Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Скачати 198.11 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Скачати 198.11 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір198.11 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор

 

 

 

Гранатова Ольга Арсентiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374485

4. Місцезнаходження емітента

27652 Кiровоградська область Кiровоградський с. Первозванiвка вул. Шевченка, 2/1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0522) 59-54-60, 27-48-93, 27-47-81

6. Електронна поштова адреса емітента

kmz@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№ 80 бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"

 

30.04.2014


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://paokmz.emitents.net.ua/ua/

в мережі Інтернет

15.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - Не обов'язкова для заповнення емiтентами, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
грн.

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

14291050003000389

3. Дата проведення державної реєстрації

13.04.1993

4. Територія (область)

Кiровоградська область

5. Статутний капітал (грн.)

803000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.99

ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У.

д/н

д/н

д/н

д/н

10. Органи управління підприємства

Вищим органом на пiдприємствi є загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються щорiчно. Створено Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю з метою захисту iнтересiв акцiонерiв i здiйснення контролю за дiяльнiстю директора пiдприємства.
Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).


Директор ПАТ являється виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю направленою на отримання прибутку. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi ПАТ, як з власної iнiцiативи так i за дорученням вищого органу, Наглядової ради, або акцiонерiв що володiють бiльше як 10% вiд статутного фонду.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.


11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БМ БАНК" м. Київ

2) МФО банку

380913

3) Поточний рахунок

2600401300439

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БМ БАНК" м. Київ

5) МФО банку

380913

6) Поточний рахунок

2600401300439
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування трепела

714

23.12.1996

Держкомгеологiя

23.12.2016

Опис

пiдприємство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї

Видобуток пiску, суглинкiв

4329

08.08.2007

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища

01.08.2022

Опис

лiцензiя отримана в звiтному роцi

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№ 3522586601-13

07.07.2008

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

07.07.2013

Опис

iнформацiя вiдсутня

Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних копалень

АВ № 470864

12.05.2009

Державна геологiчна служба

01.05.2014

Опис

3. Видобування неметалiчних корисних копалин

3.6. Сировина будiвельна

3.6.4. Видобування сировини петрургiйної та для легких заповнювачiв бетону.


Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№317.12.35-26.82.0

27.12.2012

ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Кіровоградській області

27.12.2017

Опис

виконання робiт пiдвищеної небезпеки

Дозвiл на спецiальне водокористування

10895 А/Кiр

05.08.2010

державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Кiровоградськiй областi

05.08.2015

Опис

д/в

Згiдно КВЕД 26.82.0 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв

№ 317.12.35-26.82.0

27.12.2012

Теротерiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Кiрово

27.12.2017

Опис

виконувати роботи пiдвищеної небезпеки при виробництвi неметалевих мiнеральних виробiв, а саме:

- вiдкритi гiрничi роботи;

- маркшейдерськi роботи


Згiдно КВЕД 26.82.0 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв

№ 319.12.35-26.82.0

27.12.2012

Теротерiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Кiрово

27.12.2017

Опис

виконувати роботи пiдвищеної небезпеки при виробництвi неметалевих мiнеральних виробiв, а саме:

- вiдкритi гiрничi роботи;- маркшейдерськi роботи

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 198.11 Kb.