Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Сторінка10/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.33 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
швидкої допомоги та iншi автомобiлi спецiального призначення); засоби морського транспорту.
Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.
Морськи́й тра́нспорт - вид водного транспорту. До морського транспорту відноситься будь-яке судно, здатне пересуватися водною поверхнею (морів, океанів і прилеглих акваторій), а також просто перебувати на плаву і виконувати при цьому певні функції, пов'язані з перевезенням, зберіганням, обробкою різних вантажів; перевезенням та обслуговуванням пасажирів.

- Меблi, офiсне обладнання.

Вироби типу столiв, стiльцiв, шаф, килимiв, картин i сейфiв. Факсимiльнi апарати, фотокопiюють машини, текстовi процесори i копiювальнi апарати, а також холодильники, мiкрохвильовi печi, iндивiдуальнi кондицiонери i т.п., використовуванi в адмiнiстративних цiлях.

- Iнформацiйнi системи та електронно-обчислювальнi машини

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та / або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони, мiкрофони i рацiї.

Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.

- Iншi


Основнi засоби, що не увiйшли нi в один iнший клас основних засобiв.
Визнання i постановка на облiк основних засобiв

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв слiд визнавати як актив тiльки в тому випадку, якщо:

- iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; i

- собiвартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена.

Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний як актив, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю.

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає в себе:

- покупну цiну, за вирахуванням торговельних знижок i повернень;

- iмпортнi мита;

- невiдшкодованi податки;

- будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання та приведення у стан, що забезпечує його функцiонування вiдповiдно з намiрами керiвництва Товариства;

- первiсну оцiнку витрат на демонтаж та видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення природних ресурсiв на якiй вiн розташований. Зобов'язання покрити такi витрати може виникнути або при придбаннi даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу в цiлях, не пов'язаних з виробництвом запасiв протягом цього перiоду;

- витрати на позики, якщо об'єкт основних засобiв вiдповiдає визначенню квалiфiкованого активу.

Прикладами прямих витрат є:

- витрати на виплату винагород працiвникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з спорудою або придбанням об'єкта основних засобiв;

- винагороди за юридичну пiдтримку;

- реєстрацiйнi збори;

- витрати на пiдготовку виробничих площ;

- первиннi витрати на доставку та розвантаження;

- витрати на установку;

- вартiсть професiйних послуг, таких як робота архiтекторiв i iнженерiв;

- вартiсть страхування машин та обладнання на час доставки;

Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

- вартiсть пробних запускiв, якi потрiбнi для введення в експлуатацiю.

Вве́дення у храм Пресвято́ї Ді́ви Марії́ - велике християнське богородичне свято. Святкується 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня - за григоріанським.


Вартiсть робiт з технiко-економiчним об'рунтуванням (ТЕО) придбання об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати перiоду, тому що на момент здiйснення даного виду витрат у Товариства вiдсутня абсолютна впевненiсть в тому, що об'єкти основних засобiв, за якими пiдготовлено ТЕО, будуть придбанi. Вiдповiдно, не виконується один з критерiїв визнання витрат активами - ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод.

Один або бiльше об'єктiв основних засобiв можуть бути придбанi в обмiн на не грошовий актив або активи, або на поєднання грошових i не грошових активiв. Собiвартiсть такого об'єкта основних засобiв оцiнюється за справедливою вартiстю, крiм випадкiв, коли:

- операцiя обмiну не має комерцiйного змiсту;

- справедлива вартiсть нi отриманого, нi переданого активу, не пiддається достовiрнiй оцiнцi.

Якщо придбаний об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, то його собiвартiсть оцiнюється за балансовою вартiстю переданого активу.

Об'єкти основних засобiв, отриманi безоплатно, облiковуються за справедливою вартiстю, яка оцiнюється за ринковою вартiстю або за вартiстю аналогiчних активiв, з одночасним вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати Товариства.

Всi основнi засоби, придбанi, отриманi або виробленi своїми силами, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунках капiтального будiвництва та придбання (виготовлення) основних засобiв. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю цi об'єкти переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як необоротнi активи для продажу.

У разi, коли Товариство має об'єкти основних засобiв, що знаходяться в заставi згiдно з дiючими кредитними договорами, балансова вартiсть таких об'єктiв розкривається у фiнансовiй звiтностi.

Витрати, пов'язанi з основними засобами, пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв.

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкта основних засобiв, який вже був визнаний, збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається отримання майбутнiх економiчних вигод, що перевищують спочатку розрахованi нормативнi показники iснуючого об'єкта основних засобiв. Також, з метою дотримання принципу вiдповiдностi доходiв i витрат, капiталiзуватися можуть наступнi витрати на проведення капiтальних ремонтiв, якщо виконуються критерiї капiталiзацiї, наведенi у пунктi "Капiтальний ремонт" Облiкової полiтики.

Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були понесенi.

Пiдприємство подiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на такi види:

- поточний ремонт, утримання i техобслуговування;

- капiтальний ремонт;

- модернiзацiя.

Поточний ремонт, утримання i техобслуговування

Поточний ремонт є основним видом ремонту, спрямованим на пiдтримку працездатностi об'єктiв основних засобiв. Поточний ремонт виконується для забезпечення або вiдновлення працездатностi об'єкта основних засобiв i полягає в замiнi або вiдновленнi окремих його частин.

Витрати на щоденне обслуговування та поточний ремонт основних засобiв включають, в основному, витрати працi i вартiсть витратних матерiалiв, але можуть також включати i вартiсть невеликих частин (компонентiв). Витрати, понесенi в ходi таких ремонтiв, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Витрати на щоденне обслуговування та поточний ремонт у складi балансової вартостi об'єктiв основних засобiв не зiзнаються.

Витрати на утримання i техобслуговування основних засобiв пов'язанi з пiдтриманням об'єкта в справному працездатному станi i не зачiпають процедури ремонту, вiдновлення i замiни. Данi витрати не капiталiзуються i визнаються як витрати перiоду.

Капiтальний ремонт

Товариство визнає у складi балансової вартостi об'єктiв основних засобiв вартiсть капiтального ремонту в разi, якщо така вартiсть складає бiльше 10% балансової вартостi об'єкта, але не менше 10 тис.грн.

Нормативи перiодичностi та тривалостi капiтальних ремонтiв узгоджуються з технiчним персоналом Товариства.

Модернiзацiя

Модернiзацiя об'єкта основних засобiв призводить до:

- пiдвищення продуктивностi об'єкта основних засобiв;

- збiльшення термiну корисної служби такого активу в порiвняннi з термiном, визначеним при первiсному визнаннi такого об'єкта.

Всi витрати, пов'язанi з модернiзацiєю об'єкта основних засобiв, капiталiзуються з одночасним переглядом термiнiв амортизацiї об'єкта основних засобiв.

Подальша оцiнка основних засобiв

Модель облiку за собiвартiстю

Пiсля первiсного визнання в якостi активу об'єкт основних засобiв повинен враховуватися за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Модель переоцiнки

Будучи визнаним в якостi активу, об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається достовiрнiй оцiнцi, пiдлягає облiку за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює його справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки повиннi проводитися з достатньою регулярнiстю, щоб уникнути суттєвої вiдмiнностi балансової вартостi вiд тiєї, яка визначається при використаннi справедливої вартостi на звiтну дату.

Частота проведення переоцiнок залежить вiд змiн у справедливiй вартостi основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, потрiбна подальша переоцiнка. Справедлива вартiсть деяких об'єктiв основних засобiв може бути предметом значних i довiльних коливань, тому вони вимагають щорiчної переоцiнки. Такi частi переоцiнки не має сенсу проводити для об'єктiв основних засобiв, справедлива вартiсть яких змiнюється незначно. Необхiднiсть у переоцiнцi таких об'єктiв може виникати один раз на 3-5 рокiв.

Усi суттєвi переоцiнки у Товариствi виробляються iз залученням зовнiшнього незалежного оцiнювача. Якщо проводиться переоцiнка окремого об'єкта основних засобiв, то переоцiнцi пiдлягає i вся група основних засобiв, до якої належить цей актив.

Коли балансова вартiсть активу збiльшується в результатi переоцiнки, то це збiльшення вiдображається у власному капiталi Товариства як дооцiнка активу (компонент iнших сукупних доходiв). Однак, якщо ранiше даний об'єкт був знижений в цiнi (був показаний збиток), то спочатку вiдображається дохiд у розмiрi попереднiх уцiнок, i тiльки при перевищеннi таких уцiнок залишок вiдображається як дооцiнка у власному капiталi Товариства.

Коли балансова вартiсть активу в результатi переоцiнки зменшується, то це зменшення визнається як витрати поточного перiоду у складi тих же статей витрат, що i амортизацiя такого активу. Однак якщо актив ранiше був до оцiнений, i вiдповiдна сума була вiдображена як дооцiнка у власному капiталi Товариства, то спочатку зменшується сума дооцiнки активу (компонент iнших сукупних доходiв), а потiм залишок вiдноситься на витрати поточного перiоду до складу тих же статей витрат, що i амортизацiя такого активу.

При переоцiнцi основних засобiв Товариство зменшує собiвартiсть об'єкта основних засобiв на суму накопиченого зносу i проводить переоцiнку чистої балансової вартостi до справедливої (ринкової) вартостi основного засобу.

Визнаний в капiталi резерв переоцiнки щомiсячно амортизується. Суми амортизацiї резерву переоцiнки вiдносяться на нерозподiлений прибуток одночасно з нарахуванням амортизацiї на об'єкт основних засобiв. Амортизацiя резерву переоцiнки нараховується протягом строку корисного використання, встановленого для об'єкта основних засобiв. При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв резерв переоцiнки, вiдноситься до такого об'єкта, списується на нерозподiлений прибуток.

Облiк знецiнення основних засобiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнюється наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу.

При оцiнцi наявностi таких факторiв розглядаються наступнi внутрiшнi i зовнiшнi ознаки зменшення корисностi.

Зовнiшнi ознаки:

- протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилася на iстотно бiльш значну величину, нiж можна було очiкувати пiсля часу або при нормальному використаннi.

- суттєвi змiни, що мали негативнi наслiдки для Товариства, вiдбулися протягом перiоду або очiкуються в найближчому майбутньому в технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умовах, в яких працює Товариство, чи на ринку, для якого призначений актив.

- протягом перiоду iстотно збiльшилися ринковi процентнi ставки або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй, i цi збiльшення, ймовiрно, вплинуть на ставку дисконту, яка використовується при розрахунку цiнностi використання активу, та суттєво зменшать суму вiдшкодовувань.

- балансова вартiсть чистих активiв Товариства бiльше, нiж її ринкова капiталiзацiя;

Внутрiшнi ознаки:

- є докази морального старiння або фiзичного старiння активу;

Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.

- суттєвi змiни, що мали негативнi наслiдки для Товариства, вiдбулися протягом перiоду або очiкуються в найближчому майбутньому щодо поточного або передбачуваного використання активу. До числа таких змiн вiдносяться: простий активу, плани припинення або реструктуризацiї дiяльностi, в якiй використовується актив, плани реалiзацiї активу до настання ранiше передбаченiй дати вибуття, а також переоцiнка строку корисної служби активу з граничного в невизначений.

- внутрiшня звiтнiсть вказує на те, що поточнi або майбутнi результати використання активу гiрше, нiж передбачалося;

У разi виявлення будь-якого такого ознаки Товариство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу.

Амортизацiя основних засобiв

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно з термiнами корисного використання, встановленим технiчним персоналом Товариства. Використання прямолiнiйного методу передбачає, що економiчнi вигоди вiд використання основного кошти розподiляються рiвномiрно в кожен перiод нарахування амортизацiї.

Для груп основних засобiв встановлено такi граничнi термiни амортизацiї:

- Земельнi дiлянки - не амортизуються;

- Будинки та споруди - 15 - 50 рокiв;

- Машини та обладнання - 5 - 25 рокiв;

- Передавальнi пристрої та механiзми - 10 - 25 рокiв;

- Транспортнi засоби - 5 - 15 рокiв;

- Iншi основнi засоби - 2 - 15 рокiв;

- Малоцiннi основнi засоби - повнiстю амортизуються при введеннi в експлуатацiю.

Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю.

Прибудови або значнi ремонти будiвель i споруд (включаючи значне змiна обсягу або функцiональностi) амортизуються виходячи з таких принципiв:

- новi корпуси або добудови, якщо вони вiдокремленi вiд старiших будiвель, амортизуються окремо, вiдповiдно до зазначених вище термiнiв амортизацiї;

- капiтальнi ремонти та реконструкцiї базового будови амортизуються протягом залишкового термiну служби базового будови.

Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основного засобу вiдрiзняється вiд загального термiну корисного використання цього необоротного активу, такi компоненти видiляються в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальним термiном служби.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Склад компонентiв основних засобiв та iндивiдуальнi термiни корисної служби по кожному компоненту визначається технiчним персоналом Товариства в момент придбання (модернiзацiї) об'єкта основного засобу.

Всi компоненти основного засобу вiдображаються у складi тiєї групи основних засобiв, у якiй вiдбивається i вiдповiдний основний об'єкт основних засобiв.

Нарахована амортизацiя включається до складу витрат (собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати) залежно вiд того, для яких цiлей використовуються об'єкти основних засобiв. У тому випадку, якщо немає можливостi однозначно визначити, по якому виду дiяльностi використовувалися необоротнi активи - витрати по амортизацiї вiдносяться на загальновиробничi витрати.

Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту введення в експлуатацiю.

На землю амортизацiя не нараховується.

Амортизацiя по тваринам (довгострокових бiологiчних активiв) в облiку не нараховується, оскiльки проводиться регулярна переоцiнка бiологiчних активiв (пункт 4 "Сiльськогосподарська дiяльнiсть, бiологiчнi активи i сiльськогосподарська продукцiя").

Припинення визнання.

Товариство припиняє визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:

- по вибуттi;

- коли вiд його експлуатацiї або вибуття не очiкується якихось майбутнiх економiчних вигод.

Прибуток або збиток, що виникають у зв'язку з припиненням визнання об'єкта основних засобiв, в обов'язковому порядку повиннi включатися в прибуток або збиток у перiодi, коли було припинено визнання такого об'єкта активом (якщо операцiя з вибуття не є продажем зi зворотною орендою). Забороняється класифiкувати дохiд вiд припинення визнання об'єктiв основних засобiв в якостi виручки в звiтi про фiнансовi результати.

Прибуток або збиток, що виникають у зв'язку з припиненням визнання об'єкта основних засобiв, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття, якщо такi є, включаючи вартiсть запасних частин i брухту, отриманих вiд демонтажу основного засобу, та балансовою вартiстю даного об'єкта.

При ухваленнi рiшення про продаж об'єкта основних засобiв, вiн класифiкується як необоротний актив, призначений для продажу.

Сiльськогосподарська дiяльнiсть, бiологiчнi активи i сiльськогосподарська продукцiя.

Визнання i оцiнка

Товариство визнає бiологiчнi активи або сiльськогосподарську продукцiю, коли вона:

- контролює даний актив у результатi минулих подiй;

- iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод вiд даного активу;

- справедливу вартiсть або собiвартiсть активу можна достовiрно визначити.

Бiологiчнi активи оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням очiкуваних витрат на продаж i загальними витратами на виробництво, необхiдними для доведення бiологiчного активу до продажного стану, на кожну дату балансу. Рiзниця мiж справедливою вартiстю за вирахуванням очiкуваних витрат на продаж i загальними витратами на виробництво, а також результат змiни справедливої вартостi бiологiчних активiв за вирахуванням витрат на продаж, розподiляється на бiологiчнi активи станом на кожну дату балансу як коригування їх справедливої вартостi i вiдображається в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд у складi статтi "Чиста змiна справедливої вартостi сiльськогосподарської продукцiї та бiологiчних активiв".

Сiльськогосподарська продукцiя при її первiсному визнаннi оцiнюється за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Прибуток або збиток, що виникають вiд первiсного визнання сiльськогосподарської продукцiї за справедливою вартiстю, за вирахуванням очiкуваних витрат на продаж, визнається у статтi "Чиста змiна справедливої вартостi сiльськогосподарської продукцiї та бiологiчних активiв" у складi консолiдованого звiту про сукупний дохiд.

Сiльськогосподарську продукцiю пiсля її первiсного визнання оцiнюють та вiдображають вiдповiдно до пункту 6 "Запаси" Облiкової полiтики. Отримана в результатi вимiрювання справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж величина є собiвартiстю на ту дату, коли починає застосовуватися пункт 6 "Запаси" Облiкової полiтики.

Якщо для бiологiчного активу або сiльськогосподарської продукцiї в їх поточному станi i мiсцеположення iснує активний ринок, то цiни на такому ринку є прийнятною основою для визначення справедливої вартостi даного активу.

За наявностi кiлькох активних ринкiв бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї їх оцiнка 'рунтується на даних того ринку, на якому пiдприємство передбачає продавати бiологiчнi активи та / або сiльськогосподарську продукцiю, а цiна є найвищою.

Зважаючи на вiдсутнiсть публiчної iнформацiї про ринковi цiни на посiви в полях, справедлива вартiсть таких бiологiчних активiв визначається на кожну звiтну дату виходячи з грошових потокiв, очiкуваних вiд продажу врожаю культур, зменшених на величину очiкуваних витрат на протязi залишився перiоду трансформацiї, дисконтованих пiд поточну ринкову ставку. Така справедлива вартiсть 'рунтується на наступних припущеннях:

- очiкувана врожайнiсть 'рунтується на врожайностi попереднього року, скориговану з урахуванням поточних погодних умов;

- ринковi цiни на зерно визначаються на пiдставi зовнiшнiх достовiрних джерел;

- витрати на вирощування та виробництво прогнозуються на основi фактичної iсторичної iнформацiї;

- ставка дисконтування розраховується як середньозважена процентна ставка за залученими позиками Товариства.

Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.

Процес визначення справедливої вартостi бiологiчного активу або сiльськогосподарської продукцiї можна полегшити шляхом угруповання бiологiчних активiв або сiльськогосподарської продукцiї вiдповiдно до їх основними характеристиками, наприклад, за вiком або якостi.

Угрупо́вання - комплекс видів живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми.
Пiдприємство вибирає основнi характеристики виходячи з тих, якi використовуються на ринку в якостi основи для встановлення цiн.

Бiологiчнi активи не амортизуються.

Нематерiальнi активи.

Класифiкацiя

Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляються наступнi групи нематерiальних активiв:

- права;


- торговi марки;

- лiцензiї на видобуток;

- програмне забезпечення та лiцензiї на програми;

- органiзацiя торгiвлi (список клiєнтiв, торговi представники, методологiя збуту);

- iншi нематерiальнi активи;

- гудвiл.

Визнання i оцiнка нематерiальних активiв (за винятком гудвiлу).

Об'єкт може бути визнаний як нематерiального активу в разi, якщо такий об'єкт вiдповiдає:

- визначенню нематерiального активу;

- наступним критерiям визнання:

* iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним активом майбутнi економiчнi вигоди; i

* собiвартiсть даного активу може бути достовiрна оцiнена.

Нематерiальний актив спочатку оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунку капiтальних iнвестицiй у придбання (створення) нематерiальних активiв. Пiсля початку їх фактичного використання нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.

Собiвартiсть нематерiального активу при його покупцi включає:

- покупну цiну, за вирахуванням торговельних знижок;

- iмпортнi мита;

- невiдшкодованi податки;

- витрати на винагороди працiвникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу в його робочий стан;

- витрати на оплату професiйних послуг, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу в його робочий стан;

- витрати на перевiрку належної роботи активу.

У разi, коли нематерiальнi активи придбанi в обмiн на не грошовi активи, або на комбiнацiю грошових i не грошових активiв, їх собiвартiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, за винятком випадкiв, коли операцiя обмiну не має комерцiйного змiсту, або справедлива вартiсть та отриманого, i переданого активу не пiддається достовiрнiй оцiнцi. Якщо придбаний актив не можна оцiнити за справедливою вартiстю, його собiвартiсть визначається за балансовою вартiстю переданого активу.

При визначеннi собiвартостi нематерiального активу, створеного Товариством, всi витрати, понесенi при його створеннi, розподiляються на:

- витрати стадiї дослiдження;

- витрати стадiї розробки.

До дослiдницької дiяльностi вiдноситься:

- дiяльнiсть, спрямована на одержання нових знань;

- пошук, оцiнка та остаточний вiдбiр результатiв дослiдження або iнших знань;

- пошук альтернативних матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг;

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

- формулювання, проектування, оцiнка та остаточний вiдбiр можливих альтернатив для нових або вдосконалених матерiалiв, пристроїв, продуктiв, процесiв, систем або послуг.

Вартiсть нематерiального активу, створеного Товариством, включає всi витрати на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання за призначенням, у тому числi:

- витрати на матерiали i послуги, використанi при створеннi нематерiального активу;

- витрати на оплату працi персоналу, безпосередньо задiяного у створеннi нематерiального активу;

- будь-якi витрати, що мають безпосереднє вiдношення до нематерiального активу, такi як мито за реєстрацiю юридичного права i амортизацiя патентiв i лiцензiй, якi використовуються для створення нематерiального активу.

Статтi, зазначенi нижче, не є елементами вартостi нематерiального активу, створеного Товариством:

- збутовi, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати, якщо тiльки цi витрати не мають безпосереднього вiдношення до пiдготовки активу до використання;

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

- витрати на навчання персоналу у зв'язку з передбачуваною експлуатацiєю активу.

Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, виробленi пiсля його купiвлi або створення, визнаються Товариством в якостi витрат у перiодi їх виникнення, за винятком тих випадкiв, коли:

- цi витрати збiльшують майбутнi економiчнi вигоди вiд використання нематерiального активу понад спочатку певних;

- цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

При дотриманнi зазначених вище умов наступнi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, включаються у вартiсть вiдповiдного нематерiального активу.

Подальша оцiнка нематерiальних активiв.

Пiсля первiсного визнання в якостi активу, нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Амортизацiя нематерiальних активiв (за винятком гудвiлу).

Товариство повинно визначити, чи є термiн корисної служби активу обмеженим або необмеженим, i, в першому випадку встановити тривалiсть або кiлькiсть одиниць виробництва або аналогiчних одиниць, що складають цей термiн. Товариство розглядає нематерiальний актив як такий, що має необмежений термiн корисної служби, якщо аналiз всiх вiдповiдних факторiв вказує на вiдсутнiсть передбачуваної межi у перiодi, протягом якого, як очiкується, даний актив буде генерувати чистi надходження грошових коштiв в Товариство.

Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженим строком корисної служби нараховується щомiсячно. Термiн корисної служби нематерiальних активiв може обмежуватися термiном служби, визначеним умовами контракту з придбання або використання нематерiального активу, судженнями фахiвця (наприклад, системного адмiнiстратора для програмного забезпечення) або максимального строку, встановленого законодавством.

Судження - форма мислення, в якій стверджується або заперечується певна інформація про предмети, їх властивості або стосунки; висловлювання, яке стверджує істинність або хибність предмету або ознаки в традиційній логіці, а в трьохзначних логіках може вказувати і на його невизначеність (наприклад, судження про майбутнє).

Для амортизацiї нематерiальних активiв використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом термiну їх корисної служби. Амортизацiйнi вiдрахування за кожний перiод визнаються витратою, крiм випадкiв, коли вони включаються до балансової вартостi iншого активу. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби приймається рiвною нулю.

Нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби не пiдлягає амортизацiї.

Товариство тестує нематерiальний актив з необмеженим термiном корисної служби на предмет знецiнення шляхом спiвставлення вартостi вiдшкодування з його балансовою вартiстю:

- на щорiчнiй основi; i

- завжди при наявностi ознаки можливого зменшення корисностi нематерiального активу.

Гудвiл, який знаходиться на балансi Товариства, не амортизується. Замiсть цього в кожному перiодi проводиться його тестування на знецiнення.

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Внутрiшньо створений гудвiл не пiдлягає визнанню як актив.

Знецiнення нематерiальних активiв (за винятком гудвiлу).

На кожну дату складання балансу Товариство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення нематерiального активу. Прикладами таких ознак можуть бути:

- зменшення ринкової вартостi активу;

- iстотнi змiни технологiчних, ринкових, економiчних або юридичних умов, якi повиннi позначитися на становищi Товариства;

- збiльшення ринкової процентної ставки або змiну iнших ринкових показникiв, що впливають на прибутковiсть Товариства.

У разi виявлення будь-якої такої Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування нематерiального активу.

Якщо немає пiдстав вважати, що вигоди вiд використання нематерiального активу перевищують вартiсть його реалiзацiї, то сумою очiкуваного вiдшкодування активу вважається вартiсть його реалiзацiї (i навпаки).

У випадку складнощiв у визначеннi вартостi реалiзацiї, очiкуваного вiдшкодування активу може вважатися вигода вiд його використання, певна як дисконтований потiк грошових коштiв, очiкуваних в результатi використання i подальшого вибуття активу.

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування нематерiального активу менше, нiж його балансова вартiсть, балансова вартiсть повинна бути зменшена до суми вiдшкодування. Це зменшення є збитком вiд зменшення корисностi.

Збиток вiд знецiнення негайно визнається як витрати перiоду, при цьому величина амортизацiйних витрат коригується в майбутнiх перiодах для рiвномiрного розподiлу змiненої балансової вартостi нематерiального активу, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi (якщо така є), на систематичнiй основi протягом строку корисної служби, що залишився.

Списання та вибуття нематерiальних активiв.

Визнання нематерiального активу припиняється (нематерiальний актив списується з балансу) у разi його вибуття або тодi, коли бiльше не очiкується отримання вiд цього активу будь-яких економiчних вигод.

Фiнансовий результат, що виникає при списаннi або вибуттi, визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями при продажу та балансовою вартiстю нематерiального активу.

Амортизацiя нематерiального активу з обмеженим термiном корисної служби не припиняється при припиненнi використання даного активу, крiм випадкiв, коли такий актив повнiстю амортизований або класифiкований як необоротний актив, призначений для продажу (або включений до групи вибуття, класифiкованої як утримувана для продажу).

Запаси


Загальнi принципи облiку та класифiкацiя

Запаси класифiкуються за такими групами:

- Основна сировина та матерiали;

- Допомiжна сировина та матерiали;

- Незавершене виробництво.

- Запаснi частини;

- Будiвельнi матерiали;

- Готова продукцiя;

- напiвфабрикати i товари для перепродажу. Товари у формi матерiальних цiнностей, придбанi (отриманi) у третiх сторiн, що утримуються з метою їх подальшого продажу.

Облiковi данi по запасах приводяться у вiдповiднiсть з результатами проведених iнвентаризацiй. Рiзниця мiж кiлькiстю запасiв згiдно з облiковими даними i кiлькiстю, визначеному за результатами iнвентаризацiї, вiдображається у складi iнших операцiйних доходiв або iнших операцiйних витрат.

Визнання запасiв

Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому i:

- iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому;

- їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.

Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей є момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням запасами.

Поточне мiсцезнаходження запасiв на дату складання звiтностi не є визначальним фактором для Товариства при визнаннi запасiв i вiднесення їх до активiв. Товариство визнає активами придбанi запаси на пiдставi переходу права власностi або передачi майнових ризикiв, навiть якщо такi запаси фiзично не доставленi на пiдприємство.

У разi, коли Товариства має запаси, що знаходяться в заставi згiдно з дiючими кредитними договорами, балансова вартiсть цих запасiв розкривається у фiнансовiй звiтностi окремо.

Оцiнка запасiв

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин:

- собiвартостi;

- чистою цiною продажу.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їхнього справжнього розмiщення i стану.

У собiвартiсть придбання запасiв включаються такi витрати:

- суми, якi оплачуються згiдно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих податкiв;

- суми митних зборiв при ввезеннi;

- суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;

- транспортно-заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх використання, включаючи витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;

- iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до стану, придатного для використання у запланованих цiлях.

Торговельнi та iншi знижки вираховуються при визначеннi собiвартостi придбаних запасiв.

У вартiсть придбаних запасiв не включаються витрати на проведення ринкових дослiджень, з пошуку та вiдбору постачальника, на залучення консультантiв тощо, вони вiдносяться на адмiнiстративнi або витрати на збут.

Собiвартiсть запасiв, вироблених Товариством, включає витрати, пов'язанi безпосередньо з виробленими одиницями, а саме:

- прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв, iнших виробничих матерiалiв);

- прямi витрати на оплату працi (заробiтна плата та iншi платежi працiвникам, зайнятим на виробництвi продукцiї);

- iншi прямi витрати (всi iншi витрати, якi можуть бути вiднесенi на конкретний об'єкт витрат: амортизацiя обладнання, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землi, на якiй знаходяться виробничi примiщення, i т.п.);

- змiннi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються пропорцiйно змiнi обсягiв виробництва: допомiжнi матерiали, зарплата обслуговуючих працiвникiв);

- постiйнi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi залишаються постiйними при змiнi обсягiв виробництва, такi як знос i обслуговування загальновиробничих примiщень та обладнання, амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого призначення) у сумi, розподiленої на витрати виробництва.

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на витрати виробництва конкретної одиницi продукцiї з використанням бази розподiлу, розрахованої на основi нормальної потужностi пiдприємства.

У якостi бази розподiлу використовувати прямi витрати.

При облiку запасiв у їх вартiсть включаються iншi витрати, якщо вони пов'язанi з приведенням цих запасiв у стан, придатний для використання в належних цiлях.

Витрати, якi не включаються у вартiсть запасiв i вiдносяться на витрати у перiодi їх виникнення:

- значно перевищують нормативи суми вiдходiв матерiалiв та iнших матерiальних цiнностей;

- витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не передбачено технологiчним процесом виробництва продукцiї;

Складування - це дії з утримання матеріальних цінностей на складі. Належить до логістичної підсистеми зберігання, яке є ширшим поняттям, оскільки охоплює інші операції з переробки товарів на складах: розвантаження, приймання, сортування, постановка на власне зберіганні, виймання, комплектація, очікування (вистойка), завантаження (логістичне), документальне оформлення всіх операцій.

- адмiнiстративнi витрати та витрати на збут;

- витрати за кредитами (вiдсотки), отриманими для придбання запасiв.

Метод оцiнки запасiв при вибуттi

Товариство при вибуттi запасiв використовує метод середньозваженої вартостi. Метод застосовується окремо для кожної сукупностi взятих на облiк запасiв, однакових за призначенням i споживчими характеристиками.

Облiк знецiнення запасiв

Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також не може бути вiдшкодована, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.

У цих випадках Товариство здiйснює знецiнення нелiквiдних, неходових i застарiлих запасiв до чистої цiни продажу на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв вiдображається як нарахування резерву на товарно-матерiальнi запаси.

Знецiнення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуацiї, коли запаси вiдносяться до одного i того ж асортименту виробiв, що мають одне i те ж призначення, i якi практично не можуть бути оцiненi окремо вiд iнших статей, можливе проведення знецiнення за згрупованим статтями.

Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.

Знецiнення запасiв проводиться регулярно в кожному звiтному перiодi. У разi, якщо обставини, що викликали уцiнку запасiв нижче собiвартостi, бiльше не iснують, запаси дооцiнюють, але не вище колишньої собiвартостi.

Для визначення резерву пiд знецiнення запасiв використовується метод, заснований на аналiзi фiзичного стану запасiв. Вiн полягає в органiзацiї фiзичного обстеження цих запасiв з метою виявлення конкретних видiв запасiв, якi фактично застарiли i не можуть бути використанi. Фiзичне обстеження запасiв здiйснюється не рiдше одного разу на рiк пiд час рiчної iнвентаризацiї.

Резерв нараховується на повну вартiсть, за вирахуванням вартостi брухту, якщо запаси є металовмiсними.

Суму резерву на знецiнення запасiв вiдносять на витрати звiтного перiоду до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї.

Якщо в наступних перiодах чиста вартiсть реалiзацiї запасiв стає вищою їх балансової вартостi, то вiдносно залишкiв запасiв на наступну дату балансу необхiдно вiдобразити вiдновлення їх вартостi за рахунок зменшення видаткiв за запасами у звiтному перiодi на суму, що не перевищує визнаний ранiше збиток вiд знецiнення таких запасiв .

Доходи


Визнання i класифiкацiя доходу

Дохiд визнається одночасно iз збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв власникiв/акцiонерiв Товариства) за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена.

Доходи класифiкуються за такими групами:

1. Виручка:

- вiд реалiзацiї продукцiї - основна дiяльнiсть;

- вiд реалiзацiї товарiв для перепродажу - основна дiяльнiсть;

- вiд реалiзацiї послуг - основна дiяльнiсть.

2. Фiнансовi доходи:

- Дохiд вiд виникнення зобов'язань, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю;

- Умовнi процентнi доходи при дисконтуваннi фiнансових активiв;

- Доходи вiд дострокового погашення активiв;

- Доходи вiд операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами (деривативами);

- Прибуток вiд курсових рiзниць, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю;

- Банкiвськi процентнi доходи;

- Iншi процентнi доходи;

- Iншi фiнансовi доходи.

3. Iншi операцiйнi доходи:

- Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв (крiм готової продукцiї i товарiв);

- Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнструментiв;

- Доходи вiд реалiзацiї товарiв для перепродажу - не основна дiяльнiсть;

- Доходи вiд реалiзацiї послуг - не основна дiяльнiсть;

- Дивiденди отриманi;

- Отриманi штрафи пенi неустойки;

- Надлишки запасiв, виявленi пiд час iнвентаризацiї;

- Доходи вiд курсових рiзниць, пов'язаних з операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi;

- Дохiд по роялтi;

- Iншi доходи.

Не визнаються доходами такi надходження:

- сума акцизiв, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету i позабюджетнi фонди;

- суми надходжень за договорами комiсiй, агентськими та iншим аналогiчним договорами на рахунок комiсiонера, принципала тощо;

- сума попередньої оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

- сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, що передбачено вiдповiдним договором;

- надходження, що належать iншим особам;

- надходження вiд розмiщення цiнних паперiв.

Виручка вiд продажу товарiв (робiт, послуг) визнається Товариством коли задовольняються всi перерахованi умови:

- Товариство передало покупцевi значнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами;

- Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, i не контролює проданi товари;

- сума виручки може бути достовiрно оцiнена;

- iмовiрно, що економiчнi вигоди, пов'язанi з угодою, перейдуть до Товариства;

- стадiя завершеностi операцiї з продажу робiт i послуг станом на звiтну дату може бути достовiрно оцiнена;

- витрати, понесенi при реалiзацiї угоди, i витрати, необхiднi для її завершення, можуть бути достовiрно визначенi.

Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн подiбною за призначенням продукцiєю (товарами, роботами, послугами та iншими активами) з однаковою справедливої вартiстю.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат такої операцiї.

Результат операцiї з надання послуг може бути достовiрно визначений за наявностi всiх наведених нижче умов:

- можливiсть достовiрної оцiнки суми доходу;

- ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд надання послуг;

- можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi наданих послуг на дату балансу;

- можливiсть достовiрної оцiнки витрат, здiйснених при наданнi послуг та необхiдних для їх завершення.

Оцiнка ступеня завершеностi операцiй з надання послуг проводиться:

- шляхом вивчення виконаної роботи;

- визначенням частки послуг, наданих на певну дату, до загального обсягу послуг, якi мають бути наданi;

- визначенням частки витрат, якi несе пiдприємство у зв'язку з наданням послуг, до загальної очiкуваної суми витрат, якi планується понести при наданнi таких послуг. Сума витрат, здiйснених на певну дату, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають обсяг наданих послуг на цю дату.

Якщо послуги включають виконання невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за певний перiод часу, то дохiд визначається шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв, коли iнший метод краще визначає ступiнь завершеностi надання послуг).

Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений, то вiн вiдображається в бухгалтерському облiку в розмiрi вiдшкодовуються витрат.

Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений i не iснує iмовiрностi вiдшкодування понесених витрат, то дохiд не визнається, а понесенi витрати визнаються витратами поточного перiоду. Якщо надалi виникне можливiсть достовiрно визначити суму доходу, то дохiд визнається в сумi такої оцiнки.

Визначений дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами пiдприємства в звiтi про фiнансовi результати.

Цiльове фiнансування не визнається доходом доти, поки не iснує пiдтвердження того, що воно було отримано i Товариство виконує умови цього фiнансування. Отримане фiнансування визнається доходом протягом тих перiодiв, в яких були понесенi витрати, пов'язанi з виконанням умов цiльового фiнансування.

Дохiд, який виник в результатi використання активiв пiдприємств iншими сторонами, визнається у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв, якщо:

- ймовiрно отримання економiчних вигод, пов'язаних з такою операцiєю;

- дохiд може бути достовiрно оцiнений.

Такий дохiд визнається в наступному порядку:

- проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, методом ефективної ставки вiдсотка виходячи з бази їх нарахування та строку використання вiдповiдних активiв;

- роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдного договору;

- дивiденди визнаються у перiодi виникнення права на їх отримання.

Оцiнка доходiв

Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. У бiльшостi випадкiв вiдшкодування надається у формi грошових коштiв або їх еквiвалентiв, а сума виручки - це отримана або очiкувана до одержання сума грошових коштiв або їх еквiвалентiв.

У разi вiдстрочення надходження грошових коштiв або їх еквiвалентiв, справедлива вартiсть зустрiчного надання може бути менше отриманої або очiкуваної до отримання номiнальної суми грошових коштiв (у разi надання покупцевi безвiдсоткового кредиту або прийняття вiд нього векселi до отримання з процентною ставкою нижче ринкової). У тому випадку, коли договiр фактично являє собою фiнансову операцiю, справедлива вартiсть зустрiчного надання визначається дисконтуванням усiх майбутнiх надходжень за допомогою ринкової процентної ставки.

У разi вiдстрочення платежу:

- Доходи визнаються за справедливою вартiстю проданої продукцiї (товарiв, робiт, послуг та iншi активiв);

- Рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, якi будуть отриманi за продукцiю визнається як процентного доходу протягом строку вiдстрочки платежу.

Сума доходiв за бартерними контрактами визначається за справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг, якi отриманi або будуть отриманi пiдприємством, зменшеною або збiльшеною на суму переданих або отриманих грошових коштiв або їх еквiвалентiв.

Ба́ртер (міна) - прямий безгрошовий обмін товарами або послугами. Здійснюється за єдиним договором, в якому з метою еквівалентності обміну, для визначення розміру страхових сум, оцінки претензій, нарахування санкцій фіксується сума договору.

Якщо справедлива вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi або будуть отриманi за бартерними контрактами, достовiрно визначити неможливо, то дохiд визнається за справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг, якi переданi за цим бартерним контрактом, скоригованої на суму грошових коштiв або їх еквiвалентiв, пiдлягають оплатi.

Облiк доходiв за комiсiйними продажам

Облiк доходiв за комiсiйними продажам здiйснюється на пiдставi договорiв комiсiї або доручення, а також агентських угод.

Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.

Суми, отриманi комiсiонером за комiсiйним продажам на користь комiтента, не є виручкою. Виручкою для комiсiонера є сума комiсiйної винагороди, отриманої вiд комiтента пiсля здiйснення угоди. Дана виручка визнається в момент, передбачений договором комiсiї незалежно вiд того чи вiдбулося перерахування коштiв або нi.

Товариство, що дiє в якостi комiтента при здiйсненнi операцiй з продажу готової продукцiї / товарiв, визнає дохiд у момент передачi покупцевi ризикiв, пов'язаних з готовою продукцiєю / товарами, незалежно вiд того, в якому перiодi отримано звiт комiсiонера про вчиненi вiд iменi Товариства вищевказаних операцiях.

Комiтент робить дiї, необхiднi для своєчасного отримання звiтiв комiсiонера та iнших пiдтвердних операцiю документiв.

Витрати

Визнання витрат

Витрати визнаються при виконаннi таких умов:

- сума витрати може бути достовiрно оцiнена;

- якщо виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.

Витрати визнаються Товариством у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати грошових коштiв або iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.

Витрати приймаються до облiку в сумi, що дорiвнює величинi проведеної оплати в грошовiй чи iншiй формi або величинi визнаної кредиторської заборгованостi. Величина оплати або кредиторської заборгованостi визначається виходячи з договiрної цiни та iнших умов, узгоджених постачальником i покупцем у договорi купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг.

Якщо цiна не може бути встановлена з умов договору та / або оплата проводиться не грошовими засобами, то витрати оцiнюються за справедливою вартiстю.

У разi здiйснення оплати на умовах вiдстрочення платежу, витрати спочатку визнаються за дисконтованою вартiстю очiкуваних грошових платежiв. Рiзниця мiж даною величиною i реальними виплатами визнається як фiнансовий витрата протягом перiоду погашення вiдповiдної заборгованостi.

Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:

- платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на користь комiтента, принципала тощо;

- попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг;

- iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, якi не вiдповiдають вищевказаним ознаками визнання витрат;

- витрати, якi вiдображаються як зменшення власного капiталу.

Класифiкацiя витрат

Товариство для цiлей бухгалтерського облiку та вiдображення у фiнансовiй звiтностi приймає наступну первинну класифiкацiю "за призначенням витрат" (за функцiєю):

- Собiвартiсть реалiзацiї;

- Адмiнiстративнi витрати;

- Витрати на збут;

- Фiнансовi витрати;

- Iншi операцiйнi витрати.

У рамках кожного виду даної класифiкацiї iснують пiдкласи, якi подiляють елементи "за характером витрат" (за елементами).

Основними елементами витрат є:

- сировина та матерiали;

- заробiтна плата;

- податки на заробiтну плату;

- витрати на додаткове пенсiйне забезпечення та iншi виплати працiвникам;

- витрати на створення резерву вiдпусток;

- амортизацiя;

- ремонти та утримання основних засобiв;

- знецiнення основних засобiв, капiтального будiвництва та авансiв, виданих на придбання основних засобiв;

- знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi;

- послуги (юридичнi, аудиторськi, консалтинговi, iншi);

- витрати на операцiйну оренду основних засобiв;

- транспортнi витрати (за видами);

- комунальнi послуги та енергоресурси;

Енергетичні ресурси (джерела енергії) - це матеріальні об'єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною.

- маркетинг i реклама;

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

- страхування (вантажiв, спiвробiтникiв, iнше);

- iншi податки (за видами);

- нестачi i збитки вiд псування активiв;

- витрати вiд курсових рiзниць;

- витрати по роялтi;

- iншi витрати.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством:

- загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо);

- витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, охорона);

- винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо);

- витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, факс тощо);

- амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорiв з державними органами та установами;

Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

- податки, збори та iншi, передбаченi законодавством, обов'язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, якi включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;

- iншi витрати загальногосподарського використання.

Витрати на збут включають такi витрати, пов'язанi з реалiзацiєю (збутом) продукцiї (товарiв, робiт, послуг):

- витрати пакувальних матерiалiв для готової продукцiї;

- витрати на ремонт тари;

- оплата працi та комiсiйнi витрати продавцям, торговим агентам та спiвробiтникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут;

- витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг);

- витрати на передпродажну пiдготовку товарiв;

- витрати на вiдрядження спiвробiтникiв, зайнятих збутом;

- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, пов'язаних зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг (операцiйна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, охорона);

- витрати на транспортування та страхування готової продукцiї (товару), транспортно-експедицiйнi та iншi послуги, пов'язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв) вiдповiдно до умов договору (базису) поставки;

- витрати на гарантiйний ремонт i гарантiйне обслуговування;

- витрати на зберiгання продукцiї;

- iншi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт, послуг.

До складу iнших операцiйних витрат включаються витрати, якi виникли пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових, адмiнiстративних та витрат на збут), але не пов'язанi безпосередньо з виробництвом та / або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг). До таких витрат належать:

- витрати на дослiдження i розробку;

- собiвартiсть реалiзованих iнших виробничих запасiв i товарiв, якщо данi операцiї не входять до основну дiяльнiсть пiдприємства. Собiвартiсть реалiзованих iнших виробничих запасiв представляє собою рiзницю мiж доходом вiд реалiзацiї та їх облiкової вартiстю;

- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi (тобто вiд змiни курсу валюти за операцiями, активами i зобов'язаннями, що пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства);

- нестачi i витрати вiд псування цiнностей;

- визнанi штрафи, пеня, неустойка;

- iншi витрати операцiйної дiяльностi;

- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (залишкова вартiсть та витрати, пов'язанi з реалiзацiєю необоротних активiв);

- собiвартiсть реалiзованих майнових комплексiв;

- сума уцiнки необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй;

Застосування методу нарахувань.

Згiдно з методом нарахувань, витрати визнаються незалежно вiд руху грошових потокiв i вiд того, як вони приймаються для цiлей розрахунку оподатковуваної бази. Для дотримання принципу нарахування списання витрат, що вiдносяться до не вiдфактурованих постачань товарiв, робiт i послуг торгового i загальногосподарського характеру, проводиться за оцiнною вартiстю. Надалi такi витрати коригуються виходячи з реальної купiвельної вартостi (пiсля отримання первинних документiв). Якщо документи, що пiдтверджують зробленi витрати, надiйшли пiсля звiтного перiоду, то Товариство здiйснює коригування визнаних витрат у наступному звiтному перiодi, зiставляючи оцiночну вартiсть списаних витрат з їх реальною вартiстю.

Власний капiтал та iншi сукупнi доходи.

Класифiкацiя капiталу

Власний капiтал класифiкується наступним чином:

- Акцiонерний капiтал

- статутний капiтал;

- витрати на випуск власних акцiй;

- неоплачений капiтал;o вилучений капiтал;

- емiсiйний дохiд.

- Iншi резерви (iншi сукупнi доходи)

- резерв зi злиттiв;o резерв переоцiнки справедливої вартостi iнвестицiй, утримуваних для продажу;

- резерв переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та капiтальних iнвестицiй в придбання основних засобiв;

- курсовi рiзницi, що виникають при вiдмiнностi функцiональної валюти вiд валюти звiтностi.

- Нерозподiлений прибуток/непокритi збитки

Облiк статутного капiталу.

Статутний капiтал оцiнюється як сумарна вартiсть вкладiв засновникiв (власникiв) Товариства. Рiзниця мiж справедливою та номiнальною вартiстю внеску враховується:

- як емiсiйний дохiд, якщо рiзниця позитивна;

- у складi нерозподiленого прибутку, якщо рiзниця негативна.

У разi збiльшення статутного капiталу за рахунок внескiв грошовими коштами або iншим майном при оцiнцi внескiв засновникiв iснують такi особливостi:

- величина статутного капiталу, внесеного в iноземнiй валютi, перераховується у функцiональну валюту за поточним курсом на дату надходження;

- iнше майно, вкладене засновниками в якостi внеску до статутного капiталу, оцiнюється i приймається до облiку за справедливою вартiстю.

У разi збiльшення статутного капiталу за рахунок резервiв i нерозподiленого прибутку змiна статутного капiталу розподiляється серед iснуючих засновникiв пропорцiйно частцi участi в статутному капiталi до проведення збiльшення. Товариство визнає всi прибутки i збитки вiд операцiй з власними акцiями (як при первiсному випуску, так i при подальших покупках i продажах) у власному капiталi. Всi змiни статутного капiталу проводяться на пiдставi рiшення засновникiв (власникiв).

Витрати на випуск власних акцiй

При випуску акцiй (часток) у Товариства можуть виникати витрати на випуск. Витратами навипуск власних акцiй визнаються такi види витрат, якi безпосередньо вiдносяться до емiсiї акцiй (часток) i яких, в iншому випадку, можна було уникнути, наприклад:

- пiдготовка проспекту емiсiї;

- виготовлення або придбання бланкiв;

- реєстрацiя цiнних паперiв;

- витрати з оплати юридичних, i iнших професiйних послуг;

- iншi витрати на органiзацiю випуску цiнних паперiв.

Чистi витрати на випуск акцiй (за вирахуванням податкових вигод) повиннi враховуватися в капiталi. Якщо випуск акцiй (часток) визнаний таким, то подiбнi витрати списуються як витрати вiдповiдного перiоду. У складi витрат на випуск акцiй не враховуються:

- будь-якi витрати, якщо вони не пов'язанi з первинним випуском цiнних паперiв, зокрема, будь-якi витрати, пов'язанi з продажем акцiй, викуплених у акцiонерiв;

- оплата працi власних спiвробiтникiв Товариства, якi брали участь у розмiщеннi. Такi витрати вiдображаються на рахунках витрат у тому перiодi, до якого вони належать.

Неоплачений капiтал. Дана сума повинна бути вiдображена як зменшення власного капiталу (неоплачений капiтал).

Вилучений капiтал. Сума вилученого капiталу (викуплених власних акцiй) враховується Товариством як зменшення власного капiталу. Власнi викупленi акцiї не впливають на загальну кiлькiсть випущених акцiй, але зменшують число акцiй, що перебувають в обiгу. Рiзниця мiж вартiстю придбання власних акцiй та подальшим перепродажем являє собою змiну власного капiталу i не враховується як прибуток або збиток звiтного перiоду

Емiсiйний дохiд. Емiсiйний дохiд являє собою перевищення внескiв учасникiв (суми, отриманої вiд емiсiї акцiй) над статутним капiталом (номiнальною вартiстю акцiй), або вартiсть активiв, переданих власниками в рахунок майбутньої емiсiї акцiй. Майно, отримане в рахунок майбутньої емiсiї, враховується як емiсiйний дохiд у кореспонденцiї з рахунками облiку активiв до тих пiр, поки не буде проведена емiсiя акцiй. Пiсля цього майно переводиться до статутного капiталу.

Iншi сукупнi доходи. У разi, коли Товариство виробляє переоцiнку необоротних активiв, рiзниця мiж балансовою i переоцiненою сумою вiдображається як iншi сукупнi доходи. Амортизацiя суми дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку розраховується виходячи з термiну корисної служби переоцiнених активiв, а також неамортизованого суми дооцiнки i проводиться щомiсячно. Крiм дооцiнки необоротних активiв, iншими сукупними доходами Товариства також є переоцiнка справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу та курсовi рiзницi, що виникають при вiдмiнностi функцiональної валюти вiд валюти звiтностi. У разi, коли в результатi зазначених операцiй виникає вiдстрочений податковий актив або зобов'язання, вiдповiднi суми вiдстроченого активу або зобов'язання вiдображаються також на рахунках iнших сукупних доходiв.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим пiдсумком шляхом додавання чистого фiнансового результату дiяльностi Товариства за поточний перiод до нерозподiленого прибутку минулих рокiв за вирахуванням розподiлу цiєї прибутку. Розподiл прибутку вiдбувається за рахунок:

- нарахування дивiдендiв;

- iнших вiдрахувань в резерви на пiдставi рiшень власникiв/ акцiонерiв;

Коригування помилок, що роблять iстотний вплив на звiтнiсть попереднiх перiодiв, проводиться у вiдповiдностi з главою "Спотворення фiнансової звiтностi внаслiдок помилок" Облiкової полiтики.

Фiнансовi iнструменти (облiк , види фiнансових iнструментiв):

Фiнансовi активи:

1. Торгова дебiторська заборгованiсть, у т. ч. за комiсiйними договорами;

2. Позики виданi;

3. Дебiторська заборгованiсть за проданi векселi, акцiї, облiгацiї, депозитнi сертифiкати та iншi фiнансовi iнструменти;

4. Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою допомогою виданою;

5. Дебiторська заборгованiсть за проданi основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи;

6. Дебiторська заборгованiсть за об'єкти, переданi у фiнансову оренду;

7. Дебiторська заборгованiсть за проданi (ранiше викупленi) власнi акцiї;

8. Дебiторська заборгованiсть за нарахованими дивiдендами;

9. Розрахунки зi страховими компанiями з вiдшкодування завданих збиткiв;

10.Депозити строком бiльше 3-х мiсяцiв;

11. Грошовi кошти, обмеженi у використаннi;

12. Iнша дебiторська заборгованiсть (фiнансовi активи);

13. Цiннi папери придбанi та отриманi (акцiї, облiгацiї, депозитнi сертифiкати термiном погашення бiльше 3-х мiсяцiв, векселi);

14. Аванси виданi за акцiї, облiгацiї, векселi, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi iнструменти;

15. Грошовi кошти та їх еквiваленти i т.д.

Фiнансовi зобов'язання:

1. Торгова кредиторська заборгованiсть, в т.ч. за комiсiйними договорами;

2. Кредиторська заборгованiсть за придбанi акцiї, векселi, облiгацiї, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi iнструменти;

3. Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи;

4. Кредиторська заборгованiсть за викупленi власнi акцiї;

5. Кредиторська заборгованiсть за об'єкти, отриманi у фiнансову оренду;

6. Векселi виданi;

7. Кредиторська заборгованiсть за нарахованими дивiдендами;

8. Iнша кредиторська заборгованiсть (фiнансовi зобов'язання);

9. Кредити отриманi (банкiвськi та небанкiвськi);

10.Аванси, отриманi за акцiї, облiгацiї, векселi, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi iнструменти;

11. Облiгацiї випущенi.

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, в залежностi вiд термiну їх погашення,подiляються на:

- поточнi (строком погашення до 12-ти мiсяцiв з дати балансу, або строком погашення бiльше 12-ти мiсяцiв, за якими у менеджменту Товариства є намiр погасити їх протягом перiоду до 12-ти мiсяцiв);

- довгостроковi (термiном погашення бiльше 12-ти мiсяцiв з дати балансу).

Також, видiляють кiлька груп фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визначають, яким методом необхiдно враховувати, визнавати i оцiнювати фiнансовi активи та зобов'язання.

Фiнансовi активи подiляються на такi групи:

- облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням її змiни у звiтi про фiнансовi результати;

- iнвестицiї утримуванi до погашення;

- позики i дебiторська заборгованiсть;

- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.

Фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням її змiн у звiтi про фiнансовi результати, подiляються на:

- фiнансовi iнструменти, придбанi з метою продажу;

- будь-якi фiнансовi активи, вiдповiдно до рiшення, прийнятого керiвництвом, за винятком пайових iнструментiв, якi не мають котирування на активному ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена.

Фiнансовi iнструменти, утримуванi до погашення - це фiнансовi активи:

- якi мають фiксовану чи визначену дату погашення i суми платежiв;

- щодо яких, Товариство має намiр i можливiсть утримувати цi фiнансовi активи до дати їх погашення. Товариство не класифiкує фiнансовi iнструменти як iнструменти, утримуванi до погашення, якщо протягом поточного фiнансового року або двох попереднiх воно продало або рекласифiкувало iстотну кiлькiсть (щодо загальної кiлькостi фiнансових iнструментiв до погашення) цих iнструментiв до настання дати погашення, якщо тiльки це не було пов'язано з:

- наближенням перiоду погашення (менше 3-х мiсяцiв);

- продажем пiсля отримання в значнiй мiрi всiєї суми основного боргу за фiнансовим iнструментом, у вiдповiдностi з графiком платежiв;

- продажем у зв'язку з випадками, непiдконтрольними Товариству (форс-мажор).

Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими виплатами, що не котируються на активному ринку.

Фiнансовi активи, наявнi для продажу - це фiнансовi активи, визначенi керiвництвом як такi, а також активи не класифiкованi як:

- активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням її змiн у звiтi про фiнансовi результати;

- позики i дебiторська заборгованiсть;

- фiнансовi активи, утримуванi до погашення.

Приклади класифiкацiї фiнансових активiв за групами: векселi, облiгацiї, акцiї (крiм акцiй в асоцiйованi, спiльнi та дочiрнi компанiї).

Якщо Товариство придбало цiннi папери (векселi, облiгацiї, акцiї) з намiром продати їх на бiльш вигiдних умовах, воно класифiкує цi цiннi папери як фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, та вiдображає змiни їх справедливої вартостi у звiтi про фiнансовi результати, але тiльки щодо тих цiнних паперiв, для яких iснує активний ринок, на якому iснує достовiрна iнформацiя про ринкову вартiсть даного фiнансового iнструменту. Якщо активного ринку аналогiчних цiнних паперiв не iснує, то такi цiннi папери класифiкуються або як утримуванi до погашення, або як фiнансовi активи, наявнi для продажу. Якщо керiвництво Товариства має намiр утримувати векселi чи облiгацiї до погашення, то такi фiнансовi активи включаються до групи фiнансових активiв, утримуваних до погашення. Векселi, отриманi вiд покупцiв в погашення торгової дебiторської заборгованостi, за своєю суттю можуть бути дебiторською заборгованiстю. Товариство розкриває у звiтностi такi векселi в статтi торгової дебiторської заборгованостi i враховує їх за правилами облiку торговельної дебiторської заборгованостi. Власнi викупленi облiгацiї не є фiнансовим активом. Сума викуплених облiгацiй вiдображається в балансi як зменшення зобов'язань за випущеними облiгацiями. Рiзниця мiж балансовою вартiстю облiгацiй i цiною купiвлi вiдображається в якостi фiнансових доходiв або фiнансових витрат перiоду як доходи / витрати вiд дострокового погашення активiв.

Торгова дебiторська заборгованiсть. Торгова дебiторська заборгованiсть, також як i iншi види дебiторської заборгованостi, якi є фiнансовими активами, входить до групи позики i дебiторська заборгованiсть.

Фiнансовi зобов'язання подiляються на такi групи:

- облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням її змiни у звiтi про фiнансовi результати;

- iншi (облiковуються за амортизованою вартостi).

У разi, коли фiнансове зобов'язання (виданi векселi, випущенi облiгацiї) обертається на активному ринку, i є можливiсть отримати iнформацiю про його справедливу вартiсть, таке зобов'язання може бути класифiковане як фiнансове зобов'язання, що враховується за справедливою вартiстю.

Всi iншi види зобов'язань є iншими фiнансовими зобов'язаннями.

Визнання фiнансових активiв i зобов'язань. Товариство визнає фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання у своїй звiтностi тiльки тодi, коли воно є учасником договору щодо покупки (виникнення) таких фiнансових iнструментiв. Без наявностi юридично дiйсного договору та iнших пiдтвердних документiв (наприклад, акта прийому-передачi), визнання фiнансових iнструментiв не допускається. Визнання дебiторської та кредиторської заборгованостi.

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть визнається за методом нарахувань, тобто результати угод та iнших подiй визнаються при їх настаннi i враховуються в тому звiтному перiодi, а також вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, в яких вони вiдбулися.

Торгова дебiторська заборгованiсть (за товари, роботи, послуги) визнається в момент передачi ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням продукцiєю (товарами), покупцевi. Для всiх операцiй момент передачi ризикiв i вигод визначається базовими умовами поставки у вiдповiдностi з умовами договору на реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Визнання виданих векселiв. Якщо Товариство випускає вексель пiд iснуючу кредиторську заборгованiсть, це вiдбивається як погашення зобов'язання за кредиторською заборгованiстю та визнання нового зобов'язання - за виданими векселями. У цьому випадку рiзниця мiж амортизованою i номiнальною вартiстю векселя визнається як дохiд/витрата перiоду в момент його визнання.

Визнання позик i кредитiв отриманих. Всi довгостроковi i короткостроковi позики визнаються у тому звiтному перiодi, в якому вони були отриманi.

Первiсна оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань. При первiсному визнаннi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює його за справедливою вартiстю. При первiсному визнаннi фiнансових активiв / зобов'язань, якi є активами / зобов'язаннями, що враховуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв її змiни у звiтi про фiнансовi результати, Товариство включає в їх вартiсть також витрати по угодi, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. Прикладами фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визнаються за справедливою вартiстю, без урахування витрат по угодi, є: цiннi папери (облiгацiї, векселi, акцiї), що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв її змiни у звiтi про фiнансовi результати. Прикладами фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати по угодi є: цiннi папери (облiгацiї, векселi), утримуванi до погашення, позики виданi й дебiторська заборгованiсть, облiгацiї випущенi i не обертаються на активному ринку, кредити отриманi. Коли iснує активний ринок для фiнансового iнструмента (а саме, котирування визначене i вiдоме всiм учасникам ринку), тодi справедлива вартiсть цього фiнансового iнструменту визначається на пiдставi цього котирування. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, то Товариство оцiнює справедливу вартiсть з використанням таких методiв:

- аналiз операцiй з таким же iнструментом, проведених в недавньому часi мiж незалежними сторонами;

- поточної справедливої вартостi подiбних фiнансових iнструментiв;

- дисконтування майбутнiх грошових потокiв.

Справедлива вартiсть облiгацiй виданих (отриманих), щодо яких iснує активний ринок, прирiвнюється до їх котирування або є ринковою цiною. Якщо активний ринок вiдсутнiй, справедлива вартiсть облiгацiй виданих (отриманих) розраховується за методом дисконтування майбутнiх грошових потокiв. Реалiзованi та нереалiзованi прибуток i збитки, якi є результатом змiни справедливої вартостi таких фiнансових iнструментiв, вiдображаються Товариством у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони виникли. Справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв є їх собiвартiсть, за винятком випадкiв, коли вiдстрочка платежу за операцiї становить бiльше одного року. У таких випадках протягом строку вiдстрочки платежу Товариство визнає умовнi процентнi доходи на суму рiзницi мiж номiнальною сумою i справедливою вартiстю визнаного доходу. За вiдсутностi активного ринку для пайових iнструментiв (акцiй), справедлива вартiсть оцiнюється з використанням таких методiв:

- прибутковий метод;

- метод чистих активiв.

При використаннi прибуткового методу визначення справедливої вартостi вартiсть об'єкта iнвестицiй визначається величиною очiкуваних доходiв. У рамках дохiдного пiдходу Товариство застосовує метод дисконтування грошових потокiв. Вартiсть фiнансових iнструментiв визначається на пiдставi таких чинникiв:

- термiну, на який планується здiйснення iнвестицiй;

- розрахунку майбутнiх грошових потокiв Товариства за кожен рiк протягом цього перiоду;

- приведення майбутнiх грошових потокiв до їх поточної вартостi, з урахуванням передбачуваних темпiв зростання Товариства, часу та перiодичностi отримання доходiв, а також iнфляцiї. Ставка дисконтування встановлюється єдиною i вiдображає мiнiмально допустиму вiддачу на вкладений капiтал, при якiй iнвестор вiддасть перевагу участi в альтернативному проектi по вкладенню тих же засобiв з порiвнянним ступенем ризику. Метод чистих активiв використовується, якщо доходи об'єкта iнвестування не пiддаються точному прогнозу i компанiя - об'єкт iнвестування володiє значними матерiальними i фiнансовими активами (лiквiдними цiнними паперами, iнвестицiями в нерухомiсть i т. д.).

Подальша оцiнка. Подальша оцiнка фiнансових активiв проводиться на пiдставi наступної класифiкацiї:

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення - амортизована вартiсть з використанням ефективної ставки вiдсотка

Позики та дебiторська заборгованiсть - амортизована вартiсть з використанням ефективної ставки вiдсотка.

Фiнансовi активи, наявнi для продажу - справедлива вартiсть.

Iнвестицiї в акцiї. Iнвестицiї в iнструменти капiталу без ринкового котирування на активному ринку, справедливу вартiсть яких не можна визначити з достатньою мiрою достовiрностi, включаються до складу фiнансових активiв, наявних для продажу, i вiдображаються за собiвартiстю, а також регулярно розглядаються на предмет знецiнення.

Справедлива вартiсть iнвестицiй у пайовi iнструменти (акцiї / паї), що не котируються на активному ринку, може бути достовiрно оцiнена, якщо:

- вiдхилення оцiнок справедливої вартостi (оцiнки рiзних учасникiв ринку, торги на позабiржовому ринку) є несуттєвим для цього iнструменту; або

- ймовiрнiсть вiдхилень оцiнок у допустимих межах може бути оцiнена i використана при розрахунку справедливої вартостi.

Якщо вiдхилення оцiнок справедливої вартостi є суттєвими i ймовiрнiсть цих вiдхилень не може бути достовiрно визначена, то Товариство оцiнює такий фiнансовий iнструмент за iсторичною вартiстю.

Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання облiковується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Амортизована вартiсть являє собою поточну вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ринковою ставкою вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю являє собою суму амортизацiї. Зазначена сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових доходiв i витрат виходячи з суми заборгованостi, перiоду погашення та ефективної ставки вiдсотка протягом усього перiоду погашення заборгованостi.

Iнвестицiї в векселi. На кожну звiтну дату Товариство переоцiнює вартiсть векселiв, класифiкованих як фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням змiни у звiтi про фiнансовi результати. Рiзниця мiж балансовою i справедливою вартостями враховується у звiтi про фiнансовi результати поточного перiоду. Векселi, що класифiкованi як утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю.

Фiнансовi зобов'язання. Пiсля первiсного визнання, Товариство враховує за справедливою вартiстю фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою вартiстю, використовуючи метод ефективної ставки вiдсотка.

Векселi виданi. Якщо вексель був випущений Товариством для погашення заборгованостi перед постачальниками на умовах, якi вiдрiзняються вiд ринкових умов для аналогiчних операцiй, вiн облiковується за амортизованою вартiстю.

Позики i кредити отриманi. Первiсна вартiсть позик отриманих приймається рiвною сумi фактично отриманих грошових коштiв i витрат, пов'язаних з безпосереднiм отриманням такої позики. Позики пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату за амортизованою вартiстю, яка являє собою поточну вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка. Рiзниця мiж номiнальною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю являє собою суму амортизацiї. Зазначена сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових доходiв i витрат виходячи з суми заборгованостi, перiоду погашення та ефективної ставки вiдсотка протягом усього перiоду погашення заборгованостi. На кожну дату звiтностi Товариство видiляє поточну частину (суму, яка буде погашена протягом 12-ти мiсяцiв з дати звiтностi) з кожного довгострокового фiнансового iнструменту, i враховує таку частину в складi поточних зобов'язань.

На кожну звiтну дату Товариство аналiзує, чи iснують об'єктивнi докази знецiнення фiнансового активу. Свiдченням знецiнення є значне або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiї у фiнансовий актив нижче його собiвартостi. Приклади факторiв, якi необхiдно розглянути:

- значнi фiнансовi труднощi емiтента;

- висока ймовiрнiсть банкрутства;

- зникнення активного ринку в результатi фiнансових проблем емiтента;

Діагностика банкрутства страхової компанії

- порушення емiтентом контракту або невиконання зобов'язань з виплати вiдсоткiв або основної суми.

За наявностi об'єктивного доказу знецiнення фiнансового активу, i у випадку, якщо його балансова вартiсть (розрахована за методом амортизованої вартостi) перевищує суму очiкуваного вiдшкодування, вважається, що фiнансовий актив знецiнився. Сума очiкуваного вiдшкодування дорiвнює величинi майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за ефективною ставкою вiдсотка. Балансова вартiсть зменшується до величини очiкуваного вiдшкодування шляхом створення резерву за вiдповiдними статтями фiнансових активiв. Сума збитку включається до вiдповiдного рядка звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод. За наявностi об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв, наявних для продажу, вiдображаються за справедливою вартiстю, накопичений чистий збиток, який ранiше був визнаний у iнших сукупних доходах, переносяться в звiт про фiнансовi результати, навiть якщо актив не був проданий. Накопичений чистий збиток визначається як рiзниця мiж витратами на придбання активу (за вирахуванням будь-яких виплат основної суми та амортизацiї) та поточною справедливою вартiстю (за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi, ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi результати).

Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Видiляють наступнi групи грошових коштiв та їх еквiвалентiв:

- грошовi кошти в касi;

- поточнi рахунки в банках;

- банкiвськi депозити до 3-х мiсяцiв;

- грошовi кошти в дорозi;

- депозитнi сертифiкати до 3-х мiсяцiв:

- iншi еквiваленти грошових коштiв (грошовi документи);

Всi грошовi кошти облiковуються за номiнальною вартiстю. Операцiї в iноземнiй валютi пiдлягають вiдображенню в облiку за поточним курсом на дату здiйснення операцiї. Залишки за рахунками в iноземнiй валютi пiдлягають переоцiнцi за поточним курсом на дату складання звiтностi. Курсова рiзниця, що виникає при переоцiнцi залишкiв грошових коштiв по рахунках в iноземнiй валютi на дату складання звiтностi, повинна визнаватися у прибутку або збитку в перiодi її виникнення. Ця курсова рiзниця пiдлягає вiдображенню в статтi iнших операцiйних доходiв i витрат звiту про фiнансовi результати.

Вибуття фiнансових активiв i зобов'язань. Товариство повинно припинити визнання фiнансового активу в тому випадку, коли вона втрачає контроль над правами вимоги по договору, що є базою для визнання такого фiнансового активу. Товариство втрачає такий контроль у разi:

- використання прав вимоги вiдносно вигод, передбачених договором;

- закiнчення термiну договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв за фiнансовим активом;

- вiдмови Товариства вiд цих прав.

Списання дебiторської заборгованостi. Визнання боргу безнадiйним вiдбувається на пiдставi наступних документiв:

- рiшення суду;

- даних iнвентаризацiї та наказу керiвника Компанiї про списання боргу;

- iншими документами (наприклад, вiдмова в позовi внаслiдок неплатоспроможностi боржника).

При списаннi безнадiйної заборгованостi сума нарахованого по нiй резерву сторнується.

Товариство повинно списувати фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з балансу тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли вказане в договорi зобов'язання виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився i вiдновленню не пiдлягає.

Списання кредиторської заборгованостi. Прострочена кредиторська заборгованiсть списується до доходiв звiтного перiоду.

Погашення позик отриманих. Погашення основної суми боргу за позикою проводиться тiльки пiсля нарахування вiдсоткiв, списання дисконту, додаткових витрат i вiдображення курсових рiзниць. У разi часткового погашення позики розмiр дисконту i додаткових витрат, що пiдлягають списанню, визначається пропорцiйно основнiй сумi боргу.

Виплати працiвникам.

Класифiкацiя виплат. У Компанiї може iснувати чотири категорiї виплат працiвникам:

- поточна заробiтна плата та пов'язанi з нею виплати, такi як заробiтна плата робiтникам i службовцям, внески на соцiальне забезпечення, щорiчна оплачувана вiдпустка i допомога по хворобi, премiї, якi виплачуються протягом дванадцяти мiсяцiв, а також винагороди у не грошовiй формi, такi як медичне обслуговування , забезпечення житлом та автотранспортом, i безкоштовнi товари або послуги для працiвникiв;

- виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi винагороди пiсля виходу на пенсiю, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;

- iншi довгостроковi виплати включають оплачувана вiдпустка для працiвникiв, що мають тривалий стаж роботи, або оплачувана творчу вiдпустку, довгостроковi допомоги з непрацездатностi, а також премiї та вiдстрочена компенсацiя в тому випадку, якщо зазначенi виплати здiйснюються пiсля закiнчення дванадцяти мiсяцiв пiсля кiнця звiтного перiоду;

- вихiднi допомоги - виплати працiвникам при їх звiльненнi до часу виходу на пенсiю.

Облiк поточної заробiтної плати i пов'язаних з нею виплат. Товариство визнає суму поточної заробiтної плати та iнших виплат, пов'язаних з нею, протягом звiтного перiоду:

- у складi зобов'язань, пiсля вирахування будь-якої, вже виплаченої, суми. Якщо вже сплачена сума перевищує суму нарахованих заробiтної плати та iнших виплат, Товариство визнає це перевищення як аванс;

i- у складi витрат, за винятком тих сум виплат, якi включаються до собiвартостi активiв (глава 3 "Основнi засоби" та глава 6 "Запаси" Облiкової полiтики).

Вид витрат, на який будуть ставитися витрати, залежить вiд категорiї працiвникiв, за якими нараховується заробiтна плата. Оплата адмiнiстративних працiвникiв вiдноситься на адмiнiстративнi витрати, робiтникiв, безпосередньо зайнятих у виробництвi - на собiвартiсть продукцiї. Зарплата спiвробiтникiв, зайнятих у допомiжних пiдроздiлах, а також тих спiвробiтникiв, чия робота не спiввiдноситься однозначно з конкретною продукцiєю, вiдбивається як загальновиробничi витрати i пiдлягає розподiлу на собiвартiсть продукцiї наприкiнцi мiсяця.

Облiк одноразових виплат по закiнченнi трудової дiяльностi. Якщо передбачено трудовою угодою, Товариство надає своїм працiвникам одноразовi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi i виходi на пенсiю, якi залежать вiд стажу роботи, рiвня заробiтної плати, умов роботи. Цi виплати ставляться до планiв з встановленими виплатами. Зобов'язання за одноразовим виплатам оцiнюються i вiдображаються Товариством в сумi приведеної вартостi майбутнiх виплат.

Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи.

Резерв визнається тодi i тiльки тодi, коли:

- Товариство має поточне зобов'язання в результатi минулих подiй;

- iснує значна ймовiрнiсть (тобто швидше можливо, нiж нi) того, що для погашення зобов'язань буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди;

- може бути зроблена достовiрна оцiнка суми зобов'язань.

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу можливу оцiнку витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язання на звiтну дату.

При оцiнцi резервiв:

- приймаються до уваги ризики i невизначенiсть;

- дисконтуються резерви iз застосуванням ставки дисконтування, яка вiдображає ринковi оцiнки вартостi грошей i ризикiв, властивих зобов'язанням. При дисконтуваннi, збiльшення резерву з часом визнається як процентнi витрати;

- не береться до розрахунку можливий прибуток вiд очiкуваного вибуття активiв, якщо таке вибуття тiсно пов'язане з можливiстю виникнення зобов'язання.

При створеннi резерву приймаються до уваги тiльки тi зобов'язання, якi виникають у результатi минулих подiй, не пов'язаних з майбутнiми дiями Товариства.

Резерви враховуються на окремих балансових рахунках, створюваних спецiально для цiєї мети по всiх об'єктах резервування. Нарахування резерву вiдображається як збiльшення зобов'язання по резерву з одночасним визнанням витрат.

Товариство може нараховувати такi види резервiв:

- резерв пiд забезпечення виплат вiдпусток;

- резерв на виконання гарантiйних зобов'язань;

- резерв за судовими позовами;

- резерв агентських платежiв;

- iншi резерви.

Залежно вiд очiкуваного термiну вiдтоку ресурсiв, цi резерви класифiкуються як:

- довгостроковi - якщо вiдтiк ресурсiв (виплата грошових коштiв) очiкується протягом перiоду, що перевищує 12 мiс. вiд звiтної дати;

- короткостроковi - якщо вiдтiк ресурсiв очiкується протягом перiоду, що не перевищує 12 мiс. вiд звiтної дати.

Товариство розраховує резерв на оплату вiдпусток на щорiчнiй основi. Сума змiни за звiтний рiк у нарахований резерв вiдпусток вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат на оплату працi.

У розрахунок резерву за даними вiддiлу кадрiв приймаються днi невикористаної вiдпустки, що припадає на перiод з початку трудової дiяльностi до дати звiтностi (кiнець мiсяця), тобто якщо працiвник вiдпрацював частину перiоду, за яким вiн вже має право на вiдпустку, кiлькiсть днiв такої вiдпустки на пропорцiйнiй основi включається до розрахунку резерву. На пiдставi даних про кiлькiсть днiв невикористаної вiдпустки та середнього рiвня оплати працi, що дiяв протягом 12 мiсяцiв до дати нарахування резерву невикористаної вiдпустки, Товариство визначає загальну суму майбутньої виплати. До вказаної суми також додається сума майбутнiх нарахувань до фондiв пенсiйного та соцiального страхування, пов'язаних iз здiйсненням такої виплати (розрахованi з урахуванням мiсячного рiвня таких нарахувань).

Умовнi активи i зобов'язання

Умовнi зобов'язання в балансi Товариства не вiдображаються. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли сплата за зобов'язанням малоймовiрна.

Товариство враховує непередбаченi зобов'язання за такими статтями:

- умовнi зобов'язання за договорами продажу / надання послуг;

- умовнi зобов'язання за договорами купiвлi;

- умовнi зобов'язання за судовими позовами;

- умовнi зобов'язання - iншi;

- сума гарантiй виданих.

Товариство постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi сплати. Якщо стає ймовiрним, що буде потрiбно сплата за статтею, яка ранiше характеризувалася як умовне зобов'язання, то у фiнансовiй звiтностi вiдображається резерв за той перiод, в якому сплата стала ймовiрною.

У випадках, якщо виникнення певної подiї, або твердження, що така подiя призведе до появи поточного зобов'язання, є спiрним, Товариство визначає, чи iснує поточне зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi наявнi свiдчення, включаючи думку експертiв. На пiдставi таких свiдчень:

- там, де бiльш iмовiрно, нiж нi, що поточне зобов'язання iснує на звiтну дату, Товариство визнає резерв (при дотриманнi критерiїв визнання); i

- там, де бiльш iмовiрно, що поточне зобов'язання не iснує на звiтну дату, Товариство розкриває умовне зобов'язання, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є вiддаленою.

Товариство не визнає умовний актив у своєму балансi. Умовний актив розкривається в примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрним є надходження економiчних вигод.

Коли реалiзацiя доходу практично не викликає сумнiвiв, тодi вiдповiдний актив не є умовним активом i його визнання доречно.

Операцiї з пов'язаними сторонами.

Сторона вважається пов'язаної з Товариством, якщо:

- ця сторона прямо або побiчно, через одну або кiлька сторiн:

- контролює Товариство чи контролюється ним, або разом з Товариством є об'єктом спiльного контролю;

- має частку в Товариствi, що забезпечує їй iстотний вплив;

- здiйснює спiльний контроль;

- є асоцiйованою або спiльної;

- входить до складу ключового управлiнського персоналу;

- є близьким родичем будь-якої особи, що згадується в попереднiх пунктах;

- є органiзацiєю, яка контролюється, спiльно контролюється або перебуває пiд iстотним впливом будь-якої особи, що згадується в попереднiх пунктах, або значне право голосу в якiй належить, прямо або побiчно, будь-якiй такiй особi;

Пiдприємство веде облiк операцiй та залишкiв, необхiдних для розкриття iнформацiї за операцiями i залишкам з пов'язаними сторонами у фiнансовiй звiтностi, у розрiзi контрагентiв.

Подiї пiсля звiтної дати.

При вiдображеннi в звiтностi подiй, що вiдбулися пiсля звiтної дати, необхiдно керуватися принципом суттєвостi. Тобто всi подiї, якi можуть значно вплинути на рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi, повиннi бути вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Iстотнiсть залежить вiд розмiру статтi або коригування, оцiнюваних в кожному конкретному випадку. В окремих випадках Товариство зобов'язане подавати свою фiнансову звiтнiсть на затвердження акцiонерам вже пiсля її випуску. У таких випадках фiнансова звiтнiсть вважається затвердженою до випуску в день її початкового випуску, а не в день її схвалення акцiонерами.

Коригувальнi подiї пiсля звiтної дати. Товариство зобов'язане коригувати суми, визнанi в її фiнансовiй звiтностi, для вiдображення наслiдкiв коригувальних подiй, що мали мiсце пiсля звiтної дати. Нижче наводяться приклади коригувальних подiй, результат яких Товариство зобов'язане враховувати у звiтностi:

- винесення пiсля звiтної дати рiшення у судовiй справi, яке пiдтверджує наявнiсть у пiдприємства зобов'язання на звiтну дату. Пiдприємство здiйснює коригування будь-якого ранiше визнаного оцiночного зобов'язання щодо даної судової справи.

- отримання iнформацiї пiсля звiтної дати, що свiдчить або про знецiнення активу станом на звiтну дату, або про необхiднiсть коригування величини ранiше визнаного у звiтностi збитку вiд знецiнення активу. Наприклад:

- банкрутство замовника, яке сталося пiсля звiтної дати, зазвичай пiдтверджує iснування на звiтну дату збитку по дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi, i необхiднiсть коригування Товариством балансової вартостi цiєї дебiторської заборгованостi;

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Універсальна дискримінантна модель

- продаж запасiв пiсля звiтної дати може бути свiдченням можливої чистої цiни продажу цих запасiв станом на звiтну дату.

- визначення пiсля дати звiту вартостi активiв, придбаних до звiтної дати, або виручки вiд продажу активiв, проданих до звiтної дати.

- визначення пiсля дати звiту величини виплат за планами участi в прибутку або премiювання, якщо станом на звiтну дату у Товариства було юридичне зобов'язання здiйснити такi виплати у зв'язку з подiями, що вiдбулися до звiтної дати.

- виявлення фактiв шахрайства або помилок, якi пiдтверджують, що фiнансова звiтнiсть спотворена.

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Безперервнiсть дiяльностi. При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства зобов'язане оцiнити його здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть в обов'язковому порядку повинна складатися на основi припущення безперервностi дiяльностi, за винятком випадкiв, коли керiвництво Товариства або саме має намiр лiквiдувати Товариство або призупинити його дiяльнiсть, або змушене обрати такий спосiб дiй в силу вiдсутностi iншої розумної альтернативи.
4. МСФЗ, ЯКI ОБОВ'ЯЗКОВI ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВПЕРШЕ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31.12.2015р.

Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2015 року, якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв:

1. Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" дата випуску - листопад 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.. Поправка, що роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород

2. Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску - грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.

3. Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску - грудень 2013 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.

Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу:

Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувала достроково:

1. МСФЗ -9 " Фiнансовi iнструменти" дата випуску - липень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки - оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.

2. МСФЗ -14 "Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань" дата випуску - сiчень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.

3. МСФЗ -15 " Виручка за договорами з клiєнтами" дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.

4. МСФО -17 "Оренда" дата випуску - сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р.

5. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р..

Поправки до МСФЗ-11 "Спiльна дiяльнiсть", Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 38 "Нематерiальнi активи" дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi. В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 41 "Сiльське господарство" дата випуску - червень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.

Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено використовувати справедливу вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховується згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу".

Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" дата випуску - серпень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.

Поправки до МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" дата випуску - вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.

Щорiчнi вдосконалення 2012-2014р.р.:

-МСФЗ - 4 "Страховi контракти"

-МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"

-МСБО 19 "Виплати працiвникам"

-МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"

дата випуску - вересень 2014 р., застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.

Поправки до МСБО-1 "Подання фiнансової звiтностi" МСФЗ- 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ -12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" i МСБО -28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства": дата випуску - грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.

Поправка до МСБО -12 "Податки на прибуток" дата випуску - сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2017 р.

Керiвництво Товариства оцiнює вiдсутнiсть впливу змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
5. IСТОТНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ Й СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ.

Товариство використовує оцiнки та робить припущення, якi впливають на суми та балансову вартiсть активiв i зобов'язань, показанi у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiддаються постiйному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається об'рунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi найбiльше впливають на показники, вiдображенi у фiнансових звiтах, та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:

Податкове законодавство. Податкове законодавство України продовжує змiнюватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i об'рунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать.
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI

Припускається, що балансова вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв.


7. РЕКЛАСИФIКАЦIЇ У ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА ЗВIТНИЙ РIК У ПОРIВНЯННI З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi та виправлення помилок минулих перiодiв у 2015 роцi не вiдбувалось.


8. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ЗВIТНОСТI

8.1 Основнi засоби.

У фiнансовiй звiтностi Пiдприємство вiдобразило основнi засоби вiдповiдно до вимог МСБ0 16 "Основнi засоби".

Згiдно прийнятої облiкової полiтики до складу основних засобiв вiдносяться активи з термiном використання бiльше року та вартiстю бiльше 2500 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Наказом про облiкову полiтику передбачено подальша оцiнка основних засобiв за моделлю переоцiнки. Будучи визнаним в якостi активу, об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається достовiрнiй оцiнцi, пiдлягає облiку за переоцiненою вартiстю, яка дорiвнює його справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки повиннi проводитися з достатньою регулярнiстю, щоб уникнути суттєвої вiдмiнностi балансової вартостi вiд тiєї, яка визначається при використаннi справедливої вартостi на звiтну дату. Частота проведення переоцiнок залежить вiд змiн у справедливiй вартостi основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, необхiдна додаткова переоцiнка. Справедлива вартiсть деяких об'єктiв основних засобiв може бути предметом значних i довiльних коливань, тому вони вимагають щорiчної переоцiнки. Такi частi переоцiнки не має сенсу проводити для об'єктiв основних засобiв, справедлива вартiсть яких змiнюється незначно. Необхiднiсть в переоцiнцi таких об'єктiв може виникати один раз в 3-5 рокiв.

Всi iстотнi переоцiнки здiйснюються iз залученням зовнiшнього незалежного оцiнювача. У фiнансовiй звiтностi, що складена вiдповiдно з МСФЗ, основнi засоби вiдображенi за переоцiненою вартiстю, яка визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Бейкер Тiллi України ЕК" .

На дату складання фiнансової звiтностi Пiдприємство визначає наявнiсть внутрiшнiх i зовнiшнiх ознак знецiнення основних засобiв згiдно вимог МСБО 36 "Знецiнення активiв" та прийнятої облiкової полiтики. При наявностi ознак знецiнювання активiв Пiдприємство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше iз двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. При складаннi фiнансової звiтностi за 2015 рiк ознак знецiнювання активiв Пiдприємством не виявлено.

Згiдно з МСФЗ об'єкти основних засобiв класифiкованi по наступних групах: земельнi дiлянки; виробничi будiвлi, iншi будiвлi i споруди; машини та обладнання основного виробництва; сiльськогосподарська технiка; машини та обладнання допомiжних цехiв; передавальнi пристрої та механiзми; транспортнi засоби; прилади, iнструменти i обладнання; меблi, офiсне обладнання; iнформацiйнi системи i електронно-обчислювальнi машини; малоцiннi основнi засоби (iсторична вартiсть менше 2,5 тис.грн.); iншi основнi засоби.

Облiковою полiтикою Пiдприємства передбачено нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисного використання. Встановлення термiну корисного використання об'єктiв здiйснюється технiчним персоналом Пiдприємства. Використання прямолiнiйного методу припускає, що економiчнi вигоди вiд використання основного засобу розподiляються рiвномiрно в кожний перiод нарахування амортизацiї.

Для груп основних засобiв встановлено такi граничнi термiни амортизацiї:

- Земельнi дiлянки - не амортизуються;

- Будiвлi та споруди - 15 - 50 рокiв;

- Машини та обладнання - 5 - 25 рокiв;

- Передавальнi пристрої i механiзми - 10 - 25 рокiв;

- Транспортнi засоби - 5 - 15 рокiв;

- Iншi основнi засоби - 2 - 15 рокiв;

- Малоцiннi основнi засоби - повнiстю амортизуються при введеннi в експлуатацiю.

Нараховано амортизацiї за 2015 рiк - 1606 тис.грн.

Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю.

В звiтному роцi збiльшення вартостi основних засобiв не вiдбувалось.

Вибуття основних засобiв у 2015 роцi пов'язане з їх списанням внаслiдок неможливостi подальшої експлуатацiї: свинарники, корiвники, телятник, зерносховище, сiльськогосподарська технiка (трактори рiзнi, комбайни рiзнi, плуги, сiвалки, культиватори), автомобiлi вантажнi, насоси рiзнi,iнше).

Виробничi основнi засоби, що враховуються на балансi Товариства, у звiтному роцi були переданi в оперативну оренду згiдно з:

- договором з ДП "Iллiч-Агро Донбас" вiд 30.03.2015р. №15Д00128/15П00007ДП (будинки, споруди, машини, обладнання, сiльськогосподарська технiка, транспортнi засоби, iн.);

- договором з ПП Маркохай Н.А. вiд 28.12.2010р. №264/10 та додатковими угодами про оренду 1/4 частини нежитлового примiщення (iнв.№111016), площею 71,5 кв.м, первiсною вартiстю 13тис.грн., залишковою вартiстю 1тис.грн.;

- договором з ТОВ "Фтиком" вiд 23.09.2013р. №13П00052 про оренду 2 кв.м нерухомого майна на доху для розмiщення антенного та телекомунiкацiйного обладнання.

Залишкова вартiсть основних засобiв пiсля проведення трансформацiї фiнансової звiтностi у розрiзi груп станом на 31.12.2015 року наведена в таблицi нижче:

Види основних засобiв Залишкова вартiсть на Залишкова вартiсть на

31.12.2014 р. 31.12.2015 р.

Будинки, споруди, передавальнi пристрої 18378 14689

Машини, обладнання 1208 730

Транспортнi засоби 76 14

Iнструменти, прилади,

iнвентар (меблi) 19 9

Усього: 19681 15442


Види основних засобiв Частка у % в загальному Частка у % в загальному

V на 31.12.2014р. V на 31.12.2015р.

Будинки, споруди,

передавальнi пристрої 93,37 95,12

Машини, обладнання 6,14 4,73

Транспортнi засоби 0,39 0,09

Iнструменти, прилади,

iнвентар (меблi) 0,1 0,06

УСЬОГО: 100 100

Рух основних засобiв представлено таким чином:

первiсна знос, залишкова

вартiсть, тис.грн. тис.грн. вартiсть, тис.грн.

Сальдо на 31.12.2014р.: 32094 12413 19681

будинки, споруди,

передавальнi пристрої 24341 5963 18378

машини, обладнання 7261 6053 1208

транспортнi засоби 431 355 76

iнструменти, прилади,

iнвентар 61 42 19

Надiйшло за рiк: 0 0 0

Вибуло всього:

- списано основних

засобiв, у т.ч.: 4561 1928 2633

будинки, споруди,

передавальнi пристрої 3362 845 2517

машини, обладнання 917 838 79

транспортнi засоби 268 233 35

iнструменти, прилади,

iнвентар (меблi) 14 12 2

Нараховано амортизацiї всього: 1606 -1606

будинки, споруди, передавальнi пристрої 1172 -1172

машини, обладнання 399 -399

транспортнi засоби 27 -27

iнструменти, прилади, iнвентар 8 -8

Сальдо на 31.12.2015р. 27533 12091 15442

будинки, споруди,

передавальнi пристрої 20979 6290 14689

машини, обладнання 6344 5614 730

транспортнi засоби 163 149 14

iнструменти, прилади,

iнвентар 47 38 9

На за балансовому рахунку враховуються основнi засоби та об'єкти незавершеного будiвництва, якi пiд час приватизацiї не увiйшли до статутного капiталу, тобто на них iснує обмеження права власностi. Вiдповiдно з МСФЗ цi об'єкти не вiдповiдають критерiям визнання їх в якостi активiв, тому при трансформацiї фiнансової звiтностi їх вартiсть була списана з балансу.

Станом на 31.12.2015р. це майно представлено наступними об'єктами:

* державний житловий фонд (житловi будинки): первiсною вартiстю 320 тис.грн., залишковою вартiстю 75 тис.грн.;

* об'єкти загального використання (об'єкти iнженерної iнфраструктури до житлового фонду (водопроводи, насоснi, колодцi водозабiрнi, водонапiрнi башти)до передачi їх до комунальної власностi: первiсною вартiстю 1399 тис.грн., залишковою вартiстю 97 тис.грн.;

* об'єкти, дiяльнiсть яких забезпечує соцiальний розвиток та якi залишаються на забалансi пiдприємства до передачi їх до комунальної власностi (ФАПи) на загальну суму - первiсною вартiстю 88 тис.грн., залишковою вартiстю 14 тис.грн.;

* лiсосмуги, якi є державною власнiстю: первiсною вартiстю 42 тис.грн., залишковою вартiстю 0 тис.грн.;

* ставки, якi є державною власнiстю: первiсною вартiстю 680 тис.грн., залишковою вартiстю 280 тис.грн.;

* об'єкт незавершеного будiвництва - двоповерховий житловий будинок: витрати на будiвництво складають 59 тис.грн.
8.2. Нематерiальнi активи.

У фiнансовiй звiтностi Пiдприємство вiдобразило нематерiальнi активи згiдно з вимогами МСБ0 38 "Нематерiальнi активи".

Об'єкт визначається в якостi нематерiального активу в разi, якщо вiн вiдповiдає визначенню нематерiального активу наступним критерiям визнання:

- iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним активом майбутнi економiчнi вигоди;

- собiвартiсть даного активу може бути достовiрно оцiнена.

Нематерiальний актив спочатку оцiнюється за собiвартiстю придбання. Всi нематерiальнi активи, придбанi, отриманi або створенi, але не введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунку капiтальних iнвестицiй у придбання (створення) нематерiальних активiв. Пiсля початку їх фактичного використання нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв.

Собiвартiсть нематерiального активу складається з вартостi придбання та витрат, пов'язаних з доведенням їх до експлуатацiї:

- покупна цiна, за вирахуванням торговельних знижок;

- iмпортнi мита;

- невiдшкодованi податки;

- витрати на винагороди працiвникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу в його робочий стан;

- витрати на оплату професiйних послуг, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням активу в його робочий стан;

- витрати на перевiрку належної роботи активу.

Пiсля первiсного визнання як актив, нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Подальшi витрати збiльшують собiвартiсть нематерiального активу якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до майбутнiх вигод, якi перевищують первiсно оцiнений рiвень ефективностi та цi витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. Всi подальшi витрати на нематерiальний актив, що необхiднi для пiдтримки первiсно оцiненої ефективностi активу, визнаються витратами звiтного перiоду.

Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику iз застосуванням прямолiнiйного методу залежно вiд строку їх корисного використання, встановленого на Пiдприємствi. Очiкуваний строк корисного використання визначається виходячи з:

- очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або iнших факторiв;

- строкiв використання подiбних активiв.

Вартiсть нематерiальних активiв згiдно МСФЗ складає:

Станом на 31.12.2014 р.:

Первiсна вартiсть - 783 тис.грн.;

Сума зносу - 130 тис.грн.;

Залишкова вартiсть - 653 тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р.:

Первiсна вартiсть - 783 тис.грн.

Сума зносу - 173 тис.грн.

Залишкова вартiсть - 610 тис.грн.

У складi нематерiальних активiв враховується програмне забезпечення "Агроклевер" та лiцензiя на нього, спецiалiзованi програми для сiльгосппiдприємств, бухгалтерськi програми, первiсна вартiсть яких складає 783 тис.грн. У звiтному перiодi змiн у складi нематерiальних активiв не вiдбувалося. Сума нарахованої амортизацiї за 2015 рiк складає 43 тис.грн.


8.3. Запаси.

При складаннi рiчної фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ Товариство враховувало вимоги МСБО 2 "Запаси".

До складу запасiв, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 "Запаси" Товариством вiднесенi: основна сировина та матерiали, паливо мастильнi матерiали, тара i тарнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, матерiали сiльськогосподарського призначення, iншi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, незавершене виробництво (рослинництво), продукцiя рослинництва.

Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей.

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин:

- по собiвартостi;

- за чистою цiною продажу.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з їх придбанням i доведенням до стану, у якому вони придатнi до використання.

Сiльськогосподарська продукцiя при її первiсному визнаннi оцiнюється за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Сiльськогосподарську продукцiю пiсля її первiсного визнання оцiнюють та вiдображають вiдповiдно або по собiвартостi, або за чистою цiною продажу.

Товариство при вибуттi запасiв використовує метод середньозваженої вартостi. Метод застосовується окремо для кожної сукупностi взятих на облiк запасiв, однакових за призначенням i споживчими характеристиками.

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодованою, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодованою, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. Тому, наказом про облiкову полiтику передбачено у випадках виявлення таких запасiв здiйснювати знецiнення нелiквiдних, неходових i застарiлих запасiв до чистої цiни продажу на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв вiдображається як нарахування резерву на товарно-матерiальнi запаси. Для визначення резерву пiд знецiнення запасiв використовується метод, заснований на аналiзi фiзичного стану запасiв. Вiн полягає в органiзацiї фiзичного обстеження цих запасiв з метою виявлення конкретних видiв запасiв, якi фактично застарiли i не можуть бути використанi. Фiзичне обстеження запасiв здiйснюється не рiдше одного разу на рiк пiд час рiчної iнвентаризацiї.

Резерв нараховується на повну вартiсть, за вирахуванням вартостi брухту, якщо запаси є металовмiсними. Суму резерву на знецiнення запасiв вiдносять на витрати звiтного перiоду до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. Знецiнення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуацiї, коли запаси вiдносяться до одного i того ж асортименту виробiв, що мають одне i те ж призначення, i якi практично не можуть бути оцiненi окремо вiд iнших статей, можливе проведення знецiнення за згрупованим статтями. Знецiнення запасiв проводиться регулярно в кожному звiтному перiодi. У разi, якщо обставини, що викликали уцiнку запасiв нижче собiвартостi, бiльше не iснують, запаси дооцiнюють, але не вище колишньої собiвартостi.

Згiдно з МСФЗ у 2015 роцi було нараховано резерв пiд нелiквiднi запаси на суму 186тис.грн.

У рiчнiй фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ Товариство вiдобразило запаси, якi оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 "Запаси" по собiвартостi за вирахуванням резерву на знецiнення, незавершене виробництво - за справедливою вартiстю, сiльськогосподарську продукцiю за собiвартiстю, що вiдповiдає вимогам МСБО 41 "Сiльське господарство".

Залишки запасiв складають:

Сальдо на 31.12.2014р.:

Виробничi запаси - 1114 тис.грн. (46,9%);

Готова продукцiя - 1261 тис.грн. (53,1%);

Всього: 2375 тис.грн. (100%).

Сальдо на 31.12.2015р.:

Виробничi запаси - 663 тис.грн. (100%);

Всього: 663 тис.грн. (100%).


8.4. Дебiторська заборгованiсть.

В цiлях фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариство класифiкує дебiторську заборгованiсть на довгострокову i короткострокову.

За даними фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку у Товариства протягом звiтного року довгострокової дебiторської заборгованостi не має.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається в момент передачi ризикiв i вигод покупцевi. Для всiх операцiй момент передачi ризикiв i вигод визначається базовими умовами поставки у вiдповiдностi з умовами договору на реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Поточна дебiторська заборгованiсть згiдно даних балансу, складеного за МСФЗ представлена наступним чином:

Станом на 31.12.2014 р.:

дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги, товари - 18091 тис.грн.

iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 29 тис.грн.

Разом: 18120 тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р.:

дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги, товари - 2563 тис.грн.

дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 122 тис.грн.

Разом: 2685 тис.грн.

Поточна дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги, товари на кiнець поточного року становить 2563 тис. грн. i iснує за термiном непогашення вiд 12 до 18 мiсяцiв.

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Резерв сумнiвних боргiв створюється з використанням методу абсолютної суми заборгованостi окремих дебiторiв. Станом на 31.12.2015р. за оцiнками згiдно з МСФЗ резерв сумнiвних боргiв складає 35 тис.грн.

Структуру заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги за первiсною вартiстю станом на 31.12.2015р. складають такi дебiтори:

1. ДП "Iллiч-Агро Донбас" - 2558 тис.грн.

2. Iншi - 5 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 122 тис.грн. - перерахований аванс ПАТ "Донецькобленерго".
8.5. Грошовi кошти

Грошовi кошти згiдно даних балансу складають:

Станом на 31.12.2014 р.:

В нацiональнiй валютi

- каса - 1 тис.грн.

- поточнi рахунки - 18 тис.грн.

РАЗОМ: 19 тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р.:

В нацiональнiй валютi

- поточнi рахунки - 3 тис.грн.

РАЗОМ: 3 тис.грн.
8.6. Облiк зобов'язань та забезпечень.

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi, складеному за МСФЗ по первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв, послуг або за вартiстю погашення.

Станом на 31.12.2015р. на балансi Товариства довгострокових зобов'язань та забезпечень не має.

До поточних зобов'язань i забезпечень, якi враховуються на балансi Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдносяться:

- поточна кредиторська заборгованiсть за:

* розрахунками з бюджетом;

* розрахунками з оплати працi;

- iншi поточнi зобов'язання.

Вартiсть поточних зобов'язань Товариства наведено нижче:

Сальдо на 31.12.2014р.:

поточна заборгованiсть за розрахунками за товари, роботи, послуги - 36 тис.грн.

поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 29 тис.грн.

поточна заборгованiсть з оплати працi - 18 тис.грн.

iншi поточнi зобов'язання - 14470 тис.грн.

Разом: 14553 тис.грн.

Сальдо на 31.12.2015р.:

поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 56 тис.грн.

поточна заборгованiсть з оплати працi - 42 тис.грн.

iншi поточнi зобов'язання - 93 тис.грн.

Разом: 191 тис.грн.

- Зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 56 тис. грн., у т.ч.:

Орендна плата за землю - 36 тис.грн.

Податок на землю - 20 тис.грн.

- Зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 42 тис.грн.

Бухгалтерський облiк виплат та винагород, якi Товариство виплачує своїм працiвникам вiдповiдає МСБО 19 "Виплати працiвникам". Всi виплати працiвникам, що були виплаченi Товариством у звiтному роцi є короткостроковими. Короткостроковi виплати працiвникам включають такi статтi, як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть.

- Iншi поточнi зобов'язання - 93 тис. грн., до складу яких увiйшли розрахунки:

1. Розрахунки з фiзичними особами за паї - 44 тис.грн.

2. ДП "Iллiч-Агро Донбас" - 42 тис.грн.

3. Iншi - 7 тис.грн.
8.7. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображаються в момент виникнення незалежно вiд дати находження коштiв i вiдображаються, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

- Дохiд вiд реалiзацiї:

2014 рiк:

продукцiї рослинництва - 1850 тис.грн.

iншої продукцiї, робiт i послуг - 396 тис.грн.

РАЗОМ: 2246 тис.грн.

2015 рiк:

продукцiї рослинництва - 81 тис.грн.

РАЗОМ: 81 тис.грн.

- Iншi операцiйнi доходи:

2014 рiк:

вiд операцiйної оренди активiв - 698 тис.грн.

вiд первiсного признання бiологiчних активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю - 26 тис.грн.

вiдсотки отриманi вiд установ банку - 1 тис.грн.

оприбутковано вiд демонтажу та списання ОЗ - 492 тис.грн.

списання кредиторської заборгованостi - 11 тис.грн.

вiд реалiзацiї необоротних активiв - 334 тис.грн.

Всього: 1562 тис.грн.

2015 рiк:

вiд операцiйної оренди активiв - 504 тис.грн.

вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 387 тис.грн.

списання кредиторської заборгованостi - 17 тис.грн.

iншi доходи - 167 тис.грн.

ВСЬОГО: 1075 тис.грн.

- Собiвартiсть:

2014 рiк:

продукцiї рослинництва - 2530 тис.грн.

iншої продукцiї, робiт i послуг - 902 тис.грн.

РАЗОМ: 3432 тис.грн.

2015 рiк:

продукцiї рослинництва - 74 тис.грн.

РАЗОМ: 74 тис.грн.

- Админiстративни витрати:

2014 рiк:

Матерiальнi витрати - 12 тис.грн.

Витрати на оплату працi з нарахуванням - 236 тис.грн.

Амортизацiя - 142 тис.грн.

Поштово-телеграфнi послуги, послуги зв'язку, аудиторськi послуги, послуги з ведення реєстру цiнних паперiв, послуги нотарiусу, експерту, обслуговування та послуги оргтехнiки, розрахунки з постачальниками електроенергiї, iншi послуги - 70 тис.грн.

Iншi витрати (податки) - 118 тис.грн.

Всього адмiнiстративних витрат - 578 тис.грн.

2015 рiк:

Матерiальнi витрати - 53 тис.грн.

Витрати на оплату працi з нарахуванням - 194 тис.грн.

Амортизацiя - 129 тис.грн.

Поштово-телеграфнi послуги, послуги зв'язку, аудиторськi послуги, послуги з ведення реєстру цiнних паперiв, послуги нотарiусу, експерту, обслуговування та послуги оргтехнiки, розрахунки з постачальниками електроенергiї, iншi послуги - 74 тис.грн.

Iншi витрати (податки) - 150 тис.грн.

Всього адмiнiстративних витрат - 600 тис.грн.

- Витрати на збут:

2014 рiк:

Матерiали - 7 тис.грн.

послуги по збереженню, сушки, транспортуванню продукцiї - 18 тис.грн.

Всього витрати на збут - 25 тис.грн.

2015 рiк:

Матерiали - 40 тис.грн.

Всього витрати на збут - 40 тис.грн.

- Iншi операцiйнi витрати:

2014 рiк:

собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 349 тис.грн.

штрафи, пенi, неустойки - 3 тис.грн.

витрати вiд первiсного визнання та вiд змiни вартостi активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю - 2916 тис.грн.

нестачi та втрати вiд знецiнення запасiв - 21 тис.грн.

списання дебiторської заборгованостi - 627 тис.грн.

залишкова вартiсть необоротних активiв при продажу - 128 тис.грн.

амортизацiя ОЗ - 2 тис.грн.

списання необоротних активiв - 103 тис.грн.

резерв пiд нелiквiднi запаси - 144 тис.грн.

iндексацiя заробiтної плати з нарахуваннями - 1338 тис.грн.

витрати на отримання дозвiльної документацiї - 47 тис.грн.

iншi - 96 тис.грн.

Всього iншi операцiйнi витрати - 5774 тис.грн.

2015 рiк:

собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 134 тис.грн.

витрати вiд первiсного визнання та вiд змiни вартостi активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю - 1077 тис.грн.

нестачi та втрати вiд знецiнення запасiв - 299 тис.грн.

списання дебiторської заборгованостi - 70 тис.грн.

амортизацiя ОЗ - 756 тис.грн.

списання необоротних активiв - 2633 тис.грн.

пiльговi пенсiї - 132 тис.грн.

операцiйна оренда активiв - 1492 тис.грн.

резерв пiд нелiквiднi запаси - 186 тис.грн.

iншi - 746 тис.грн.

Всього iншi операцiйнi витрати - 7525 тис.грн.


8.8. Статутний капiтал.

Сальдо на 31.12.2014р.:

Статутний капiтал - 1327 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 24968 тис.грн.

Всього - 26295 тис.грн.

Сальдо на 31.12.2015р.:

Статутний капiтал - 1327 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 17885 тис.грн.

Всього - 19212 тис.грн.

Статутний капiтал ПАТ "Приазов'є" був сформований у процесi приватизацiї.

Розмiр статутного капiталу згiдно Статуту складає 1327100 грн. та подiлений на 5308400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Заявлений статутний капiтал є повнiстю сплачений.


9. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фактичнi зобов'язання

Пiдприємство несе зобов'язання, що пов'язаннi з орендою сiльськогосподарських земель з резервного фонду (328 га), якi Пiдприємство отримало згiдно з договором оренди, укладеним з Тельманiвською районною держадмiнiстрацiєю строком на 25 рокiв.

Потенцiйнi зобов'язання

У ходi звичайної дiяльностi у 2015 роцi Пiдприємство не є об'єктом судових справ.

Оподаткування

Податкове законодавство України допускає можливiсть рiзних тлумачень в застосуваннi до операцiй та дiяльностi Товариства. У зв'язку з цим податковi позицiї, визначенi керiвництвом, i офiцiйна документацiя, що об'рунтовує податковi позицiї, можуть бути успiшно оскарженi вiдповiдними органами. Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик перевiрок операцiй, що не мають чiткого економiчного об'рунтування або виконаних за участю контрагентiв, якi не дотримуються вимоги податкового законодавства. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарних роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. За певних обставин перевiрка може поширюватися на бiльш раннi перiоди. Податковi перiоди залишаються вiдкритими для податкових перевiрок з боку влади стосовно податкiв протягом трьох календарних рокiв, що передують року проведення перевiрки. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалi перiоди.
10. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ.

Пов'язаними вважаються сторони, якi перебувають пiд спiльним контролем або коли одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити на неї iстотний вплив у процесi прийняття фiнансових та управлiнських рiшень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При визначеннi того факту чи є сторони пов'язаними до уваги приймається характер взаємовiдносини сторiн, а не тiльки їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не проводились би мiж не пов'язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн i умов угод мiж не пов'язаними сторонами.

Пов'язаними сторонами для ПАТ "Приазов'є" є пiдприємства, якi прямо або побiчно, через одну або кiлька сторiн є пiдконтрольними власнику контрольного пакету акцiй Пiдприємства, а також ключовий управлiнський персонал i близькi члени їх сiмей.

У рамках поточної дiяльностi у 2015 роцi Пiдприємство мало операцiї з наступними пов'язаними сторонами:

Назва компанiї (пов'язаної сторони) - ДП "Iллiч-Агро Донбас":

Придбання або продаж товарiв, готової продукцiї - 81 тис.грн.

Надання та отримання послуг - 486 тис.грн.

Передача результатiв дослiджень та розробок - (-282) тис.грн.

Погашення зобов'язань з фiнансової позики - 2532 тис.грн.

Назва компанiї (пов'язаної сторони) - ДП "Iллiч-Агро Рибак":

Погашення зобов'язань з фiнансової позики - 1807 тис.грн.

Назва компанiї (пов'язаної сторони) - ТОВ "Харвiст Холдинг":

Погашення зобов'язань з фiнансової позики - 10306 тис.грн.

На кiнець звiтного перiоду залишки дебiторської i кредиторської заборгованостi з пов'язаними сторонами ПАТ "Приазов'є" складають:

Дебiторська заборгованiсть:

Iллiч-Агро Донбас, ДП - 2558 тис.грн.

Всього - 2558 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть:

Iллiч-Агро Донбас, ДП - 42 тис.грн.

Всього - 42 тис.грн.


11. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

Дiяльнiсть Товариства схильна до впливу рiзних ризикiв, включаючи ринковi ризики (ризик змiни обмiнного курсу, ризик впливу змiн процентних ставок на справедливу вартiсть i грошовi потоки), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Загальна полiтика Товариства по управлiнню ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв на фiнансовi результати Товариства.

Пiдприємство має фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська та кредиторська заборгованiсть, грошовi кошти.

Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Ризик лiквiдностi

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Ризик змiн цiн на зерно

Крiм ризикiв, що виникають в результатi використання фiнансових iнструментiв, Пiдприємство схильне ризикам, пов'язаним зi змiнами цiн на зерно. Пiдприємство регулярно аналiзує цiни на зерно для оцiнки необхiдностi активного управлiння фiнансовими ризиками.

Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.


12. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.

Подiй пiсля дати балансу, якi б мали суттєвий вплив на данi фiнансової звiтностi та фiнансовий результат не було.
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35319183

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

87548, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 106

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4027

27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

38

П

00003828.02.2013

до 05.07.2017р.

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :


АДРЕСАТ :

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ "ПРИАЗОВ'Є", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.


ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВ'Є", до складу якої входить:

- форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.,

- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.,

- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2015 р.,

- форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2015 р.,

- форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2015 р.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал ПАТ "ПРИАЗОВ'Є" несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності,що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатні й належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).


АУДИТОРСЬКА ДУМКА

Складання аудиторського висновку щодо фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".


ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

При складанні фінансової звітності ПАТ "ПРИАЗОВ'Є", для якого є обов'язковим складання звітності за МСФЗ, по незалежним від нього обставин використовував форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1 "Подання фінансових звітів", а саме існує невідповідність структури та форми фінансової звітності.

Відповідно до М(С)БО 36 "Зменшення корисності активів", однією з ознак, що свідчить про зменшення корисності активу, є зміни зі значним негативним впливом на господарський суб'єкт у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє суб'єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив.

Проте, Товариство не оцінило негативний вплив змін у економічному і правовому середовищі та не визначило суми втрат від зменшення корисності щодо власних активів.


ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА ( УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність надає достовірну інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВ'Є", станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Аудитор звертає увагу на те, що у зв'язку з введенням нових стандартів та змін до стандартів, що діють з 01.07.2014 року, коригування у вхідні залишки балансу станом на 01.01.2015 р. під час складання фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. управлінським персоналом не вносились, посилаючись в Примітках на відсутність впливу їх на фінансову звітність Товариства.

Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання курсу національної валюти, погіршення інвестиційного клімату вплинули та можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

Річна фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі було продовжу-вати свою діяльність в майбутньому.


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" (Аудитор)

Код за ЄДРПОУ: 35319183

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: свідоцтво № 4027, рішення № 182/10 від 27.09.2007 р., термін дії продовжено до 05.07.2017р. рішенням Аудиторської палати України від 05.07.2012р. №252/3

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг реєстраційний номер 0011, строк дії свідоцтва до 05.07.

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Свідоцтво П 000038, реєстраційний номер 38, строк дії свідоцтва до 05.07.2017 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: Свідоцтво АВ 000132, реєстраційний номер 131, строк дії свідоцтва до 05.07.2017 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості: Свідоцтво № 0165, рішення Аудиторської палати України № 240/5 від 03.11.2011р.

Місцезнаходження: Україна, 87548, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 106

Телефон (факс): тел . 38 (062) 345-90-38; факс 38(062) 386-84-22

Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 36/15/15П457628 від 14.12.2015р.

Аудит розпочато 11.01.2016р. року , закінчено 06.04.2016 року.


Аудитор С.М.Геращенко

сертифікат серії А № 004899 рішення Аудиторської палати України № 104 від 30 листопада 2001 року

Продовження строку дії до 30 листопада 2020 р.

Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
-

рішення Аудиторської палати України № 315/2 від 24 вересня 2015 р.


Директор ТОВ "АК "ПАРТНЕР-АУДИТ" Р.І.Колесникова

сертифікат серії А, № 001104, рішення Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 р.

Продовження строку дії - до 24 березня 2018р рішення Аудиторської палати України № 264/2 від 31 січня 2013 року.

"15 " квітня 2016 р.


Україна, 87548, Донецька обл.,

м. Маріуполь, пр. Леніна, 106.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ"
  • 87548, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 106