Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка4/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

- органiзувати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;

- забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов"язаних з їх рухом;

- забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

- контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книгподаткового облiку;

- забезпечити достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг;
Накладна́ - документ, що використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій. У комерційній практиці супровідний документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони поставляються покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і відомості про постачальника та одержувача.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.


- забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил;

- забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до держаного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позикам, вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв;
Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).


- контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей;

- контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов"язань; До повноважень Головного бухгалтера належить:

- представляти iнтереси пiдприємства в податкових органах статистики;

- розглядати i вiзувати договори i угоди, що укладаються пiдприємством на отримання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної платнi, про премiювання;

- сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов"язань. Вказанi вище документи без пiдпису головного бухгалтера або осiб, ним на теуповноважених, вважаються недiйсними i не повиннi прийматися до виконання матерiально-вiдповiдальними особами i працiвниками бухгалтерiї даного пiдприємства, а також установами банкiв;

- не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошовиз коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. У разi отримання вiд керiвника пiдприємства розпорядження зробити таку дiю головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовiй формi зобов"язаний звернути увагу керiвника на незаконнiсть даного їм розпорядження. При отриманнi вiд керiвника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов"язаний виконати його.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Змiн протягом року не було.

За виконання обов"язкiв головного бухгалтера у 2015роцi отримала винагороду у розмірі нарахованої заробітної плати згідно штатного розкладу, затвердженого Наглядовою радою. Винагороду у натуральнiй формi не отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: заступник головного бухгалтера., головний бухгалтер. Працює за сумiцнiцтвом бухгалтером на ТОВ "Григор'ївський рудник", мiсцезнаходження: 84550, Донецька обл., Артемiвський район, с. Григорiвка, вул. Перемоги, 1, та бухгалтером на ТОВ "ТД "Обважнювач", мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Красноармiйськ, вул. Савельєва, 4.


1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Скиба Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 267982 05.04.1996 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, Донецький державний університет, спеціальність: економіст.

Друга вища, Донецький національний університет, спеціальність: магістр з банківськох справи6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Стахановський завод технічного вуглецю, голова правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

04.11.2015 1 рік

9) опис Протягом року на посаді Виконуючого обов'язки Голови правління відбулись наступні зміни: згідно рiшення прийнято Наглядовою радою згiдно до Протоколу вiд 15.06.2015р. повноваження Виконуючого обов'язки Голови правлiння Кладiйова Сергiя Анатолiйовича припинено 15.06.2015 р., обрано Виконуючим обов'язки Голови правлiння Пасiковського Вiталiя Аскольдович строком на 2 мiсяцi 16 днiв.

Згідно рiшення прийнято Наглядовою радою згiдно до Протоколу вiд 02.09.2015р. Пасiковський Вiталiй Аскольдович обрано Виконуючим обов'язки Голови правлiння строком на 1 рік до 02.09.2016р.

Згідно рiшення прийнятого Наглядовою радою, згiдно до Протоколу вiд 04.11.2015р., було прийнято рішення призначити Головою правлiння Скибу Олександра Сергiйовича, строком на 1 рік, до 04.11.2016р., замість звільненого Виконуючого обов'язки Голови правлiння Пасiковського Вiталiя Аскольдовича.

Згiдно зi Статутом Товариства Голова правління має такi обовязки:

- керує роботою правлiння;

- скликає засiдання правлiння Товариства, визначає їхнiй порядок денний та головує на них;

- пiдписує вiд iменi правлiння рiшення, прийнятi правлiнням, будь-якi документи, звернення, листи.

- розподiляє обов'язки мiж членами правлiння Товариства;

- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;

- дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, укладає вiд iменi Товариства угоди, контракти, договори та здiйснює iншi правочини, в межах своєї компетенцiї, прав та повноважень, визначених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.


- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
Майно - предмети матеріального світу, які перебувають у власності суб'єкта права (фізична особа, юридична особа, держава, територіальна громада, Український народ), у тому числі: окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов'язки, гроші і цінні папери, а також майнові права на них.


- вiдкриває в кредитних, банкiвських та iнших фiнансових установах поточнi, валютнi, кредитнi, депозитнi та iншi рахунки Товариства;

- видає довiреностi з урахуванням вимог та особливостей, передбачених внутрiшнiми (локальними) актами Товариства;

- визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства;

- укладає вiд iменi Товариства, в межах своєї компетенцiї, контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, затверджує Положення про премiювання, Правила внутрiшнього трудового розпорядку;
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


- в межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження, якi є обов'язковi для виконання всiма робiтниками Товариства;

- забезпечує виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв Товариства, наглядовою радою Товариства та правлiнням Товариства;

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.


- приймає рiшення про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;

- затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства;

- приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi за-кордоннi;

- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iн-струкцiї;

- визначає та затверджує чисельнiсть працiвникiв та штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства.

Голова правлiння Товариства без довiреностi представляє Товариство в усiх судових органах з усiма правами, наданими позивачу, вiдповiдачу, третiй особi та потерпiлому, в тому числi з правом пред'явлення позову, визнання повнiстю або частково позову, змiни пiдстав або предмета позову, оскарження рiшення суду, подання виконавчо-го листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, та iншi дiї, передбаченнi чинним законодавством України.

У разi вiдсутностi Голови правлiння Товариства у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням тимчасово право виступати вiд iменi Товариства без довiреностi та виконувати функцiї, права, обов'язки та повноваження, передбаченi для Голови правлiння Товариства, має заступник Голови правлiння Товариства. При виконаннi функцiй Голови правлiння Товариства, у випадках передбачених цим пунктом, заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом. Покладення виконання таких функцiй та повноважень на заступника Голови правлiння повинно бути пiдтверджено вiдповiдним документом, виданим Головою правлiння Товариства та рiшенням Наглядової Ради Товариства.

Винагороди за виконання обов'язкiв Голови правлiння отримав у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу, затвердженого Наглядовою радою, у натуральнiї формi винагороду не отримував.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Трудова дiяльнiстьпротягом останнiх п"яти рокiв: ПАТ " Стахановський завод технiчного вуглецю" - голова правлiння.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової Ради

Аветисян Олена Миколаївна

ВЕ 290062 02.10.2001 Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Нагiнський Володимир Йосипович

ВА 127860 30.09.1995 Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

438

0.00536541344

438

0

0

0

Член Наглядової ради

Стрельникова Ганна Волордимирiвна

ВА 011428 05.02.1996 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

1937844

23.73820604339

1937844

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Давидова Ольга Вiкторiвна

ЕН 366508 30.07.2004 Сєверодонецьким МВ УМВС України в Луганськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Артемчук Свiтлана Михайлiвна

ВК 636515 25.08.2005 Костянтинiвським МВ МУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Милостной Олексiй Михайлович

ВА 130067 26.04.1996 Костянтинiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Євдокимова Олена Олександрiвна

ВА 746477 19.04.1997 Добропiльським МРВУМВС України в Донецькiй областi

1937840

23.73815704418

1937840

0

0

0

Голова Правлiння

Скиба Олександр Сергiйович

ВА 267982 05.04.1996 Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

3876122

47.48172850102

3876122

0

0

0VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Стрельнiкова Ганна Володимирiвна

ВА 011428 05.02.1996 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку

1937844

23.73820604339

1937844

0

0

0

Золотарьова Ольга Миколаївна

ВТ 063925 25.12.2013 Калiнiнським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй областi

1937840

23.73815704418

1937840

0

0

0

Євдокимова Олена Олександрiвна

ВА 746477 19.04.1997 Добропiльським МРВ УМВС України в Донецькiй областi

1937840

23.73815704418

1937840

0

0

0

Дунайний Сергiй Миколайович

НС 621672 28.04.1999 Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

1937840

23.73815704418

1937840

0

0

0

Усього

7751364

94.952677175935

7751364

0

0

0VII. Інформація про загальні збори акціонерів
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13