Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка5/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.38 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокыв (2009-2013р.р.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
) введено в експлуатацыю основних засобiв на суму 466,0 тис. грн, що становить 60,4% вiд фонду пiдприємства.

За перiод 2009-2013 р.р. вибуло основних засобiв на суму 213,0 тис. грн, що становить 14,9% статутного капiталу.


Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Підприємство в 2013 році не мало виконання значних правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності).
Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

За даними останньої річної фінансової звітності за 2013 рік вартість активів на початок року складала суму 2339 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню незалежним аудитором, складає 234 тис.грн.

Незалежним аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Підприємством вимог чинного законодавства стосовно виконання значних правочинів.

На підставі наданих для аудиторської перевірки документів аудитор може зробити висновок, що Підприємство дотримувалось вимог чинного законодавства щодо виконання значних правочинів.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Ауди́т (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби

Визначення, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".

Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за iсторичною вартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво Пiдприємства здiйснило оцiнку основних засобiв за iсторичною вартiстю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

будiвлi - 5 %;

машини та обладнання - 6.7-10%

транспортнi засоби - 20%

iншi - 14 - 25%

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання.

Станом на 31 грудня 2012 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби вiдсутнiПроблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними факторами, якi впливають негативно на дiяльнiсть пiдприємства є:

* незбалансованiсть банкiвської дiяльностi;

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.

* вiдсутнiсть завершеної законодовчої бази в Українi;

* страшний тягар податкiв;

* неплатоспроможнiсть замовникiв i споживачiв трепелу;

* корупцiйнi структури в державi та загальний економiчний спад в економiцi.

Таке становище призводить до постiйних коротких запускiв, що є для заводу неможливим, бо це виробництво спроектоване на небезперервний цикл.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
На протязi звiтного року чинне законодавство пiдприємством не порушувалось.

Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство знаходиться на госпрозрахунку. Фiнансування дiяльностi ПАТ здiйснюється за рахунок одержаного прибутку.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Господарська дiяльнiсть ПАТ здiйснюється на пiдставi постiйно дiючих договорiв.
Ліквідність - можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити за вимогою є високоліквідними активами, оскільки можуть бути переведені в готівку за вимогою клієнта.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Зобов'язання передбаченi договорами виконуються. Укладених, але невиконаних договорiв не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
При вивченнi Коноплянського родовища пiдприємство впровадило лабораторнi дослiдження, з яких стає зрозумiло, що на базi цих копалень можливо впровадити виробництво будiвельних матерiалiв, мiнеральних добрив, сухих сумiшiв i багато iншого.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Але для проведення цих програм потрiбнi грошi i квалiфiкованi робiтники, чого пiдприємство при постiйному спадi виробництва забезпечити не може.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Заводом було отримано погодження на придбання лiцензiї на розробку мергелю Коноплянського родовища.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Замовлено новий проект розробки родовища. Щодо виробництва промислової продукцiї - пiдприємство iнвестувало роботу по виготовленню нового обладнання на дiльницю сушки i розмолу кiзельгуру. В звiтному роцi змiн не вiдбувалось.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ПАТ "Кiровоградський механiчний завод" оскаржує у судовому порядку:

1.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Суд Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
Повiдомлення - рiшення № 0000902360 вiдповiдно до якого ПАТ "КМЗ" було зменшено вiд'ємне значення суми податку на додану вартiсть у розмiрi 92400,00 грн.

Постановою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду по справi № 1170/2а-876/12 вiд 04.02.2013 року повiдомлення - рiшення скасовано у повному обсязi.

Слухання справи у Дніпропетровському апеляційному суді по справі № 1170/2а-876/12 відбудеться 15.04.2014 р.

Дніпро́ (до 1784 року - Новий Кодак, у 1784-1796 і 1802-1926 роках - Катеринослав, у 1796-1802 роках - Новоросійськ, у 1926-2016 роках - Дніпропетровськ - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Дніпропетровської області.
Апеля́ція (лат. appellatio - звернення) - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.

2. Повiдомлення - рiшення № 0000112350 вiдповiдно до якого ПАТ "КМЗ" було зменшено суму бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть у розмiрi 46300,00 грн.

Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.

30.08.12 року Постановою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду повiдомлення - рiшення №0000112350 вiд 16.11.2011 року було скасовано у повному обсязi.

31.10.2013 року Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд залишив рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду по справі №1170/2а-875/12 від 30.08.2012 р. без змін.

3. 3.1. Повiдомлення - рiшення № 0000382310 на донарахування грошового зобов'язання з податку на прибуток у сумi 125250,00 грн, та штрафної фiнансової санкцiї у сумi 2439,00 грн;

3.2. Повiдомлення - рiшення № 0000372310 на суму зменшення бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть у розмiрi 37530,00 грн.

3.3. Повiдомлення - рiшення № 0000392310, яким зменшено вiд'ємне значення суми податку на додану вартiсть у розмiрi 186280,00 грн.Постановою Кiровоградського окружного суду вiд 29 травня 2012 року у справi № 1170/2а-1203/12 скасованi вищезгаданi повiдомлення - рiшення у повному обсязi.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Товариство не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Iншої iнформацiї немає.XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

1230.000

1095.000

0.000

0.000

1230.000

1095.000

- будівлі та споруди

751.000

708.000

0.000

0.000

751.000

708.000

- машини та обладнання

294.000

222.000

0.000

0.000

294.000

222.000

- транспортні засоби

17.000

4.000

0.000

0.000

17.000

4.000

- інші

168.000

161.000

0.000

0.000

168.000

161.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

1230.000

1095.000

0.000

0.000

1230.000

1095.000


Пояснення : Основнi засоби

Визначення, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за iсторичною вартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво Пiдприємства здiйснило оцiнку основних засобiв за iсторичною вартiстю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

будiвлi - 5 %;

машини та обладнання - 6.7-10%

транспортнi засоби - 20%

iншi - 14 - 25%

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання.

Станом на 31 грудня 2012 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби вiдсутнi
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1891

2196

Статутний капітал (тис.грн.)

803

803

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

803

803

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи Оборотні активи Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1891.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(803.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Інформація про основні засоби
 • Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності
 • Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка
 • Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності
 • Вартість укладених, але ще не виконаних договорів
 • Опис політики емітента щодо досліджень
 • Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи
 • Дніпропетровському апеляційному суді
 • Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором
 • XII . Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 • Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
 • На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
 • 2. Невиробничого призначення
 • 2 . Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника (тис.грн.)
 • Статутний капітал (тис.грн.)
 • Національного