Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Скачати 198.11 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Скачати 198.11 Kb.
Сторінка2/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір198.11 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновником являється:РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi

13747462

25009 Кiровоградська область Кiровський м. Кiровоград вул. Глiнки,2

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)0.000000000000

Усього

0.000000000000
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гранатова Ольга Арсентiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища, Миколаївський ордена трудового Червоного прапора суднобудiвний iнститут iм. Адмiрала С.О.Макарова, iнженер-економiст, 1977 рiк.

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Схiдне пiдприємство електромереж, начальник ПЕВ

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.07.2003 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає.
Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
У звiтному роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мотриченко Микола Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1952

5) освіта**

середня, Кiровоградське ПТУ№1 в 1992р.

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

МЧП "Жилен i К", водiй

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства,

Повноваження та обов"язки:

- керує роботою Наглядової ради Товариства;

- скликає засiдання Наглядової ради Товариства;

- головує на засiданнях Наглядової ради Товариства;

- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради Товариства в межах його повноважень.

Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звiтному роцi отримав винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.


1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кавка Вiра Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

середня-спецiальна, Кiровоградський машинобудiвний технiкум , технiк-технолог, 1979 р.

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Червона зiрка", копировщик

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.04.2009 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звiтному роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Повноваження та обов'язки, визначенi статутом:

Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених одиниць методологiчних основ бухгалтерського облiку, складання i надання в установленi строки фiнансової звiтностi. Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернявська Любов Станiславовна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

середня-спецiальна, Кiровоградський сiльськогосподарський технiкум по пiдготовцi керiвних кадрiв у 1976 р.

6) стаж керівної роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Первозванiвський сiльський Будинок культури, Директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки:

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої вiдноситься:

- розгляд i затвердження звiтiв Правлiння про дiяльнiсть Товариства;

- розгляд i затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнiх фондiв (крiм резервного, фонду виплати дивiдендiв), а також iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

- погодження вiдчуждення нерухомого майна.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.


Наглядова рада має право: одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства; виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагорода не передбачена. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.


1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богачова Людмила Семенiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища, Володимировський полiтехнiчний iнститут у 1976 роцi, iнженер-хiмiк-технолог

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЛК "Каскор" ,

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Повноваження та обов'язки:

Проводить контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, виконання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання рiшень Правлiння Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiдальнiсть дiючому законодавству та Статуту Товариства; виконання рiшень по усуненню недолiкiв, виявлених попередньою ревiзiєю; прийняття Правлiнням Товариства заходiв по недопущенню непродуктивних витрат; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, якi формуються за рахунок прибутку.

Проводить перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських документiв iнше.
Кошторис - затверджений у встановленому порядку або прийнятий належним чином фінансово-плановий документ, який містить відповідні статті і суми витрат коштів на утримання органів державної влади, установ та організацій; на виробничу діяльність, капітальне будівництво тощо.
Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звiтному роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванова Свiтлана Вячеславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища, Кiровоградський державний педагогiчний унiверситет iм. Вiнниченка, 1997р.

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КГППМ "Артемiда", оформлювач готової продукцiї

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Повноваження та обов'язки:

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої вiдноситься:

- розгляд i затвердження звiтiв Правлiння про дiяльнiсть Товариства;

- розгляд i затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнiх фондiв (крiм резервного, фонду виплати дивiдендiв), а також iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

- погодження вiдчуждення нерухомого майна.

Наглядова рада має право: одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства; виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захватихата Людмила Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

середня - спецiальна, Харкiвський кооперативний технiкум у 1987 роцi

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЧП "Адал", продавець

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Повноваження та обов'язки:

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої вiдноситься:

- розгляд i затвердження звiтiв Правлiння про дiяльнiсть Товариства;

- розгляд i затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнiх фондiв (крiм резервного, фонду виплати дивiдендiв), а також iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

- погодження вiдчуждення нерухомого майна.

Наглядова рада має право: одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства; виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бринза Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

середня-спецiальна, Кiровоградський технiкум механiзацiї у 1991 роцi

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СФГ Фоменко Є.В., водiй


8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 згідно Положення та Статуту товариства

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 198.11 Kb.