Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України "Наука І оборона" Загальні положення

Скачати 22.99 Kb.

Положення про науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України "Наука І оборона" Загальні положення
Скачати 22.99 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір22.99 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України “Наука і оборона”

1.

Міністерство оборони України Міністе́рство оборо́ни Украї́ни (Міноборони України) - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України.
Загальні положення


1.1. Засновником науково-теоретичного та науково-практичного журналу Міністерства оборони України “Наука і оборона” (далі – журнал) є Міністерство оборони України.

1.2. Предмет діяльності журналу – це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання журналу з метою поширення цієї інформації серед читачів.

1.3. Журнал видається державною мовою. Допускається публікація окремих статей російською мовою.

Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Анотації статей наводяться також англійською мовою.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

1.4. Журнал випускається щоквартально.

1.5. Форми публікації журналу – друкована та електронна.

1.6. Сфера розповсюдження друкованої версії журналу – загальнодержавна та зарубіжна.

Тираж друкованої версії журналу розповсюджується шляхом передплати та безкоштовно за цільовим призначенням.

1.7. Сфера розповсюдження електронної версії журналу – мережа Інтернет.

1.8. Окремий напрям діяльності журналу – створення Електронної бібліотеки журналу Міністерства оборони України “Наука і оборона” (далі – електронна бібліотека).

1.9. Електронна бібліотека заснована з метою формування інформаційної бази результатів наукових досліджень, які стосуються оборонної сфери, для постановки та розв’язання завдань військового будівництва.

Військове будівництво або Будівництво Збройних Сил - частина військової справи, пов'язана військовими, соціально-політичними та економічними заходами, спрямована на будівнитво та організацію збройних сил держави, а також зміцнення та вдосконалення обороноздатності країни вцілому; система знань про сутність, закономірності, принципи, форми та способи формування збройних сил.
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Електронна бібліотека створюється у формі електронних копій наукових праць та розміщується на WEB-сторінці журналу в мережі Інтернет для вільного доступу користувачів.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

1.10. До електронної бібліотеки можуть прийматися роботи, у яких викладені матеріали авторських досліджень з розв’язання наукових проблем, які мають важливе оборонне значення.

1.11. Рішення про включення наукового видання до електронної бібліотеки приймається головним редактором журналу на підставі рекомендацій двох членів редколегії або вченої ради науково-дослідної організації (вищого навчального закладу).

Головни́й реда́ктор (реда́ктор) - редактор, який очолює видавництво або видання (газету, журнал тощо), визначає редакційну політику друкованого органу чи видавництва і керує всією редакційною роботою.

До електронної бібліотеки можуть бути включені також роботи, рецензентами яких є члени редакційної колегії журналу.

1.12. Підготовка і випуск рекомендованого до електронної бібліотеки видання мають бути здійснені суб’єктом видавничої справи – видавцем, внесеним до Державного реєстру України видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Видавни́ча проду́кція - сукупність різноманітних за формою, змістом, зовнішнім виглядом, обсягом, характером інформації, структурою, періодичністю та призначенням видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями) за певний часовий період.
Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

1.13. Якщо рішення про включення роботи до електронної бібліотеки прийняте до її публікації, то на обкладинці, титульній сторінці та в бібліографічному описі друкованого видання за погодженням з видавцем та автором ставиться назва серії “Електронна бібліотека журналу Міністерства оборони України “Наука і оборона”.

2. Основними завданнями журналу є:
обговорення нагальних проблем з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва;

створення необхідного науково-теоретичного підґрунтя для постановки та розв’язання завдань військового будівництва шляхом опублікування інформації щодо результатів наукових досліджень, які стосуються оборонної сфери;

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

поширення наукових знань, сприяння підвищенню професійного рівня військовослужбовців і працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених згідно з чинним законодавством України.

Військо́ве формува́ння - створені відповідно до законодавства будь-якої держави сукупності військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями, мають постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащені зброєю та бойовою технікою і призначені для оборони країни, захисту їх суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.

3. Відповідно до покладених завдань основними тематичними напрямами журналу є:

національна і глобальна безпека;

воєнна безпека;

міжнародне співробітництво, співробітництво з міжнародними системами колективної безпеки, миротворча діяльність;

досвід провідних країн світу у сфері безпеки та оборони;

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

реформування та розвиток Збройних Сил України;

наукова діяльність у Збройних Силах України;

теорія воєнного мистецтва;

Воєнне мисте́цтво (ВМ) - галузь воєнної науки; наука про воєнні дії; наука про організоване застосування зброї і техніки особовим складом в ході воєнних, антитерористичних, партизанських, миротворчих дій та збройної боротьби в цілому.

проблеми керування військами;

перспективні технології у сфері оборони;

економічні проблеми будівництва оборони;

військово-технічні проблеми;

гуманітарні аспекти оборонної сфери;

проблеми бойової підготовки Збройних Сил України;

Бойова́ підгото́вка - це система заходів, які плануються, організовуються і проводяться з метою навчання та виховання особового складу окремих категорій військовослужбовців, підготовки і злагодження підрозділів, частин, з'єднань, органів управління (штабів) веденню бойових дій та виконання інших завдань за призначенням, а також для підтримання встановленої бойової готовності.

військове право;

воєнна історія;

проблеми військової екології;

продукція воєнно-промислового комплексу, наукове обладнання.

Військо́во-промисло́вий ко́мплекс, скорочено ВПК - сукупність взаємопов'язаних та взаємозалежних промислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів збройних сил та державних установ і організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють озброєння і все необхідне для їхнього виробництва.

Тематичні напрями журналу можуть коригуватися головним редактором з урахуванням зміни актуальності проблем у сфері національної безпеки та оборони.

4. Організація діяльності журналу
4.1. Контроль за діяльністю журналу та його виданням здійснює перший заступник Міністра оборони України.

4.2. Діяльність журналу забезпечують такі суб’єкти діяльності друкованих засобів масової інформації: засновник (Міністерство оборони України), головний редактор та редакційна колегія (на громадських засадах), видавець (видавництво або інша установа), автори журналу.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

4.3. Головний редактор журналу призначається на громадських засадах Міністром оборони України.

Головний редактор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами Міністерства оборони України та цим Положенням.

Головний редактор відповідає за виконання завдань діяльності журналу та регулярність його видання.

Головний редактор зобов’язаний:

здійснювати безпосереднє керівництво діяльністю журналу;

керувати збиранням, редагуванням, підготовкою матеріалів до друку та виданням журналу;

формувати зміст журналу, підписувати видання до випуску, визначати поліграфічні характеристики друкованої версії журналу, форму, зміст та обсяг матеріалів веб-сторінки електронної версії журналу;

здійснювати заходи щодо запобігання витоку інформації з обмеженим доступом.

Головний редактор має право:

представляти інтереси журналу в органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, пов’язаних з діяльністю журналу;

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

укладати договори від імені журналу, одержувати документи, подавати заяви, вести листування з питань, пов’язаних з діяльністю журналу;

залучати на позаштатних умовах консультантів, наукових кореспондентів, фотокореспондентів, фахівців з інформаційної безпеки, фахівців з комп’ютерної техніки та програмування тощо.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

4.4. Головний редактор з урахуванням рекомендацій засновника та пропозицій наукової громадськості формує склад редакційної колегії.

Редакційна колегія є дорадчим органом у визначенні редакційної політики, оцінці наукового рівня й відборі матеріалів для журналу.

Рішення редакційної колегії набирає чинності після його затвердження головним редактором.

Редакційна колегія складається з авторитетних фахівців тих спеціальностей, які найбільше відповідають основним тематичним напрямам журналу.

Забезпечення провідної ролі Міністерства оборони України у функціональному спрямуванні діяльності журналу на виконання програмних цілей покладається на керівництво Міністерства оборони України.

4.5. Відбір статей для опублікування в журналі згідно з Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” та цим Положенням здійснює головний редактор з урахуванням актуальності матеріалів, їх відповідності основним тематичним напрямам журналу, наукового рівня та інтересу до цієї теми читачів.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.

Для оцінювання наукового рівня матеріалів (рецензування) залучаються члени редакційної колегії.

4.6. У разі потреби для рецензування авторських матеріалів за поданням головного редактора залучаються науковці військових навчальних закладів і науково-дослідних установ Збройних Сил України або зовнішні фахівці.

Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.
Військо́вий навча́льний за́клад - середній або вищий навчальний заклад, який готує офіцерські кадри для подальшого проходження військової служби у лавах Збройних сил держав світу.

5. Права та обов’язки автора
5.1. Авторські права охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”.

5.2. Автор зобов’язаний подавати свої матеріали у вигляді, що відповідає вимогам відповідних стандартів з підготовки авторських оригіналів та правил, установлених редакцією.

5.3. У разі відмови автору в публікації його матеріалів він має право на одержання висновку щодо цього.

5.4. Виплата авторських гонорарів журналом не передбачена.

  1. Розповсюдження журналу

Розповсюдження друкованої версії журналу організовується видавцем шляхом передплати.

Передплатна ціна визначається головним редактором журналу на основі собівартості видання одного примірника при орієнтовних значеннях накладу, обсягу випусків журналу та їх можливих змін у наступному передплатному році.

Об’єктом передплати можуть бути й електронні версії журналу.

7. Забезпечення діяльності журналу
7.1. Фінансування видання журналу здійснюється через механізм передплати друкованої та електронної версій журналу засновником та іншими зацікавленими організаціями або окремими фізичними особами.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

7.2. Забезпечення роботи головного редактора й редакційної колегії приміщенням та меблями здійснюється Центром забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

7.3. Забезпечення роботи головного редактора у справах видання журналу службовим, прямим міським і міжміським телефонним зв’язком, мобільним зв’язком, доступом до мережі Інтернет здійснюється Головним управлінням зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

7.4. Розробку WEB-сторінки журналу, розміщення її в мережі Інтернет та періодичне поповнення здійснює Головне управлінням зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України.

  1. Припинення випуску журналу


Випуск журналу може бути припинений за рішенням суду або засновника, а також у разі ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання.


Скачати 22.99 Kb.

  • Законом України “Про друковані засоби масової інформації