Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про зобов'язання емітента

Скачати 198.11 Kb.

Інформація про зобов'язання емітента
Скачати 198.11 Kb.
Сторінка6/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір198.11 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9


3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

29.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

161.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

190.00

Х

Х

Опис

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансуВiдстроченi податковi зобов'язання визнаються як податки термiн сплати яких не настав. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй. сплачуються в установленi законодавством термiни.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

XАкціонериX

Депозитарна установаX

Інше

вiдсутня


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.


Так

Ні

Підняттям карток

XБюлетенями (таємне голосування)X

Підняттям рукX

Інше

вiдсутня


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Ні

РеорганізаціяX

Додатковий випуск акційX

Унесення змін до статутуX

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товаристваX

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Інше

iнформацiя вiдсутня


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.
(так/ні)
Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так

Ні

Стратегічного плануванняX

АудиторськийX

З питань призначень і винагородX

ІнвестиційнийX

Інші (запишіть)

вiдсутня вiдсутня


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумоюX

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX

Члени наглядової ради не отримують винагороди

XІнше

вiдсутня


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузіX

Знання у сфері фінансів і менеджментуX

Особисті якості (чесність, відповідальність)

XВідсутність конфлікту інтересівX

Граничний вікX

Відсутні будь-які вимогиX

Інше (запишіть)

вiдсутня


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

XДля нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX

Інше (запишіть)

вiдсутня


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Так

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?
Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.
(так/ні)
Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

XПоложення про наглядову раду

XПоложення про виконавчий орган

XПоложення про посадових осіб акціонерного товаристваX

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

XПоложення про акції акціонерного товаристваX

Положення про порядок розподілу прибуткуX

Інше (запишіть)

Про фонди, Про порядок нарахування i виплати дивiдендiв, Про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю, Порядок складання та подання звiтiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?
Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)
(так/ні)
Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

XЧастіше ніж раз на рік


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

XВиконавчий орган

XІнше (запишіть)

вiдсутня


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

аудитора не змiнювали


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

XНаглядова радаX

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX

Стороння компанія або сторонній консультант

XПеревірки не проводилисьX

Інше (запишіть)

вiдсутняЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.


Так

Ні

З власної ініціативи

XЗа дорученням загальних зборівX

За дорученням наглядової радиX

За зверненням виконавчого органуX

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX

Інше (запишіть)

вiдсутня


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
(так/ні)
Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акційX

Випуск депозитарних розписокX

Випуск облігаційX

Кредити банківX

Фінансування з державного і місцевих бюджетівX

Інше (запишіть)

вiдсутня


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.Так, уже ведемо переговори з потенційним інвесторомТак, плануємо розпочати переговориТак, плануємо розпочати переговори в наступному роціТак, плануємо розпочати переговори протягом двох роківНі, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох роківНе визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років?
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
(так/ні)
Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 24.04.2012;

яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв протокол № 1 вiд 24.04.2012 року.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;

укажіть, яким чином її оприлюднено: вiдсутня
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.

вiдсутня


Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод"

за ЄДРПОУ

00374485

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

3522586601

Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У.

за КВЕД

23.99

Середня кількість працівників 8Одиниця виміру : тис. грн.Адреса 27652 Кiровоградська область Кiровоградський с. Первозванiвка вул. Шевченка, 2/1, т.(0522) 59-54-60, 27-48-93,
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
V


Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.


Форма № 1 Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи
1000

14

14

первісна вартість

1001

267

267

накопичена амортизація

1002

253

253

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

1230

1095

первісна вартість

1011

5264

5270

знос

1012

4034

4175

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

1244

1109

II. Оборотні активи

Запаси


1100

418

203

Виробничі запаси

1101

418

56

Готова продукція

1103

--

147

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами
1130

9

--

з бюджетом

1135

617

650

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

14

81

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

37

38

Рахунки в банках

1167

37

38

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1095

972

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

2339

2081

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 198.11 Kb.