Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Скачати 287.65 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка4/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

Генеральний директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi рiшення.
Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПАТ «ПРИАЗОВ’Є» вiд 25.02.2015р. було подовжено контракт з Генеральним директором Товариства Помазан Сергiєм Борисовичем за сумiсництвом, на дванадцять мiсяцiв. Cтрок, протягом якого особа перебуває на посадi: обрано на посаду з 27.02.2014р. Контракт було подовжено на строк з 27.02.2015 року до 26.02.2016 року включно.

Розмір винагороди, отриманої протягом звітного періоду, складає 10200,00 грн.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Винагороди в натуральній формі не було.


Протягом останніх 5 років займав наступні посади: агроном, в.о. начальника цеху, заступник начальника цеху з побуту та загальним питанням, провідний агроном. З 27.02.2014р. - генеральний директор ПАТ "Приазов'є". Окрім посади Генерального директора ПАТ "Приазов'є" також перебуває за сумісництвом Генеральним директором ПАТ "Бахчовик".

Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПАТ "ПРИАЗОВ'Є" вiд 25.02.2016р. подовжено контракт з Генеральним директором Товариства Помазан Сергiєм Борисовичем за сумiсництвом, на дванадцять мiсяцiв, з 27.02.2016р. до 26.02.2017р. включно.

Часткою у статутному капіталі не володіє.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Судимості за корисливі та посадові злочини не має.1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буковська Світлана Максимівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 802612 18.04.2002 Володарським РВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища, Харківський СГІ, економіст-бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Ілліч-Агро Донбас" агроцех №25 - начальник ББУ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

02.09.2013 безстроково

9) опис Окремо обов'язки Статутом Товариства не визначено, але згiдно посадової iнструкцiї головний бухгалтер має обов'язки:

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi;

- формування згiдно з законодавством облiкової полiтики товариства;

- очолює роботу по пiдготовцi i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi;

- здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, додержанням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообороту;

- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi товариства i її надання користувачам;

- забезпечує складання статистичної звiтностi i надання її у вiдповiднi органи;
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


- органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi товариства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;

- забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi товариства на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського i податкового облiку i контролю;
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Прогрес, або поступ (лат. progressus - рух вперед, успіх) - напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого. Протилежність - регрес. Соціальний прогрес - глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, заснованого на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягнень.


- контролює законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, правильнiсть нарахування i своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у держбюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди i резерви товариства, забезпечує надання на затвердження загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу товариства;
Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.


- пропонує порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв;

- розробляє пропозицiї щодо дивiдендiв та виносить їх на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

- приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства.
З 02.09.2013 р. на посаду Головного бухгалтера Товариства було призначено Буковську Світлану Максимівну відповідно до наказу Генерального директора ПАТ "Приазов'є" №26к від 02.09.2013 р. Особу обрано безстроково.

Розмір винагороди, отриманої протягом звітного року, складає 50640,00 грн. Винагороди в натуральній формі не було.

Протягом останніх 5 років займала наступні посади: головний бухгалтер, начальник бюро бухгалтерського обліку. З 02.09.2013 р.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
- головний бухгалтер ПАТ "Приазов'є".


Часткою у статутному капіталі не володіє. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.

Змін протягом року не було.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний бухгалтер

Буковська Світлана Максимівна

ВЕ 802612 18.04.2002 Володарським РВ УМВС України в Донецькій області

0

0

0

0

0

0

Одноособовий Член Наглядової ради

ТОВ "ХАРВІСТ ХОЛДИНГ", м.Маріуполь

37546301

4594779

86.55675909879

4594779

0

0

0

Генеральний директор

Помазан Сергій Борисович

ЕК 732311 13.01.1998 Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській областi

0

0

0

0

0

0

Усього

4594779

86.55675909879

4594779

0

0

0
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ" (акцiонер)

37546301

87594 Донецька область м.Марiуполь, селище мiського типу Талакiвка вулиця 40 рокiв Жовтня, буд.235

4594779

86.556759098787

4594779

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

4594779

86.556759098787

4594779

0

0

0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

XДата проведення

28.04.2015

Кворум зборів

100

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв.

2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду.

4. Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.

5. Визначення порядку покриття збиткiв, отриманих за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi.

6. Припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради.

7. Обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Наглядової ради.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.

10. Схвалення правочинiв, що вчинялися Товариством у 2014 роцi.

11. Змiна адреси (мiсцезнаходження) Товариства.

12. Внесення змiн до Статуту Товариства.


Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надавалось.
З першого питання порядку денного вирiшили:

1.1. Обрати Секретарем Зборiв - Буковську Свiтлану Максимiвну. За результатами проведення Загальних зборiв Головi i Секретарю скласти та пiдписати протокол Загальних зборiв.

1.2. Затвердити такий регламент роботи Загальних зборiв:

- час для доповiдей i виступiв з питань порядку денного - до 15 хвилин;

Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.

- час для iнформацiї - до 5 хвилин;

- час для вiдповiдей на запитання до доповiдача - 5 хвилин;

- запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються тiльки в письмовi формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається;

- загальний час проведення зборiв: вiд 1,5 до 2х годин без перерви;

- порядок голосування: за допомогою бюлетенiв.

1.3. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства у складi:

- Голова Лiчильної комiсiї - Пархоменко Нiна Петрiвна;

- Член Лiчильної комiсiї - Горлова Любов Вiкторiвна;

- Член Лiчильної комiсiї - Лупацiй Олена Миколаївна.
Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З другого питання порядку денного вирiшили:

2.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.

2.2. За наслiдками розгляду звiту Генерального директора визнати роботу виконавчого органу у 2014 роцi задовiльною.
Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З третього питання порядку денного вирiшили:

3.1. Затвердити звiт у Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.

3.2. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк визнати роботу Наглядової ради у 2014 роцi задовiльною.
Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З четвертого питання порядку денного вирiшили:

4.1. Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.


Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З п'ятого питання порядку денного вирiшили:

5.1. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi, покрити за рахунок прибутку минулих перiодiв.


Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З шостого питання порядку денного вирiшили:

6.1. Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 37546301).


Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З сьомого питання порядку денного вирiшили:

7.1. Обрати одноособового члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 37546301).


Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7: "ЗА" 4594779 кумулятивних голосiв.
З восьмого питання порядку денного вирiшили:

8.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з одноособовим членом Наглядової ради - ТОВ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ".

8.2. Встановити, що свої права, повноваження та обов'язки одноособовий член Наглядової ради виконує безоплатно.

8.3. Уповноважити на пiдписання договору з одноособовим членом Наглядової ради Помазан С.Б.


Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З дев'ятого питання порядку денного вирiшили:

9.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладення правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме:

9.1.1. Укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Товариством, щодо купiвлi-продажу готової продукцiї, ТМЦ, основних засобiв, бiологiчних активiв, незавершеного виробництва, а також щодо комiсiї, пiдряду, надання та отримання послуг, найму (оренди), застави майна, вiдповiдального зберiгання, граничною вартiстю на кожен правочин у розмiрi 15 000 000,00 грн.;

9.1.2. Укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Товариством, щодо отримання та надання фiнансової допомоги (позик, гарантiй, порук) граничною вартiстю на кожен правочин у розмiрi 10 000 000,00 грн.;

9.1.3. Укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, не пов'язаними вiдносинами контролю з Товариством, щодо купiвлi-продажу готової продукцiї та бiологiчних активiв на кожен правочин у розмiрi 10 000 000,00 грн.;

9.1.4. Укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, не пов'язаними вiдносинами контролю з Товариством, щодо купiвлi-продажу ТМЦ, основних засобiв, незавершеного виробництва, а також щодо комiсiї, пiдряду, надання та отримання послуг, найму (оренди), застави майна, вiдповiдального зберiгання, граничною вартiстю на кожен правочин у розмiрi 1 000 000,00 грн.;

9.1.5. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в п.п. 9.1.1.-9.1.4., не повинна перевищувати 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних у п.п. 9.1.1.-9.1.4., за умови виконання п. 9.1.5 цього рiшення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такiй дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства.


Голосували з дев'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З десятого питання порядку денного вирiшили:

10.1.Зняти питання щодо схвалення усiх правочинiв, що вчинялись Товариством у 2014 роцi з розгляду.


Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З одинадцятого питання порядку денного вирiшили:

11.1. Затвердити змiну адреси (мiсцезнаходження) Товариства з 87140, Україна, Тельманiвський р-н, с. Новоселiвка, вул. Ленiна, б. 7 на 87140, Україна, Волноваський р-н, с.

Волнова́ха - місто районного підпорядкування, центр Волноваського району Донецької області.
Новоселiвка, вул. Ленiна, б. 7.


Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.
З дванадцятого питання порядку денного вирiшили:

12.1. Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.12.2. Доручити Генеральному директору пiдписати нову редакцiю та здiйснити всi необхiднi дiї, що пов'язанi з держаною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства з правом передоручення третiм особам.
Голосували з дванадцятого питання порядку денного бюлетенем № 12: "ЗА" 4594779 голосiв, що складає 100% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.

Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.