Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
Сторінка6/13
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30998764

Місцезнаходження

84432 Донецька область Краснолиманськй смт. Ярова Красноармійська, 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво 2389

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(062)3450545

Факс

(062)3817084

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку

Опис

Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/в м. Київ вул. Нижнiй вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Правила ЦДЦП

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку , рішення № 2092

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 2796540 044 2791325

Факс

044 2791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Альтера Фiнанс"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33863575

Місцезнаходження

01021 Київська область д/в м. Київ вул. Інститутська, б. 19-Б, оф.к. 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286622

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацкомiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

044 253-94-77

Факс

044 253-94-77

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач здiйснює депозитарне обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.11.2010

234/05/1/10

Донецьке ТУ ДКЦПФР

UA 4000097992

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

8163397

81633.97

100.000000000000

Опис

Продажу акцiй на бiржi та iнших органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках не було. Заяв на допуск у лiстiнг пiдприємство не подавало. Було проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй та отримано нове свiдоцтво. Попереднi свiдоцтва 244/05/1/99 вiд 27.08.1999р. та 74/1/94 вiд 27.07.1994р. втратили чиннiсть. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. Розмiщення вiдкрите.

Протягом року здійснювалась купівля-продаж цінних паперів поза біржею за номінальною вартістю.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Завод обважнювачів засновано у 1953 році, як підприємство по переробці місцевих піритних огарків в залізистий обважнювач. Деякий час завод знаходився у складі Радпаргоспу,потім був переданий в підрозділ Міннафтопрому СРСР і розвивався як спеціалізоване підприємство для виробництва спец.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Обважнювач (рос. утяжелитель, англ. dense media solid, weighting material, medium solid; нім. Schwerstoff m, Beschwerungsmittel n) - тверда тонкоподрібнена речовина, компонент важкого середовища, що забезпечує його задану густину.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
матеріалів для буріння нафтових та газових свердловин.

ВАТ "Завод обважнювачів" утворене рішенням Державного комітету по нафті та газу (Держкомнафтогаз) від 13.01.1994 р. № 11 шляхом перетворення державного підприємства "Завод обважнювачів". Підприємство введено в експлуатацію у 1953році з потужністю 100тис.тн. на рік залізистого обважнювача на базі місцевих піритних огарків та колошникової пилі,які належать до відходів виробництва хімічних та металургійних заводів.

На́фта(від грец. ναφθα; лат. petroleum, від грецької Πέτρα (камінь) латини: oleum (олія)), також земляна́ олі́я, теку́чка або кип'я́чка - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину.
Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Металургі́йний заво́д - підприємство чорної металургії, що випускає чавун, сталь, прокат і інколи ще й вироби з прокату. Металургійний завод може бути з повним металургійним циклом (виробляє три основні види продукції: чавун, сталь, прокат) і з неповним циклом (виробляє один або два види цієї продукції).
Враховуючи зростаючі потреби буровиків у залізистому обважнювачі на підприємстві велося високими темпами нарощування підприємницьких потужностей, які були доведені до 290тис.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
тн. Одночасно освоювались нові види продукції.

У 1960році введено у експлуатацію перше відділення глинопорошку потужністю 10тис.тн. на рік . Сировиною для підприємства глинопорошків були Часов - Ярські та Дружківські глини.

У 1965-66роках введено в експлуатацію друге відділення глинопорошку проектною потужністю 44т.тн.у рік на базі бетонитових та палигорскитових глин Черкаського місцесховища. Поширюючи номенклатуру спец матеріалів ,на заводі у 1971році була відпрацьована технологія і розпочато випуск більш якісного баритового обважнювача.

У 1971році введено в експлуатацію перший у колишньому СРСР цех по виробництву спеціального тампонажного цементу потужністю 40тис.тн.у рік, у 1978році була введена в експлуатацію друга технологічна лінія. У 1983році введено в дію новий цех баритового обважнювача проектною потужністю 200тис.тн.у рік, з освоюванням якого, було закрито початкове дослідно-промислове виробництво.

У 1990році підприємство досягло найвищі виробничі показники спец матеріалів. За рік було випущено 219,2тис.тн.баритового обважнювача, 53,14тис.тн.глинопорошку,82,5тис.тн.спеццементу. Підприємство постійно працювало у тісному контакті з ведучими науковими інститутами.

За короткий термін з 1974року по 1978року уся продукція підприємства була атестована по найвищій та першій категорії якості. Продукція підприємства неодноразово експонувалась на ВДНГ. Продукція по якісним показникам відповідає усім показникам нормативно-технічної документації. Користується попитом на Україні та країнах СНД. Глинопорошки експортувалась у В'єтнам, Афганістан, Єгипет, Німеччину. Основне виробництво на підприємстві обладнано новим устаткуванням, уся продукція виробляється на комплексних механізованих лініях.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Основне́ виробни́цтво - це галузь виробничої сфери, яка виробляє матеріальну продукцію (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання). Піднесення добробуту людей, примноження суспільного багатства країни значною мірою визначає саме цими галузями матеріального виробництва.

У 1985році введена в експлуатацію унікальна автоматизаційна лінія фірми "Мьолерс"по формуванню у автоматичному режимі затарених у мішки глинопорошків та баритового обважнювача у самонесучі транспортні пакети з оболонкою термоусадочної плівки.

За 1986-1990р.р:

- вироблено глинопорошку - 258,3тис.тн.;

- вироблено баритового обважнювача - 964,9тис.тн.

В зв'язку з відсутністю баритового концентрату для виробництва баритового обважнювача підприємство почало випускати з 1996року залізистий обважнювач у відділені спеццементу з відвантаженням у контейнерах.

Конте́йнер (англ. container) - багатооборотний засіб, призначений для зберігання або перевезення будь-чого. Може бути зроблений з різних матеріалів і мати різноманітні форми. На транспорті найбільше застосування отримали так звані універсальні контейнери.
Концентра́т (рос. концентрат, англ. concentrate, нім. Anreicherungsprodukt n, Konzentrat n) - основний продукт збагачення корисних копалин, в якому вміст цінного компонента вищий, ніж у вихідній гірничій масі, що надходить на збагачення.

ВАТ "Завод обважнювачів" утворене рішенням Державного комітету по нафті та газу № 41 від 15.01.94р. шляхом перетворення державного підприємства "Завод обважнювачів".

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 02.11.2011р. (протокол №1) прийнято рішення про зміну типу товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" на Публічне акціонерне товариство.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

На сьогоднішній день на підприємстві повністю завершено створення виробничого циклу з випуску наповнювача гігієнічного бентонітового для домашніх тварин, а також налагоджено виробництво меленого доменного шлаку , застосовуваного в різних сферах будівництва, для виробництва цементу та бетонних виробів.

Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у звітному періоді не було.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

У 2014 році Товариство зіткнулось з обставинами непереборної сили, а саме бойовими діями та проведенням на території Донецької області aнтитеpopистичноi операції. Проведення бойових дій загрожує життю та здоров'ю людей, спричиняє блoкyвaння i пошкодження oб'єктiв нерухомості та тpaнспopтнoї системи, oбмежує свобoдy пересування територіями Донецької і Луганської областей, спричиняє розірвання господарських зв'язків.

Луга́нськ (МФА: [lʊˈɦɑɲsʲk]) - місто обласного підпорядкування на сході Україні, адміністративний центр Луганської області, найсхідніший обласний центр держави. Розташований у середньому Подінців'ї, у місці злиття річок Лугані та Вільхівки.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.

У 2015 році важливих подій розвитку, у тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, не було.


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочірніх підприємств, представництв у ПАТ "Завод обважнювачів" немає.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

Підприємство складається з основного виробництва, адміністрації підприємства, складів, допоміжних дільниць.

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

Основне виробництво складається із: відділення по виробництву глінопорошків і відділення по виробництву спеццементів.

Відділення по виробництву глінопорошків виробляє:

- бетонітові і полігорськітові глінопорошки для нафтогазової промисловості, які використовуються при буріння нафтогазових свердловин,

- бетонітовий глінопорошок (ливарна глина) для ливарного виробництва,

- глина бетонітова комова активізована для виробництва окатишів на гірничозбагачувальних комбінатах.

Нафтогаз́ова промисло́вість (га́лузь) (рос. нефтегазовая отрасль; англ. oil & gas industry, petroleum industry; нім. Erdöl- und Erdgasindustriezweig m) - галузь економіки, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки.

Відділення по виробництву спеццементів виробляє спеціальні тампонажні цементи для обладнання нафтогазових свердловин.

Допоміжні дільниці:

- дільниця залізничного транспорту займається: доставкою сировини зі станції Костянтинівка на склади підприємства, завантаженням виробленої продукції в залізничні вагони та доставкою їх на станцію Костянтинівка;

Доста́вка (англ. delivery, нім. Lieferung f) - переміщення на місце призначення замовлень: матеріалів, машин і механізмів, різних вантажів, фастфудів тощо.
Ваго́н (рос. вагон, англ. railway car, нім. Wagen, Waggon) - несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажирів рейковими коліями.
Лива́рне виробни́цтво - технологічний процес виготовлення виливків, що полягає в заповненні ливарної форми розплавленим матеріалом (ливарним металом чи сплавом, пластмасою, деякими гірськими породами) і подальшій обробці отриманих після твердіння виробів.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

- механічна,займається обслуговуванням та ремонтом технологічного обладнання;

Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

- електро-дільниця, обслуговує та ремонтує електрообладнання технічних ліній;

Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).

- котельно-компресорного та газового виробництва пару для технологічних потреб, обліком газу, обслуговуванням та ремонтом газового обладнання;

- автогараж, автоперевозками вантажів для виробничих потреб;

- лабораторія та відділ контролю та якості,контролює якість продукції, що виробляється у досвідній лабораторії, яка акредитована Краматорським центром на технічну компетентність в області контролю якості виробляємої продукції,вхідного контролю сировини з правом проведення змін у сфері державного метрологічного надзору та контролю за станом робітничих міст.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Крамато́рськ - місто обласного підпорядкування у Донецькій області. З 11 жовтня 2014 року в місті перебуває Донецька обласна державна адміністрація. Значний центр машинобудування України. Лежить у північний частині регіону на річці Казенний Торець (притока Сіверського Дінця).
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
З метою розширення сировинної бази та видів виготовляємої продукції, займається дослідницькими роботами підробітками рецептур для поліпшення якості продукції;

- складська ділянка складається з складів сировини, складу готової продукції, матеріальних складів;

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

- охорона підприємства;

- база відпочинку на водосховищі Красний Оскол.

Підприємство працює у дві зміни.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1/2013 від 24.04.2013р.) було достроково припинено повноваження голови та членів Ревізійної комісії, згідно з новою редакцією Статуту Товариства.

Товариство має Черкаську філію Публічного акціонерного товариства "Завод обважнювачів", яка знаходиться за адресою: 19300, Черкаська обл., Лисянський район, смт.

Редакція - окремий варіант книги у книгодрукуванні, що характеризується певними ознаками, як наклад, тип обложки, тип паперу, та інше. Так видання може бути випущеним обмеженим тиражем, без можливості подальшого допечатування, чи навпаки «відкрите видання» тираж якого обмежується лише попитом на книгу.
Водосхо́вище - штучна водойма (озеро), створена з метою регулювання стоку, роботою ГЕС чи іншою народогосподарською необхідністю.
Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.
Ли́сянський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Районний центр - містечко Лисянка.
Лисянка, пров. Бужанський, буд. 52а.

Виробнича діяльность філіалом не проводиться.

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ", якi вiдбулися 15.12.2015 р., було прийнято рiшення про утворення фiлiї ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" в м.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Київ. Мета створення та функцiї фiлiї: розширення ринкiв збуту продукцiї, економiї на транспортних витратах, наближення до можливих джерел сировини та палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї тощо. Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї: Київська фiлiя ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ", 02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, буд. 1-А, офiс 309.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ", якi вiдбулися 15.12.2015 р., було прийнято рiшення про утворення фiлiї ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" в м. Славута Хмельницької областi. Мета створення та функцiї фiлiї: розширення ринкiв збуту продукцiї, економiї на транспортних витратах, наближення до можливих джерел сировини та палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї тощо. Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї: Фiлiя ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" у мiстi Славута Хмельницької областi, 30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Примiська, буд. 6.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13