Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка8/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.38 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

Директор

________________

Гранатова Ольга Арсентiївна
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

з правом одного пiдпису
(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Публiчне акцiонерне товариство

"Кiровоградський механiчний завод"

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних

стандартiв фiнансової звiтностi
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року.

1. Органiзацiя ПАТ "Кiровоградський механiчний завод" ("Пiдприємство")

засноване у 1965 роцi, як "Завод фiльтруючого Кiзельгура". Публiчне

акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Кiровоградський механiчний завод", створеного згiдно рiшенням регiонального фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi вiд "28" квiтня 1995 року № 372 шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградський механiчний завод" згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Основними видами дiяльностi, якими

займається товариство, є: добування корисних копалин, їх переробка та реалiзацiя, у тому числi фiльтруючого порошку кiзельгур.

Правонасту́пництво - перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Воно може бути універсальним або частковим.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 року - 7 осiб.

Станом на 31 грудня 2013 року такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства:

Акцiонери Пiдприємства: 31.12.2013

%

1 ЗФТ ВАТ "ЦIК" 14,99ВАТ ФIК "Iнфiко" 5,0

ЗВФ "Iнфiко-iнвест" 9,99

Фiзичнi особи 70,02

Всього 100,0

Ця фiнансова звiтнiсть буде затверджена до випуску зборами акцiонерiв.

2. Основа надання iнформацiї

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби".

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

Використання оцiнок та припущень

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Невизначених оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду на пiдприємствi немає.

Функцiональна валюта

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.

Станом на жовтень 2016 року, за даними НБУ в готівковому обігу перебуває 2,8 млрд штук гривневих банкнот загальною вартістю в 310,4 млрд гривень. Таким чином в середньому на одного українця припадає 65 банкнот загальною вартістю в 7205 грн. На першому місці за кількістю в обігу перебуває банкнота номіналом 200 гривень (553,9 млн штук), на другому - 1-гривнева (470,9 млн штук), а третю позицію займає 100 гривень (442,9 млн штук). За номінальною вартістю перше місце займають 500-гривневі банкноти яких в обігу налічується 270,7 млн штук.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

" фiнансовий актив, доступний для продажу;

" дебiторська заборгованiсть;

" фiнансовi зобов'язання.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.

Дебiторська заборгованiсть

Уся дебiторська заборгованiсть пiдприємства визнається як фiнансовi активи та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Згортання фiнансових активiв у пiдприємства вiдсутня.

Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

будiвлi - 5%

машини та обладнання - 6.7%-10%

транспортнi засоби - 20%

iншi - 14 - 25%

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Подальшi витрати.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi основних засобiв витрати на

Щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну визначеному на рiвнi 3 -х рокiв

Оренда

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань..Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються як податки термiн сплати яких не настав. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй. сплачуються в установленi законодавством термiни.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi затвердженi Податковим кодексом України. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має юридичну заборгованiсть внаслiдок минулої подiї та iснує ймовiрнiсть , що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди - так достовiрно оцiнюється сума зобов'язання.

Виплати працiвникам

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг та товарiв вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг та товарiв на дату балансу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Прийняття нових стандартiв.

При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2013 року, у тому числi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi - Звiтi про сукупний дохiд.

4. Дохiд вiд реалiзацiї

2013 2012

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 493 1334

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв

- 36


Всього доходи вiд реалiзацiї 493 1370

5. Собiвартiсть реалiзацiї

2013 2012

Виробничi витрати 92 415

Сировина та витратнi матерiали 202 849

Витрати на персонал 10 12

Амортизацiя 30 127

Всього 334 1403

6. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати

витрати


Iншi операцiйнi доходи 2013 2012

Доходи вiд операцiйної оренди активiв - 76

Iншi доходи 26 239

Всього 26 315

Iншi операцiйнi витрати 2013 2012

Збитки вiд реалiзацiї запасiв 130 378

Всього 130 378

7. Витрати на збут

2013 2012

Витрати на транспорт 20 28

Всього витрати на збут 20 28

8. Адмiнiстративнi витрати

2013 2012

Витрати на персонал 85 46

Утримання основних засобiв 19 105

Витрати на охорону 4 10

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 5 152

Iншi 227 10

Всього адмiнiстративних витрат 340 323

9 . Податок на прибуток

Згiдно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.

Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмiрах:

з 1 сiчня по 31 грудня 2012 року - 21 %;

з 1 сiчня по 31 грудня 2013 року - 19 %;

з 1 сiчня 2014 року - 19 %.

Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток здiйснювалося Товариством вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

10. Прибутки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.

Станом на 31.12.2013 пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для продажу.

11. Нематерiальнi активи

За iсторичною вартiстю Нематерiальнi активи Незавершене будiвництво Всього

31 грудня 2013 року 267 267

Накопичена амортизацiя 253 253

Чиста балансова вартiсть 14 14

12. Основнi засоби

За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Iншi Всього

1 2 3 4 5 6 7

31 грудня 2013 року 2772 645 389 1464 5270

Накопичена амортизацiя

31 грудня 2012року 2464 442 346 782 4034

Нарахування за рiк 43 88 3 7 141

31 грудня 2013 року 2507 530 349 789 4175

Чиста балансова вартiсть

31 грудня 2013 року 265 115 40 675 1095

Станом на 31 грудня 2013 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби вiдсутнi.

13. Запаси

31 грудня 2013

Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 56

Готова продукцiї (за чистою вартiстю реалiзацiї) 147

Всього запаси 203

Станом на 31 грудня 2013 рiк знецiнених запасiв на пiдприємствi невiдбувалось.

14. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2012

Торговельна дебiторська заборгованiсть 81

Розрахунки з бюджетом 650

Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 731

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства з бюджетом не має забезпечення , iнша є поточною. Станом на 31 грудня 2013 р. торговельна дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 81 тис. грн. є реальною.

15. Грошовi кошти

31 грудня 2013

Каса та рахунки в банках, гри. 38

Каса та рахунки в банках, долл. США -

Банкiвськi депозити, грн. -

Всього 38

.16. Статутний капiтал

Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 3212000 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. Станом на 31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 3212000 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi.

17. Короткостроковi забезпечення

31 грудня 2013

Резерв вiдпусток 9

Всього 9


18. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

31 грудня 2013

Торговельна кредиторська заборгованiсть 145

Розрахунки з бюджетом 29

Заробiтна плата та соцiальнi внески 7

Всього кредиторська заборгованiсть 181

19. Умовнi зобов'язання.

Оподаткування

Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках

Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на мiжнародних ринках . Значний спад попиту на кiзельгур - продукцiю заводу вплинув на зупинку виробництва нашого пiдприємства. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Економiчне середовище

Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.

Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

20. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

ПАТ " КМЗ" на сьогоднi не має вiдносин з пов'язаними сторонами.

21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, , цiннi папери,. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.

Основнi ризики включають: ризик лiквiдностi .. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Ризик лiквiдностi

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Рiк що закiнчився

31.12.13 року До 1

мiс-ця Вiд 1-3-х

мiс. Вiд 3-х мiс. до 1 року Вiд 1 до 5

рокiв Бiльше 5

рокiв Всього

Торговельна та iнша кред. заборг. 181 181

Всього 181 181

Управлiння капiталом

Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу.. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.

22. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Найменування Балансова вартiсть Справедлива вартiсть

1 2 3

Торговельна дебiторська заборгованiсть 731 731Грошовi кошти та їх еквiваленти 38 38

Торговельна кредиторська заборгованiсть 181 181

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.

Котування (фр. Cote, англ. Financial quote) - ціна (курс, відсоткова ставка) товару, яку оголошує продавець або покупець і за якою вони згодні зробити купівлю або продаж. Зазвичай мається на увазі відносно швидкомінлива ціна, наприклад, біржова.

Фiнансовi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби.

24. Подiї пiсля Балансу

Подiй пiсля балансу на 31.12.13 року , якi б суттєво вплинули б на результати фiнансової дiяльностi ПАТ " КМЗ" не вiдбувались .


Директор О.А.Гранатова

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фірма "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю , Кіровоградська Філія аудиторської фірми "Респект" в м. Кіровограді

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20651627

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25006 м. Кіровоград, вул. Київська,43;

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0135

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

П

000004

29.01.2013

04.11.2015

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

РЕСПЕКТ


Кіровоградська Філія

Свідоцтво Аудиторської палати України

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "

станом на 31 грудня 2013 року


Акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
"Звіт щодо фінансової звітності"
1.1 Вступний параграф

Ми провели перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД " далі "Підприємство", станом на 31 грудня 2013 року відповідно до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується і здійснюється з метою підтвердження інформації про те, що звіти Підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і скласти за ними висновок про його реальне фінансове становище.

Нормати́в (рос. норматив, англ. standard, norm, нім. Normative n) - показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється що-небудь.

Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність.

Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використані керівництвом Підприємства: оцінка основних засобів, матеріалів, МШП тощо.

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Цю фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ).

Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського висновку.


1.2.Основні відомості про Підприємство

Повна назва емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КІРОВОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД".

Код ЄДРПОУ: 00374485.

Місцезнаходження: 27652, Кіровоградський район, с. Первозванівка, вулиця Шевченка, будинок 2/1

Дата проведення державної реєстрації - 13.04.1993р.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія АОО № 836123

Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію : зміна найменування юридичної особи;

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Кіровогра́дський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Кіровоградської області. Адміністративний центр - місто Кропивницький, хоча сам Кропивницький як місто обласного значення до району не входить.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію - 11.05.2010 р.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію : 1 429 105 0003 000389
Дата внесення змін: 11.05.2010р.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Номер запису 142 91050003000389 Державним Реєстратором Урсатій А.Ю.

Кількість працюючих - 8


Основні види діяльності:

- 23.99 - виробництво неметалевих мінеральних виробів , н.в.і.у.


Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

Видобування трепела 714 23.12.1996 Держкомгеологiя 23.12.2016

Видобуток пiску, суглинкiв 4329 08.08.2007 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища 01.08.

Немета́ли - прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
2021

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами № 3522586601-13 07.07.2008 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України строк дiї лiцензiї 5 рокiв, з 07.07.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
2008 по 07.07.2013

Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних копалень АВ № 470864 12.05.2009 Державна геологiчна служба строк дiї лiцензiї 01.05.2009 по 01.05.2014

Дозвiл на спецiальне водокористування 10895 А/Кiр 05.08.2010 державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Кiровоградськiй областi Строк дії 05.08.2010 по 05.08.2015

Згiдно КВЕД 26.82.0 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв № 317.12.35-26.82.0 27.12.2012 Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Кiрово дiє з 27.12.

Водокористування - юридично обумовлена діяльність, пов'язана з використанням водних ресурсів, використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів).
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
2012 по 27.122.2017 року17

Згiдно КВЕД 26.82.0 Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв № 319.12.35-26.82.0 27.12.2012 Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Кiрово дiє з 27.12.2012 по 27.12.2017 року
Посадові особи Підприємства:

Керівник:

Гранатова Ольга Арсентіївна призначена на посаду з 20 квітня 2010року (Наказ №28-к від 20.04.2010 року у звязку зі зміною назви підприємства)
1.3.Опис незалежної аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Національних стандартів аудиту з урахуванням Міжнародних норм та стандартів, а саме: МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" ,МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитром фінансвову звітність" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", Рішення НКЦПФР №472 від 03.04.

Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) - частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення. Звичайно позначається знаком § із порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
2012 "Про затвердження роз'яснення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360" та інших законодавчих актів.
Облігація (лат. obligatio - зобов'язання; англ. bond - довгострокова, note - короткострокова) - емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


Незалежним аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отриманих достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур незалежний аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалась як аудиторські докази, які необхідні нам для обгрунтування незалежної аудиторської думки.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

Планування та проведення незалежного аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Незалежна аудиторська перевірка включала також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.


Перелік перевірених фінансових звітів:

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Підприємства, у складi що додається, а саме: балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2013р., та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (сукупний дохiд), рух грошових коштiв, власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, (надалi разом - "рiчна фiнансова звiтнiсть").

Цю фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ).

Фінансова звітність складається в національній валюті України - гривні (дані у фінансовій звітності приведені з округленням до тис.грн).


1.4.Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Відповідальність за представлену для перевірки фінансову звітність несе керівництво Підприємства.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.

1.5.Опис відповідальності незалежного аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів незалежної аудиторської перевірки. Ми провели незалежну аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також з врахуванням рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів".

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Регулюва́ння (економі́чне) - державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання незалежної аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
1.6.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Незалежний аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань станом на 01 листопада 2013 року ( наказ №30/3 від 25.10.2013р.

Інвентаризація - перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінка активів та зобов'язань (майно, вкладення підприємства в статутні фонди інших підприємств, розрахунки з дебіторами та кредиторами) підприємства.
Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
), оскільки був призначений після дати її проведення.

Однак, на Підприємстві цю процедуру виконували інвентаризаційні комісії, яким було висловлено довіру згідно до вимог МСА.

В зв'язку з цим незалежний аудитор висловлює умовно-позитивну думку, так як дійшов висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.


1.7. Думка незалежного аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність, в цілому складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи загального призначення, та відображає достовірно фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік , що закінчився на зазначену дату , відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності .


2 "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги"
2.1. Інша допоміжна інформація

Під час незалежного аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Підприємство вперше надало фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності в 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2011 року.

В зв'язку з переходом на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання Підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, Підприємством виданий наказ №1 "Про облікову політику" від 04.01.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
2012 року.


2.2. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів Підприємства вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів Підприємства складає суму 1891 тис.грн. та в порівнянні з його зареєстрованим статутним капіталом має позитивне значення, тому вносити зміни до статуту у відповідності до ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" п.3. Цивільного кодексу України не потрібно.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.


2.3.Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до НКЦБФР разом з фінансовою звітністю

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час проведення незалежного аудиту не встановлено.


2.4.Висловлення думки щодо виконання Підприємством значних правочинів

Підприємство в 2013 році не мало виконання значних правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності).

За даними останньої річної фінансової звітності за 2013 рік вартість активів на початок року складала суму 2339 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню незалежним аудитором , складає 234 тис.грн.

Незалежним аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Підприємством вимог чинного законодавства стосовно виконання значних правочинів.

На підставі наданих для аудиторської перевірки документів аудитор може зробити висновок, що Підприємство дотримувалось вимог чинного законодавства щодо виконання значних правочинів.
2.5. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління Підприємства вимогам зазначеного закону та статуту Підприємства.

Станом на 31 грудня 2013 акціонери, що володіли акціями Підприємства:

Акціонери 31.12.2013

%

ЗФТ ВАТ "Центральна Інвестиційна компанія" 14,9936ВАТ ФІК" Інфіко" 5,0

ЗВФ "Інфіко-інвест" 9,9936

Фізичні особи 70,0128

Всього 100,0


Формування складу органів корпоративного управління Підприємства здійснюється відповідно до розділів 9 статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 24 квітня 2012 року, протокол №1 від 24.04.2012.
Інвестиційна компанія (англ. Investment Company) - компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії. Водночас, у вузькому розумінні, інвестиційна компанія - це фінансовий посередник, що спеціалізується на управлінні довгостроковими вільними грошовими коштами дрібних приватних інвесторів.

Протягом звітного року на підприємстві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори акціонерів - вищій орган;

- Наглядова рада - наглядовий орган;

- Директор - виконавчий орган;

- Ревізійна комісія - контролюючий орган.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 24.04.2012 р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Загальними зборами акціонерів від 24.04.2012р. затверджені Кодекс корпоративного управління, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову радуПоложення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган та посадових осіб.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" .

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту - не рідше одного разу на квартал.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства протягом звітного рогу здійснювався Ревізійною комісією.

На момент здійснення незалежної аудиторської перевірки Ревізійна комісія свою перевірку за результатами фінансово-господарської діяльності Підприємства за 2013 рік завершила.

Наглядова рада Підприємства затвердила зовнішнього незалежного аудитора, а саме - Філію аудиторської фірми "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 20651627, у відповідності до п.12 Статуту (протокол №20 від 16.01.2014р.).

Протягом звітного року змін зовнішнього аудитора не відбувалося. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Підприємства.

Незалежний аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Підприємства, вважає за необхідне зазначити наступне:

- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової

1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Директор ________________ Гранатова Ольга Арсентiївна
  • Головний бухгалтер ________________ з правом одного пiдпису
  • XVI . Текст аудиторського висновку ( звіту )
  • Аудиторська фірма "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю , Кіровоградська Філія аудиторської фірми "Респект" в м. Кіровограді
  • 20651627 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006 м. Кіровоград, вул. Київська,43;
  • Кіровоградський район