Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси Відповідно до статті 34 Закону України про освіту ( 1060-12 ) наказу ю

Скачати 106.01 Kb.

Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси Відповідно до статті 34 Закону України про освіту ( 1060-12 ) наказу ю
Скачати 106.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір106.01 Kb.
ТипПоложення
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 13 від 19.01.94

м.Київ


vd940119 vn13

Про затвердження Положення про навчальний та

навчально-науково-виробничий комплекси

Відповідно до статті 34 Закону України про освіту ( 1060-12 )

Н А К А З У Ю:

1.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Затвердити і ввести в дію з 25 січня 1994 року погоджене в

установленому порядку "Положення про навчальний та

навчально-науково-виробничий комплекси", яке додається.

2. Положення поширюється на всі навчальні заклади України

незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Міністр П.Таланчук

Затверджено

наказом Міністерства освіти України

від 19 січня 1994 року N 13

Положення про навчальний та

навчально-науково-виробничий комплекси

1.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення навчальних та

навчально-науково-виробничих комплексів, організацію їх

навчально-виховної роботи та формування змісту освіти у системі

ступеневої підготовки фахівців.

1.2. Навчальний та навчально-науково-виробничий комплекс є

добровільне об'єднання державних, недержавних навчально-виховних

закладів, заснованих на різних формах власності.

Всі навчально-виховні заклади, які входять до комплекса,

зберігають юридичну і фінансову самостійність.

Навчальний комплекс (надалі комплекс) є об'єднання

навчально-виховних закладів усіх типів.

Навчально-науково-виробничий комплекс (надалі комплекс) є

об'єднання навчально-виховних закладів усіх типів, виробничих

підприємств, наукових організацій, установ тощо.

1.3. Комплекс забезпечує координацію спільної діяльності

навчально-виховних закладів, підприємств, організацій та установ

по реалізації Закону України про освіту ( 1060-12 ), впровадження

системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними

планами та програмами, ефективне використання науково-педагогічних

кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної

інфраструктури, організацію підвищення кваліфікації викладачів

навчальних закладів та працівників підприємств, спільне проведення

науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів

наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку

навчально-методичного забезпечення тощо.

1.4. Навчально-виховні заклади, що входять до комплекса,

здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України про освіту

( 1060-12 ), чинного законодавства, установчого договора про

спільну діяльність в межах комплекса, положення про комплекс та

нормативних документів, що стосуються діяльності даного типу

навчального закладу, підприємства, установи, тощо.

2. Створення комплекса

2.1. Комплекс створюється наказом міністерства (відомства), у

підпорядкуванні якого знаходяться навчально-виховні заклади. У

разі підпорядкування навчально-виховних закладів різним

міністерствам (відомствам), комплекс стоворюється спільним наказом

міністерств (відомств).

2.2. Для організації навчального комплекса засновники подають

до міністерства такі документи:

- обгрунтування необхідності створення комплекса;

- установчий договір;

- проект положення про комплекс на підставі даного положення;

- згоду відповідних підрозділів місцевої адміністрації на

створення комплекса, в підпорядкуванні яких знаходяться учасники

комплекса.

3. Засновники і члени комплекса

3.1. Засновниками є державні, недержавні навчально-виховні

заклади, засновані на різних формах власності, наукові

організації, підприємства тощо. Засновники планують і здійснюють

організаційне, правове, фінансове, науково-методичне і технічне

забезпечення діяльності структурних підрозділів комплекса.

3.2. Членами комплекса можуть бути навчально-виховні заклади

різних типів, організації, підприємства, установи, які укладають

установчий договір про створення комплекса і зацікавлені у

розвитку системи безперервної освіти.

3.3. В установчому договорі визначається структура комплекса,

основні завдання і функції кожного з його учасників (Додаток N 1).

3.4. Установчий договір може бути змінений або розірваний за

згодою сторін, що його склали, з оформленням протоколу, який буде

невід'ємною частиною договору і погоджений у міністерстві або

відомстві, якому підпорядковані навчальні заклади. При цьому

вносяться зміни у положення про комплекс.

3.5. Про рішення вийти з комплекса сторона повідомляє Раду

комплекса офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці до виходу із

складу комплекса.

3.6. У випадку зміни пунктів установчого договора або

положення ініціативна сторона повідомляє Раду комплекса офіційним

листом не пізніше двох місяців до початку чергових робіт за

пунктами, яких це стосується.

3.7. Членство в комплексі не є перешкодою для складання між

сторонами інших договорів і не виключає можливість оформлення угод

з іншими закладами.

3.8. Участь засновників у навчальному комплексі припиняється

у випадках:

- виходу із комплекса за власним бажанням відповідно умов,

викладених у п.3.5.;

- невиконання угод і зобов'язань, укладених з іншими

закладами комплекса.

4. Структура і керівництво комплексом

4.1. Вищим органом керівництва діяльністю комплекса є Рада,

до складу якої входять представники навчально-виховних закладів,

підприємств, організацій та установ, які входять до складу

комплекса.

4.2. Раду комплекса очолює її Голова, якого обирають члени

Ради комплекса зі свого складу.

4.3. Рада комплекса розробляє і приймає положення про

комплекс, яке затверджується міністерством, у підпорядкуванні

якого знаходяться навчально-виховні заклади, з урахуванням чинного

законодавства, вимог даного положення, Закону України про освіту

( 1060-12 ) і керується ним у своїй діяльності.

4.4. Комплекс працює згідно з планами, затвердженими його

Радою.

5. Права комплекса5.1. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих

для умов найбільш ефективного використання наявного

науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази

комплекс має право:

- координувати спільну діяльність навчально-виховних

закладів, підприємств, організацій та установ по реалізації Закону

України про освіту ( 1060-12 ):

- впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців за

наскрізними навчальними планами та програмами;

- визначати перелік напрямків підвищення кваліфікації

викладачів навчальних закладів та працівників підприємств;

- включати до складу комплекса інші навчально-виховні

заклади та підприємства;

- формувати зміст безперервної підготовки фахівців відповідно

до Державних стандартів освіти;

- розробляти робочі навчальні плани і програми дисциплін для

всіх ступенів підготовки фахівців;

- проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та

використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових

кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо;

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

- здійснювати кадрове забезпечення виконання Державних

програм;

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.


- вступати до кооперації з іншими установами для розв'язання

завдань, що мають загальний інтерес, створювати і вступати до

асоціацій навчальних закладів спорідненого профілю, в тому числі з

закордонними навчальними закладами;

- залучати викладачів базового навчально-виховного закладу

III і IV рівня акредитації для проведення занять, участі у роботі

Державних кваліфікаційних і екзаменаційних комісій

навчально-виховних закладів I - II рівнів акредитації на умовах

договорів;

- здійснювати підготовку фахівців наступного рівня з числа

випускників навчально-виховних закладів, що входять до складу

комплекса.

5.2. Зарахування випускників професійних навчально-виховних

закладів та вищих навчально-виховних закладів I та II рівнів

акредитації на наступний рівень підготовки на спорідненій

спеціальності за освітньо-професійними програмами ступеневої

підготовки фахівців у комплексі здійснюється відповідно до Умов

прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийому до

вищого навчального закладу, до якого вступають випускники.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Направлення на навчання здійснюється наказом директора

училища, коледжа, технікума на підставі рішення педагогічної

ради навчального закладу.

Строки подання списків випускників - кандидатів на навчання

на наступний рівень підготовки у вищому навчальному закладі

встановлюються Радою комплекса.

6. Організація

  1   2


Скачати 106.01 Kb.

  • Закону України
  • Міністерства освіти
  • Державних стандартів