Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка13/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30998764

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

84432, Донецька область, Краснолиманський район, смт. Ярова, вул. Красноармійська, буд. 7

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2389

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :


1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється та власників цінних паперів і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

2.1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Завод обважнювачів", скорочене найменування - ПАТ "КЗО" (далі - Товариство).

2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00136751.

2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Правобережна, буд.99.

2.1.4. Дата державної реєстрації: 26.12.1995р.


2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Завод обважнювачів", яка складається з:

- форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р.,

- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2015р.,

- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2015р.,

- форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2015р.,

- форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2015р.

Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ "КЗО", Товариство підготувало повний пакет річної фінансової звітності за 2015рік за МСФЗ.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Товариство використовує МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування положень МСФЗ.
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал ПАТ "КЗО" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки.

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.

Складання аудиторського висновку Публічного акціонерного товариства "Завод обважнювачів" щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

Ми надали умовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової звітності за рік, який закінчився "31" грудня 2015 року.

На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації запасів та основних засобів.

Інвентаризація - перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінка активів та зобов'язань (майно, вкладення підприємства в статутні фонди інших підприємств, розрахунки з дебіторами та кредиторами) підприємства.
На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи наявні, а можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим.

Аудитор виражає згоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності за 2015рік.

Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що інформація про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї не розкрита в Примітках до фінансової звітності.

Товариство на дату річного балансу не проводив оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів та не визначає очікуваного відшкодування відокремлено для кожного активу.

Переоцінка активів на дату балансу за справедливою вартістю не проводилась.

Підприємство не розраховує ліквідаційну вартість, що впливає на суму нарахованої амортизації.

Амортизатор (фр. amortir - ослабляти) - пристрій для пом'якшування ударів у конструкціях машин і споруд з метою захисту їх від вібрацій та великих навантажень. Широко застосовується в техніці.

На підприємстві використовуються основні засоби з 100% зносом.

Створені резерви по незавершеним капітальним інвестиціям, основним засобам, виробничим запасам, які відображені в фінансовій звітності, відсутні в синтетичному обліку Товариства.

Модифікуючи нашу думку, мі звертаємо увагу на відсутність актів звірок з кредиторами в повному обсязі.

Підприємство не нараховує резерви по ремонтам, пенсійному страхуванню, забезпеченню по гарантіям.

Фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Завод обважнювачів" було складено на концептуальній основи МСФЗ.

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ "КЗО" відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності станом на "31" грудня 2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у майбутньому.

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство було б не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.


6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Аудитор).

6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Аудиторська палата України (далі - АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.
, виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від 26.11.2015р. №317\4 до 26.11.2020р.

Рішення АПУ № 321/4 від 28.01.2016р. про успішне проходження зовнішнього контролю якості професійних послуг

Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Рішенням АПУ від 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.

Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від 30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2020р. Рішенням АПУ від 24.09.2015р. №315/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від 30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2021р. Рішенням АПУ від 24.12.2015р. №319\3.

6.3. Місцезнаходження: 84432, Донецька обл., Краснолиманський район.

Лима́нський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця на півночі Донецької області. Районний центр - Лиман.
, смт.Ярова, вул. Красноармійська, буд.7.

6.4. Телефон: тел. 38(050) 471 88 26.

6.5. Юрисдикція: Україна.

Юрисди́кція (лат. jurisdictio, від jus (juris) - право + dico проголошую): Компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати.

7.ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: №05/10 від 15.10.2015 р.
8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата початку перевірки "15" жовтня 2015р., дата закінчення перевірки "17" квітня 2016р.


Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора "17" квітня 2016р.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  • Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
  • 84432, Донецька область, Краснолиманський район, смт. Ярова, вул. Красноармійська, буд. 7
  • Аудиторською палатою України