Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПовноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства

Скачати 287.65 Kb.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка2/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого повинно містити дані, передбачені чинним законодавством України.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Обрання членів Наглядової ради Товариств здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.


Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.
Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.


Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який може обиратися на Загальних зборах акціонерів простою більшістю голосів від кількісного складу присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства після обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Якщо питання про обрання Голови Наглядової ради не розглядалось на Загальних зборах, Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданні Наглядової ради,

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, в разі обрання його на засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше ніж половина її складу.

Порядок діяльності Наглядової ради регламентується цим Статутом та чинним законодавством України.

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.


3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.


5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про видачу Товариством векселів;
Ве́ксель (нім. Wechsel) - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму грошей власнику векселя після настання строку.


6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 4 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Дивіде́нди (лат. dividendum - те, що підлягає поділу) - частина прибутку, яка виплачується (і) емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або (і) державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади (що, за своєю суттю, - те саме).
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, передбачених чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг; призначення та зміна розпорядників рахунків в цінних паперах Товариства;

22) надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк до 14 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства;

24) призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.


25) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.


26) затвердження організаційної структури Товариства;

27) підготовка та подання на затвердження Загальними зборами інформації та документів, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


28) надання дозволу Генеральному директору щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, поворотної чи безповоротної фінансової допомоги; надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);

29) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про заставу (іпотеку), фінансову допомогу;

30) прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів;
Ко́ристь - село в Україні, в Корецькому районі Рівненської області. Центр Користівської сільської ради, якій підпорядковане село Новини, яке розміщене на відстані 1 км. Населення - 1 326 осіб.
Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).


31) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості;

32) надання дозволу Генеральному директору на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства;

33) надання доручень Ревізійній комісії/Ревізору (у разі обрання загальними зборами) або визначення аудитора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;

34) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.


35) прийняття рішення з питань, щодо управління дочірніми підприємствами Товариства у межах, визначених статутами таких підприємств;

36) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.


37) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім документів які затверджуються Загальними зборами Товариства;

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

- надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством довіреностей (доручень) на вчинення від імені Товариства правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, а також правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму), а також на укладення будь-яких правочинів зі строком виконання зобов'язань будь-якої із сторін більш ніж один (1) календарний рік;
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Посві́дчення - документ, що ідентифікує та підтверджує особу чи певні факти її біографії.
Нотаріус, або нотар (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення згідності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення згідності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одної в різних країнах.


- надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму), а також надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинів зі строком виконання зобов'язань будь-якої із сторін більш ніж один (1) календарний рік;

- надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму, що сукупно перевищує 400,0 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ протягом одного календарного місяця (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок);
Емфіте́взис - це довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже майно, яке полягає у наданні особі права володіння і користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та доходів від неї з обов'язком ефективно її використовувати відповідно до цільового призначення.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).


Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.