Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про Корюківський історичний музей I. Загальні положення

Скачати 140.69 Kb.

Положення про Корюківський історичний музей I. Загальні положення
Скачати 140.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір140.69 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про Корюківський історичний музей

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Комунальний заклад Корюківської районної ради «Корюківський історичний музей»(далі-Музей) є культурно-освітнім та науково-дослідним закладом, призначений для вивчення, збереження і використання пам’яток природи, матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань історико-культурної спадщини. За своїм профілем Музей є історичний.

1.2Засновником музею та власником його майна є Корюківська районна рада. Заклад підпорядкований відділу культури і туризму Корюківської райдержадміністрації

1.3Корюківський історичний музей утворений згідно з рішенням Корюківської районної ради народних депутатів від 16 липня 1986 року “Про створення районного музею трудової і бойової слави в м.

Райо́нна ра́да - орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.
Рада, радянський, (російською мовою Совет, советский - Совєт, совєтський).
Корюківці” та з 01 лютого 1992 року рішенням виконавчого комітету Корюківської районної ради народних депутатів від 21 січня 1992 року № 13 «Про зміну назви та розширення профільної тематики науково-дослідницької та масової науково-освітньої роботи районного музею» Корюківський музей трудової і бойової слави перейменовано в Корюківський історичний музей.
Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.

1.4Музей у своїй діяльності керується чинним законодавством України, законами України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, нормативно-правовими документами Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, рішеннями та наказами відділу культури і туризму Корюківської райдержадміністрації, а також цим Положенням.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

1.5Музей може мати відділи та філії. Рішення про їх створення приймається розпорядженням голови Корюківської районної державної адміністрації.

1.6. Координацію та поточний контроль діяльності Музею здійснює відділ культури і туризму Корюківської районної держаної адміністрації.

1.7 Музей є юридичною особою, діє на підставі Положення, затвердженого засновником, може мати самостійний кошторис, самостійний баланс, має круглу печатку, кутовий штамп.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.8 Найменування музею:

повне - українською мовою: «КОРЮКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ»;

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

скорочене – КІМ.

1.9 Місцезнаходження музею: вул. Карла Маркса,8, м. Корюківка Чернігівська область, 15300.

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Планування діяльності Музею здійснюється за перспективними планами та основними напрямами діяльності Музею.

Головними напрямами діяльності Музею є: науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування та зберігання музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, інша діяльність передбачена чинним законодавством України.

2.2. Відповідно покладених завдань Музей здійснює таку діяльність:

2.2.1. Науково-дослідну діяльність:

- виявляє та вивчає матеріали, пов’язані з історичними подіями, які відбувалися на території Корюківського району, шляхом проведення науково-дослідницьких експедицій;

Корюківський район Корюкі́вський райо́н - район Чернігівської області з центром у місті Корюківка.

- проводить науково-дослідну, краєзнавчу роботи щодо всебічного вивчення історії Корюківщини, життєвого і трудового шляху знатних людей Корюківського району та ін.;

- створює умови для ознайомлення, за плату або безкоштовно, громадян з музейними фондами, складає наукові картотеки, каталоги тощо;

- бере участь у науково - практичних конференціях та семінарах.

Науково-дослідна робота оформляється у вигляді тематико-експозиційних планів, звітів про експедиції, монографій і статей.

У складі Музею може створюватись науково-методична рада, що здійснює свої повноваження відповідно до Положення, яке затверджується директором музею.

2.2.2. Облік та збереження фондів:

- здійснює наукове комплектування музейного фонду та організацію експедицій науковців, наукових відряджень;

- систематично збирає колекції та предмети музейного значення у населення, тощо;

- залучає для проведення пошукових робіт позаштатних працівників музею та громадські організації у встановленому порядку;

- проводить роботи з формування та обліку музейних фондів у встановленому законодавством порядку;

- виявляє та вивчає матеріали, які стосуються тематики діяльності музею, що зберігаються в державних архівах, бібліотеках, фондах, інших музеях.

Забезпечує зберігання музейних фондів, збереження експонатів, їх вивчення, а також створює умови для їхнього широкого використання. З цією метою в Музеї проводиться:

- чіткий облік експонатів у відповідності з чинними інструкціями;

- розміщення експонатів у спеціально обладнаних експозиційних і фондових приміщеннях з урахуванням особливостей режиму зберігання різних груп, який забезпечує їх гарантоване збереження;

- виявлення експонатів, які потребують реставрації чи інших засобів для їхнього збереження, забезпечення своєчасного і якісного проведення таких робіт;

- заходи, які полегшують знайомство з фондами і сприяють введенню їх до наукового обліку (відкрите зберігання фондів, проведення консультацій та спеціальних занять на матеріалах фондів, створення довідкових картотек, каталогів).

2.2.3. Культурно-освітню діяльність:

- організовує зустрічі із знатними людьми - уродженцями Корюківського району, тематичні вечори, музейні свята з широким залученням громадськості, тематичні уроки для школярів;

- сприяє створенню і організації в Корюківському районі музеїв на громадських та приватних засадах;

- встановлює і підтримує зв’язки з громадськими організаціями, творчими спілками та окремими особами;

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

- сприяє поширенню серед населення історичних та етнічних знань, висвітлює культурологічну ситуацію сучасного періоду з метою виховання самосвідомості суспільства;

- здійснює іншу культурно-освітню діяльність, не заборонену чинним законодавством;

- бере участь у роботі асоціацій, громадських об’єднань щодо виконання завдань та цілей музейної діяльності.

2.2.4. Експозиційну діяльність:

- створює стаціонарні і пересувні виставки;

- визначає найменування, розробляє нові експозиції Музею, організовує тематичні виставки, виходячи з наявної матеріальної бази;

- здійснює в установленому порядку обмін експонатами для експонування, проведення виставок;

- впроваджує нові сучасні музейні технології та технічні засоби;

- оновлює на основі нових даних історичних досліджень діючу експозицію Музею.

2.2.5. Архівну і бібліотечну, видавничу діяльність:

- комплектує наукову бібліотеку у відповідності зі специфікою діяльності Музею;

Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

- за результатами своєї діяльності Музей формує архів з:

- перспективних і річних планів та звітів про їх виконання, протоколів засідань науково-методичної ради, результатів науково дослідних робіт;

- облікової документації на тематичні і тематико-експозиційні плани музейних експозицій та проведених виставок;

- методичних розробок екскурсій, літературно - мистецьких заходів;

- фото -, кіно -, відео -, аудіо - та інших матеріалів, які мають наукову чи культурну цінність;

- листування;

- матеріалів про відзначення пам’ятних дат, ювілеїв тощо.

Готує до видання та видає книжкову та рекламну продукцію, популярні видання, наукові монографії за тематикою музею у встановленому порядку;

Здійснює рекламу своєї діяльності через засоби масової інформації тощо.

ІІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МУЗЕЮ

3.1. Для забезпечення виконання завдань Музей має право на:

а) науково-дослідну, культурно - освітню діяльність;

- збирати, досліджувати, зберігати і пропагувати пам’ятки матеріальної та духовної культури краю, об’єктивно відтворювати процес історичного розвитку, самобутність нашого народу етнічну, культурну, суспільно-політичну;

- проводити усі

  1   2


Скачати 140.69 Kb.

  • Корюківського району