Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Скачати 287.65 Kb.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка5/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Київська область м.Буча бул.Б.Хмельницького, буд.6, оф.253

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294645

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

(044)228-91-65

Факс

(044)228-91-65

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.
Укладено договiр №62/02-2011 від 02.03.2011 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 23.02.2011р. №б/н та протоколу Загальних зборiв вiд 12.04.2011р. протокол №7. Відповідно до рішення Наглядової Ради від 27.11.2012 р. було укладено Договір б/н від 10.12.2012 р. про внесення змін до Договору про відкриття р-ків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "Приазов'є" (у зв'язку з приведенням договору до норм діючого законодавства).Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"Аудиторська компанія "Партнер-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35319183

Місцезнаходження

87548 Донецька область м.Маріуполь пр.Леніна, буд.106

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4027

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

(062)345-90-38

Факс

(062)345-90-38

Вид діяльності

Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Перевiрка фiнансової звiтностi підприємства за 2015 рік.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область м.Київ вул. Нижній Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Правила ЦДЦП №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)591-04-04

Факс

(044)482-52-07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

Провадження діяльності з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів. Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. Ведення реєстру цiнних паперiв. Договір про обслуговування емісії цінних паперів №ОВ-7500 з Емітентом було укладено 25.12.2014р.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.05.2010

41/05/1/10

Донецьке територiальне управлiння Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

UA4000069389

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

5308400

1327100.00

100.000000000000

Опис

Розміщення відкрите. На торгiвельнiй бiржi акцiї не продаються та до лiстингу не включенi.

Протягом звiтного року торгiвля акцiями на фондовiй бiржi не вiдбувалась. Заявок на опуск у листiнг на фондову бiржу Товариство не подавало. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Фактiв делiстiнгу не було.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 26.05.2005 року №18/05/1/05, яке видане Донецьким територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність у зв'язку з дематеріалізацією акцій.XI. Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публічне акціонерне товариство "Приазов'є" знаходиться у Волноваському районі Донецької області.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Доне́цьк (до 1917 - Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943 - Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 - Сталін, Сталіне, Сталіно) - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.
Волнова́ський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця у степовій зоні на південному заході Донецької області. Районний центр - місто Волноваха. Населення становить 83 812 осіб (на 1.08.2013). Площа - 2549 км².

Господарство створено у 1930 році на базі радгоспу "Сартана". У 1939 році господарство перейменовано у радгосп iм.XVIII Партз'їзду - зернового направлення. З 1961 року на базі зернорадгоспу iм.XVIII Партз'їзду формується елiтно-насiннєводчеський радгосп iм. XVIII Партз'їзду республіканського підпорядкування, задачі якого були виробництво та реалiзацiя елітного насіння зернових, олійних культур та кормових трав (люцерна, еспарцет, злакові та однолiтнi трави).

З 1992 року радгосп перейменовано в досвідне господарство "Приазов'є" Донецького інституту агропромислових підприємств та входить до складу Української академії аграрних наук.

Респу́бліка (від лат. res publica - справа громади) - форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноваженнями; існує поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.
Олі́йні культу́ри - рослини, з насіння яких у процесі пресування одержують рослинні олії. В зонах з помірним кліматом ростуть ріпак, льон, соняшник, соя, маслини; у тропіках - арахіс, кокоси; одержують також пальмову олію.
Націона́льна акаде́мія агра́рних нау́к України (НААН) розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 і з такою назвою проіснувала самостійно та в складі різних відомств до 1990.

З грудня 2003 року господарство перейменовано в державне сільськогосподарське підприємство "Приазов'є".

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Основна спецiалiзацiя - виробництво та реалiзацiя елітного насіння. ДСП "Приазов'є" вирощує насіння сільськогосподарських культур вітчизняних селекцiй. В першу чергу це сорти та гібриди Одеського селекцiонно-генетичного інституту, Донецького IАПП, Днепропетровського інституту кукурудзи.

Згідно Наказу регіонального вiддiлення Фонду держмайна України по Донецькій області № 639 вiд 27.05.2004р. державне сільськогосподарське підприємство "Приазов'є" було перетворене в відкрите акціонерне товариство "Приазов'є".

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Кукуру́дза (Zea mays) - однорічна рослина родини Тонконогових. Одна з найвисокопродуктивніших злакових культур універсального призначення, яку разом з рисом і пшеницею відносять до одного з «трьох найголовніших хлібів людства».
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.

В 2011 році у відповідності до норм Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ "Приазов'є" було перетворене в публічне акціонерне товариство "Приазов'є".

У 2012-2013 році на Підприємстві відбулося значне скорочення чисельності персоналу. Причиною цього скорочення стало закриття газулі тваринництва на підприємстві.

Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Твари́нництво, галузь сільського господарства, що займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. Воно забезпечує людей харчовими продуктами (молоко, масло, сир; близько 60% білків, що їх споживає людина, - продукти тваринництва), дає сировину для легкої (вовна) і харчової, а також фармацевтичної промисловості, тяглову силу (кінь, віл), основне органічне добриво - гній.
Велика частина співробітників ПАТ «Приазов'є» була переведена в ДП «Ілліч-Агро Донбас». Інша частина співробітників була виведена зі штату у зв'язку з природним відтоком (вихід на пенсію, звільнення за власним бажанням і т.д.).
Звільнення - в трудовому праві припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем.

Протягом останніх 5 років злиття, подiлу, приєднання, перетворення, виділу у Товаристві не відбувалось.


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Організаційна структура ПАТ "Приазов'є" у попередніх роках була змінена у зв'язку з закриттям галузі тваринництва. Стосовно основних засобів, які пов'язані з галуззю тваринництва, Керівництвом Товариства були розглянені пропозиції щодо подальшого їх використання.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Частина цих основних засобів була реалізована в попередніх роках, частина - передана в оперативну оренду ДП "Ілліч-Агро Донбас". Крім того, частину основних засобів було законсервовано у зв'язку з виробничою необхідністю. Керівництвом розглядаються пропозиції стосовно подальшого використання цих основних засобів. Протягом 2015 року змін не було, організаційна структура не змиінювалась. Всі основні засоби (окрім тих, що знаходяться на консервації) знаходяться в оренді у ДП "Ілліч-Агро Донбас".

У 2015 році Підприємство має такі підрозділи:

1. Тік.

2. Центральна ремонтна майстерня.3. Будівельна бригада.

4. Електроцех.

5. Їдальня.

6. Адмiнiстрацiя.

7. Робочі допоміжних служб.

8. Невиробнича сфера: дитячі садки - 2шт.

Центра́льна - вантажна тупикова залізнична станція Ясинуватської дирекції Донецької залізниці (з грудня 2014 р. Придніпровська залізниця).
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Дитя́чий садо́к (de:Kindergarten, захоро́нка) - освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років).
, дитячий садок-школа з першого по четвертий клас, будинки культури - 2 шт., фельдшерсько-акушерські пункти - 3 шт.
Фе́льдшерсько-акуше́рський пункт (ФАП) - пункт першої невідкладної медичної допомоги в малих поселеннях України та країнах колишнього СРСР. В Україні поширені майже в усіх селах та селищах, є замінником лікарень та амбулаторій.
(враховується на забалансовому рахунку).


Підприємство несе зобов'язання, що пов'язанні з орендою сільськогосподарських земель з резервного фонду (328 га), які Підприємство отримало згідно з договором оренди, укладеним з Тельманівською районною держадміністрацією строком на 25 років.

Пiдприємство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та інших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має i не створювало.Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Чисельнiсть працiвникiв за попереднiй перiод станом на 31.12.2014 р.

Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
складала 18 осiб, за звiтнiй перiод станом на 31.12.2015 р. - 7 осiб, в тому числi:

постiйнi робiтники - 4 особи,

керівники, фахівці та службовці - 3 особи.

Службо́вець - найнятий працівник, який належить до соціальної групи, що включає всіх зайнятих за наймам нефізичною працею в різних сферах суспільної зайнятості: в промисловості (інженери, бухгалтери, секретарі тощо), в сфері послуг (охороні здоров'я, торгівлі), освіті та на військовій службі.

Крім того, чисельність працівників, які працюють за сумісництвом, станом на 31.12.2015р. складає 4 особи, у т.ч. керівник - 1 особа, фахівці - 3 особи.

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складає:

- за попереднiй перiод - 20 осіб;

- за звiтнiй перiод - 10 осіб, в тому числi:

постiйнi робiтники - 6 осіб;

позаштатні керівники, фахівці та службовці - 4 особи.


Частина спiвробiтникiв ПАТ "Приазов'є" була переведена в iншi структурнi пiдроздiли ДП "Iллiч-Агро Донбас" (за власним бажанням добровiльно розторгли трудовий договiр за згодою сторiн). Iнша частина спiвробiтникiв була виведена зi штату у зв'язку з природним вiдтоком (вихiд на пенсiю, звiльнення за власним бажанням i т.д.).
Iз загальної кiлькостi працiвникiв на кiнець поточного року :

- повну вишу освiту мають - 2 особи;

- середньо-технiчну - 1 особа;

- середню - 4 особи.

За 2015 рiк Пiдприємство не проводило пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та первинну професiйну пiдготовку кадрiв.
Фонд оплати працi складає:

- за попереднiй перiод - 335,0 тис.грн.;

- за звiтнiй перiод - 312,0 тис.грн., в тому числi:

постійні робітники (штатні) - 287,0 тис.грн.,у т.ч.:

- керівники, фахівці та службовці - 200,0 тис.грн.;

- робітники - 87,0 тис.грн.;

позаштатні сумісники - 25,0 тис.грн.

Протягом року вiдбулися змiни у розмiрi фонду оплати працi, вiн зменшився на 23,0 тис.грн. Змiни вiдбулися у зв'язку зi зниженням чисельнiстi працiвникiв.


Розмір середньо-місячної заробітної плати за 2014 рiк становить 2600,00 грн.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Збільшення середньо-місячної рiчної заробiтної платнi на суму 1271,00 грн. вiдбулося у зв'язку з індексацією заробітної плати внаслідок інфляційних процесів.
Індекса́ція - встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.
Інфля́ція (від лат. inflatio - «роздування») - надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

Згiдно з програмою пiдприємства на 2016 рiк рiчний фонд заробiтної платнi становитеме - 178,6 тис.грн.


Згiдно колективного договору, що дiяв у 2015 роцi, пiдприємство зобов'язано:

- Надавати безоплатно транспортнi засоби для вивозу урожаю з часних городiв, смiття, навозу з дворiв, для перевезення ТМЦ, отриманих у якостi натурплатнi;

- Надавання автобусу з 50% оплатою робiтникам господарства на обслуговування весiль та проводiв до армiї;

- У випадку смертi робiтника господарства, родинi померлого на поховання надають допомогу у розмiрi 3-х мiсячної заробiтної платнi за останнi 12 мiсяцiв, у випадку смертi пенсiонера надавати допомогу на поховання у сумi - 500грн.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Похова́ння - комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству.
, у випадку смертi члена родини -250 грн;

- Надавати робiтникам господарства послуги на поховання без оплати;

- Забезпечувати всiх потребуючих дiлянками пiд городи;

- Своєчасно здiйснювати орання земельних дiлянок, городiв, що знаходяться у власному використання робiтникiв господарства з 50% оплатою;

- Реалiзовувати робiтникам господарства молодняк свиней з числа браку;

- Надавання в кредит будiвельних матерiалiв для робiтникiв господарства (шлакоблок, цегла, цемент);

- Надання транспорту з 50% оплатою для перевезення будiвельних матерiвлiв працiвникам до забудовникiв.

- Надавати робiтникам на оздоровлення 65% вiд нарахованних вiдпускних;

- Надавати нецiльову доброчинну допомогу пенсiонерам та робiтникам господарства на оздоровлення та в зв'язку з тяжким матерiальним становищем у межах рiчного лiмiту:

- пенсiонерам - 1500 грн. на рiк;

- робiтникам господарства - 4000 грн. на рiк.

- Надавати робiтникам господарства, якi мають в особистому користуваннi худобу, ветеринарну допомогу;

Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.

- Органiзовувати пiдвиз харчування робiтникам у поля, що задiянi на весняно-осiнiх роботах, забезпечувати 2-х разове харчування за пiльговими розцiнками робочим пiд час врожаю зернових, рiзницю вартостi годування сплачує господарство.

Урожа́й, врожай - продукція однієї або кількох однорідних сільськогосподарських культур (зернових, плодових, овочевих тощо) і продукція використовуваних дикорослих рослин; загальний збір тієї чи ін. продукції рослинництва з усієї посівної площі в окремому господарстві, окремій або групі адміністративних одиниць, загалом у державі, регіоні, об'єднанні держав тощо.

- Робiтникам, якi вийшли до пенсiї за добросовiсний труд, високi показники виплачувати винагороду виходячи з стажу роботи у господарствi:

- вiд 10 до 15 рокiв - 50% мiсячного посадового окладу тарифної ставки на момент уходу на пенсiю;

- вiд 15 до 20 рокiв - 75% мiсячного посадового окладу тарифної ставки на момент уходу на пенсiю;

- вiд 20 та вище - 100% мiсячного посадового окладу тарифної ставки на момент уходу на пенсiю;

- Надiляти пiльговими путiвками на лiкування ветеранiв труда, колишнiм робiтникам, що вийшли на пенсiю з господарства;

- Нараховувати зерно пенсiонерам господарства згiдно вiдпрацьованого перiоду у господарствi;

- Надiляти грошовi кошти для проведення свят: День захисника Вiдчизни, 8 березня, День Перемоги, Мiжнародний день захисту дiтей, День звiльнення Донбасу, День ветеранiв труда, День робiтникiв сельського господарства, День матерi, День родини, пiдведення пiдсумкiв за рiк, Новорiчнi свята.

День Перемо́ги (рос. День Победы) - державне свято Радянського Союзу, а пізніше й країн, що входили до складу СРСР, що відзначається щорічно 9 травня «на згадку про переможне завершення Великої Вітчизняної війни радянського народу проти німецько-фашистських загарбників» .

- Надiляти кошти до Дня медичного робiтника для грошової винагороди робiтникiв, якi обслугововують робiтникiв господарства;

Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.

- Кожного мiсяця видiляти кошти для придбання медикаментiв для здiйснення першої медицинської допомоги:

- ФАПу -вiддiлення - 50грн.;

- iншим вiддiленням - 150 грн.

- Видiляти м'ясо робiтникам та пенсiонерам за 100% вартiстю:

- на поховання - 40кг.;

- на весiлля - 50 кг.;

- на проводи до армiї - 30 кг.

- Виплачувати заохочування ветеранам Вiйни та учасникам на ЧАЕС до пам'ятних та святкувальних дат, надавати грошову пiдтримку (як в грошовiй, так i в натуральнiй формi);

- Жiнкам, якi вiдпрацювали у господарствi до 1 року, при народженнi дитини виплачувати нецiльову благодiйну пiдтримку:

- однiєї дитини - 100грн.;

- вiдпрацювавшим понад року виплачувати - 750 грн.

- Надавати транспорт безоплатньо для перевезення вугiлля: учасникам вiйськових дiй, iнвалiдiв ВВ вiйни, вдовам, в'язням концтаборiв;

- Якщо 2 сiчня припадає на невихiдний день, то цей день вважати вихiдним;

- Призводити щомiсячне стягнення iз заробiтної платнi за вивiз смiття та перерахування по безготiвковому розрахунку.

- Видiляти нецiльову благодiйну допомогу у сумi 50грн. жiнкам, якi знаходяться у додаткової вiдпустцi з пiклування за дитиною по досягнення їм 3-х рiчного вiку.

- Видiляти грошовi кошти донорам у день забору 10 грн. кожному;

- Видiляти грошовi кошти на оздоровлення дiтей для часткової оплати путiвки до ДОЦ згiдно з планом профспiлки з розрахунку 25% оплати.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства не надходили.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згідно Закону України від 12 травня 2011 року N 3332-VI "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Ауди́т (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Річна фінансова звітність за 2015 рік була складена на підставі інформації про активи, зобов'язання, капітал, господарські операції і результати діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку шляхом їх трансформації (коригувань) статей у відповідність з вимогами МСФЗ.

Для складання фінансової звітності у відповідності з МСФЗ керівництво здійснило оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на підставі принципу обачності. Основні зміни у порівнянні з фінансовою звітністю Товариства у відповідності з П(С)БО полягають в списанні активів, що не відповідають критеріям визнання відповідно МСФЗ;

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
перекласифікації статей активів та зобов'язань, нарахуванні резервів та інше. Зміни, пов'язанні з переходом на МСФЗ, відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу.

Облікова політика в ПАО "Приазов'є" побудована відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року та чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, а також відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України №3332-VI "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 12.05.2011 та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Облікова політика Товариства визначена наказом № 4 від 13 січня 2012р. та розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при ведені обліку згідно з П(С)БО та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства.

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства.

Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у якому вони відбулися.

Фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, i проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, i в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає i доповнює свою облікову політику належним чином.

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом;

- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;

- ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною нулю;

- оцінку вибуття запасів здійснювати за методом середньозваженої собівартості;

- біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж і загальними витратами на виробництво, необхідними для доведення біологічного активу до продажного стану, на кожну дату балансу;

Ва́ртість (собівартість, англ. Cost) - вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.
Доведення у математиці - процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого твердження.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

- сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж;

- резерв сумнівних боргів формувати один раз на рік, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

- дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників / акціонерів Компанії) за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані;

- витрати визнаються Компанією у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені;

- базою розподілу загальновиробничих витрат тваринництва на підприємстві є прямі витрати. В якості бази розподілу загальновиробничих витрат рослинництва, крім фіксованого сільськогосподарського податку, орендної плати за земельні паї, орендної плати за землі, що перебувають у державній та комунальній власності, ремонтів необоротних активів, повинні виступати прямі витрати;

Росли́нництво - галузь науки, що займається вивченням особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища; розробляє сортові технології вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної безпеки.

- може нараховувати наступні види резервів: резерв під забезпечення виплат відпусток; резерв на виконання гарантійних зобов'язань; резерв за судовими позовами; резерв агентських платежів; інші резерви.

Товариством застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку, з застосуванням бухгалтерської програми "1С".

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Для здійснення бухгалтерського обліку ПАТ "Приазов'є" застосовує План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Подві́йний за́пис - це принцип тотожного відображення господарчих операцій на рахунках, що забезпечує рівність оборотів за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Іншими словами, це відображення кожної господарської операції двічі, за дебетом одного й за кредитом іншого рахунку у тій самій сумі.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.

Система бухгалтерського обліку в цілому приведена у відповідність до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996/ XIV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які діяли у 2015 році.

Більш детально Наказ про облікову політику Підприємства наведено у Примітках до фінансової звітності.


Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.