Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Скачати 198.11 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Скачати 198.11 Kb.
Сторінка3/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір198.11 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9) опис Повноваження та обов'язки:

Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої вiдноситься:

- розгляд i затвердження звiтiв Правлiння про дiяльнiсть Товариства;

- розгляд i затвердження необхiдностi створення, порядку формування i використання iнiх фондiв (крiм резервного, фонду виплати дивiдендiв), а також iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

- погодження вiдчуждення нерухомого майна.

Наглядова рада має право: одержувати всю iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства; виступати iнiцiатором перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зборiвська Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Бухгалтер матерiальної групи, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, 20.12.2003р

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Кiровоградський механiчний завод" з 17.11.1999 року

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Повноваження та обов'язки:

Проводить контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, виконання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання рiшень Правлiння Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiдальнiсть дiючому законодавству та Статуту Товариства; виконання рiшень по усуненню недолiкiв, виявлених попередньою ревiзiєю; прийняття Правлiнням Товариства заходiв по недопущенню непродуктивних витрат; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, якi формуються за рахунок прибутку.

Проводить перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських документiв iнше. Посад на iнших пiдриємствах не займає. У звiтному роцi отримала винагороду у виглядi зарабiтної плати згiдно штатному розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.


1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернявська Анна Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1987

5) освіта**

спецiалiст з управлiння персоналом економiки працi, Київська мiжрегiональна академiя управлiння персоналу, 2011 рiк.

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

працює Первозванiвська сiльська рада, бухгалтером облiку спецiалiст II категорiї з грудня 2011 року.

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.04.2011 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства, Повноваження та обов'язки:

Проводить контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння Товариства, виконання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання рiшень Правлiння Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiдальнiсть дiючому законодавству та Статуту Товариства; виконання рiшень по усуненню недолiкiв, виявлених попередньою ревiзiєю; прийняття Правлiнням Товариства заходiв по недопущенню непродуктивних витрат; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, якi формуються за рахунок прибутку.

Проводить перевiрку щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; розглядає кошториси витрат та плани Товариства, здiйснює ревiзiю бухгалтерських документiв iнше. У звiтному роцi не отримала винагороду. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Гранатова Ольга Арсентiївна

ЕА 511662 13.10.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

1928929

60.05382938979

1928929

0

0

0

Голова Наглядової ради

Мотриченко Микола Миколайович

ЕА 337583 19.09.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кавка Вiра Анатолiївна

ЕА 575628 04.11.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

400

0.01245330013

400

0

0

0

Член Наглядової ради

Чернявська Любов Станiславовна

ЕА 514560 10.12.1998 Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Богачова Людмила Семенiвна

ЕА 510324 18.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

500

0.01556662516

500

0

0

0

Член Наглядової ради

Iванова Свiтлана Вячеславiвна

ЕА 513176185407 01.10.1998 Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Захватихата Людмила Iванiвна

ЕА 698549 12.12.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бринза Олександр Iванович

ЕА 738342 22.04.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Зборiвська Олена Василiвна

ЕВ 174026 10.07.2007 Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

500

0.01556662516

500

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Чернявська Анна Володимирiвна

ЕА 040668 09.06.2004 Кiровоградським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

8

0.000249066

8

0

0

0

Усього

1930337

60.09766500623

1930337

0

0

0
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

ЗАТ ВАТ "ЦIК"

21383488

18002 Черкаська область 0 м. Черкаси вул. Жовтнева,213

481596

14.993648816936

481596

0

0

0

ЗВФ "Iнфiко-Iнвест", АТ "Iнфiко"

24418632

18002 Черкаська область 0 м. Черкаси вул. Вишнивецького, 19

320996

9.993648816936

320996

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Гранатова Ольга Арсентiївна

ЕА 511662 13.10.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi

1928929

60.05382938979

1928929

0

0

0

Усього

2731521

85.041127023661

2731521

0

0

0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

XДата проведення

25.04.2013

Кворум зборів

60.0823

Опис

ПРОТОКОЛ №1

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

ПАТ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"
25 квiтня 2013 р. с. Первозванiвка
Кiлькiсть голосуючих акцiй в статутному фондi 3 212 000 штук.

Присутнi - 5 акцiонерiв, що спiльно володiють 1929845 штук акцiй -60,0823 % вiд їх загальної кiлькостi.

Збори вважаються правомочними.

Правомочність - захищена законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при здійсненні належних їм прав, у тому числі користуватися матеріальними і духовними благами. Це - право на «власні», юридично значимі дії.

Гранатова Ольга Арсентiївна - для ведення зборiв необхiдно обрати робочу президiю.

Кавка Вiра Анатолiївна - пропоную обрати президiю у складi 2-х осiб.

Персонально:

Мотриченка Миколу Миколайовича - голова зборiв., Iванова Свiтлана В'ячеславiвна - секретар зборiв.

Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.

Ухвалили: обрати головою зборiв Мотриченка Миколу Миколайовича ,секретарем - Iванову Свiтлану В'ячеславiвну.

Голосували: ЗА - 192984 голосiв - 60,0823% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї.

2. Звiт Виконавчого органу (Директора). Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу (Директора) Товариства про пiдсумки дiяльностi у 2012 роцi. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

3. Звiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту

Ревiзiйної комiсiї та затвердження висновкiв.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.

6. Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 2012 рiк.

7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

8. Обрання членiв Наглядової ради.

9. Внесення змiн до Статуту.

10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися

Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття

такого рiшення.

1.По першому питанню "Обрання членiв лiчильної комiсiї" слухали - Голову зборiв Мотриченка Миколу Миколайовича:- враховуючи малу чисельнiсть учасникiв зборiв, пропонується пiдрахунок голосiв доручити секретарю зборiв з вiдображенням результатiв голосування безпосередньо в протоколах загальних зборiв акцiонерiв.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.

Голосували: ЗА - 1929845 голосiв -60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: У зв'язку з малою чисельнiстю учасникiв зборiв, пiдрахунок голосiв доручити секретарю зборiв з вiдображенням результатiв голосування безпосередньо в протоколi загальних зборiв акцiонерiв.

Пропонується регламент зборiв:

1.

Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
Доповiдь - 20 хв., обговорення - до 25 хв.

2. Доповiдь - 20 хв., обговорення - до 15 хв.

3. Доповiдь - 20 хв., обговорення - до 15 хв.

4. Доповiдь - 25 хв., обговорення - до 15 хв.

5. Доповiдь - 10 хв., обговорення - до 10 хв.

6. Доповiдь - 10 хв., обговорення - до 10 хв.

7. Доповiдь - 15 хв., обговорення - до 10 хв.

8. Доповiдь - 20хв., обговорення - до 10 хв.
Ухвалили: затвердити запропонований регламент.

Голосували : ЗА-1929845 голосiв - 60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

2. По другому питанню "Звiт Виконавчого органу (Директора). Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу (Директора) Товариства про пiдсумки дiяльностi у 2012 роцi. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк" слухали - директора Гранатову Ольгу Арсентiївну, яка поiнформувала акцiонерiв присутнiх на зборах про стан фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк (звiт додається).

Виступили: Чернявська Тетяна Володимирiвна - запропонувала

затвердити рiчний звiт дiяльностi Товариства за 2012 рiк.

Голосували: ЗА - 1929845 голосiв -60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити звiт Директора Товариства про пiдсумки дiяльностi у 2012 роцi. Роботу вважати задовiльною.

3.По третьому питанню "Звiт Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" слухали - Голову Наглядової ради Мотриченка Миколу Миколайовича, який звiтував перед зборами про дiяльнiсть наглядової ради за 2012 рiк (звiт додається)

Виступив: Бринза Олександр Iванович - запропонував затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.

Голосували: ЗА -1929845 голосiв -60,0823% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк. Роботу вважати задовiльною.

4. З четвертого питання "Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв" слухали - Слухали: голову Ревiзiйної комiсiї Богачову Людмилу Семенiвну, яка поiнформувала про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк (звiт додається).

Виступили: Кавка Вiра Анатолiївна - запропонувала затвердити

звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.

Голосували: ЗА -1929845 голосiв -60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Роботу вважати задовiльною.

5. З п'ятого питання "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк"- Слухали: Директора Гранатову Ольгу Арсентiївну, яка поiнформувала збори про показники рiчного звiту Товариства за 2012 рiк (звiт додається).

Виступили: Iванова Свiтлана В'ячеславiвна - запропонувала

затвердити рiчний звiт Товариства.

Голосували: ЗА - 1929845 голосiв - 60,0823 % вiд загальної кiлькостi

голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: затвердити рiчний звiт за 2012 рiк.

6. З шостого питання "Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв за 2012 рiк" слухали - Директора Гранатову Ольгу Арсентiївну, яка довела до вiдома акцiонерiв, що у зв'язку з вiдсутнiстю ринкiв збуту на пiдприємствi збiльшилися непокритi збитки станом на 01.01.2013 р. до 1125,0 тис. грн., якi вiдображенi у бухгалтерському облiку товариства з урахуванням отриманих доходiв та витрат товариства.

Непокритий збиток за поточний рiк збiльшено на суму збитку, отриманого вiд звичайної дiяльностi в сумi 447,0 тис. грн.

У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку на товариствi фонд виплати дивiдендiв не сформований та дивiденди акцiонерам товариства не сплачувались.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Виступили: Богачова Людмила Семенiвна - запропонувала

погодити покриття збиткiв за 2012 рiк за рахунок нерозподiленого прибутку майбутнiх перiодiв.

Голосували: ЗА -1929845 голосiв -60,0823% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: погодити покриття збиткiв за 2012 рiк за рахунок нерозподiленого прибутку майбутнiх перiодiв.

7. З сьомого питання "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради" слухали - Кавку Вiру Анатолiївну, яка

доповiла, що згiдно Статуту Товариства Наглядова рада обирається термiном на три роки. В зв'язку з тим , що термiн дiючої Наглядової ради спливає пропоную вiдкликати її членiв.

Виступили: Чернявська Любов Станiславiвна запропонувала вiдкликати її членiв Наглядової ради.

Голосували: ЗА - 1929845 голосiв - 60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв

акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: вiдкликати членiв Наглядової ради.

8.З восьмого питання "Обрання членiв Наглядової ради" слухали-

Богачову Людмилу Семенiвну, яка запропонувала подовжити термiн

роботи Наглядової ради у попередньому складi, а саме: Мотриченка Миколу Миколайовича, Чернявську Любов Станiславiвну, Iванову Свiтлану В'ячеславiвну, Захватихату Людмилу Iванiвну, Бринзу Олександра Iвановича.

Виступили: Чернявська Ганна Володимирiвна запропонувала залишити попереднiй склад Наглядової ради.

Голосували: ЗА -1929845 голосiв -60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Ухвалили: Подовжити термiн роботи членiв Наглядової ради у попередньому складi .

9. З дев'ятого питання "Внесення змiн до Статуту" слухали - Кавку Вiру Анатолiївну, яка повiдомила, що при пiдготовцi загальних зборiв акцiонерiв було прийнято рiшення не вносити змiн до Статуту.

Голосували: ЗА -1929845 голосiв -60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Змiни до Статуту Товариства не вносити.


10. З десятого питання "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення" слухали - голову зборiв Мотриченка Миколу Миколайовича, який пояснив присутнiм на зборах акцiонерам, що питання "Про схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 та 50 вiдсоткiв активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 25 квiтня 2013 року по 25 квiтня 2014 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi" згiдно рiшення Наглядової ради вiд

21 лютого 2013 року винесено на розгляд загальних зборiв в зв'язку з тим, що згiдно норми ст.

Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
70 Закону України "Про акцiонернi товариства" передбачено що рiшення про вчинення значного правочину ринкова вартiсть майна або послуг якого перевищує

25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Враховуючи, що в умовах ринкових вiдносин мiж суб'єктами господарювання має мiсце затримка в прийняттi рiшень щодо господарських угод та їх вчинення, що пов'язано зi значним строком необхiдним для скликання загальних зборiв акцiонерiв, може призвести до не укладення вигiдних для акцiонерного товариства угод з втратою економiчної вигоди для ПАТ "КМЗ", законодавець надав можливiсть попереднього схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

Користуючись наданою Законом України "Про акцiонернi товариства" можливiстю, Наглядова ради товариства та виконавчий орган звертаються до акцiонерiв з пропозицiю прийняти рiшення про схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року в зв'язку з неможливiстю визначення на дату проведення зборiв якi саме значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. Маються на увазi значнi правочини наступного характеру:

" кредитнi та депозитнi угоди;

" угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Дарува́ння - дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

" угоди щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном - як основними так оборотними засобами, грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

" угоди будiвельного пiдряду;

" лiзингу.

Голова зборiв Мотриченка Миколу Миколайовича звернувся до акцiонерiв присутнiх на зборах з пропозицiєю пiдтримати iнiцiативу органiв управлiння товариства та прийняти наступнi рiшення:

" схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, але не пiзнiше нiж до 25 квiтня 2014 року (включно);

" визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду товариства;

" визначити граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 10 млн.

Границя - одне з основних понять функціонального аналізу (а також математичного аналізу, який є скінченновимірним випадком функціонального), яке означає, що деякий об'єкт, змінюючись, нескінченно наближається до певного сталого значення.
гривень;

" надати директору товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

Iнших пропозицiй не надходило.

Голосували: ЗА -1929845 голосiв -60,0823 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах.

Рiшення прийнято одноголосно.

Ухвалили:

- схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, але не пiзнiше нiж до 25 квiтня 2014 року (включно);

- визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду

товариства;

- визначити граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 10 млн. гривень;

- надати директору товариства повноваження на пiдписання угод що є

значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
Голова зборiв Мотриченко М.М

Секретар зборiв Iванова С В.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 198.11 Kb.