Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка2/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Державний комiтет України по нафтi та газу (засновник) - було лiквiдовано у березнi 1999року.

д/в

д/в м. Київ д/в д/в д/в

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичних осiб - засновникiв не було

д/н д/н д/н

0.000000000000

Усього

0.000000000000V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аветисян Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 290062 02.10.2001 Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Ленінградський гідрометеорологічний інститут , спеціальність: інженер-метролог.

Друга виша, Донецький державний технічни університет, спеціальність: економіст-бухгалтер6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Григорівський рудник", директор з економіки

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.12.2015 1 рік

9) опис Згідно рішення прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 15.12.2015р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено призначити Членом Наглядової ради Аветисян Олену Миколаївну, строком на 1 рік, до 15.12.2016р., замість Члена Наглядової ради юридичної особи - "RICHMOND INVESTMENS LIMITED".
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


Згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову Раду, затвердженого рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2011р. до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.


- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.


- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.


- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону;

- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
Неплатоспромо́жність - нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін за умов звичайної діяльності компанії.


- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону;

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Винагороди в тому числi у натуральнiй формi не отримував.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: 2010-2015 р.р. - ТОВ "Григорївський рудник" - директор з економiки, 2015 р. - ПАТ "Завод обважнювачiв" - заступник голови правлiння з комерцiйних питань.1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагiнський Володимир Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 127860 30.09.1995 Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

середня, відомостей немає

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Квантум Групп", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.12.2015 1 рік

9) опис Згідно рішення прийнятого черговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 30.04.2015р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено призначити Головою Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича, строком на 1 рік, до 30.04.2016р., замість Голови Наглядової ради Асатурова Зураба Георгiйовична.

Згідно рішення прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 15.12.2015р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено подовжити термiн повноважень Голови Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича, строком на 1 рік, до 15.12.2016р..

Голова Наглядової ради має такi обов'язки:

- скликає засiдання Наглядової ради Товариства;

- головує на засiданнях Наглядової ради Товариства;

- вiдкриває Загальнi збори Акцiонерiв;

- органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв Акцiонерiв;

- пiдписує вiд iменi Наглядової ради рiшення прийнятi Наглядовою радою, iншi документи, звернення, вимоги, тощо;

- видає розпорядження, в тому числi розпорядження про вiдпустки та вiдрядження членiв Наглядової ради, розпорядження про тимчасову передачу повноважень Голови Наглядової ради на перiод його вiдпустки, вiдрядження або у разi захворювання, iншому члену Наглядової ради Товариства;

- виступає вiд iменi Наглядової ради i представляє права та iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, його посадовими особами;
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.


- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради Товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням, його функцiї та повноваження, за вiдповiдним розпорядженням Голови Наглядової ради, виконує уповноважений Головою Наглядової ради член Наглядової ради Товариства.

За виконання обов'язкiв голови Наглядової Ради винагороду не отримує.

Винагороду у натуральнiй формi також не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: 2009-2014 р.р. - ТОВ "Квантум Груп" - директор, 2014-2015 р.р. - ПАТ "Завод обважнювачiв" - заступник голови правлiння з розвитку.


1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрельникова Ганна Волордимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 011428 05.02.1996 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища, ДонДУ, фiлолог

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Донецьке пуско-налагоджувальне пiдприємство", заст. директора з загальних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

15.12.2015 1 рік
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13