Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка9/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.38 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9
документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

- бухгалтерський контроль забезпечую збереження активів Підприємства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль;
За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудитора відповідно до Законом України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що:

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Підприємства відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту;

- наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування;

- система внутрішнього контролю на Підприємстві створена та є адекватною та достатньою.


2.6. Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки незалежним аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", незалежний аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність незалежного аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності".

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.


Незалежним аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Підприємства, які на думку незалежного аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.
Незалежним аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші.
Незалежний аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Підприємства, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Підприємство наражається на зовнішні та внутрішні ризики, Загальну стратегію управління ризиками в Підприємстві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.

Незалежний аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Підприємства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

За станом на 31.12.2013 загальні активи Підприємства в порівнянні з даними на початок 2013 зменшились і складають 2081 тис.грн.

На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог Міжнародних стандартів бухгалтерської обліку.


Облiк нематерiальних активiв.

За пiдсумками проведеної перевiрки встановлено, що облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 38 (МСБО 38) "Нематерiальнi активи" та наказу "Про облiкову полiтику".

Станом на 31.12.13р. на балансi пiдприємства облiковувалися нематерiальнi активи за первiсною вартiстю 267тис.грн., сума накопиченої амортизацiї становить 253тис.грн., залишкова вартiсть становить 14тис.грн. Накопичена амортизацiя складає 95% первiсної вартостi нематерiальних активiв.

Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи зi строкiв їх корисного використання, що визначено в наказi "Про облiкову полiтику".

Незалежний аудитор зазначає про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
Облiк основних засобiв .

Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби".

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковувалися основнi засоби за первiсною вартiстю 5270тис. грн., сума накопиченої амортизацiї основних засобiв становить 4175тис. грн., залишкова вартiсть - 1095тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 79% первiсної вартостi основних засобiв.
Запаси

Облік запасів Підприємством проводиться згідно з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси".

Запаси Підприємства на кінець звітного періоду становлять 203 тис.грн.
Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Найменування 31 грудня 2013

Розрахунки з бюджетом 650

Інша дебіторська заборгованість 81

Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості 731

Дебіторська заборгованість Підприємства на кінець звітного періоду не має забезпечення.

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

Прострочена дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2013 року відсутня.

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості Підприємством в 2013 році не нараховувався.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Безготівкові розрахунки між Підприємством та контрагентами здійснювались через уповноважений банк згідно з договором на розрахунково - касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.
Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.
Ко́ристь - село в Україні, в Корецькому районі Рівненської області. Центр Користівської сільської ради, якій підпорядковане село Новини, яке розміщене на відстані 1 км. Населення - 1 326 осіб.
Безготі́вкові розраху́нки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т. д.

Незалежний аудитор відмічає, що грошові кошти Підприємства в національній валюті складають суму 38 тис.грн.

Забезпечення виплат персоналу

Забезпечення виплат персоналу на Підприємстві включають в себе резерв відпускних та станом на 31.12.2013 року становлять 9 тис.грн.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Найменування 31 грудня 2013

Торговельна кредиторська заборгованість 145

Розрахунки з бюджетом 29

Заробітна плата та соціальні внески 7

Всього кредиторська заборгованість 181

Незалежний аудитор відмічає, що торговельна та інша кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає суму 181 тис.грн.

Власний капітал
Станом на 31.12.2013 загальний розмір власного капіталу Підприємства складає суму 1891 тис.грн., з яких статутний капітал - 803 тис.грн., нерозподілений прибуток - 1088 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капітал Підприємства складається з 3212000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 гривні .

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

Жодна акція Підприємства не належить Державі.

Зменшення власного капіталу відбулось за рахунок одержаного збитку поточного року.


Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Підприємства

За результатами діяльності непокритий збиток Підприємства за звітний період складає 305 тис.грн. , що зумовлено різким зменшенням доходу від реалізації продукції, зменшенням попиту на продукцію Підприємства на фоні загальної кризи в світовій економіці та падінням курсу гривні.

Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.

Підприємство не має валютних позик.

Визнання та оцінка доходів і витрат в бухгалтерському обліку здійснювалися згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а саме МСБО 18, МСБО 23, МСБО 33 та інших.

Доходи і витрати визначалися на підставі принципів нарахування та відповідності, та відображалися в фінансовій звітності періодів, до яких вони належать.

В процесі незалежної аудиторської перевірки, на погляд незалежного аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття Підприємством інформації стосовно доходів, витрат та фінансових результатів згідно МСБО та МСФЗ.

На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз фінансового стану Підприємства за 2013 рік.
Для характеристики фінансового стану Підприємства використано показники платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості та показник рентабельності активів.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,04 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 - 0,5).

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.
Абсолютна ліквідність Підприємства - наявність грошових коштів та їх еквівалентів для погашення пред'явлених зобов'язань.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
В даному випадку товариство на кожну гривню пред'явлених зобов'язань може запропонувати оплату грошовими коштами 0,04 грн.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 5,4 (орієнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів Підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 0,9 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5-1,0) становить:0,1, який характеризує не залежність Підприємства від залучених засобів.

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховувати недоцільно в звязку з отриманим збитком.
За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2013 року нами зроблений висновок про те, що Підприємство має достатній рівень платоспроможності, значення показників фінансової незалежності відповідає оптимальним показникам.

Балáнс бухгáлтерський - форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву.

Припинення діяльності

Підприємство на протязі звітного року не припиняло свою основну діяльність.


Події після дати балансу

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 1.01.2014 до аудиторської перевірки, не відбувалися.


3. "Інші елементи"
Інформація про незалежну аудиторську фірму

- повне найменування юридичної особи: Аудиторська фірма "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю , Кіровоградська Філія аудиторської фірми "Респект" в м. Кіровограді ;

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20971605, код ЄДРПОУ філії 20651627;

- місцезнаходження: 25006 м. Кіровоград, вул. Київська,43;

- реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 №503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994, місце проведення реєстрації - Виконавчий Комітет Одеської Міської Ради, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 15561070002011120.

Оде́са (МФА: [ɔˈdɛsɑ]; до XVI століття - Коцюбіїв, Кочубі́їв, Кочуби́їв, Качубі́їв, Качуби́їв, Качибе́й тощо), до 1795 року - Хаджибе́й (або Аджибе́й, Гаджибе́й) - місто обласного підпорядкування на чорноморському узбережжі України; адміністративний центр Одеської області; культурний, освітньо-науковий, туристичний та торговий осередок країни; найбільший морський торговий порт країни; великий автомобільний та залізничний вузол. За чисельністю населення Одеса є третім у країні містом після столиці держави, Києва, та мегаполісу Харкова (станом на 1 січня 2017 року в Одесі проживало 1 010 783 осіб). В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка промисловості. Також налічується 37 вищих навчальних закладів, шість театрів, вісім кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги:

- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 4 листопада 2015 року.


Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора:

- аудитор Куріленко Л.І. (сертифікат аудитора №006704 (рішення Аудиторської палати України №219/2 від 14.07.2010 року, сертифікат дійсний до 14.07.2015 року).


- Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер Свідоцтва : П 000004 зі строком дії з 29.01.2013р.
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
до 04.11.2015р.

Дата і номер договору на проведення незалежного аудиту

Основні відомості про умови договору:

Згідно з договором № 2 від 29.01.2014 Кіровоградська Філія аудиторської фірми "Респект" провела незалежний аудит фінансової звітності Підприємства станом на 31 грудня 2013 року.

Перевірку проведено вибірковим методом за адресою: с.Первозванівка, вул.Шевченка б.1/2 з 29.01.2014 року по 18.04.2014 року.
Директор

Кіровоградської філії аудиторської фірми "Респект" Куріленко Л.І.

Сертифікат аудитора №006704

18 квітня 2014 рокуУкраїна, м. Кіровоград, вул. Київська,43
1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Коефіцієнт абсолютної