний вік для чоловіків складає 60 років, для жінок - 55.

Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.

Програма діє у межах зібраних коштів по кожній категорії Застрахованих осіб окремо.
 1. Право отримання страхової виплати за рахунок коштів Бонусної Програми «R - Резерв» мають працівники та пенсіонери які:

  1. Застраховані по зазначених вище програмах протягом останнього року (станом на 01 жовтня 2016 року).

   Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

   Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.  2. Через 6 місяців з дати укладання договору по одній із зазначених вище програм, при умові, що особа раніше (не менше року) була застрахована по програмах «С25-п», «С32-п», «С40-п», «С50», «СБ».

  3. Через 12 місяців з дати укладання договору по одній із зазначених вище програм при умові, що особа раніше не була застрахована в Компанії .
 1. Перелік страхових випадків, що підлягають для відшкодування по Бонусній Програмі «R - Резерв»:

  1. Захворювання та стани, що підпадають під визначення страхового випадку та потребують високозатратного медичного втручання (оперативного чи консервативного, надалі - медичне втручання) за життєвими та медичними показами, а відмова від такого втручання призведе до смерті Застрахованої особи.

   Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

   Консервати́зм (фр. conservatisme, від лат. conservo - «охороняю», «зберігаю») - визначення ідейно-політичних, ідеологічних і культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті.

   Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.  1. Захворювання та стани, що підпадають під визначення страхового випадку та потребують високозатратного медичного втручання, без якого у Застрахованої особи буде значно знижена якість життя (інвалідність, порушення функції органів і систем, зниження працездатності), а саме:

   1. захворювання та стани, що потребують протезування (інтраокулярні лінзи, ендопротези, серцеві клапани, стенти, судинні та інші протези (за виключенням зубопротезування);

    Протезування - медико-технічна дисципліна, що займається питаннями компенсації відсутньої або лікуванням порушеної функції органів опори і руху за допомогою спеціальних механічних пристроїв - протезів.   2. хірургічні втручання що потребують витрат на різного виду імплантати (алотрансплантати, кардіостимулятори та інше);

   3. хірургічні втручання що потребують оплати комплектуючих та стабілізуючих пристроїв для кісткової системи, електродів для літотрипсії, артроскопічних наборів;

   4. високозатратні діагностичні та лікувальні медичні втручання, що необхідні для уточнення діагнозу та стабілізації стану Застрахованої особи за життєвими показами.

    Електро́д (від електро- та грецького hodos - шлях), (англ. electrode, нім. Elektrode f) - конструктивний елемент електронного, йонного чи електротехнічного приладу чи технологічної установки, який є провідником певної форми, що з'єднує відрізок електричного кола, який знаходиться в робочому середовищі (вакуум, газ, напівпровідник, рідина), з іншою частиною цього кола, яка утворюється дротами.

    Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

    Літотрипсія (від лат. lithos - камінь + tribein - розтирати, подрібнювати, дробити) - медична процедура, націлена на фізичне руйнування твердих побічних утворень в тілі людини, таких як ниркові камені, камені в жовчному міхурі та камені в шлунково-кишковому тракті.

    Стабілізація (англ. stabilization, нім. Stabilisierung f) - зміцнення, набування стійкості, незмінності, сталості. Стабілізація системи - зміна динамічних властивостей системи, спрямована на підвищення її стійкості, інтенсифікацію затухання перехідного процесу, зменшення впливу зовнішніх збурень.

    Імпланта́ти - клас виробів медичного призначення, які використовуються для імплантації в організм як протез (замінник відсутнього органу людини) або як ідентифікатор (наприклад, імплантований під шкіру чип з інформацією про домашню тварину).

    Електрокардіостимуля́тор - це пристрій, що виконує функцію штучного водія ритму серця (або кардіовертер-дефібрилятор), який імплантується (вживляється) людині з метою відновлення та нормалізації порушень ритму серця.

    Кістки (кістка - лат. os) - органи в хребетних тварин, які входять до опорно-рухової системи і складаються з кісткової тканини. З кісток складається скелет. Характеризується високою твердістю, значним вмістом мінеральних речовин і своєрідною мікроструктурою.

    Пристрій При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

    Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.


 1. Порядок розгляду справ, щодо накопичення коштів для страхової виплати

за рахунок коштів Бонусної Програми «R - Резерв»


  1. Розгляд справ, щодо накопичення коштів для страхової виплати за рахунок коштів Бонусної Програми «R - Резерв» розпочинається на підставі наступних документів:

   1. Заяви-узгодження, щодо накопичення коштів для страхової виплати, відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв».

   2. Оригінал медичного заключення з медичного закладу про необхідність відповідного медичного втручання (перелік відповідно до п.2.2.

    Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

    Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

    ).

ПРИМІТКА: Застрахована особа зазначає в Заяві-узгодженні назву медичного закладу в якому вона бажає виконувати певне відповідне медичне втручання, орієнтовану вартість такого медичного втручання (протезів, імплантів, іншого) та порядок здійснення страхової виплати.

Для застрахованих працівників в заяві-узгодженні керівник підприємства може написати клопотання до Компанії та завірити його печаткою.

Клопота́ння, зая́ва - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Застрахована особа надає в Компанію Заяву-узгодження та оригінал медичного заключення з лікувально-діагностичного закладу про необхідність відповідного медичного втручання особисто, або надсилає документи в Компанію поштою (листом з повідомленням), через експедицію чи через інші приватні поштові компанії.

У випадку коли Застрахована особа знаходиться в стані, що реально загрожує його життю та це не дозволяє самостійно оформити документи, у такому випадку Заяву-узгодження, може оформити уповноважена особа підприємства в якому працює (або працювала) Застрахована особа, заява завіряється печаткою підприємства.
  1. Накопичення коштів для страхової виплати:

   1. Накопичення коштів проводиться після прийняття Рішення комісією Компанії з врегулювання збитків на підставі наданих Застрахованою особою документів (відповідно до п.3.1);

   2. СК «Раритет» протягом 15 робочих днів приймає рішення щодо резервування коштів на страхову виплату Застрахованій особі, відтерміновує оплату такого медичного втручання або відмовляє у цьому, про що Компанія повідомляє Застрахованій особі у телефонному режимі та письмово. У разі прийняття позитивного рішення Компанія у листі-відповіді також зазначає суму можливого страхового відшкодування по конкретному страховому випадку.

    Телефон Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

    Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.   3. Компанія щомісячно на своєму сайті звітується перед Страхувальниками/Застрахованими особами за розмір отриманих страхових платежів, та розмірами страхових виплат та окремо Компанія зазначає назву підприємств та прізвища Застрахованих осіб яким здійснені такі страхові виплати.

   4. Для оплати певних медичних втручань, які можуть бути відстроченні, або у разі коли кошти бонусної програми використані повністю за конкретний місяць може створюватись певна черговість.
 1. Страхова виплата Застрахованій особі здійснюється наступним чином:

  1. Застрахованій особі після закінчення страхового випадку, шляхом перерахування коштів поштою або на картковий рахунок на підставі наданих документів, що передбачені договором страхування.

  2. Медичному закладу в якому знаходиться на лікуванні Застрахована особа з приводу страхового випадку, при умові наявності у Компанії договору на співпрацю з лікувальним закладом.

  3. Компаніям-поставникам медичних засобів, при умові укладання з Компанією відповідних договорів.

   Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

   Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.

   Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

   Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

 1. Виключення із страхових випадків по Бонусній Програмі страхування

«R - Резерв»

  1. Термін страхування не відповідає Положенню Бонусної Програми, щодо п. 1.

  2. Відсутність медичних показів до високозатратного медичного втручання.

  3. Відсутність медичного заключення з лікувально-діагностичного закладу.

  4. Коли Застрахована особа не повідомила про настання страхового випадку, не оформляла попередньо заяву-узгодження але надала документи на страхову виплату.


Додатки:

Додаток №1 - Зразок Заяви-узгодження на резервування коштів для страхової виплати, відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв».

Додаток №2 – Звіт щодо отримання та використання коштів відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв».

Додаток №1

Голові Правління ПрАТ СК «Раритет»


Застрахованої особи (П. І. Б.) _________________________________

___________________________________________________________

працівника (назва організації) __________________________________

___________________________________________________________

що проживає за адресою: ______________________________________

___________________________________________________________

паспорт серія ____________ № _________________________________

виданий ____________________________________________________

___________________________________________________________

ідентифікаційний номер ______________________________________

Договір страхування (посвідчення Застрахованої особи) №__________ телефон:____________________________________

ЗАЯВА-УЗГОДЖЕННЯ

щодо накопичення коштів для страхової виплати, відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв»

Згідно з Договором страхування та Програмою страхування «Стаціонар С50-п», «Комплексна медична допомога А С», «Комплексна медична допомога А С D» (потрібне підкреслити) прошу відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв» дозволити страхове відшкодування у зв’язку з захворюванням,діагноз: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ , що потребує витрат (потрібне підкреслити) на придбання протезу (за виключенням зубопротезування) інтраокулярна лінза, ендопротез, серцевий клапан, стент, судинний протез), імплантанту (алотрансплантат, кардіостимулятор), комплектуючих та стабілізуючих пристроїв для кісткової системи (електроди для літотрипсії, артроскопічний набір), дороговартісного лікування пов’язаного з загрозою для життя, інше (зазначити):_________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Дата страхової події (поступлення на стаціонарне лікування): _______________________________

Назва медичного закладу_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Орієнтовний розмір витрат на лікування (зазначити суму):______________гривень___________коп.

Оплату мого лікування прошу здійснити:

1) медичному закладу (організації, установі, назву зазначити): ______________________________

___________________________________________________________________________________

на підставі (зазначити назву фінансових документів): ______________________________________

___________________________________________________________________________________

2) мені, на особистий банківський рахунок, поштою (після проведеного лікування на підставі наданих мною документів страховій компанії на страхову виплату).

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Надаю дозвіл на розміщення моєї персональної інформації (персональних даних) на сайті СК «Раритет» стосовно страхової виплати відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв».


«____»_________________201__ р. Підпис: _____________________________________
Керівник підприємства, установи (для працівників):___________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

«____»__________201__р. Підпис: ______________ ( ___________________________ )

М.П.

Рішення комісії з врегулювання збитків ПрАТ СК «Раритет»: _________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Голова Правління Бутківська Т.В.
Додаток №2


ЗВІТ

щодо отримання та використання коштів

відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв»
станом на 01 листопада 2016 року

Таблиця 1.

Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.

п/п


Назва показника


Категорії застрахованих залізничників/

Програми страхування

«Стаціонар С50-п»

для пенсіонерів

«Комплексна медична допомога А С», «Комплексна медична допомога А С D»

для працівників

1.

Розмір загального страхового платежу (грн.)2.


Обов’язкові платежі, що передбачені законодавством (грн.)3.

Залишок коштів за минулий місяць (грн.)

Загальний розмір страхових виплат (грн.)5.

Залишок коштів на кінець поточного місяця (грн.)


Таблиця 2.ЗВІТ

по страховим виплатам

відповідно до Бонусної Програми страхування «R - Резерв»

по застрахованим працівникам (пенсіонерам) залізничникам

станом на 01 листопада 2016 року

п/п

П.І.Б Застрахованої особи

Назва Філії та структурного підрозділу

Сума страхового відшкодування (грн.)

1

2

3

4

1.

Сидорова Оксана Петрівна

Філія «Рефрижераторна вагонна компанія»

36 654,56


Голова Правління Бутківська Т.В.
Скачати 84.27 Kb.

 • Додаток №1
 • ЗАЯВА-УЗГОДЖЕННЯ
 • Голова Правління Бутківська Т.В.