Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка5/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

XДата проведення

30.04.2015

Кворум зборів

95.1501

Опис

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 20.03.2015р.) ухвалено Порядок денний Зборiв ( додаткових пропозицiй не надходило):

1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв.

2. Про розгляд звiту Голови Правлiння Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.

3. Про розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками.

4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.

5. Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

Границя - одне з основних понять функціонального аналізу (а також математичного аналізу, який є скінченновимірним випадком функціонального), яке означає, що деякий об'єкт, змінюючись, нескінченно наближається до певного сталого значення.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

7. Про надання повноважень на пiдписання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами.

8. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства

9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.

11. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

12. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.

14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї.
РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного:

"Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв"

СЛУХАЛИ:

Iнформацiю Золотарьової Ольги Миколаївни, якою ознайомлено учасникiв Зборiв з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 20.03.2015 р.), яким запропоновано для обрання до складу Лiчильної комiсiї цих Зборiв наступних осiб:

Ломова Свiтлана Олексiївна Голова комiсiї

Бабiч Оксана Вiкторiвна член комiсiї

Сидюк Ганна Анатолiївна - член комiсiї

та визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Зборiв.

Запропоновано пiдтримати зазначену пропозицiю.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

1) Обрати Лiчильну комiсiю у складi:

Ломова Свiтлана Олексiївна Голова комiсiї

Бабiч Оксана Вiкторiвна член комiсiї

Сидюк Ганна Анатолiївна - член комiсiї

2) Визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї - до моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв


По другому питанню порядку денного:

"Про розгляд звiту Голови Правлiння Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення

за його наслiдками"

СЛУХАЛИ:


В.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича, який звiтував про роботу Правлiння протягом 2014 р. та проiнформував Збори про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у цьому перiодi.

Вiд Золотарьової Ольги Миколаївни надiйшла пропозицiя - затвердити звiт Голови Правлiння Товариства за 2014 рiк та визнати роботу Правлiння задовiльною та такою, що цiлком вiдповiдає iнтересам, та метi дiяльностi Товариства.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 037 голосiв, що становить 99,99 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 438 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

1) Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства за 2014 рiк.

2) Визнати роботу Правлiння задовiльною та такою, що цiлком вiдповiдає iнтересам, та метi дiяльностi Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

"Про розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення

за його наслiдками"

СЛУХАЛИ:

Аветисян Олену Миколаївну, яка доповiла звiт про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 роцi, спрямовану на контроль дiяльностi виконавчого органу Товариства, визначення стратегiчних задач Товариства, сприяння в розширеннi ринкiв збуту продукцiї та здiйсненнi технiчного переобладнання пiдприємства, розширеннi асортименту його продукцiї.

Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.

Пiдкреслено, що протягом звiтного перiоду скарг вiд акцiонерiв не надходило.

На звернення акцiонерiв товариства надавались об'рунтованi вiдповiдi.

Надiйшла пропозицiя затвердити звiт про роботу Наглядової ради та визнати роботу Наглядової радою задовiльною, оскiльки нею ефективно реалiзуються завдання щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства та захист прав акцiонерiв Товариства.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 037 голосiв, що становить 99,99 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 438 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

1) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

2) Визнати роботу Наглядової ради задовiльною та такою, що в повнiй мiрi забезпечує ефективний контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства та захист прав його акцiонерiв


По четвертому питанню порядку денного:

"Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р."

СЛУХАЛИ:

Кладiйова Сергiя Анатолiйовича, яким проiнформовано учасникiв Зборiв про основнi показники рiчного звiту Товариства та порядок його оприлюднення. Запропоновано затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 037 голосiв, що становить 99,99 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 438 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р.


По п'ятому питанню порядку денного:

"Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства"

СЛУХАЛИ:

Аветисян Олену Миколаївну, якою проiнформовано учасникiв Зборiв про основнi показники фiнансового стану Товариства, у тому числi про отримання прибутку, що за даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 10 955 тис.грн.

Запропоновано всю суму прибутку Товариства вiдрахувати на поповнення обiгових коштiв Товариства.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Всю суму прибутку Товариства, що за даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 10 955 тис.грн., вiдрахувати на поповнення обiгових коштiв Товариства.
По шостому питанню порядку денного:

"Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi".

СЛУХАЛИ:

Iнформацiю Аветисян Олени Миколаївни, якою проiнформовано Збори, що у зв'язку з тим, що у Товариствi для здiйснення поточної дiяльностi та розвитку виробництва може виникнути потреба в укладаннi правочинiв та/або залученнi додаткових грошових коштiв та в укладаннi кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (граничної сукупної вартостi) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства, запропоновано попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати проведення цих Зборiв, а саме правочини, предметом яких є придбання сировини для виготовлення продукцiї Товариства, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Попередньо схвалити значнi правочинi, щодо придбання сировини для виробництва продукцiї, яка виробляється Товариством, що можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами на суму, що перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi, а саме - 13 827 500 гривень.


По сьомому питанню порядку денного:

"Про надання повноважень на пiдписання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами"

СЛУХАЛИ:

Аветисян Олену Миколаївну, якою запропоновано уповноважити в.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича, або iншу особу, що виконує обов'язки Голови Правлiння Товариства на момент пiдписання договорiв, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, визначених рiшенням цих Зборiв за шостим пунктом порядку денного, у тому числi їх пiдписання, з безумовним виконанням вимог, встановлених Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити В.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича, або iншу особу, що виконує обов'язки Голови Правлiння Товариства на момент пiдписання договорiв, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, визначених рiшенням цих Загальних зборiв за шостим пунктом порядку денного, у тому числi їх пiдписання, з безумовним виконанням вимог, встановлених Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства


По восьмому питанню порядку денного:

"Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну якою проiнформовано про необхiднiсть достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 037 голосiв, що становить 99,99 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 438 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складi:

- Асатуров Зураб Георгiйович (Голова Наглядової ради);

- Стрельнiкова Ганна Володимирiвна;

- юридична особа - "RICHMOND INVESTMENТS LIMITED"
По дев'ятому питанню порядку денного:

"Про обрання членiв Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано наступне:

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складi:

- Нагiнський Володимир Йосипович (Голова Наглядової ради);

- Стрельнiкова Ганна Володимирiвна;

- юридична особа - "RICHMOND INVESTMENТS LIMITED"

на строк 1 (один) рiк до 30.04.2016 року.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 751 799 голосiв, що становить 99,80 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 15 238 голосiв, що становить 0,19 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 438 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складi:

- Нагiнський Володимир Йосипович (Голова Наглядової ради);

- Стрельнiкова Ганна Володимирiвна;

- юридична особа - "RICHMOND INVESTMENТS LIMITED"

на строк 1 (один) рiк до 30.04.2016 року.
По десятому питанню порядку денного:

"Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди".

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну якою запропоновано встановити, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатнiй основi. Цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Встановити, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатнiй основi. Цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати.


По одинадцятому питанню порядку денного:

"Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради".

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано встановити, що у зв'язку з тим, що договори з Головою та членами Наглядової ради не укладаються, уповноважена особа не обирається.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

У зв'язку з тим, що договори з Головою та членами Наглядової ради не укладаються, уповноважена особа не обирається.


По дванадцятому питанню порядку денного:

"Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства".

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано затвердити змiни до Статуту Товариства, викладенi у виглядi нової редакцiї Статуту.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Затвердити змiни до Статуту Товариства, викладенi у виглядi нової редакцiї Статуту.


По тринадцятому питанню порядку денного:

"Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї".

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано уповноважити в.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити в.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.


По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї".

СЛУХАЛИ:

Золотарьову Ольгу Миколаївну, якою запропоновано уповноважити в.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича або iншу особу, дiючу на пiдставi виданої Товариством довiреностi, на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 767 475 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Уповноважити в.о. Голови Правлiння Товариства Кладiйова Сергiя Анатолiйовича або iншу особу, дiючу на пiдставi виданої Товариством довiреностi, на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї.


Питання порядку денного Зборiв вичерпанi.

Рiшення з усiх питань порядку денного Зборiв прийнятi.

Пiд час проведення Зборiв вiд їх учасникiв не надходило скарг та заперечень.
Протокол складено українською мовою у 5 (п'яти) примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.


Вид загальних зборів

Чергові

ПозачерговіX

Дата проведення

15.12.2015

Кворум зборів

95.2193

Опис

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 26.10.2015р.) ухвалено Порядок денний Зборiв (додаткових пропозицiй не надходило):

1. Про обрання лiчильної комiсiї.

2. Про реорганiзацiю ТОВ "Григор'ївський рудник" шляхом приєднання до Товариства.

3. Про затвердження умов договору про приєднання, участь у комiсiї з припинення ТОВ "Григор'ївський рудник".

4. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

5. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.

6. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї.

7. Про створення фiлiї Товариства в мiстi Києвi за затвердження Положення про фiлiю.

8. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства.

9. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.

12. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

13. Про створення фiлiї Товариства в мiстi Славута Хмельницької областi та затвердження Положення про фiлiю.


РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного:

"Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв"

СЛУХАЛИ:

Iнформацiю Золотарьової Ольги Миколаївни, якою ознайомлено учасникiв Зборiв з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол вiд 26.10.2015 р.), якою запропоновано для обрання до складу Лiчильної комiсiї цих Зборiв наступних осiб:

Ломова Свiтлана Олексiївна Голова комiсiї;

Бабич Оксана Вiкторiвна член комiсiї;

Сидюк Ганна Анатолiївна - член комiсiї

та визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Зборiв.

Запропоновано пiдтримати зазначену пропозицiю.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

1) Обрати Лiчильну комiсiю у складi:

Ломова Свiтлана Олексiївна Голова комiсiї;

Бабич Оксана Вiкторiвна член комiсiї;

Сидюк Ганна Анатолiївна - член комiсiї.

2) Визначити термiн повноважень Лiчильної комiсiї - до моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв.


По другому питанню порядку денного:

"Про реорганiзацiю ТОВ "Григор'ївський рудник" шляхом приєднання до Товариства"

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала реорганiзувати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Григор'ївський рудник" шляхом приєднання до ПАТ "КЗО".

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 14 754 голосiв, що становить 0,19 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 7 758 366 голосiв, що становить 99,81 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Рiшення з даного питання не прийняте.


По третьому питанню порядку денного:

"Про затвердження умов договору про приєднання, участь у комiсiї з припинення ТОВ "Григор'ївський рудник".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, який запропонував розглянути питання про затвердження умов договору про приєднання, участь у комiсiї з припинення ТОВ "Григор'ївський рудник".

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 1 575 голосiв, що становить 0,02 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 7 771 545 голосiв, що становить 99,98 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Рiшення з даного питання не прийняте.


По четвертому питанню порядку денного:

"Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала у зв`язку iз перейменуванням вулиць мiста Костянтинiвки затвердити нову редакцiю Статуту Товариства

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

У зв`язку iз перейменуванням вулиць мiста Костянтинiвки затвердити нову редакцiю Статуту Товариства


По п'ятому питанню порядку денного:

"Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала визначити особою, уповноваженою Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї, голову правлiння Товариства Скибу Олександра Сергiйовича.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Визначити особою, уповноваженою Загальними зборами Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї, голову правлiння Товариства Скибу Олександра Сергiйовича.


По шостому питанню порядку денного:

"Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала визначити особою, уповноваженою Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї, голову правлiння Товариства Скибу Олександра Сергiйовича, або iншу особу, яка дiє на пiдставi виданої Товариством довiреностi.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Визначити особою, уповноваженою Загальними зборами на здiйснення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї, голову правлiння Товариства Скибу Олександра Сергiйовича, або iншу особу, яка дiє на пiдставi виданої Товариством довiреностi.


По сьомому питанню порядку денного:

"Про створення фiлiї Товариства в мiстi Києвi за затвердження Положення про фiлiю".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала з метою розширення ринкiв збуту продукцiї, економiї на транспортних витратах, наближення до можливих джерел сировини та палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї:

1) Створити фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Києвi.

2) Затвердити Положення про Київську фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв".

3) Призначити директором фiлiї Мельника Iгоря Миколайовича.

4) Доручити Головi правлiння Скибi О.С. надати Мельнику Iгорю Миколайовичу довiренiсть для здiйснення повноважень директора фiлiї.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 772 682 голосiв, що становить 99,99 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 438 голосiв, що становить 0,01 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

1) Створити фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Києвi.

2) Затвердити Положення про Київську фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв".

3) Призначити директором фiлiї Мельника Iгоря Миколайовича.

4) Доручити Головi правлiння Скибi О.С. надати Мельнику Iгорю Миколайовичу довiренiсть для здiйснення повноважень директора фiлiї.
По восьмому питанню порядку денного:

"Про визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала доповнити основнi напрямки дiяльностi Товариства наступним видом: добування пiску, гравiю, глин i каолiну.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 6 999 голосiв, що становить 0,09 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 7 766 121 голосiв, що становить 99,91 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Рiшення з даного питання не прийняте.


По дев'ятому питанню порядку денного:

"Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства"

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала достроково припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича

Члена Наглядової ради Стрельнiкової Ганни Володимирiвни

Члена Наглядової ради юридичної особи - "RICHMOND INVESTMENS LIMITED".

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Достроково припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича

Члена Наглядової ради Стрельнiкової Ганни Володимирiвни

Члена Наглядової ради юридичної особи - "RICHMOND INVESTMENS LIMITED".


По десятому питанню порядку денного:

"Про обрання членiв Наглядової ради Товариства ".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала обрати Наглядову раду Товариства у наступному складi:

Голова Наглядової ради Нагiнський Володимир Йосипович

Член Наглядової ради Стрельнiкова Ганна Володимирiвна

Член Наглядової ради Аветисян Олена Миколаївна

на строк 1 (один) рiк до 15.12.2016 року.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складi:

Голова Наглядової ради Нагiнський Володимир Йосипович

Член Наглядової ради Стрельнiкова Ганна Володимирiвна

Член Наглядової ради Аветисян Олена Миколаївна

на строк 1 (один) рiк до 15.12.2016 року.


По одинадцятому питанню порядку денного:

"Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала встановити, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатнiй основi. Цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

Встановити, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатнiй основi. Цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради не укладати.


По дванадцятому питанню порядку денного:

"Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка доповiла, що у зв'язку iз тим, що договори з Головою та членами Наглядової ради не укладаються, уповноважена особа не обирається.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 773 120 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

У зв'язку iз тим, що договори з Головою та членами Наглядової ради не укладаються, уповноважена особа не обирається.


По тринадцятому питанню порядку денного:

"Про створення фiлiї Товариства в мiстi Славута Хмельницької областi та затвердження Положення про фiлiю".

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборiв Золотарьову Ольгу Миколаївну, яка запропонувала з метою розширення ринкiв збуту продукцiї, економiї на транспортних витратах, наближення до можливих джерел сировини та палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї:

1) Створити фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Славута Хмельницької областi.

2) Затвердити Положення про фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Славута Хмельницької областi.

3) Призначити директором фiлiї Степанюка Олега Анатолiйовича.

4) Доручити Головi правлiння Скибi О.С. надати Степанюку Олегу Анатолiйовичу довiренiсть для здiйснення повноважень директора фiлiї.

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiю поставлено на голосування.

Голосування:

"За" - 7 771 516 голосiв, що становить 99,98 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Проти" - 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

"Утримались" - 1 604 голосiв, що становить 0,02 % голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у Зборах;

УХВАЛИЛИ:

1) Створити фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Славута Хмельницької областi.

2) Затвердити Положення про фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Славута Хмельницької областi.

3) Призначити директором фiлiї Степанюка Олега Анатолiйовича.

4) Доручити Головi правлiння Скибi О.С. надати Степанюку Олегу Анатолiйовичу довiренiсть для здiйснення повноважень директора фiлiї.
Питання порядку денного Зборiв вичерпанi.

Рiшення з усiх питань порядку денного Зборiв прийнятi.Пiд час проведення Зборiв вiд їх учасникiв не надходило скарг та заперечень.
Протокол складено українською мовою у 5 (п'яти) примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13  • Дата проведення 30.04.2015 Кворум зборів
  • Вид загальних зборів Чергові Позачергові
  • Дата проведення 15.12.2015 Кворум зборів