Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Скачати 198.11 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Скачати 198.11 Kb.
Сторінка4/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір198.11 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду

За результатами попереднього періоду

За простими акціями

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених дивідендів, грн

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Дата виплати дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Опис

Ухвалили: погодити покриття збиткiв за звiтний рiк за рахунок нерозподiленого прибутку майбутнiх перiодiв.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ м. Київ вул. Б. Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-79-43

Факс

(044) 377-79-43

Вид діяльності

Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

пiдписано Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, по якому Депозитарiй зобов'язується надавати послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) емiтента або його представника та документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому законодавством порядку, якi пiдтверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення операцiй з цiнними паперами.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма "Респект" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, Кiровоградська Фiлiя аудиторської фiрми "Респект" в м. Кiровоградi

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20651627

Місцезнаходження

25002 Кiровоградська область Кiровський м. Кiровоград вул. Київська, 43

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0135

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0522) 34-88-85

Факс

34-88-85

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Згідно з договором № 2 від 29.01.2014 Кіровоградська Філія аудиторської фірми "Респект" провела незалежний аудит фінансової звітності Підприємства станом на 31 грудня 2013 року.

Перевірку проведено вибірковим методом за адресою: с.Первозванівка, вул.Шевченка б.1/2 з 29.01.2014 року по 18.04.2014 року.Перевiрку проведено вибiрковим методом за адресою: с.Первозванiвка, вул.Шевченка б.1/2 з 08.01.2012 року по 25.04.2013 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, 8а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 189868

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.12.2006

Міжміський код та телефон

044 5369718

Факс

044 5369718

Вид діяльності

Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної= дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач Публiчне акцiонерне товриство Комерцiйний банк "Хрещатик", в особi Кiровоградської фiлiї ПАТ КБ "Хрещатик", ЄДРПОУ: 35332068, Мiсцезнаходження 25006, м. Кiровоград, вул. Дзержинського, 86А, тел. (0522) 35-65-88, (0522) 35-65-81,


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.09.2009

15/11/1/09

Кiровоградське ТУ ДКЦПФР

UA4000146807

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

3212000

803000.00

100.000000000000

Опис

в звiтному роцi випуску цiнних паперiв не вiдбувалось


XI. Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Державне пiдприємство "Кiровоградський механiчний завод" засноване у 1965 роцi. Метою органiзацiї був випуск фiльтрованого порошку з трепелу. Воно було єдиним пiдприємством, що виробляє фiльтруючий порошок кiзельгур на територiї України.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального фонду Державного майна по Кiровоградськiй областi вiд 28.04.1995 року № 327 шляхом перетворення державного пiдприємства "Кiровоградський механiчний завод" у ВАТ "Кiровоградський механiчний завод".

ВАТ "Кiровоградський механiчний завод" зареєстровано рiшенням виконавчого комiтету мiської Ради народних депутатiв № 00374485 вiд 28.04.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
1995 року, а 05.11.1996 року перереєстровано Кiровоградською районною держадмiнiстрацiєю.

Органами державної статистики ВАТ "Кiровоградський механiчний завод" внесено до Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України i присвоєно iдентифiкацiйний код 00374485.

На загальних зборах акцiонерiв вiд 19 квiтня 2010 року було прийнято рiшення про затвердження типу Товариства - Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод", про що внесено змiни в Кiровоградськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiї Кiровоградської областi номер запису № 14291050003000389.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом на пiдприємствi є загальнi збори акцiонерiв, якi скликаються щорiчно.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

Створено Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю з метою захисту iнтересiв акцiонерiв i здiйснення контролю за дiяльнiстю директора пiдприємства.

Директор ПАТ являється виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю направленою на отримання прибутку.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi ПАТ, як з власної iнiцiативи так i за дорученням вищого органу, Наглядової ради, або акцiонерiв що володiють бiльше як 10% вiд статутного фонду.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.
Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Розкривається iнформацiя за звiтний перiод стосовно : середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу - 8 (осiб), середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 (осiб), чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - 0 (осiб), фонду оплати працi - 113,5 тис.грн, За звiтний рiк, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства склала в середньому з початку року - 11 осiб, спискова чисельнiсть - 7 осiб, кiлькiсть сумiсникiв - 0 особа. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2013 рiк - 113,5 тис. грн. В 2012 роцi аналогiчнi показники склали середньооблiкова чисельнiсть - 11 осiб, спискова чисельнiсть - 12 осiб, кiлькiсть сумiсникiв - 0 особа. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2012 рiк - 95,6 тис. грн. Таким чином ми маємо зростання фонду заробiтної плати на 105,9 тис. грн. Середня зарплата склала * 2012 рiк - 724,24 грн: * 2013 рiк - 1172,29 грн. Збiльшення склало (1172,29-724,24) 458,05 грн. Всього було звiльнено за 2013 рiк - 3 працiвникiв, а прийнято - 0 осiб, - це профiльнi спецiалiсти, що сприятиме пiдвищенню рiвня дiяльностi пiдприємства. На 2014 рiк планується продовжувати дiї по залученню профiльних спецiалiстiв з метою освоєння нових напрямкiв дiяльностi пiдприємства. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Про облiкову полiтику пiдприємства

2.1.

Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Дозволяю змiнювати облiкову полiтику, у разi:

- змiни вимог Мiнiстерства фiнансiв України;

- змiни статутних вимог пiдприємства;

- введення нових положенньоблiкової полiтики , якi забезпечують бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй.

2.2. При складаннi фiнансової звiтностi встановити кордон iстотностi в розмiрi 50 грн.,

2.3. Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 1 000 грн. у 2011 роцi, а починаючи з 1 сiчня 2012 року суму, що перевищує 2 500 грн.

2.4. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби" i пунктi 4 цього наказу), вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 1 000 грн. у 2011 роцi, а починаючи з 1 сiчня 2012 року суму, що не перевищує 2 500 грн.

2.5. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю.

2.6. Установити такi методи нарахування амортизацiї для:

- необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод (виробничий);

- малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100%-вої їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта;

2.7. Термiн корисного використання нематерiальних активiв встановити згiдно наказом

№ 50 вiд 27.12.2009 р. и визнати його - 3 роки. Нематерiальнi активи вводити згiдно з актом вводу по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю.

2.8. Застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.

2.9. Установити такi методи оцiнки вибуття запасiв:

- при вiдпусканнi запасiв у виробництво - метод ФIФО

- при вiдпусканнi товарiв у реалiзацiю - метод цiни продажу;

- при вiдпусканнi запасiв у реалiзацiю - метод ФIФО

2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головному бухгалтеровi посилити контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення проставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж суб'єктами виробництва , а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї.

2.11. Суму резерву сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення.

2.12. Створити забезпечення:

- оплати вiдпусток згiдно з розрахунком, складеним фахiвцем вiддiлу кадрiв;

3. Гармонiзацiя бухгалтерського та податкового облiку, у зв'язку з набуттям чинностi Податкового кодексу України

3.1.

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Для цiлей бухгалтерського облiку, використовувати альтернативний пiдхiд ведення бухгалтерського облiку, передбачений змiнами внесеними до П(С)БО - наказом Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження змiн до деяких положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" вiд 18.
Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
03 2011 року № 372 .

3.2 Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

3.3. Первiсну вартiсть об'єкта основних засобiв збiльшувати на суму iндексацiї, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з вiдображенням у бухгалтерському облiку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7.

3.4. Нарахування амортизацiї здiйснювати з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

3.5. При визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, використовувати пiдхiд "прямих витрат". Тобто, загальновиробничi витрати вважати витратами перiоду та вiдносити на фiнансовi результати перiоду в якому вони фактично понесенi.

Iнформацiю про суму загальновиробничих витрат розкривати у Звiтi про фiнансовi результати окремою статтею.

3.6. У випадку придбання одного об'єкту основних засобiв, що складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то кожну з цих частин визнавати в бухгалтерському облiку як окремий об'єкт основних засобiв.

3.7. З метою створення єдиної системи органiзацiї бухгалтерського облiку та дотримання єдиної облiкової полiтики для складання консолiдованої усiм фахiвцям заводу виконувати цей наказ, узгоджуючи свої дiї з головним бухгалтером пiдприємства.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.

Дебiторська заборгованiсть

Уся дебiторська заборгованiсть пiдприємства визнається як фiнансовi активи та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Згортання фiнансових активiв у пiдприємства вiдсутнi.

Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за iсторичною собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво застосовує справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за iсторичною вартiстю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

будiвлi - 5%

машини та обладнання - 6.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
7%-10%

транспортнi засоби - 20%

iншi - 14 - 25%

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.

Вкладення у математиці - це спеціального вигляду відображення одного екземпляру деякої математичної структури у інший екземпляр того ж типу. А саме, вкладення деякого об'єкту X у Y визначається ін'єктивним відображенням, яке зберігає деяку структуру.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Подальшi витрати.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну визначеному на рiвнi 3 -х рокiв

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. У перiод на 01.11.2012р. Пiдприємство таку процедуру запроваджувало згiдно наказу № 39 /3 вiд 24.10.12р.

Оренда


Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань..

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Податкова ставка - законодавчо визначена величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються як податки термiн сплати яких не настав. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй. сплачуються в установленi законодавством термiни.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi затвердженi Податковим кодексом України. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має юридичну заборгованiсть внаслiдок минулої подiї та iснує ймовiрнiсть , що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди - так достовiрно оцiнюється сума зобов'язання.

Виплати працiвникам

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг та товарiв вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг та товарiв на дату балансу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Прийняття нових стандартiв.

При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2013 року, у тому числi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi - Звiтi про сукупний дохiд.

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були прийнятi, але ще не набули чинностi

Нова редакцiя МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" спрощує вимоги до розкриття iнформацiї для компанiй контрольованих державою, а також уточнює визначення пов'язаної сторони. Набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2011 або пiзнiше. Пiдприємство вважає, що цi змiни не матимуть впливу на його фiнансову звiтнiсть.

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (перша частина) набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше. Перша частина МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв.

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

ПАТ "Кiровоградський механiчний завод" базується на виробництві трепелу, який добувається на Коноплянському родовищі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 198.11 Kb.