Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Скачати 287.65 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка3/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- надання попередньої згоди/дозволу на укладення від імені Товариства будь-якого правочину, строки виконання якого перевищують 12 місяців (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок);

- надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);

- надання попередньої згоди/дозволу на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів, які передбачають: заміну сторони у зобов'язанні (в тому числі відступлення права вимоги (цесії), переведення боргу), припинення зобов'язань шляхом новації;

- надання попередньої згоди/дозволу на отримання та надання Товариства кредитів, позик, фінансової допомоги та інших форм боргового фінансування;

- надання попередньої згоди/дозволу на створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорів застави) над активами чи майном Товариства;

- надання попередньої згоди/дозволу на надання Товариством благодійної (безповоротної фінансової) допомоги третім особам та вчинення Товариством правочинів, які передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштів Товариства;
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.
Догові́р заста́ви - цивільно-правова угода, за якою заставодавець надає заставодержателю в заставу належне йому майно в забезпечення виконання зобов'язань за основним правочином (найчастіше, кредитним договором).
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


- надання попередньої згоди/дозволу на відчуження основних фондів (засобів), в тому числі земельних ділянок, і майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі будь-яких ліцензій чи дозволів на використання об'єктів інтелектуальної власності;
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.


- надання попередньої згоди/дозволу на списання основних фондів (засобів) Товариства;

- надання попередньої згоди/дозволу на придбання основних фондів (засобів) Товариства;

- надання попередньої згоди/дозволу на створення основних фондів (засобів) Товариства, якщо їх балансова вартість сукупно перевищує 100 000,00 грн. протягом календарного року;

- надання попередньої згоди/дозволу на укладання Товариством правочинів щодо оренди, лізингу, передачі або отримання в управління, або відчуження будь-яким іншим способом основних фондів (засобів), в тому числі земельних ділянок (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок);

- надання попередньої згоди/дозволу на видання наказів про делегування повноважень та видачу довіреностей (доручень) з правом на передоручення повноважень, а також на видачу довіреностей (доручень) на вчинення від імені Товариства правочинів, які потребують нотаріального посвідчення;
Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.


- надання попередньої згоди/дозволу на укладання договорів (угод, контрактів тощо), які передбачають спільну діяльність та/або розподіл продукції;

- надання попередньої згоди/дозволу на визнання Товариством позовних вимог, відмову Товариства від позовних вимог, укладення Товариством мирових угод та договорів про передачу відступного, передачу Товариством судових спорів на розгляд до третейських судів, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства;
Контракти (рос. Контракты) - в минулому український журнал, що друкувався з 1990 по 2014 рік. До 2000 року журнал друкувався українською мовою як Галицькі Контракти, а з починаючи з 2000 і по 2014 російською та українською мовами під назвою Контракти та Контракты.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
Судова справа - справа (правовий спір), яка розглядається в суді із веденням відповідних документів, довідок та ін., резолюцій, які підшиваються у справу, а також із веденням обліково-статистичної картки по справі.
Мирова́ уго́да - формальна письмова домовленість сторін судового процесу, що укладається з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і стосується прав та обов'язків сторін та предмета позову.


Питання, що не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, можуть бути передані (у разі необхідності) за рішенням Наглядової ради виконавчому органу Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора.
Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.


При голосуванні кожний член Наглядової ради (незалежно від кількості його уповноважених представників) має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Наглядової ради. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

З ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування (опитування), у цьому разі:

1) відповідальний за скликання засідань Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рішень або питання для голосування, які повинні бути викладені письмово;

2) у свою чергу, члени Наглядової ради повинні у письмовій формі сповістити ініціюючого питання про своє рішення (думку) із зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повідомив протягом визначеного строку про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішень;

3) строки, в які члени Наглядової ради повинні сповістити ініціюючого питання про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Ініціюючий питання в повідомленні акціонерам повинен вказати кінцевий строк, в який члени Наглядової повинні сповістити про свої рішення;

4) протягом 5 календарних днів з моменту закінчення строку, в якій члени Наглядової ради повинні були надіслати ініціюючому питання повідомлення зі своїми рішеннями, ініціюючий питання повинен проінформувати всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення;

5) розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення від членів Наглядової ради про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування, здійснюються шляхом надсилання повідомлень простим листом або рекомендованим листом, або повідомлення вручається акціонерам (їх повноваженим представникам) особисто під розпис.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.


Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом Наглядової ради, який повинен бути оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання Наглядової ради.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Протоколи засідань Наглядової ради знаходяться на зберіганні у Голови Наглядової ради.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.


Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється на засіданні Наглядової ради її рішенням.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.


Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких причин. Це рішення стосується одночасно всіх членів Наглядової ради і приймається шляхом кумулятивного голосування.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.


4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Безві́сна відсутність - встановлений у судовому порядку факт тривалої відсутності громадянина в місці його постійного проживання, коли місцезнаходження його невідоме.


Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПРИАЗОВ’Є» вiд 28.04.2015р. було припинено (у зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi) повноваження одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ». Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2012р. на три роки.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПРИАЗОВ’Є» вiд 28.04.2015р. було обрано на посаду одноособового члена Наглядової ради Товариства посадову особу – юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ».
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Особа призначається строком на один рік. ТОВ "ХАРВІСТ ХОЛДИНГ" також є членом Наглядової ради ПАТ "Бахчовик".


Частка у статутному капiталi – 4594779 шт. акцiй або 86,5568%. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Помазан Сергій Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕК 732311 13.01.1998 Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища, Луганський аграрний університет, агроном

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ ДП "Ілліч-Агро Донбас", провідний агроном

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.02.2014 до 26.02.2017 року

9) опис Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор.

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.

Генеральний директор Товариства обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 14 днiв, пiсля погодження цiєї кандидатури Наглядовою радою Товариства.

Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має всi права та повноваження, несе всi обов'язки Генерального директора, передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


Генеральний директор Товариства вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, органiзацiями, державними i громадськими органами й органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами.

Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, вирiшення яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.

Зокрема, Генеральний директор:

1) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства;

2) заохочує працiвникiв Товариства;

3) накладає стягнення на працiвникiв Товариства;

4) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;

5) призначає особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 35-ти днiв за погодженням цiєї кандидатури Наглядовою радою Товариства;

6) самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння;
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.


7) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;

8) самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання) договорiв (контрактiв), за винятком тих, на пiдписання (укладання) яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради;

9) в межах своїх повноважень видає довiреностi на право представництва iнтересiв Товариства;

10) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;

11) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.


12) органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства;

13) звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради;

14) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства та направляє її на затвердження Наглядовiй радi Товариства;

15) затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;

16) органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства;

17) затверджує внутрiшнi документи Товариства: iнструкцiї, положення, звiти та iншi документи, пов'язанi з органiзацiєю виробництва та основною дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;

18) за дозволом Наглядової ради приймає участь у засiданнях вищих органiв управлiння iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства.

Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути доповнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради.

Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.