Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Скачати 287.65 Kb.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Скачати 287.65 Kb.
Сторінка8/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір287.65 Kb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативиX

За дорученням загальних зборівX

За дорученням наглядової радиX

За зверненням виконавчого органуX

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX

Інше (запишіть)

д/н


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акційX

Випуск депозитарних розписокX

Випуск облігаційX

Кредити банківX

Фінансування з державного і місцевих бюджетівX

Інше (запишіть)

д/н


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.Так, уже ведемо переговори з потенційним інвесторомТак, плануємо розпочати переговориТак, плануємо розпочати переговори в наступному роціТак, плануємо розпочати переговори протягом двох роківНі, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років

X

Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н


Коди
Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Приазов'є"

за ЄДРПОУ

00724790

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1421589201

Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

за КВЕД

01.11 

Середня кількість працівників 10Одиниця виміру : тис. грн.Адреса 87140 Донецька область Волноваський р-н с.Новоселiвка вул. Ленiна, 7, т.(06279) 25-1-21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності
V


Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.


Форма № 1 Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи1000

653

610

первісна вартість

1001

783

783

накопичена амортизація

1002

130

173

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби

1010

19681

15442

первісна вартість

1011

32094

27533

знос

1012

12413

12091

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

20334

16052

II. Оборотні активи

Запаси


1100

2375

663

Виробничі запаси

1101

1114

663

Незавершене виробництво

1102

--

--

Готова продукція

1103

1261

--

Товари

1104

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

18091

2563

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами1130

--

122

з бюджетом

1135

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

29

--

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

19

3

Готівка

1166

1

--

Рахунки в банках

1167

18

3

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

20514

3351

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

40848

19403
Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал1400

1327

1327

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

24968

17885

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

26295

19212

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

36

--

розрахунками з бюджетом

1620

29

56

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

--

--

розрахунками з оплати праці

1630

18

42

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

14470

93

Усього за розділом IІІ

1695

14553

191

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття1700

--

--

Баланс

1900

40848

19403

АКТИВ


1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ.

У фінансовій звітності Товариство відобразило нематеріальні активи згідно з вимогами МСБ0 38 "Нематеріальні активи".

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному інвентарному об'єкту та містить інформацію про інвентарний номер, первісну вартість, суму зносу та залишкову вартість.

Амортизація на нематеріальні активи нараховується відповідно до Наказу про облікову політику із застосуванням прямолінійного методу залежно від строку їх корисного використання, встановленого Товариством.

У складі нематеріальних активів враховується програмне забезпечення "Агроклевер" та ліцензія на нього, спеціалізовані програми для сільгосппідприємств, бухгалтерські програми, первісна вартість яких складає 783 тис.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
грн. У звітному періоді змін у складі нематеріальних активів не відбувалося. Сума нарахованої амортизації за 2015 рік складає 43 тис.грн.

Вартість нематеріальних активів складає:

Станом на 31.12.2014 р.:

Первісна вартість - 783 тис.грн.

Сума зносу - 130 тис.грн.

Залишкова вартість - 653 тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р.:

Первісна вартість - 783 тис.грн.

Сума зносу - 173 тис.грн.

Залишкова вартість - 610 тис.грн.


2. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

У фінансовій звітності Товариство відобразило основні засоби відповідно до вимог МСБ0 16 "Основні засоби".

Згідно прийнятої облікової політики до складу основних засобів відносяться активи з терміном використання більше року та вартістю більше 2500 грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об'єкту та містить інформацію про інвентарний номер, первісну вартість, суму зносу та залишкову вартість.

Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах: земельні ділянки; виробничі будівлі, інші будівлі і споруди; машини та обладнання основного виробництва; сільськогосподарська техніка; машини та обладнання допоміжних цехів; передавальні пристрої та механізми; транспортні засоби; прилади, інструменти і обладнання; меблі, офісне обладнання; інформаційні системи і електронно-обчислювальні машини; малоцінні основні засоби (історична вартість менше 2,5 тис.грн.); інші основні засоби.

Рух основних засобів протягом 2015 року відбувався таким чином:

- Первісна вартість станом на 31.12.2014р. - 32094 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 24341 тис.грн.;

машини, обладнання - 7261 тис.грн.;

транспортні засоби - 431 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 61 тис.грн.

- Сума зносу станом на 31.12.2014р. - 12413 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 5963 тис.грн.;

машини, обладнання - 6053 тис.грн.;

транспортні засоби - 355 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 42 тис.грн.

- Залишкова вартість станом на 31.12.2014р. - 19681 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 18378 тис.грн.;

машини, обладнання - 1208 тис.грн.;

транспортні засоби - 76 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 19 тис.грн.

В звітному році збільшення вартості основних засобів не відбувалось.

Вибуття основних засобів у 2015 році у кількості 148 одиниць пов'язане з їх списанням внаслідок неможливості подальшої експлуатації: свинарники, корівники, телятник, зерносховище, сільськогосподарська техніка (трактори різні, комбайни різні, плуги, сівалки, культиватори, автомобілі вантажні, насоси різні, інше).

Вартість вибуття за 2015 рік становить: списано основних засобів первісною вартістю 4561 тис.грн.; знос 1928 тис.грн.; залишкова вартість 2633 тис.грн., у т.ч.:

- будинки, споруди, передавальні пристрої - первісна вартість 3362 тис.грн.; знос 845 тис.грн.; залишкова вартість 2517 тис.грн.;

- машини, обладнання - первісна вартість 917 тис.грн.; знос 838 тис.грн.; залишкова вартість 79 тис.грн.;

- транспортн засоби - первісна вартість 268 тис.грн.; знос 233 тис.грн.; залишкова вартість 35 тис.грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість 14 тис.грн.; знос 12 тис.грн.; залишкова вартість 2 тис.грн.

Обліковою політикою Товариства передбачено нарахування амортизації основних засобів прямолінійним методом відповідно до строків корисного використання. Встановлення терміну корисного використання об'єктів здійснюється технічним персоналом Товариства. Використання прямолінійного методу припускає, що економічні вигоди від використання основного засобу розподіляються рівномірно в кожний період нарахування амортизації.

Для груп основних засобів встановлено такі граничні терміни амортизації:

- Земельні ділянки - не амортизуються;

- Будівлі та споруди - 15 - 50 років;

- Машини та обладнання - 5 - 25 років;

- Передавальні пристрої і механізми - 10 - 25 років;

- Транспортні засоби - 5 - 15 років;

- Інші основні засоби - 2 - 15 років;

- Малоцінні основні засоби - повністю амортизуються при введенні в експлуатацію.

Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.

Нарахована амортизація за 2015 рік складає - 1606 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 1172 тис.грн.;

машини, обладнання - 399 тис.грн.;

транспортні засоби - 27 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 8 тис.грн.

- Первісна вартість станом на 31.12.2015р. - 27533 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 20979 тис.грн.;

машини, обладнання - 6344 тис.грн.;

транспортні засоби - 163 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 47 тис.грн.

- Сума зносу станом на 31.12.2015р. - 12091 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 6290 тис.грн.;

машини, обладнання - 5614 тис.грн.;

транспортні засоби - 149 тис.грн.;

інструменти, прилади,інвентар (меблі) - 38 тис.грн.

- Залишкова вартість станом на 31.12.2015р. - 15442 тис.грн., у т.ч.:

будинки, споруди, передавальні пристрої - 14689 тис.грн.;

машини, обладнання - 730 тис.грн.;

транспортні засоби - 14 тис.грн.;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 9 тис.грн.


3. ЗАПАСИ.

При складанні річної фінансової звітності Товариство враховувало вимоги МСБО 2 "Запаси".

Згідно з МСФЗ у 2015 році було нараховано резерв під знецінення запасів на суму 186 тис.грн.

З урахуванням вимог МСФЗ залишки запасів на початок та кінець звітного періоду становлять:

* на 31.12.2014р. - 2375 тис.грн., у т.ч.:

- Виробничі запаси - 1114 тис.грн. (46,9%);

- Готова продукція - 1261 тис.грн. (53,1%).

* на 31.12.2015р. - 663 тис.грн., у т.ч.:

- Виробничі запаси - 663 тис.грн. (100%).

4. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

За даними фінансової звітності та бухгалтерського обліку у Товариства протягом звітного року довгострокової дебіторської заборгованості не має.

Поточна дебіторська заборгованість за роботи, послуги, товари на кінець поточного року становить 2563 тис. грн. і існує за терміном непогашення від 12 до 18 місяців.

У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Резерв сумнівних боргів створюється з використанням методу абсолютної суми заборгованості окремих дебіторів. Станом на 31.12.2015р. резерв сумнівних боргів складає 35 тис.грн.

Структуру заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги за первісною вартістю станом на 31.12.2015р. складають такі дебітори:

1. ДП "Ілліч-Агро Донбас" - 2558 тис.грн.

2. Інші - 5 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 122 тис.грн. - перерахований аванс ПАТ "Донецькобленерго".

5. ГРОШОВІ КОШТИ.

На початок 2015 року сума грошових коштів у Товариства складала 19 тис.грн., у національній валюті.

Протягом 2015 року рух грошових коштів відбувався в результаті операційної діяльності. Чистий рух грошових коштів за звітний період складає (-16) тис.грн.

Загальний залишок грошових коштів станом на 31.12.2015 р. складає 3 тис.грн., в національній валюті.
ПАСИВ

6. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

Станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства довгострокових зобов'язань та забезпечень не має.

Станом на 31.12.2015р. сума поточних зобов'язань становить - 191 тис.грн., до складу яких включено:

- зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 56 тис. грн., у т.ч.:

Орендна плата за землю - 38 тис.грн.;

Податковий кредит - 18 тис.грн.

- зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 42 тис.грн.;

- інші поточні зобов'язання - 93 тис. грн., до складу яких увійшли розрахунки:

Розрахунки з фізичними особами за паї - 44 тис.грн.;

ДП "Ілліч-Агро Донбас" - 42 тис.грн.;

Інші - 7 тис.грн.


7. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.

Статутний капітал ПАТ "Приазов'є" був сформований у процесі приватизації.

Протягом 2015 року статутний капітал не змінювався.

На дату балансу заявлений та сплачений статутний капітал Товариства становить 1327100 грн., що відповідає статутним вимогам та підтверджується даними бухгалтерського обліку.

На початок звітного року Товариство мало нерозподілений прибуток у розмірі 24968 тис.грн.

У 2015 році був отриманий збиток від здійснення господарської діяльності в сумі 7083 тис.грн.Станом на 31.12.2015р. сума нерозподіленого прибутку складає 17885 тис.грн.Генеральний директор

________________

Помазан Сергій Борисович
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Буковська Світлана Максимівна
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Приазов'є"

за ЄДРПОУ

00724790


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2015 рік


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

81

2246

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(74)

(3432)

Валовий:  

     прибуток 2090

7

--

     збиток 

2095

(--)

(1186)

Інші операційні доходи 

2120

1075

1562

Адміністративні витрати 

2130

(600)

(578)

Витрати на збут

2150

(40)

(25)

Інші операційні витрати 

2180

(7525)

(5774)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 2190

--

--

     збиток  

2195

(7083)

(6001)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток


2290

--

--

збиток

2295

(7083)

(6001)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 2350

--

--

     збиток 

2355

(7083)

(6001)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-7083

-6001III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

108

2989

Витрати на оплату праці

2505

312

335

Відрахування на соціальні заходи

2510

153

125

Амортизація

2515

1606

2572

Інші операційні витрати

2520

3170

3788

Разом

2550

5349

9809


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

5308400

5308400

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

5308400

5308400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

( 1.33430030)

( 1.13047240)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

( 1.33430030)

( 1.13047240)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Скачати 287.65 Kb.