Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Скачати 287.65 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

 

 

 

Помазан Сергiй Борисович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Приазов'є"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00724790

4. Місцезнаходження емітента

87140 Донецька область Волноваський р-н с.Новоселiвка вул. Ленiна, 7

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06279) 25-1-21 (06279) 25-1-68

6. Електронна поштова адреса емітента

priazovie@rambler.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№ Вiдомостi НКЦПФР

 


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці

priazovie.com.ua

в мережі Інтернет 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - iнформацiя про органи управлiння емiтента для акцiонерних товариств не заповнюється згiдно Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 року.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - статутом Товариства не передбачено посаду Корпоративного секретаря. Його функцiї виконує правлiння.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - рейтенгування не проводилося тому, що пiдприємство не є монополiстом, не є стратегичним об'єктом та не має державної частки.

Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Ре́йтингове аге́нтство - або Агентство кредитних рейтингів (англ. CRA) є компанією, яка присвоює кредитні рейтинги емітентам різних видів боргових зобов'язань.

"Iнформацiя про дивiденди" - У звiтньому перiодi дивiденди не нараховувались, у зв'язку з отриманням збитку.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається, так як Пiдприємство не вiдноситься до добувної та переробної галузей.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя за пунктами 18-27 по Товариству не наводиться тому, що:

iпотечних активiв, iпотечних облiгацiї, iпотечного покриття за звiтний перiод у Пiдприємства не виникало;

iнформацiя про сертифiкати ФОН за звiтний перiод вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство їх не випускало.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "Приазов'є"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А00 № 477448

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.2003

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

1327100.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

01.61 

ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ 

01.64 

ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ 

10. Органи управління підприємства

не заповнують емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Промінвестбанк"

2) МФО банку

300012

3) Поточний рахунок

26003619943863

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

емітент не має рахунків у іноземній валюті

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Донецький областi (засновник)

13511245

61024 Харкiвська область м.Харкiв вул.Гуданова, 18

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)0.000000000000

Усього

0.000000000000
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Одноособовий Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "ХАРВІСТ ХОЛДИНГ", м.Маріуполь

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

37546301

4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

28.04.2015 один рік

9) опис Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Членами Наглядової ради не можуть бути Генеральний директор, Голова та (або) члени Ревізійної комісії/Ревізора Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.
Дієзда́тність - це здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.


Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.