Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Сторінка6/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.33 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основним напрямком діяльності підприємства є вирощування зернових культур, а саме зерна, соняшника.
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Зернові́ культу́ри (також, хлібні рослини) - найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих рослин, оброблюваних для отримання зерна - основного продукту харчування людини, сировини для багатьох галузей промисловості, та використовується для виробництва корму для тварин.

Обсяги виробництва продукції, що вирощувалась Підприємством в натуральному виразі (тн) склали:

2013р. 2014р. 2015р.

зерно (пшениця озима, овес,

просо, інші зернові) 355 876 -

жито 20 - -

ячмінь (насіння) 442 - -

ячмінь (яровий) 334 - -

соняшник 212 - -

молоко - - -

м'ясо - - -

горох 54 - -

кукурудза 22 - -

інша продукція рослинництва

(зелена маса, інше насіння) 580 130 -
Середні реалізаційні ціни на продукцію, що реалізовувалася Підприємством склали (грн. за тн.):

2013р. 2014р. 2015р.

зерно (пшениця озима, овес,

просо, інші зернові) 1833,33 1613 -

жито 1200 - -

ячмінь(насіння) 2583,7 3151 -

ячмінь (яровий) 1656 1862 -

соняшник 4137,60 3501 -

молоко - - -

м'ясо - - -

горох 4330 7175 -

кукурудза 6667 - -

інша продукція рослинництва

(зелена маса, інше насіння) 253,62 260 350


Обсяги реалізації продукції (тис.грн.):

2013р. 2014р. 2015р.

зерно (пшениця озима, овес,

просо, інші зернові) 715 522 -

жито 24 - -

ячмінь (яровий) 553 97 -

соняшник 2135 616 -

молоко - - -

м'ясо - - -

горох 234 240 -

кукурудза 148 - -

інша продукція рослинництва

(зелена маса, інше насіння) 1452 620 81

послуги, роботи 3 - -


У 2015 році на підприємстві не було виробництва продукції і відповідно реалізації культур. Всі виробничі основні засоби знаходяться в операційній оренді ДП "Ілліч-Агро Донбас".

Підприємство не здійснює експорту продукції.


На фiнансовi показники мають вплив сезоннi змiни цiнової полiтики пiд час збору врожаю: цiна на зерно знижується до мiнiмуму. Якiсть зрощеного насiння є найкращою рекламою, i тому пiдприємство не страдає вiд дефiциту покупцiв, а страдає вiд постiйного росту цiн на енергоносiї, запаснi частини, будiвельнi матерiали.

Основним постачальником у 2015 році було ПАТ "Донецькобленерго" (послуги з постачання електроенергії).

Динамiка цiн на покупну продукцію (цiни у грн. з ПДВ):

2013 рік 2014 рік 2015 рік

- електроенергiя кВт/ч 0,729 0,839 1,42

- дизельне паливо кг - - -

- бензин А-76 кг - - -

- дошка 50 куб - - -

- комбікорм кг - - -
Рослинництво залежить вiд сезонних змiн, погодних умов: треба вчасно посiяти, внести добриво, а потiм зiбрати врожай в оптимальний термiн, для отримання високих показникiв врожайностi.

Комбінований корм (Комбікорм) - це однорідні суміші очищених, змелених і спеціально підготовлених кормів і кормових джерел, які приготовані за науково обґрунтованими рецептами і призначені для згодовування окремим видам, виробничим і статевим групам тварин.
Ди́зельне (солярне) па́ливо (скорочено дизель, соляр, соляра, солярка) - рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.

Основнi ризики у рослиництвi - це природнi катаклiзми (вимирзання посiвiв, засуха, суховiї). В наслiдок цього снижується врожайнiсть i вiдповiдно збiльшується собiвартiсть продукцiї. Для сниження ризикiв на пiдприємствi здiйснюються заходи по зберiганню вологи (весняне бороновання).

Сiльськогосподарське виробництво знаходиться у складних фiнансово-економiчних умовах. Високi цiни на продукцiю промисловості (сiльськогосподарська технiка та запаснi частини до неї, паливо-мастильнi матерiали, мiнеральнi добрива, засоби захисту рослин та iнше), яку споживають сiльськогосподарськi пiдприємства, при низьких закупiвельних цiнах на сiльськогосподарську продукцiю, є причиною низької рентабельностi сiльського господарства i призводитьдо росту кiлькостi збиткових сiльськогосподарських пiдприємств.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
За́хист росли́н (або контроль шкідників) - це комплекс заходів, які спрямовані на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби, бур'яни.

Пiдприємства не мають коштiв для оновлення машинно-тракторного парку, а продуктивнiсть застарiлої сiльськогосподарської технiки i обладнання дуже низька.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Так як, у зв'язку з реформуванням сiльського господарства майже всi пiдприємства галузi знаходяться на самофiнансуваннi, вони мають незначну частку державних дотацiй.

Підприємство у 2015 році самостійно не здійснювало вирощування продукції рослинництва у зв'язку з заключенням договору операційної оренди основних засобів з ДП "Ілліч-Агро Донбас".

Великi iнфляцiйнi процеси в країнi не дають змогу товариству прогнозувати свiй дохiд: у товариства зменшується рентабельнiсть, тому що вiдбувається подорожчання устаткування, матерiалiв, що призводить до зменшення прибуткiв.

Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.

Товариство має проблеми з залученням коштiв: великi вiдсотки не дають змоги товариству брати кредити для поповнення обiгових коштiв.


На пiдприємствi у 2016 роцi планується здiйснювати роботу по зниженню собiвартостi продукцiї за рахунок проводення робіт по енергозбереженню. Переглянуто та посилено контроль на лiмiт за споживання електроенергiї на об'єктах господарства, старе освiтлення замінюється на нове з використанням енергозберiгаючих елементiв.

Програма розвитку Підприємства передбачає покращити культуру землеробства та продовжити впровадження технологій, які дозволять досягти кращого рівня врожайності та рентабельності.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Землеробство - провідна галузь сільськогосподарського виробництва, основою якої є використання землі з метою вирощування сільськогосподарських культур; наука, що вивчає загальні прийоми вирощування сільськогосподарських культур і розробляє способи раціонального використання землі та підвищення родючості ґрунту.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
У 2011 роцi найбiльш суттєвим надходженням активiв було:

* полiпшення основних засобiв:

- будинки та споруди(будівельний склад, санпропускник, свинарники відділень №1 та №2, літній табір МТФ, автогараж, корівники відділень №3, родильне відділення КРХ відділення №3) - 4332тис.грн.;

* придбання основних засобiв:

- машини та обладнання (плуги, культиватори, насоси, електродвигун, ін.

Культива́тор - знаряддя для обробки ґрунту (без перевертання його верхнього шару), боротьби з бур'янами і внесення в ґрунт добрив. Основними робочими органами культиватора є лапи.
Електродвигу́н, Електромото́р (рос. электродвигатель, англ. electric motor, нім. Elektromotor) - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
)- 31 тис.грн

- виготовлення ОЗ - будинки та споруди (башта Рожновського, туалет)- 50 тис.грн

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - (єлектронагрівач, принтер "Panasonic", ноутбук "ASUS") - 11 тис.грн.;

- тварини - 11 тис.грн.

Найбiльш суттєвим відчуженням активiв було:

- списано основних засобів, у т.ч.:

- житлові будинки ( приватизовані) - первісною вартістю 374тис.

Туалет (від фр. toilette), також вбира́льня, вихо́док - приміщення для справляння природних потреб сечовипускання і дефекації. У туалеті може бути розташований унітаз, біде́ та інші санітарно-технічні пристосування.
Приватиза́ція - політика чи процес продажу або передачі державної чи суспільної власності (особливо націоналізованої промисловості) у руки приватних інвесторів. Приватизація сфери послуг включає державні контракти з приватними фірмами для забезпечення послуг, які раніше виконувалися громадськими установами.
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
грн, залишковою вартістю 115 тис.грн.

- списано малоцінних необоротних матеріальних активів (меблі, інвентар, інструмент, ін. - всього 282 одиниці)первісною вартістю 21 тис.грн., залишковою вартістю 1 тис.грн.

Суттевих уцiнок запасiв, незавершенного будiвництва, основних засобiв не було.

Списанної дебiторської заборгованностi та нелiквiдних запасiв протягом 2011 року не було.


У 2012 році суттєвих находжень необоротних активів не було.

Найбiльш суттєвим відчуженням активiв було:

* реалізація довгострокових біологічних активів на суму 4998 тис.грн.;

* реалізація собак - первісною вартістю 63 тис. грн., залишковою вартістю 63 тис.грн.;

* реалізація поточних біологічних активів на суму 6078 тис.грн.;

* списано малоцінних необоротних матеріальних активів (меблі, інвентар, інструмент, ін. - всього 776 одиниць) - первісною вартістю 51 тис. грн., залишковою вартістю 0 тис.грн.

У 2012 році було списано неліквідних запасів на суму 665 тис.грн.

Списанної дебiторської заборгованностi протягом поточного року не було.


У 2013 році збільшення вартості основних засобів не відбувалось.

Найбільш суттєвим відчуженням активів було:

* списання основних засобів первісною вартістю 18 тис.грн.; знос 4 тис.грн.; залишкова вартість 14 тис.грн., у т.ч.:

- будинки, споруди, передавальні пристрої - первісна вартість 16 тис.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
грн.; знос 2 тис.грн.; залишкова вартість 14 тис.грн.;

- машини, обладнання - первісна вартість 2 тис.

В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
грн.; знос 2 тис.грн.; залишкова вартість 0 тис.грн.;

* реалізовано основних засобів первісною вартістю 2222 тис.грн.; знос 388 тис.грн.; залишкова вартість 1834 тис.грн., у т.ч.:

- будинки, споруди, передавальні пристрої пристрої - первісна вартість 185 тис.грн.; знос 172 тис.грн.; залишкова вартість 1678 тис.грн.;

- машини, обладнання - первісна вартість 234 тис.

Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.
грн.; знос 128 тис.грн.; залишкова вартість 106 тис.грн.;

- транспортні засоби - первісна вартість 134 тис.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
грн.; знос 87 тис.грн.; залишкова вартість 47 тис.грн.;

- інструменти, прилади,інвентар (меблі) - первісна вартість 4 тис.грн.; знос 1 тис.грн.; залишкова вартість 3 тис.грн.

А саме з вибувших основних засобів:

* списано: насос СВН-80, паливо перекачувальні колонки КЕФ-401, нафтосклад (огорожа, вбиральня, естакада, громовідвід), холодильники, інше).

* реалізовано: зерносховище, кормокухня, навіс літнього табору СТФ, свинарники, резервуари, склад фуражного зерна, зерноочисна машина ОВС-25, культиватори, плуги, сіялки , трактори, автомашини ГАЗ-САЗ, УАЗ, ВАЗ, причеп, інше).

Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який відбувся переломом ноги.

Відбулося списання дебіторської заборгованості на суму 1479 тис.

Блискавичник (також громозвід, громовідхильник) - пристрій, який сприймає удар блискавки і відводить її струм в землю й призначений для захисту будинків та інших споруд від руйнівної дії блискавки. Назви громозвід і громовідхильник є некоректними, оскільки грім - це акустичний ефект, а блискавковідвід і громовідвід - кальками з російської мови, тому їх уживати не бажано.
Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).
Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
грн.

Суттєвих уцінок запасів та реалізації запасів не було.
У 2014 році збільшення вартості основних засобів не відбувалось.

Вибуття основних засобів у 2014 році пов'язане з їх списанням внаслідок неможливості подальшої експлуатації та реалізацією.

Найбільш суттєвим відчуженням активів було:

* списання основних засобів первісною вартістю 398 тис.грн.; знос 295 тис.грн.; залишкова вартість 103 тис.грн., у т.ч.:

- машини, обладнання - первісна вартість 220 тис.

Перше в історії ДТП, що спричинило за собою смерть пішохода, сталося у 1899 року також у Нью-Йорку. Таксі збило Генрі Блісса.
грн.; знос 167 тис.грн.; залишкова вартість 53 тис.грн.;

- транспортні засоби - первісна вартість 168 тис.грн.; знос 124 тис.грн.; залишкова вартість 44 тис.грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість 5 тис.грн.; знос 4 тис.грн.; залишкова вартість 1 тис.грн.;

- тварини (собаки) - первісна вартість 5 тис.грн.; знос 0 тис.грн.; залишкова вартість 5 тис.грн.;

* реалізація основних засобів первісною вартістю 396 тис.грн.; знос 268 тис.грн.; залишкова вартість 128 тис.грн., у т.ч.:

- будинки, споруди, передавальні пристрої пристрої - первісна вартість 43 тис.грн.; знос 9 тис.грн.; залишкова вартість 34 тис.грн.;

- машини, обладнання - первісна вартість 334 тис.

Найстаріший діючий автомобіль у світі - De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, 1884 року випуску
грн.; знос 246 тис.грн.; залишкова вартість 88 тис.грн.;

- транспортні засоби - первісна вартість 19 тис.грн.; знос 13 тис.грн.; залишкова вартість 6 тис.грн.

А саме з вибувших основних засобів:

- списано: сільськогосподарська техніка (трактори різні, автомобілі вантажні та легкові, інше).

Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів.

- реалізовано: сільськогосподарська техніка (комбайн, трактори різні, автомобіль ВАЗ 2121, загорода, частина будинку контори, інше).

Кількість автомобілів в Україні у 2009 році становила близько 7 мільйонів, що становило приблизно 151 автомобіль на 1000 чоловік і 11.6 авто на кілометр квадратний території.

В звітному 2015 році збільшення вартості основних засобів не відбувалось.

Вибуття основних засобів у 2015 році у кількості 148 одиниць пов'язане з їх списанням внаслідок неможливості подальшої експлуатації: свинарники, корівники, телятник, зерносховище, сільськогосподарська техніка (трактори різні, комбайни різні, плуги, сівалки, культиватори, автомобілі вантажні, насоси різні, інше).

Вартість вибуття за 2015 рік становить: списано основних засобів первісною вартістю 4561 тис.грн.; знос 1928 тис.грн.; залишкова вартість 2633 тис.грн., у т.ч.:

- будинки, споруди, передавальні пристрої - первісна вартість 3362 тис.грн.; знос 845 тис.грн.; залишкова вартість 2517 тис.грн.;

- машини, обладнання - первісна вартість 917 тис.

Найпопулярнішим кольором автомобілів є сріблястий, за ним ідуть чорний, білий та сірий кольори.
грн.; знос 838 тис.грн.; залишкова вартість 79 тис.грн.;

- транспортн засоби - первісна вартість 268 тис.грн.; знос 233 тис.грн.; залишкова вартість 35 тис.грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість 14 тис.грн.; знос 12 тис.грн.; залишкова вартість 2 тис.грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Пов'язаними вважаються сторони, які перебувають під спільним контролем або коли одна зі сторін має можливість контролювати іншу сторону або чинити на неї істотний вплив у процесі прийняття фінансових та управлінських рішень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін".

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).
При визначенні того факту чи є сторони пов'язаними до уваги приймається характер взаємовідносини сторін, а не тільки їх юридична форма. Пов'язані сторони можуть вступати в операції, які не проводились би між не пов'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від цін і умов угод між не пов'язаними сторонами.

Пов'язаними сторонами для ПАТ "Приазов'є" є підприємства, які прямо або побічно, через одну або кілька сторін є підконтрольними власнику контрольного пакету акцій Підприємства, а також ключовий управлінський персонал і близькі члени їх сімей.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Контро́льний паке́т а́кцій - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 50 і більше відсотків простих акцій товариства (ст. 65 Закону). В економічній теорії під К.п.а. розуміється частина акцій, зосереджена в руках одного власника, яка дає можливість здійснювати фактичний контроль над акціонерним товариством.

У рамках поточної діяльності у 2015 році Підприємство мало операції з наступними пов'язаними сторонами: ДП "Ілліч-Агро Донбас", ДП "Ілліч-Рибак", ТОВ "ХАРВІСТ ХОЛДИНГ".

Методика ціноутворення договорів, що застосована Підприємством при визначенні сум правочинів, грунтується за договірними цінами.

ДП "Iллiч-Агро Донбас" - 2817 тис.грн., у т.ч.:

- Придбання або продаж товарiв, готової продукцiї - 81 тис.грн.;

- Надання та отримання послуг - 486 тис.грн.;

- Передача результатів досліджень та розробок - (-282) тис.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
грн.;

- Погашення зобов'язань з фінансової позики - 2532 тис.грн.

ДП "Ілліч-Агро Рибак" - 1807 тис.грн., у т.ч.:

- Погашення зобов'язань з фінансової позики - 1807 тис.грн.

ТОВ "Харвіст Холдинг" - 10306 тис.грн., у т.ч.:

- Погашення зобов'язань з фінансової позики - 10306 тис.грн.

На кінець звітного періоду залишки дебіторської і кредиторської заборгованості з пов'язаними сторонами ПАТ "Приазов'є" складають:

ДП "Iллiч-Агро Донбас":

- дебiторська заборгованiсть - 2558 тис.грн.;

- кредиторська заборгованість - 42 тис.грн.

На загальних зборах акціонерів у 2015 році було здійснено попереднє схвалення усіх значних правочинів, а протягом 2015 року кожний правочин був затверджений рішенням Наглядової Ради.


Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На балансi пiдприємства враховуються основнi засоби виробничого призначення,а на позабалансову рахунку основнi засоби, что не увiйшли до статутного капiталу пiд час приватизацiї.
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
До умов користування основними засобами входить: забезпечення збереження основних засобiв, дотримання заходiв протипожежної безпеки, здiйснення капiтальних та поточних ремонтiв.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Мiсцезнаходження основних засобiв:

- с.Новоселiвка - 14541 тис.грн.;

- с.Новоселiвка-1 - 7412 тис.грн.;

- с.Степанiвка - 5580 тис.грн.

Пiдприємство має два зернових тока з асфальтовим покриттям, складами та навiсами для зберiгання зерна, лiнiю по доробцi батькiвських форм кукурудзи, лiнiю з протравлення насiннього матерiалу, лiнiя з очистки насiння зернових.

Асфа́льт - (грец. ασφαλτος - гірська смола, асфальт) - будівельний в'яжучий матеріал.

Найбільш суттєвими в структурі основних засобів є:

- виробничі будівлі, споруди, передавальні пристрої - найбільш суттєвими за вартістю є: вагова, асфальтове покриття, гараж для сільськогосподарської техніки, дитячий садок, доїльна площадка, будинок культури, будівля комплектуючих по знезараженню насіння, будівля майстерні, зерносховище, огорожа току, клуб, літній табір, контори, корівники, навіси для зерна на току, огорожа стадіону, зрошувальна ділянка, очисні споруди, плотницька майстерня, пункт технічного обстеження сільськогосподарської техніки, санпропускник, свинарники, сховище насіння, сховище сіна, силосна яма, силососховище, склад будматеріалів, склади фуражного зерна, спорудження зерноочисного пункту, їдальня, телятники, центральна майстерня;

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Асе́птика (грец. α - не і σηπτικος - гнійний) - сукупність заходів, спрямованих на попередження інфікування ран чи організму в цілому. При хірургічних втручаннях асептика запобігає проникненню в рану збудників інфекції: бактерій, грибків(що можуть потрапляти до рани з навколишнього середовища).
Ірига́ція або зро́шування (нім. Bewässerung, англ. irrigation від лат. irrigado - зрошення) - підведення води на поля, що відчувають нестачу вологи, і збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходяться коріння рослин, з метою збільшення родючості ґрунту.
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.

- машини та обладнання - найбільш суттєвими за вартістю є: борона, жатки, культиватори, насоси, плуги, сівалки, бункер активного вентилювання, комбайни, кран-балка, устаткування зерноочисної лінії, устаткування ОПМ-6 "Фермер", обприскувач "Спрей-Куб", посівний комплекс FLЕTXICOIL, трактори NEW HOLLAND, трактори ХТЗ-17021, транспортери, Прес-підбирач "GLAAS MARCANT";

- транспортні засоби - найбільш суттєвими за вартістю є: автокрани, автомобілі (легкові та вантажні), причепи;

Перший прозорий автомобіль було зроблено у 1939 році. Pontiac Ghost Car зроблений з плестигласових панелей, які дозволяють зробити авто прозорим.

- інвентар, меблі, інші основні засоби - найбільш суттєвими за вартістю є: різні ваги, молочні ємності, меблі, комп'ютери, офісна техніка, меблі, різні прилади, холодильники.
Виробничі основні засоби, що враховуються на балансі Товариства, у звітному році були передані в оперативну оренду згідно з:

- договором з ДП "Ілліч-Агро Донбас" від 30.03.2015р. №15Д00128/15П00007ДП (будинки, споруди, машини, обладнання, сільськогосподарська техніка, транспортні засоби, ін.);

- договором з ПП Маркохай Н.А. від 28.12.2010р. №264/10 та додатковими угодами про оренду 1/4 частини нежитлового приміщення (інв.

Найбільший у світі іграшковий автомобільний трек Hot Wheels (укр. Гарячі колеса) може використовувати 1100 іграшкових авто на 18 смугах автостради.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
№111016), площею 71,5 кв.м, первісною вартістю 13 тис.грн., залишковою вартістю 1 тис.грн.;

- договором з ТОВ "Фтиком" від 23.09.2013р. №13П00052 про оренду 2 кв.м нерухомого майна на доху для розміщення антенного та телекомунікаційного обладнання.

Передача основних засобів в оренду була погоджена рішенням Наглядової ради. Інших правочинів щодо основних засобів Підприємство у 2015 році не здійснювало.
На забалансовому рахунку Товариства враховуються основні засоби, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу, тобто на них існує обмеження права власності.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Станом на 31.12.2015р. це майно представлено наступними об'єктами:

- лісосмуги та інші лісові насадження, які є державною власністю (171,5 га): первісна вартість - 42 тис.грн.; знос - 42 тис.грн.; залишкова вартість - 0 тис.грн.

- ставки, що є державною власністю (40,7 га): первісна вартість - 680 тис.грн.; знос - 400 тис.грн.; залишкова вартість - 280 тис. грн.;

- державний житловий фонд: первісна вартість - 320 тис.

Лісосму́га полезахиснá - штучні лісові насадження, що їх створюють на полях, рівнинах і на схилах (до 1,5(2)°) сільськогосподарських земель по межі полів, з метою захисту посівів від суховіїв, чорних бур, для поліпшення водного режиму ґрунту й запобігання його ерозії, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, для покращення на полях мікроклімату, снігозатримання, боротьби з дефляцією та збереження і покращення родючості ґрунтів. Вони також відіграють велику загальноекологічну роль.
Лісове насадження - це ділянка лісу однорідна за деревною, чагарниковою рослинністю та живим надґрунтовим вкриттям. Є головним складовим елементом лісу.
Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
грн.; знос - 245 тис.грн.; залишкова вартість - 75 тис.грн.;

- об'єкти загального використання (об'єкти інженерної інфраструктури до житлового фонду (водопроводи, насосні, колодці водозабірні, водонапірні башти) до передачі їх до комунальної власності: первісна вартість - 1399 тис.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Водонапі́рна ве́жа або водонапі́рна ба́шта - гідротехнічна споруда в системі водопостачання для регулювання тиску і витрати води у водопровідній мережі, створення її запасу і вирівнювання графіка роботи насосних станцій.
грн.; знос - 1302 тис.грн.; залишкова вартість - 97 тис.грн.;

- об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток до передачі їх до комунальної власності (ФАПи): первісна вартість - 88 тис.грн.; знос - 74 тис.грн.; залишкова вартість - 14 тис.грн.;

- об'єкт незавершеного будівництва, який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу Товариства, до прийняття щодо нього відповідного рішення (двоповерховий житловий будинок): вартість - 59 тис.грн.
Товариство не має викидiв, якi б погiршили екологiю навколишнього середовища, і тому не сплачує збір за забруднення навколишнього середовища.

Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.

Здійснення будівництва нових об'єктів на 2015 рік Товариство не планує у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем.

Зростання потужностей не планується.

Оформлення у заставу основних засобiв немає.

Переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства впливають:

- політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату;

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.

- проведення на території Донецької області АТО;

- низькі ціни реалізації продукції на ринку України та на міжнародному ринку взагалі;

- непослiдовнiсть державної полiтики щодо сiльськогосподарської галузi;

- незбалансованiсть цiн мiж сiльськогосподарською та промисловою продукцiєю (особливо зростання цiн на паливо-мастильнi матерiали);

- висока собiвартiсть сiльськогосподарського виробництва при низьких закупiвельних цiнах;

- вiдсутнiсть досконалої системи кредитування сiльськогосподарських пiдприємств;

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

- несвоєчасна оплата продукцiї, яка реалiзована iншим пiдприємствам;

- вiдсутнiсть передових технологiй в сiльськогосподарському виробництвi та високоурожайних сортiв сiльськогосподарських культур та високопродуктивних пород худоби;

- велика доля немеханiзованих робiт та несприятливi погоднi умови, що призводять до зменьшення врожайностi сiльськогосподарської продукцiї.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2015 роцi у Пiдприємства штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) та компенсацій за порушення законодавства не було.

Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Господарська діяльність підприємства здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок залучених засобів. Протягом звiтного перiоду кредитами банку пiдприємство не користувалось.

Отримані значення коефіцієнта загальної ліквідності показують, що на початок року на кожну одиницю короткострокових зобов'язань приходилося 1,4 грошових одиниць оборотних засобів, а на кінець року цей показник складає 17,5.

Ліквідність - можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити за вимогою є високоліквідними активами, оскільки можуть бути переведені в готівку за вимогою клієнта.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.
Значення коефіцієнту покриття як на початок так і на кінець звітного періоду позитивне.

На кінець звітного року орієнтоване значення коефіцієнту абсолютної ліквідності не відповідає позитивному значенню, тобто Товариство за рахунок грошових коштів не може в достатній мірі сплатити свої короткострокові зобов'язання.

Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.

Аналіз показує, що на протязі звітного року значення коефіцієнту фінансової стійкості позитивне та перевищує нормативне значення.

Коєфіцієнт структури капіталу (фінансування) на початок та на кінець року відповідає нормативному, тобто Підприємство володіє достатньою часткою власного капіталу.

На кінець року сума робочого капіталу має позитивне значення и та складає 3160 тис.грн., який визначається як різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями. Товариство на кінець року має в розпорядженні достатню суму робочого капіталу (власних оборотних коштів) для того щоб повністю сплатити поточні борги.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець 2015 року Пiдприємство виконало всі укладені договори.

Підприємство заздалегідь не формує "портфель замовлень" стосовно основного виду діяльності на наступний рік.

Основні засоби, що враховуються на балансі Товариства, передані в оперативну оренду згідно з:

- договором з ДП "Ілліч-Агро Донбас" від 30.03.2015р. №15Д00128/15П00007ДП, дата закінченя 30.03.2016 року;

- договором з ПП Маркохай Н.А.: у 2015 році - №264/10 та додатковими угодами, на 2016 рік заключено договір строком дії на 1 рік №16П045753;

- договором з ТОВ "Фтиком" від 23.09.2013р. №13П00052 з додатковими угодами до нього, якими подовжено дію на 2016 рік.

Товариство планує у 2016 році отримати дохід від оренди орієнтовано 600 тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На пiдприємствi у 2016 роцi планується здiйснювати роботу по зниженню собiвартостi продукцiї за рахунок проводення робіт по енергозбереженню. Переглянуто та посилено контроль на лiмiт за споживання електроенергiї на об'єктах господарства, старе освiтлення замінюється на нове з використанням енергозберiгаючих елементiв.

Програма розвитку Підприємства передбачає покращити культуру землеробства та продовжити впровадження технологій, які дозволять досягти кращого рівня врожайності та рентабельності.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтнiй перiод пiдприємство не мало витрат на разробки та дослiдження.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Підприємство у 2015 році не є об'єктом судових справ.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Аналiз обсягiв виробництва основних видiв продукцiї за останнi три роки:
2013 рік:

чистий дохід - 5264 тис.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
грн., у т.ч. продукція рослинництва - 5261 тис.грн., інша продукція, послуги - 3 тис.грн.

виробнича собівартість - 5934 тис.грн., у т.ч продукція рослинництва - 4386 тис.грн., інша продукція робіт, послуг - 1548 тис.грн.
2014 рік:

чистий дохід - 2246 тис.грн., у т.ч. продукція рослинництва - 2124 тис.грн., послуги в рослинництві - 122 тис.грн.

виробнича собівартість - 3432 тис.грн., у т.ч продукція рослинництва - 2530 тис.грн., послуги в рослинництві - 902 тис.грн.
2015 рік:

чистий дохід - 81 тис.грн., у т.ч. продукція рослинництва - 81 тис.грн.виробнича собівартість - 74 тис.грн., у т.ч. продукція рослинництва - 74 тис.грн.XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

19681.000

15442.000

0.000

0.000

19681.000

15442.000

- будівлі та споруди

18378.000

14689.000

0.000

0.000

18378.000

14689.000

- машини та обладнання

1208.000

730.000

0.000

0.000

1208.000

730.000

- транспортні засоби

76.000

14.000

0.000

0.000

76.000

14.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

19.000

9.000

0.000

0.000

19.000

9.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

19681.000

15442.000

0.000

0.000

19681.000

15442.000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
  • Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка
  • Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності
  • Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
  • Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
  • XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
  • Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
  • На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
  • 2. Невиробничого призначення
  • - інестиційна нерухомість