Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка3/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

9) опис Згідно рішення прийнятого черговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 30.04.2015р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено подовжити термiн повноважень Члена Наглядової ради Стрельнiкової Ганни Володимирiвни, строком на 1 рік, до 30.04.2016р..

Згідно рішення прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 15.12.2015р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено подовжити термiн повноважень Члена Наглядової ради Стрельнiкової Ганни Володимирiвни, строком на 1 рік, до 15.12.2016р..

Згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову Раду, затвердженого рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2011р. до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв.

До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону;

- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону;

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.

Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.

Винагороду не отримує, у натуральнiй формi в тому числi.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: працює заступником виконавчого директора ТОВ "Донецьке пуско-налагоджувальне уарвлiння".

За сумiсництвом працювала генеральним директором на ТОВ "Фiнансова компанiя "Ягуар", мiсцезнаходження: 04107, м.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
Київ, вул.. Багговутівська, буд. 38. З 01.02.2015р. працює радником на ПАТ "КЗО".1) посада

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Давидова Ольга Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕН 366508 30.07.2004 Сєверодонецьким МВ УМВС України в Луганськiй областi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Донбаський гірничо-металургійний інститут , спецiальнiсть: інженер-економіст .


6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Управляюча компанія "Група Садова", фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

04.11.2015 1 рік

9) опис Згідно рiшення прийнятого Наглядовою радою, згiдно до Протоколу вiд 04.11.2015р., було прийнято рішення призначити Заступником Голови правлiння Давидову Ольгу Вiкторiвну, строком на 1 рік, до 04.11.2016р., замість звільненого Заступника Голови Правлiння Сальникової Вiкторiї Олександрiвни

Члени правлiння зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;

5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;

9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.


11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Також Заступник Голови правлiння виконуе обов'язки Голови правлiння, у разi вiдсутностi Голови правлинiя через вiдрядження або через тимчасову втрату працездатностi.

Винагороди за виконання обов'язкiв Заступника голови правлiння за 2015рiк отримала у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу, затвердженого Наглядовою радою, у натуральнiй формi винагороду не отримувала.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: виконавчий директор, заступник директора по фiнансам, фiнансовий директор.

Працювала за суміцництвом фінансовим директорм ТОВ "Управляюча компанія "ГРУПА САДОВА" (94204, Луганська обл., місто Алчевськ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 6).

Згідно наказу №28-к від 18.01.2016 р. звільнена за згодою сторін (п. 1ст.36 КЗпП) з посади Заступника Голови правління ПАТ "КЗО".
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артемчук Свiтлана Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 636515 25.08.2005 Костянтинiвським МВ МУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища, Арханнгельський лiсотехнiчний iнститут iм. Куйбишева, хiмiчна технологiя деревини

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Костянтинiвський завод "Автоскло", лаборант.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.09.2010 5 рокiв

9) опис Питання, щодо переобрання або продовження повноважень члена правління буде вирішено на зборах наглядової ради у 2016році.
Члени правлiння зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;

5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;

9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;

11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Змiн протягом року не було.

Винагороди за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: працює значальником центральної заводської лабораторiї ПАТ "Завод обважнювачiв".
Центр (давн.-гр. - стрекало, осереддя) - # Середня частина чогось. геом. центр кола (кулі), точка, рівновіддалена від усіх точок кола (поверхні кулі). центр еліпса - точка перетину великої і малої осей його.


Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.


1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Милостной Олексiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 130067 26.04.1996 Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Слов'янський хiмiко-механiчний технiкум, спецiальнiсть - обладнання хiмiчної та нафтопереробної промисловостi.

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Григорiвський рудник", заст. директора з виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.08.2009 5 рокiв

9) опис Питання, щодо переобрання або продовження повноважень члена правління буде вирішено на зборах наглядової ради у 2016році.
Члени правлiння зобов'язаний:

1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;

5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;

9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;

11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагороди за виконання обов'язкiв Заступника голови правлiння за 2014рiк отримав у розмiрi нарахованої заробітної плати згідно штатного розкладу, затвердженого Наглядовою радою, у натуральнiй формi винагороду не отримував.

Змiн протягом року не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: заступник Голови правлiння з виробництва ПАТ "Завод обважнювачiв", працює заступником Голови правлiння по загльним питанням ПАТ "Завод обважнювачiв".


1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Євдокимова Олена Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 746477 19.04.1997 Добропiльським МРВУМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит".

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера ВАТ "Завод обважнювачiв"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.08.2011 строк дiї трудового договору

9) опис Головний бухгалтер здiйснює бухгалтерський облiк фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та постiйний контроль за поповненням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв Товариства у вiдповiдностi з дiйсним законодавством України, дiйсним Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та спостережної ради, а також разом з iншими пiдроздiлами аналiзує економiчнi результати виробничо-господарської дiяльностi Товариства. Головний бухгалтер зобов"язаний:

- забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi";
Фундаментальна послідовність - в математичному аналізі послідовність, члени якої наближаються як завгодно близько один до одного зі збільшенням порядкових номерів. Фундаментальні послідовності дійсних чисел завжди є збіжними, і тому послідовність можна перевірити на збіжність (так зв. збіжність за Коші)
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13