Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про Департамент охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України Загальні положення

Скачати 208.18 Kb.

Положення про Департамент охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України Загальні положення
Скачати 208.18 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.05.2017
Розмір208.18 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3


ПОГОДЖУЮ

Заступник Міністра екології та природних ресурсів – керівник апарату


________________Д.Д. Мормуль

„____”____________2012 року


ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр екології та природних ресурсів України______________ Е.А. Ставицький

„____”_______________2012 р.
ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент охорони природних ресурсів

Міністерства екології та природних ресурсів України
1.
Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
Загальні положення

1.1. Департамент охорони природних ресурсів (далі – Департамент) є структурним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), який забезпечує реалізацію державної політики у сфері раціонального використання, відтворення, охорони тваринного і рослинного світу, відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі;

Екологі́чна мере́жа (Екомережа) - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі - природних регіонів, екологічних коридорів, буферних зон.
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
охорони та відтворення вод (поверхневих, морських), раціонального використання водних ресурсів;
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
у межах своєї компетенції біологічної та генетичної безпеки, і підпорядкований заступникові Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень між Міністром та його заступниками.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України та іншими актами законодавства України, міжнародними договорами України, Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №452/2011, наказами Мінприроди та цим Положенням.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Верховної Ради України Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

1.3. Діяльність Департаменту здійснюється на підставі завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України та іншими актами законодавства України, Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №452/2011, наказами Мінприроди, планами робіт Департаменту, Мінприроди та цим Положенням.


  1   2   3


Скачати 208.18 Kb.

  • ЗАТВЕРДЖУЮ