Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш




Сторінка9/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.33 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДОХОДИ


У звітному 2015 році Товариство отримало такі види доходу:

1. Чистий дохід від реалізації продукції - 81 тис.грн., а саме:

- від реалізації рослинництва - 81 тис.грн.

2. Інші операційні доходи - 1075 тис.грн., у тому числі від:

- реалізації інших оборотних активів - 387 тис.грн.

- операційної оренди активів - 504 тис.грн.

- списання кредиторської заборгованості - 17 тис.грн.

- інші доходи - 167 тис.грн.

ВСЬОГО - 1156 тис.грн.
ВИТРАТИ

Загальна сума витрат складає за 2015 рік - 8239 тис. грн., у тому числі:

- собівартість реалізованої продукції, робот (послуг) - 74 тис.грн.;

- адміністративні витрати - 600 тис.

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
грн.;

- витрати на збут - 40 тис.грн.;

- інші операційні витрати - 7525 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції, робіт (послуг) складається з реалізованої готової продукції рослинництва - 74 тис.грн.

До складу адміністративних витрат у сумі 600 тис.грн. увійшли:

- амортизація - 129 тис.грн.

- заробітна плата з нарахуваннями - 194 тис.грн.

- матеріали - 53 тис.грн.

- витрати на юридичні, аудиторські, консалтингові послуги - 37 тис.

Конса́лтинг (англ. consulting - консультування) - діяльність з консультування керівників, управлінців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності.
грн.

- послуги зв'язку, послуги банку - 7 тис.грн.

- інші послуги сторонніх організацій - 30 тис.грн.

- податки - 147 тис.грн.

- інші -3 тис.грн.

Витрати на збут складаються з вартості матеріалів - 40 тис.грн.

Інші операційні витрати у сумі 7525 тис.грн. складаються з:

- витрат від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю - 1077 тис.грн.;

- собівартості реалізованих оборотних активів - 134 тис.грн.;

- амортизації основних засобів - 756 тис.грн.;

- втрат від нестачі та псування ТМЦ - 299 тис.грн.;

- витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури - 68 тис.грн.;

- резерву під неліквідні запаси - 186 тис.грн.;

- списання безнадійної дебіторської заборгованості - 70 тис.грн.;

- витрат щодо утримання об'єктів, які знаходяться в операційній оренді - 1492тис.грн.;

- списання необоротних активів - 2633 тис.грн.;

- пільгових пенсійних виплат (за списками) - 132 тис.

Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
грн.;

- ПДВ - 54 тис.грн.;

- інші - 624 тис.грн.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

За звітний 2015 рік Товариство отримало чистий збиток у розмірі 7083 тис.грн.





Генеральний директор

________________

Помазан Сергій Борисович




(підпис)













Головний бухгалтер

________________

Буковська Світлана Максимівна




(підпис)












Коди




Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Приазов'є"

за ЄДРПОУ

00724790


Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2015 рік


Форма № 3 Код за ДКУД

1801004



Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року


1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000

16525

4080

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження від повернення авансів

3020

--

8

Інші надходження

3095

--

1

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)



3100

(1134)

(3837)

Праці

3105

(257)

(1083)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(181)

(527)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(573)

(767)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(53)

(217)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(520)

(550)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(--)

(937)

Інші витрачання

3190

(30)

(20)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

14350

-3082

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій


3200

--

--

необоротних активів

3205

--

277

Надходження від отриманих:

відсотків



3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій



3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

277

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу


3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій



3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(14366)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-14366

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-16

-2805

Залишок коштів на початок року

3405

19

2824

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

3

19

На початок 2015 року сума грошових коштiв складала 19 тис.грн., у нацiональнiй валютi.

Протягом 2015 року рух грошових коштiв вiдбувався в результатi операцiйної дiяльностi. Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод складає (-16) тис.грн, у тому числi:

- в результатi операцiйної дiяльностi - 14350 тис.грн., з них

* надходження - 16525 тис.грн., а саме:

- вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 16525 тис. грн;

* витрачення на оплату - 2175 тис.грн., а саме:

- товарiв - 1134 тис.грн.;

- працi - 257 тис.грн.;

- зобов'язань з податку на додану вартiсть - 53 тис. грн.;

- вiдрахувань на соцiальнi заходи - 181 тис.грн.;

- зобов'язань iз податкiв i зборiв - 520 тис.грн.;

- iншi витрачання - 30 тис.грн.

- в результатi фiнансової дiяльностi - (-14366) тис.грн., з них

* надходження - 0 тис.грн.,

* витрачення - 14366 тис.грн., а саме:

- повернення фiнансової допомоги - 14366 тис.грн.

Загальний залишок грошових коштiв станом на 31.12.2015 р. складає 3тис.грн., в нацiональнiй валютi.





Генеральний директор

________________

Помазан Сергiй Борисович




(підпис)













Головний бухгалтер

________________

Буковська Свiтлана Максимiвна




(підпис)













Коди




Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Приазов'є"

за ЄДРПОУ

00724790


Звіт про власний капітал

за 2015 рік


Форма № 4 Код за ДКУД

1801005



Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1327

--

--

--

24968

--

--

26295

Коригування:

Зміна облікової політики



4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

1327

--

--

--

24968

--

--

26295

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-7083

--

--

-7083

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)



4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-7083

--

--

-7083

Залишок на кінець року

4300

1327

--

--

--

17885

--

--

19212

Статутний капiтал ПАТ "Приазов'є" був сформований у процесi приватизацiї .

Розмiр статутного капiталу згiдно Статуту складає 1327100 грн. та подiлений на 5308400 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

Протягом 2015 року статутний капiтал не змiнювався.

На дату балансу заявлений та сплачений статутний капiтал Товариства становить 1327100 грн., що вiдповiдає статутним вимогам та пiдтверджується даними бухгалтерського облiку.
На початок звiтного року Товариство мало нерозподiлений прибуток у розмiрi 24968 тис.грн.

У 2015 роцi був отриманий збиток вiд здiйснення господарської дiяльностi в сумi 7083 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. сума нерозподiленого прибутку складає 17885 тис.грн.
Особи, що володiють бiльше 10% акцiй емiтента:

- ТОВ "ХАРВIСТ ХОЛДИНГ" - 4594779 шт. (86.5568%).





Генеральний директор

________________

Помазан Сергiй Борисович




(підпис)













Головний бухгалтер

________________

Буковська Свiтлана Максимiвна




(підпис)





Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1 . ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

1.1. Повна назва пiдприємства: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВ'Є"

1.2. Скорочена назва пiдприємства: ПАТ "ПРИАЗОВ'Є"

1.3. Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування): Публiчне акцiонерне товариство "ПРИАЗОВ'Є" було засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Донецькiй областi (наказ № 1835 вiд 10 грудня 2004 р.) шляхом перетворення державного сiльськогосподарського пiдприємства "Приазов'є" у вiдкрите акцiонерне товариство "Приазов'є" вiдповiдно до закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 10.07.1996 р. № 290/96-ВР, Законiв України "Про приватизацiю державного майна" та "Про господарськi товариства" та зареєстрованого державним реєстратором Тельманiвської районної державної адмiнiстрацiї 23.12.2004 року за №1 250 105 0001 000039.

1.4. Юридична адреса: обл.. Ленiна, буд.7, с.Новоселiвка, Волноваський , р-н, Донецька обл., 87140

1.5. Фактична адреса: вул. Ленiна, буд.7, с.Новоселiвка, Волноваський , р-н, Донецька обл., 87140.

1.6. Органiзацiйно-правова форма: Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулося. Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

1.7. Країна реєстрацiї: Україна.

1.8. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://priazovie.com.ua/

1.9. Адреса електронної пошти: priazovie@rambler.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
ru

1.10. Характеристика основних напрямкiв дiяльностi:

- вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур;

- оброблення насiння для вiдтворення;

- допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi;

- iншi види дiяльностi, не забороненi чинним законодавством.

1.11. Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство:

Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася. Полiтичнi та соцiальнi заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого зниження суверенних кредитних рейтингiв України.

Протистояння (англ. The Stand, 1978) - постапокаліптичний роман Стівена Кінга, який розповідає про пандемію, що вбила практично все населення світу, і про протистояння небагатьох вцілілих після її припинення.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

У березнi 2014 року у результатi низки подiй у Криму вiдбулась анексiя Автономної Республiки Крим Росiйською Федерацiєю, що не була визнана Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську областi.

Станом на дату затвердження фiнансової звiтностi за 2015 рiк нестабiльнiсть i протистояння тривають, а частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк.

Луга́нська о́бласть (до 5 березня 1958 року та з 5 січня 1970 до 4 травня 1990 року - Ворошиловградська) - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована на сході країни, переважно в басейні середньої течії Сіверського Дінця.
У результатi цього українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на цiй територiї. Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на українську економiку.

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає всiх заходiв на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Товариства за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент достовiрно оцiнити неможливо.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
2. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI:

2.1. Концептуальна основа фiнансової звiтностi

Основою складання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, справедливе вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства забезпечує достовiрнiсть та об'єктивне вiдображення фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства.

Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi. Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися.

Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Пiдприємство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.

Особливостями вiдображення елементiв фiнансової звiтностi є наступнi: пiдприємство представляє оборотнi та необоротнi активи та поточнi та довгостроковi зобов'язання як окремi роздiли в балансi; активи та зобов'язання, а також доходи i витрати пiдприємства представляються у фiнансовiй звiтностi окремо i пiдлягають взаємозалiку тiльки в тих випадках, коли це потрiбно положеннями облiкової полiтики; результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi пiдприємства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Крiм того, доходи i витрати, що виникають по групi аналогiчних операцiй, подаються у звiтi про фiнансовi результати та звiтi про рух грошових коштiв.

2.2. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.

Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi. Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперервно i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або здiйснювати операцiї за несприятливих умов. Фiнансовi iнструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартiсть, є такими, що мають котирування на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають фактичнi i регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами.

Котування (фр. Cote, англ. Financial quote) - ціна (курс, відсоткова ставка) товару, яку оголошує продавець або покупець і за якою вони згодні зробити купівлю або продаж. Зазвичай мається на увазі відносно швидкомінлива ціна, наприклад, біржова.
Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартостi, який застосовується Товариством для оцiнки фiнансового iнструменту. Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства i валютою, в якiй подано показники цiєї фiнансової звiтностi. Вся фiнансова iнформацiя, подана у гривнях, була округлена до тисяч.

2.4. Iдентифiкацiя фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИАЗОВ'Є" є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.


3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Облiкова полiтика в ПАТ "Приазов'є" побудована вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року та чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, а також вiдповiдно до вимог Закону України "Про внесення змiн до Закону України №3332-VI "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 12.05.2011р. та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Облiкова полiтика визначена наказом № 4 вiд 13 сiчня 2012р. та розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Пiдприємство використовує при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Пiдприємства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.

Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися.

Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Пiдприємство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.

Особливостi подання елементiв фiнансової звiтностi

Оборотнi/необоротнi активи, поточнi/довгостроковi зобов'язання Товариство представляє оборотнi i необоротнi активи та поточнi та довгостроковi зобов'язання як окремi роздiли в балансi.

Актив класифiкується як оборотний в тому випадку, якщо вiн вiдповiдає будь-якому з наступних критерiїв:

- вiн призначений для споживання, реалiзацiї або продажу в перебiгу звичайного операцiйного циклу Товариства;

- вiн призначений головним чином для цiлей продажу;

- його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати; або

- вiн представляє собою грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв, крiм випадкiв, коли його використання для господарської дiяльностi протягом, щонайменше, дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати. Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.

Зобов'язання має класифiкуватися як поточне, коли воно задовольняє будь-якого з таких критерiїв:

- його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу Товариства;

- призначене головним чином для цiлей продажу;

- воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати; або

- у Товариства немає безумовного права вiдстрочити погашення вiдповiдного зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Всi iншi зобов'язання класифiкуються як довгостроковi.

Правила взаємозалiку доходiв i витрат, активiв i зобов'язань.

Активи та зобов'язання, а також доходи i витрати Товариства представляються у фiнансовiй звiтностi окремо i пiдлягають взаємозалiку тiльки в тих випадках, коли це потрiбно положенням облiкової полiтики. Результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi Товариства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Крiм того, доходи i витрати, що виникають по групi аналогiчних операцiй, представляються у звiтi про фiнансовi результати та звiтi про рух грошових коштiв згорнуто. Тим не менш, такi доходи i витрати, якщо вони iстотнi, розкриваються розгорнуто в примiтках до фiнансової звiтностi. Далi представлений приклади операцiй, доходи та видатки за якими пiдлягають взаємозалiку:

- вибуття основних засобiв;

- вибуття нематерiальних активiв;

- витрати по залiзничних транспортуванням i доходи вiд вiдшкодування даних витрат покупцем;

Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.

- позитивнi i негативнi курсовi рiзницi;

- реалiзацiя валюти;

- реалiзацiя фiнансових iнструментiв, призначеним для торгiвлi;

- реалiзацiя товарiв, призначених для перепродажу;

- змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi;

- використання об'єктiв соцiальної сфери.

Активи та зобов'язання пiдлягають взаємозалiку тiльки в тому випадку, якщо:

- є юридично закрiплене право взаємозалiку визнаних активiв та зобов'язань (iснує договiр мiж сторонами про взаємозалiк заборгованостей);

- є намiр провести розрахунки шляхом залiку зустрiчних вимог або реалiзувати/використовувати актив i одночасно.

Цей список не є вичерпним i може бути доповнений залежно вiд господарської дiяльностi.


Прийнятою облiковою полiтикою Пiдприємства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:

Основнi засоби.

Загальнi принципи облiку та класифiкацiя

Товариство видiляє наступнi класи та групи основних засобiв:

Клас ОС Група ОС

Земля Земельнi дiлянки

Будинки i споруди Виробничi будинки

Будинки i споруди Iншi будiвлi та споруди

Машини та обладнання Машини та обладнання основного виробництва

Машини та обладнання Сiльськогосподарська технiка

Машини та обладнання Машини та обладнання допомiжних цехiв

Машини та обладнання Передавальнi пристрої та механiзми

Iншi основнi засоби Транспортнi засоби

Iншi основнi засоби Прилади, iнструменти та обладнання

Iншi основнi засоби Меблi, офiсне обладнання

Iншi основнi засоби Iнформацiйнi системи та електронно-обчислювальнi машини

Iншi основнi засоби Малоцiннi основнi засоби (iсторична вартiсть менш 2.5 тис. грн.)

Iншi основнi засоби Iншi


Коротка характеристика використовуваних груп основних засобiв:

- Земельнi дiлянки.

Вартiсть землi, включаючи витрати, пов'язанi з купiвлею: вiдрахування за юридичнi послуги, перевiрку прав власностi, тарифи кадастру та комiсiйнi платежi; вартiсть полiпшень землi, якi не мають кiнцевого термiну корисного використання (наприклад, безстроковi виїмки 'рунту, насипу i т.д.) .

- Будинки i споруди.

Адмiнiстративнi та виробничi будiвлi або склади, а також прибудови, тунелi, шляхопроводи, причали та iншi портовi споруди.

- Машини та обладнання основного виробництва.

Машини та агрегати, що використовуються безпосередньо у виробництвi продукцiї - беруть участь в основних технологiчних процесах.

- Машини та обладнання допомiжних цехiв.

Обладнання допомiжних цехiв, на iнструментальних i обслуговуючих дiлянках основних цехiв, використовуване для забезпечення виробничого процесу.

Шляхопро́від - інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу. Будь-який шляхопровід у свою чергу є мостом.
Агрегат, агрегат (рос. агрегат, англ. aggregate, unit, assembly, plant item; нім. Aggregat) -
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

- Передавальнi пристрої та механiзми.

Портовi i мостовi крани, кран-балки, конвеєри, iншi перевалочнi та передавальнi механiзми для перемiщення сировини, напiвфабрикатiв i продукцiї мiж транспортними засобами, складами i виробничими агрегатами, у т. ч. кошти ж / д транспорту, якi використовуються виключно в межах одного цеху.

- Транспортнi засоби.

Засоби залiзничного складу (крiм коштiв ж / д транспорту, що використовуються виключно в межах одного цеху); автомобiлi спецiального призначення та iншi транспортнi засоби (у т. ч. вишки, автомобiлi

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



  • Генеральний директор ________________ Помазан Сергій Борисович
  • Головний бухгалтер ________________ Буковська Світлана Максимівна
  • Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2015 рік
  • Стаття Код рядка За звітний період
  • Генеральний директор ________________ Помазан Сергiй Борисович
  • Головний бухгалтер ________________ Буковська Свiтлана Максимiвна
  • Звіт про власний капітал за 2015 рік
  • Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий) капітал
  • Нероз- поділе- ний прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал
  • Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності