Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Скачати 198.11 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Скачати 198.11 Kb.
Сторінка7/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір198.11 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал
1400

803

803

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1393

1088

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

2196

1891

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання
1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

9

9

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

9

9

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

9

9

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків
1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями
1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

106

145

розрахунками з бюджетом

1620

19

29

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

3

2

розрахунками з оплати праці

1630

6

5

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

--

Усього за розділом IІІ

1695

134

181

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700

--

--

Баланс

1900

2339

2081

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Гранатова Ольга Арсентiївна
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

з правом одного пiдпису
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод"

за ЄДРПОУ

00374485


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2013 рік


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

493

1370

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(334)

(1403)

Валовий:  

     прибуток 2090

159

--

     збиток 

2095

(--)

(33)

Інші операційні доходи 

2120

26

315

Адміністративні витрати 

2130

(340)

(323)

Витрати на збут

2150

(20)

(28)

Інші операційні витрати 

2180

(130)

(378)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 2190

--

--

     збиток  

2195

(305)

(447)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток


2290

--

--

збиток

2295

(305)

(447)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350

--

--

     збиток 

2355

(305)

(447)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-305

-447III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

316

1517

Витрати на оплату праці

2505

114

96

Відрахування на соціальні заходи

2510

48

40

Амортизація

2515

141

279

Інші операційні витрати

2520

205

241

Разом

2550

824

2173ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

3212000

3212000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

3212000

32012000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 0.09495640)

( 0.13916560)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 0.09495640)

( 0.01396350)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Гранатова Ольга Арсентiївна
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

з правом одного пiдпису
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод"

за ЄДРПОУ

00374485


Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2013 рік


Форма № 3 Код за ДКУД

1801004Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000

583

1370

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Інші надходження

3095

148

76

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)3100

(224)

(1074)

Праці

3105

(161)

(96)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(50)

(40)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(136)

(412)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(--)

(1)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(--)

(295)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(136)

(116)

Інші витрачання

3190

(133)

(5)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

27

-181

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій


3200

--

--

необоротних активів

3205

--

239

Надходження від отриманих:

відсотків3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(26)

(23)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-26

216

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу


3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

--

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1

35

Залишок коштів на початок року

3405

37

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

38

37

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Гранатова Ольга Арсентiївна
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

з правом одного пiдпису
(підпис)

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод"

за ЄДРПОУ

00374485


Звіт про власний капітал

за 2013 рік


Форма № 4 Код за ДКУД

1801005Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

803

--

--

--

1393

--

--

2196

Коригування:

Зміна облікової політики4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

803

--

--

--

1393

--

--

2196

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-305

--

--

-305

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-305

--

--

-305

Залишок на кінець року

4300

803

--

--

--

1088

--

--

1891

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 198.11 Kb.